Vendéglősök Lapja, 1901 (17. évfolyam, 1-19. szám)

1901-04-20 / 8. szám

1901 április 20. Vendéglősök Lapja 5 0 Apróságok. (Világtalan és süketnóma.) Egy párisi pinczér, ki igen tudatlan és a mellett lusta is volt, sokáig gondolkodott a fe­lett, hogy miképen élhetne meg kényelmesen dolog nélkül ? — Végre elhatározta, hogy koldulni fog. Mivel sem Írni, sem olvasni nem tudott, elment egy czimfestőhöz és ott jelekkel meg­magyarázta, hogy egy táblácskára van szüksége, azon felirattal: „süketnéma“. A czimfestő sejtve a turpiságot, ily fel­iratot készített: „Könyörüljenek egy szegény világtalanon“. Az ál-siketnéma tegnap a Saint Sulpice templom előtt térdelt, nyakába akasztva a táb­lácskát és nagy örömmel látta, mily szép szám­mal hullanak kalapjába a sous-k. Egyszerre egy előkelő éltes úr közeledett feléje és egy 2 frankos pénzdarabot tett a ka­lapjába s igy szólt: „Barátom én egy 2 frankost tettem a kalapjába, visszaveszek tehát belőle 1 frank és 90 centimes-t“. — Látom uram és köszönöm jóságát . . . — Hogyan ? Maga vak és lát ? ! — Dehogy, nem vagyok én vak, hanem süketnéma- — válaszolá az expinezér, teljesen megfeledkezve szerepéről. — Ez még különösebb ! A táblájára az van írva, hogy vak, most meg azt mondja, hogy süketnéma. Adja vissza a pénzemet! Az ex-pinezért Lagaillard rendőrbiztos vette pártfogásába. * * * (Csigafogyasztás Párisban.) A francziáknak egyik legkedveltebb cse­megéjük a csiga, a melyet különféle módszer szerint elkészítve, óriási mennyiségben fogyasz­tanak. Egyedül a nagy vásárcsarnokban évente több mint 820,000 kgr. csiga lesz eladva. * * * (Hívatlan vendég.) A József-város egyik házába a napokban beállított a déli órákban egy előkelőén öltözött úr s a háztulajdonosnő ajtaján csengetve, igy szólt a háziasszonyhoz : — Igen köszönöm a szives meghívást, de amint látom, kissé korán jöttem, ez azonban ne zavarja nagysádat. Addig, mig az ebéd el­készül, én majd a szalonban olvasgatok“. A háziasszony szabadkozott, hogy ő sen­kit sem hivott ebédre, de különben nem is ismeri őt stb. A jövevény azonban rá sem hederitve, egyenesen bement az elfogadó terembe és egy albumban kezdett lapozgatni, miközben igy szólt: „A feleségem egy elmegyógyintézetbe záratott azon ürügy alatt, hogy meg akartam őt ölni. Ha ide talál jönni, kérem ne tessék őt bebocsájtani, mert látni sem akarom.“ A halálra rémült urinő, ki egyedül volt otthon, végre rendőri segélyt vett igénybe, kik elkísérték az ismeretlent, akiről kiderült, hogy elmebeteg. CSARNOK Szól a harang . . . Szól a harang, kihallik a pusztára, Siró hangja bús zokogva bejárja. Hej kit sirat, boldog az már nem árva, Rá nem kerül soha többé falunk ocsmány Szájára. Harangszóra kiskertemben a virág Földreborul, .mint szomorú füzfaág. Szomorú fűz ágát huzza bánatja, Szomorú kis nyíló virág bus éltemet Siratja. Szomorú kis nyíló virág a szivem, Harangszóra sírva fakad de híven. Nyíló virág felmosolyg napsugárra, De a szivem csak szép babám csókos ajka Csókjára. Tőlem ugyan falunk szája beszélhet, Kígyót, békát, vagy akármi merészet. Tudom én azt, és mindenha úgy hiszem, Hogy csókodnak kedves babám párja nem volt És nincsen. Muczús. KÜLÖNFÉLÉK. Eljegyzés* Bergl József szegedi ká­véháztulajdonos eljegyezte Hoffmann Sarolta kisasszonyt. A tiszta szerelemből kötendő frigyhez mi is őszintén gratulálunk. Talált gyöngyszemek. Megemlé­keztünk a múltkor annak a házi estélynek a fényes sikeréről, a melyet Klivényi Fe- rencz tartott meg a múlt hóban. Akkor a hölgyek névsorát is közöltük. A névsorból azonban négy bájos hölgyecske kimaradt. A hibára azonnal rájöttünk s most köteles­ségünk azt udvariasan helyreigazitani. A háziestélyen jelen voltak még Etl Zsófika és Mariska, Deutsch Rózsika s Schwab Annuska urhölgyek is. Örömmel szedjük a koszorúhoz a véletlenül kimaradt bájos gyöngyszemeket, mert hisz nélkülük a ra­gyogó gyöngyfüzér nem is lett volna teljes. Tevéi Londonból. A Londoni Ma­gyar Pinczér-kör (The London Hungarian Waiters Society) nevében Czinczár Béla londoni pinczér szaktársunk szép levélben kereste föl lapunk felelős szerkesztőjét, a melyben arra kér bennünket, hogy köszön­jük meg egyletük nevében Glück Frigyes legújabb adakozását. Glück Frigyes ugyan­is a kör czéljaira 5 Foundot, 122 korona 22 fillért küldött el Londonba egy lelkes szép levél kíséretében. Örömmel teszünk eleget a londoni kartársak kérelmének s nevükben ezennel megköszönjük a nemes Glück Frigyes önzetlen adományát. Egyben kérdezősködésükre tudatjuk londoni kartár­sainkkal, hogy Mittl Ferencz kartársunk Dél-Afrikában lapunkat rendesen kapja. Elitéit katonatiszt. Innsbruckból jelentik lapunknak, hogy Albinster Szaniszló gyalogsági hadnagyot, ki múlt év novem­ber 19-én egy trieszti kávéházban kardjá­val súlyos sebeket ejtett a kávéház egyik pinezérének a fején, a katonai törvényszék 6 évi nehéz börtönre és rangvesztésre Ítélte. Okulhatnak rajta azok, kik a pinezé- reket nem tekintik embereknek. Vendéglő átvételek. Rákospalotán a kaszinó vendéglőt Paczolag János fővárosi vendéglős vette át. —- Nuber László a tiszt­viselők országos kaszinójának vendéglőse megvette a Baross- és Mária-utczák sarkán levő volt Sverteczky-féle vendéglőt, régibb üzletét pedig Gyercjye Sándor vette át. Hir Veszprémből. Az ,,Angyal“- vendéglőt uj vendéglős vette át márczius 15-én: Baensch Herman, a ki Szabadka vidékéről jött közénk, hol egy nagyobb va­súti vendéglőben volt vendéglős. A volt de­rék vendéglős, Matzer György, innen Szom­bathelyre költözött s ottan a „Dzsentri Kaszinó“ fényesen berendezett vendéglőjét vette át. Kapuváriak öröme. A kapuváriak bizonyára nagy örömmel fogják venni a kedves hírét annak, hogy Vető István ven­déglős kartársunk, a kapuvári nagyvendéglő tulajdonosa, a nagyvendéglő vezetését ismét személyesen fogja átvenni. A kiváló derék, intelligens vendéglős, a ki mindenfelé nagy tiszteletnek és becsülésnek örvend, nemré­giben súlyosan megbetegedett, úgy, hogy a vendéglő vezetésétől egyidőre vissza kellett vonulnia. Vető István azonban betegségéből teljesen kigyógyult s a közönségnek a jövő hó elején ismét alkalma lesz a rokonszen­ves kedves barna-piros arczu derék magyar úriembert, mint tulajdonost viszont látni. Mi is örömmel regisztráljuk e hirt, mert büszkék lehetünk, hogy iparunkat Sopron* megyében olyan ritkaságos derék úriember képviseli, mint aminő —• Vető István. A szóda vizgy ár nem vegyészeti gyár. A kereskedelemügyi miniszter értesí­tette a kereskedelmi és iparkamarákat, hogy mivel a szódavíz készítésével vegyi folya­mat nem megy végbe, nem tartozik az 1893. XXVH1. t.-cz. 17. §-ában fölsorolt vegyészeti gyárak közé s igy nem is tartozik az ipar­felügyelői vizsgálat alá. A szakipar köréből. A jónevü „Fehér ló“ szálloda főpinezéri teendőit a múlt héten Ágh Antal főpmezér vette át. Ágh Antal mint kiváló szakember nagy hasznára lesz a „Fehérló“ vezetésének. A „Fehérló“ szállodát, mely hires konyhájáról és kitűnő kiszolgálásáról, melegen ajánljuk a nagyközönség szives támogatásába. Ez- időszerinti bérlője Ürmösi Béla, a kinek di­cséretes érdeme, hogy a szálloda minta­szerű ellátására olyan nagy gondot fordít A budapesti munkaközvetítő in­tézetnél márczius 23-án a vendéglői és kávéházi alkalmazottak közül 17 nő kere­sett és 3 kapott alkalmazást. Férfi alkalma­zott egy sem jelentkezett. Az intézet hiva­talos órái hétköznapokon 8—2-ig, ünnepen és vasárnap 9—12 óráig. Helyisége József- körut 36. Buda Gyöngye. A Budakeszi-ut 11. szám alatt levő szépséges kirándulóhelyen Mislay Kálmán fővárosi vendéglős barátunk vette át a vendéglőt. Mislay Kálmán borai és ízletes konyhája eddig is hódítottak, mi­nélfogva a nagyközönség jól teszi, ha minél tömegesebben keresi föl a „Budagyöngyé“-t. A „Győri Pinczér-Egylet“ köz­gyűlése. A győri pinczéregylet f. évi feb­ruár hó 27-én éjjel 12 órakor tartotta XVI. rendes évi közgyűlését Herczeg Ferencz vendéglőjében. Jelenvoltak: Küster Géza elnök, Herczeg Ferencz alelnök, Dreiszker József pénztárnok, Demetovits Szilárd tb. alkapitány, mint hatósági biztos, Zsombor László, Németh Ferencz, Major Balázs, Horváth Sándor, Teller Vilmos, Balanek Ödön, Kocsis Gábor, Gáspár Endre, Varró Kálmán, Görz Nándor, Grétzi János, Vörös Jenő, Szalai Márton, Marosfy Dezső, Netu- schil Ferencz, Dénes Miklós, Malits István, Schweitzer József, Krőn János, Perger Ká­roly, Kőbőr Imre, Zsédely István, Leffler Béla, Maitz Ferencz, Weisz Lajos, Pick Jó­zsef, Támeller János, Németh Béla, Fürdös Gábor, Csukóvits István, Buchler Lukács, Maixner Lőrincz, ifj. Szeibezeder János, Chvojka József, Marschall Ödön, Mikó Géza, Fridrich Lajos, Thaler Károly, Merkly Lajos Unczeitig Géza, Ágoston János, Zakocs István, Kupái János, Appel János, Harczy Károly, Hambeck József, Kurcz Tóbiás, Németh Balázs, Csapó Mihály, Lang Ferencz Skalba József, Pingintzer Károly, Koltai D. József. A közgyűlés megnyitása s a hitelesí­tők kiküldése után Küster Géza elnök elő­terjesztette jelentését, mely szerint az egy­letnek 52 rendes és 54 pártoló tagja van. A pénztári bevétel 1500 K. 94 fill., a kiadás 1025 Kor. 42 fill. volt. Az egylet tiszta va­gyona 14,060 Kor. 25 fillér. A íelmentvé- nyek megadása után az uj tisztikar követ­kezőleg alakult meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom