Vendéglősök Lapja, 1900 (16. évfolyam, 2-23. szám)

1900-12-05 / 23. szám

6 Vendéglősök Lapja 1900. deczember 5. Üveg, edény : Schreiber •/. és u.-öcscsei- nek zaiugróczi és lednicz-rovnei üveggyárai­nak raktára : Budapest, IV., Régi posta- utcza 10. szám, félemelet. Pruzsinszky testvérek mintaraktára és nagykereskedése (V, Katona József-utcza, 6. szám saját házuk), mindenféle üvegtár­gyakból, porczellánkőedény és majolika-fé­lékből vendéglősöknek legjutányosabb be­szerzési forrás. Kocsigyártók: Bihari J. és testvére Budapest. Különös figyelmet érdemelnek saját gyártású gummikerekeik. Vászon-, damaszt-, paplan-, és fehér­nemű gyár: Weise és Reimler Pozsony. Halászok: Fanda Ágoston halászmester Budapesten. Telefon : 63—90. Bortermelők: Tragor Ernő csöröghegyi szőlő- és borgazdasága Váczon. Erdélyi pinczeegylet Kolozsvár. Az erdélyi bor­termelők szövetkezetének borraktára. Felvidéki sajt és specialitások: Genersich Emil kárpáti sajt, juhturó borovicska, főze­lékek: borsó, lencse, tatárka és íiiszerüzlete R ésmárkon. Paprika: Pálffy testvérek gépjavító- műhely*és vasöntöde kir. és csász. szab. paprikagyár Szegeden. Doboz-gyár: Dávid Károly és Fia sza­badalmi doboz-gyára Budapesten. Mustár: Moeznik L. cs. és kir. szab. konservgyáros Bpest, VIII. Alföldi-u. 10. Élelmi CZÍkkek szállítói Vámos és Bruszt hatósági közvetítők, Budapest székesfőváros központi vásárcsarnokában. Férfiszabó. A legjobb kivitelű és sza­bású férfi ruhákat legjutányosabban készít Rózsa Sándor szabómester Budapest, VIII. József-körút 51. sz. I. emelet. Szabóipar. Kohn Adolf szabómester a fővárosi főpinczérek rendes szállítója. Bu­dapest, VI., Nagymező-utcza 16. szám. Hentes ipar. Kirchmayer Lajos, hentes­mester, Budapest, VII., Akáczfa-uteza 2. Knczik Gábor utóda Debreczeni Lajos szalonna-, zsir- és füstölthusnemüek nagy- kereskedése Debreczenben. Hazai gyufa : Emke gyújtó Temesvári gyujtó-gyár r.-t. Temesvár. Mészáros ipar. Kossuth István mészá­ros mester Budapest, VII., Dohány-utcza 56. Lindmayer György mészárosmester Bpest. VII., Erzsébet körút 2. Konyhakertészet. Rada Lajos kertész mester Budapest, VII., Török-őr-utcza 2590. sz. (saját ház). Vendéglősöknek konyháker- tészeti termékeit napi árak mellett szállítja. Borkereskedők : Boschán Károly és Ar­thur bornagykeieskedése Budapesten. Iroda VI., Király-utcza 85. Pinczék: Kőbányán. Külső Jászberényi-ut 3, Bor: Brett schneid er Heinrik bor­termelő és borügynökség Moór (Fejérm.) ajánlja kitűnő minőségű, saját termésű moóri borait és közvetít must és bor be­vásárlásokat kizárólag moór termelőknél. Bor- és sörkimérő, pinczefelszereléiczik- kek. Első budapesti staniol es fémkupak gyár: Dr. Wagner és Társai egyesült gyá­rak mint betéti társaság. Tinódy-utcza 3. sz. Hungária czim s reklámtábla gyár. Mcchlovits Sándor Budapest, VIII., Kere- pesi-ut 33. (Czimer és czimfestészeti műte­rem. Mázoló és szobafestő műipar vállalat. Festészet. Razed és Szabó czimfestő műterme Budapest, VIII., Kőfaragó-u. 13. Ásványvizek: Szolyvai, polenafés luhi Erzsébet kitűnő ásványvizek főraktára: Buda­pest, VIII., Kerepesi-ut 11. Szálloda. Heim F. „Deák-Szállodája“ Fiume. Jó borok, kitűnő konyha. NYILTTÉR.*) Dr. Szilágyi Gyula műegyet. magántanár, kir. ke- resk. törvényszéki és áhamrendőrségi hites vegyész, nyilvános vegykisérleti állomása Budapest, VI., Bessewfjty-utcza 10. szám. Eszközéi borvizsgálatokat, valamint bármely élve­zeti és tápszerek, úgyszintén gazdasági és ipari czikkek megvizsgálását. - 2—6. Karácsony. Már csak rövid idő választ el. bennünket Karácsonytól, a keresztény világ legszentebb ünne­pétől. S ahogy közeledik Karácsony, a Megváltó születésének ünnepe, úgy gyarapodik a családfők gondja, mit hozzon a Jéznska a családnak. Az ajándék csak akkor lesz igazi jézusi aján­dék, ha nemcsak pillanatnyi örömet okoz, de egy­úttal a lélek nemesítésére való, a jó erkölcsökre hat. Ne csak anyagi, de szellemi haszna is legyen a karácsonyi ajándékoknak. Ezzel ünnepeljük meg legméltóbban a legszebb ünnepet. A könyv, a szellemet mivelő, lelket nemesitő. erkölcsöket' tisztitó könyv a legméltóbb karácsonyi ajándék. Ez vezette a Magyar Hírlapot is, mikor elhatározta, hogy fennállásának tizedik évforduló­jára egész kis könyvtárt juttat olvasóinak. Teljes tiz regény lesz a Magyar Hiriap kará- . csonyi ajándéka, tiz érdekes könyv, a hazai és kül­földi szerzők legjelesebbjeinek munkái. A regény­írók, kiknek munkáit az előfizetők megkapják, a következők: Hazai irók: lókai Mór, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor. Bársony István, Herczeg Ferencz. Külföldiek: Georges Ohnet. Emile Zola, Marcel Prévost, Ridder Haggard. Leo Tolsioj. A könyveket ez év deczember közepén kül­dik szét, úgy tehát, hogy Karácsony ünnepére már mindenkinek a kezében lesznek. Erre vonatkozólag pedig a következőket tudatja a kiadóhivatal: Könyvajánlókra csakis azok az előfizetők tarthatóak számot, akik közvetlenül a Magyar Hiriap előfizetői. Akik egyenkint vásárolják a lapot vagy közvetve fizetnek elő tőzsdékben, papirkereskedés- ben, csomagszállítónál, azok nem részesülhetnek ebben a kedvezményben. f A .könyvek kiosztása, illetőleg szétküldése olykép történik, hogy: minden féléves vagy egészéves előfizető tiz kötet regényt kap, minden negyedéves előfizető öt kötet regényt, minden hónapos előfizető két kötet regényt. E megállapított rendszer alól a kiadóhivatal semmiféle kivételt nem tehet. Minden előfizetőnek e szabály alapján járnak ki az ajándék-könyvek. Erre pedig a deczemberi előfizetői lajstrom lesz az irányadó. Így tehát aki most félévre vagy negyedévre előfizet : tiz, illetőleg öt kötet regényre tarthat számot. Azok, a kik deczemberben egy hó­napra fizetnek elő, vagy újítják meg az előfizetésü­ket, két kötetet kapnak. Mindenkinek módjában van tehát már most kiválasztani azt a kategóriát, a mely neki és viszo­nyainak iegjobaan megfelel. — Ezt mindenki maga határozza meg, a kiadóhivatalnak csak az a kérése .lehet a közönséghez, hogy a döntést ne halaszsza sokára, nehogy a könyvek kellő számban való lá­ny omatása és szétküldése zavarral járhasson, a mi a sok-sok ezer könyv mellett könnyen megtörtén­hetnék. Még csak azt kell mondanunk, hogy a kül­dött regények teljesen uj, csinos kiállítású, szépen fűzött ksnyvek lesznek, amelyek nemcsak pilla­natnyi örömet szereznek, de minden könyvtárnak díszére és becsületére válnak, Előüzetési ár: félévre 14 korona, negyed- évrd 7 korona, 1 hónapra 2 korona 40 fillér. Tisztelettel: a Magyar Hirtap kiadóhivatala Budapest, V., Honvéd-utcza 10. ..Zenelap. XV. évfolyam. Magyar és német nyelven, időnként érdekes és értékes zenemű mellék­letekkel. Megjelenik havonként 3-szor. A lap irány- és egyébb ezikkei, valamint tár- czái nemcsak a szakzenészeket, hanem a mű­velt nagy közönséget is érdeklik. Flnfí7PtPQÍ ÚPÍP egész évre .. 4 frt. (8 kor.) JjlUllZiOlüol Clld, félévre.. . 2 „ (4 kor.) Az előfizetési pénzek a „Zenelap“ kiadó­hivatalába Budapestre, VIII. Baross-utcza 81. Felelős szerkesztő Ságh József. lllllll Ki tiszta jó bort akar, kél jen árjegyzéket Buding Ede szőlő- birtokos tanítótól Nagyőszön. tTThTtra TTtfTTTmrrríTrMr rrttrrTrfi TTrlrTlrfi rTTTTtlrh TTríTrtTh tiTTTrrrfr >7rtulTh 1 Egy szépen berendezett jó menetű tP lio­I vendéglő és kávéház ági 1—30. ■ vezetésére-§ óvadékkal rendelkező vendéglős JP.I esetleg vevő kerestetik. K©| ®-4§| Megkeresések e lap kiadó hivatalá­ul hoz „Biztos üzlet“ alatt mtézendők.-cSl ii % *?< V «P. M »!* £.% *!* Ä s** .*• » Ifj. Haggenmacher H. & & > különlegességek:-sör. -sör. Megrendelési helyek : Budapest, V., Kádár-utcza 5. Haggenmacher Kőbánya. Haggenmacher Budafok. V *) Az e rovatban közöltökért nem vállal felelősséget a szerk* ÍA *!* V/ W •i9 % V» W Vof V? Vendéglősök figyelmébe. Aki kitűnő minőségű ino ór*i lxor*t óhajt beszerezni, az bizalommal forduljon Tatár György ál­lami szőlőtelepitési megbízott és borterme­lőhöz Moórott. Mintával az ár megjelölé­sével szívesen szolgál, 1—24. $££££$$£$$$££££& Kollár János szőlőtelepén IVI-- Berényben 5 hectoliter kisüstön főtt, tiszta szilva pálinka jij van eladó, 100 frt hectoliterje. Kap­ható 25 literenként is. —- A pálinka 50 fokos, tetszés szerint fehér vagy világos sárga színű.

Next

/
Oldalképek
Tartalom