Vendéglősök Lapja, 1901 (17. évfolyam, 1-19. szám)

1901-04-20 / 8. szám

6 Vendéglősök Lapja 1901. április 20. Közfelkiáltással elnökké újból meg­választott Küster Géza, alelnökké: Herczeg Ferencz, pénztárnokká: Dreiszker József. A többi tisztségre névszerint szavazás rendel­tetvén el, mely szerint megválasztattak: felügyelőnek Német Ferencz, II-os felügyelő­nek Major Balázs, jegyzővé Zsombor László, 11-od jegyzővé Csukovits István, választmáuj’i rendes tagokká: Hambeck József, Perger Károly, Krön János, Pech Lőrincz. Merkl Lajos,' Kurz Tóbiás, Horváth Sándor, Harczi Károly, választmányi póttagokká: KoltaiT). József, Balanek Ödön, Unczeitig Géza, Maix- ner Lőrincz, Buhler Lukács, Német Balázs, Dénes Miklós, Balogh József, Az indítványok során a közgyűlés Küster Béla elnök indítványára nagy lelke­sedéssel elhatározta, hogy az egylet vagyo­nából hatezer korona, mint a létesítendő győri pinczér- tanoncziskola alapja külön ke­zeltessék. Több folyó ügy elintézése után a közgyűlés véget ért. Ugyancsak itt említjük meg, hogy az egylet márczius hó 6-án tartott választmá- ülésen Küster Géza elnök figyelmébe aján­lotta a győri pinczérkarnak F. Kiss Lajos, a Vendéglős és Kávésipar szerkesztőjének és nyugdijegyesületi titkárnak február hó 18-án a nyugdíjintézmény érdekében tett azon ajánlatát, hogy az előző években a nyugdíjintézetbe Hegyháti Sándor és társa kezéhez befizetett, de a nyugdijegyesület igazgatóságának át nem szolgáltatott össze­gek azon tagok részéről, kik azt teljesítet­ték és idáig elévülteknek tekintették, ezután újból beszámíttatnak, miért is elnök felkérte a tagokat, hogy saját érdekükben minél többen a nyugdíj-egyesületbe, e szép és magasztos intézménybe lépjenek be, hogy azáltal öreg, munkaképtelen napjainkban gondtalan, nyugodt életet biztosítsanak ma­guknak és családjuknak. A nagy tetszéssel fogadott előterjesztés után Posch Nándor ur, mint a nyugdíj-egyesület helybeli Választ­mány előkészítő-bizottságának elnöke lelkes s-závakban méltatta a nyugdij-egyesületet és igazi lelkesedéssel szólott annak nagy jelen­tőségéről, részletesen előadván a nyugdíj­intézmény szükségességét, mibenlétét, ismer­tetvén a módozatokat, melylyel minden pinczér tehetsége, életviszonya szerint tagja lehet és maradhat a szállodások, vendég­lősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek országos nyugdijegyesületének. Nagy lelke­sedéssel vették a jelenvoltak tudomásul Posch Nándor ur felhívását és a választmány nyomban elhatározta, hogy a pinczérkar külön gyűlést f. évi márczius 26-án d. e. 9 órára Meixyr Mihály szállodájába fog összehívni, hogz a nyugdijegyesületbe való belépésre buzdítsa a tagokat és erre vonat­kozólag az előkészítő-bizottsággal érintke­zésbe lépjen. Végűi nyugdijválasztmány elő­készítő bizottságát Dreiszker József, Hambeck Károly, Merkl Lajos, Balanek Ödön, Perger Károly tagokkal egészittették ki. A láthatatlan viláff. A párisi kiállítás í legtanulságosabb látványosságai közé tartozott ; dr. Roux terme. Itt egy mocsárvizzel telt po- j báron keresztül vetítettek erős fényt egy nagy •ellenzőre, s szintén 1000—1200-szoros nagyítás­ban jelentek meg a nézők előtt a pohár viz lakói; e látvány meglepő, szinte félelmet gerjesztő volt a sötét teremben. Óriási állatok mozogtak ide-oda, fantasztikus formájú szörnyek, egymást hajszolva kergetve. Ezen állatok valóban óriási méretekkel bírnak, ha a baczillusokhoz hason­lítjuk őket, mert mégis 2—3^-nyiek, mig a baczillusok legtöbbike egyenek 1000-edrésze. Egy pocsolya hínárja számtalan ragályos beteg­ségeket okozó állatot tartalmaz, s a legélén- j kebbek köztük a sok rovarbáb és puhányállat. E világnak is vannak saját viharjai, s borzasztó harczai, melyekben az erősebbek a gyengébbe- ' két legyőzik és elpusztítják. (Irodalom.) Zempléni Árpád. A napokban egy uj könyvet hozott számunkra a pósta. Nagy, szép és olcsó könyv ez, olyan, a milyenekhez Zemp­léni Árpád szoktatta a magyar olvasó közönséget. Ez az uj munkája verses lirai regény. A magyar bohémvilágban játszik. Hősei Eneász festő és Didó, a „Karthágó városához“ czimzett bormérés tulajdonos- nője. Szerelmük derüs-borus története a regény tárgya. S mint aféle szerelmes regény, legnagyobb részt lirai versekből van összeállítva. Hatalmas nagy képek, viharos szenvedélyek s végzetes gyász váltakoznak benne. Rendkívül érdekes és minden izében eredeti munka Zempléni „czigány-regényi-e. Az érdekes tartalmat négy szép műmelléklet emeli, melyeket Tóth István, ösmert kiváló szobrász készí­tett a könyvhöz — illusztráczióképen. Eneász és Didó domborművű arczképe, a Kárthágó-korcsma bejárata és Didó síremléke ez a négy szoborkép. Nagyon sikerült valamennyi. Ez az első eset, hogy magyar könyvet szobrász illusztrált. Remélhetőleg e jópéldának számos követője akad majd az illusz­trálás ez uj módjában nem sokára. A 200 oldalas vastag kötet bolti ára 2 korona; azonban előfizetés utján is kapható még a szerzőnél (Budapest, IX. kér., Czuczor-utcza 8. sz.) egy koronájával. Páratlan olcsóság. Melegen ajánljuk. Pártoljuk a hazai ipart! Vendéglősök ne vásároljatok idegen árukat, hanem hazai iparosoktól szerezzétek be szükségleteiteket. Eddig a következő iparosok küldték be czimjegyzéküket. Ajánl­juk őket a vendéglősök és a közönség párt­fogásába ! Borkereskedők: Kremer F. utódai (Wörner és Schmith) Budafok. Serfőzdék: Dréher-serfőzde, Részvény- serfőzde, Polgári-serfőzde, Király-serfőzde Kőbányán. Haggenmacher-serfözde Buda­fok. „Gyártelep)“-serfőzde Temesvár. üveg, edény: Schreiber J. és u.-öcscsei- nek zaiugróczi és lednicz-rovnei üveggyárai­nak raktára : Budapest, IV., Régi posta- utcza 10. szám, félemelet. Likörgyár. Megyesfálvi Likőr-, Rum- és Cognac-gyár Marosvásárhely. Kis üstön főzött kitűnő szilvorium, seprő és borovicska, stb. Első Magyar Üveggyár Részvény-Társa­ság Budapest, V., Ferencz József-tér 8. sz. az Akadémia mellett. Jégszekrény gyári raktár. Sör-, borki­mérő és hűtőszekrények levegő és szénsav­nyomásra a legjobb kivitelben kaphatók Veress Miklósnál Budapest. Vili. kér., József-körut 25. szám. Pruzsinszky testvérek mintaraktára és nagykereskedése (V, Katona József-utcza, 6. szám saját házuk), mindenféle üvegtár­gyakból, porczellán-, kőedény és majolika-fé­lékből vendéglősöknek legjutányosabb be­szerzési forrás. Kocsigyártók: Bihari J. és testvére Budapest. Különös figyelmet érdemelnek saját gyártású gummikerekeik. Vászon-, damaszt-, paplan-, és fehér­nemű gyár: Weise és Heimler Pozsony. Halászok: Panda Ágoston halászmester Budapesten. Telefon : 63—90. Bortermelők: Tragor Ernő csöröghegyi szőlő- és borgazdasága Váczon. Erdélyi pinczeegylet Kolozsvár. Az erdélyi bor termelők szövetkezetének borraktára. Felvidéki sajt és specialitások: Genersich Emil kárpáti sajt, juhturó borovicska, főze­lékek: borsó, lencse, tatárka és füszerüzlete Késmárkon. Paprika: Pál ffy testvérek gépjavitó- műhely és vasöntöde kir. és csász. szab. paprikagyár Szegeden. Papirtányérok gyára vendéglősök ré­szére : Dávid Károly és Fia szabadalmi doboz-gyára Budapesten. Mustár: Mocznik L. cs. és kir. szab. konservgyáros Bpest, VIII. Alföldi-u. 10. Élelmi czikkek szállítói Vámos és Bruszt hatósági közvetítők, Budapest székesfőváros központi vásárcsarnokában. Férfiszabó. A legjobb kivitelű és sza­bású férfi ruhákat legjutányosabban készít Rózsa Sándor szabómester Budapest, VIII. József-körút 51. sz. I. emelet. Szabóipar. Kohn Adolf szabómester a fővárosi főpinczérek rendes szállítója. Bu­dapest, VI., Nagymező-utcza 16. szám. Hentes ipar. Kirchmayer Lajos, hentes- mester, Budapest, VII., Akáczfa-utcza 2. Kuczik Gábor utóda Debreczeni Lajos szalonna-, zsir- és füstölthusnemüek nagy- kereskedése Debreczenben. Mészáros ipar. Kossuth István mészá­ros mester Budapest, VII., Dohány-utcza 56. Lindmayer György mészárosmester Bpest. VII., Erzsébet körút 2. Borkereskedők: Boschán Károly és Ar­thur bornagykeieskedése Budapesten. Iroda VI., Király-utcza 85. Pinczék: Kőbányán, Külső Jászberényi-ut 3. Bor: Brettschneider Heinrik bor­termelő és borügynökség Moór (Fejérm.) ajánlja kitűnő minőségű, saját termésű moóri borait és közvetít must és bor be­vásárlásokat kizárólag moóri termelőknél. Bor- és sörkimérő, pinczefelszerelésiczik- kek. Első budapesti staniol és fémkupak gyár: Dr. Wágner és Társai egyesült gyá­rak mint betéti társaság. Tinódy-uteza 3. sz. Hazai gyufa: Emke gyújtó Temesvári gyujtó-gyár r.-t. Temesvár. Hungária czim s reklámtábla gyár. Mechlovits Sándor Budapest, VIII., Kere- pesi-ut 33. (Czimer és czimfestészeti műte­rem. Mázoló és szobafestő műipar vállalat. Festészet. Kazal és Szabó czimfestő műterme Budapest, VIII., Kőfaragó-u. 13. Szálloda. Dömötör Pál vendéglője Deák­korzó Fiume. Jó borok, kitűnő konyha. NYÍLTTÉRI) — molnár Vilmos cs. és kir. szab. sérvkötész és keztyügyáros. Dusán felszerelt raktár minden e szakmába- vóicjó különlegességekben. Budapesten, VII. kér., Károly-körút 28. szám. Kizárólag itt kapható a legjobbnak elismert szabadalmazott kettős és egyoldalú sérvkötö. Egyedül az én pelottáim vannak úgy készítve, hogy bármely testtartáshoz és test­mozgáshoz simuln k s rugalmas ellenállásuk minden más készítménynél nagyobb és ál­landóbb. Pelottáimnál feldörzsölések, börlobbok, maródások s kellemetlen nyomás érzések ki vannak zárva. Sérvkötöim ára a ley jutányosabb. A legszebb és legtartósabb keztyük nálam kaphatók. Egyetlen raktár legezélszeriibb s élpusz- tithatlan legkülönfélébb pinczér-táskákban, melyekre különösen felhívom a vendéglős és pinczér urak figyelmét. Tisztelettel MOI2VÄR VILMOS. *) *) Az e rovatban közöltökért nem vállal felelősséget a szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom