Vendéglősök Lapja, 1897 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1897-07-05 / 13. szám

Vendéglősök Lapja. o 1897. julius 5. fedési estcly az Andrássv-uti Petánovics-féle ven­déglőben. Július hó 7-én d. e. 9 órakor a cong— ressus megtartása a VI.—Tű. kér. kör díszter­mében. Tárgysorozat : 1. Megnyitó beszéd. Tartja: Bokros Károly elnök úr. 2. A congressus tiszti karának kiegészítése. 3. Az egyleti kiküldöttek megbízó levelei­nek átvizsgálása és erre vonatkozó jelentés. 4. Házszabályok felolvasása. 5. Jelentés a nyugdíjintézetet előkészítő bizottság 1896. és 1897. évi működéséről. Tartja: Nérey Dezső bizottsági elnök úr. 6. A nyugdíj egyesület alapszabály terve­zetének tárgyalása és elfogadása. Előadó: dr. Solti Ödön ügyvéd, egyesületi jogtanácsos. 7. A nyugdisegyesület szervezése. Tisztika­rának megválasztása. (Tervezet 63. §. a) p.) 8. A szakegyesülek vagyonának az orszá­gos nyugdíjegyesület alaptőkéjéhez felajánlása (alapszabály tervezet 6. §. a) p.) 9. A pinczér foglalkozásnak a képesítéshez kötött iparok köze felvétele tárgyában előterjesz­tés. Előadók : Póseh Gyula és F. Kiss Lajos urak. 10. Indítványok tárgyalása. 11. Jövő évi közgyűlés helyének megálla­pítása (tervezet 62\ §.) 12. Záróbrszéd. Tartja: Steuer Sándor társ­elnök úr. Július 8-án. A tárgyalás esetleges foly­tatása. . A szórakozások napirendje. 1897. julius hó 6-án este 8 órakor: Is­merkedési estély a budapesti VI. — VII. kér. kör vendéglőjében (Andrássy út.) Tetszés szerint „Ős- BudaváraA meglátogatása. Julius hó 7-én reggel fél 8 órakor: Lunch (a VI.—VII. kér. kör. vendéglőjében.) A cong­ressus tagjai Bokros .Károly congressusí elnök úr vendégei. Délben 1 órakor: Ebéd (a VI.— VII. kér. kör vendéglőjében.) Este fél 8 órakor: Banquette a Margit-szigeten. A congressus tag­jai a budapestiek vendégei. Julius hó 8-án délben 1 órakor: Ebéd (a VI.—VII. kér. kör vendéglőjében.) Délután 5 órakor: Kirándulás Kőbányára külön vLlamos kocsikon a sörgyárak meglátogatása. A congressus tagjai a kőbányai,sörgyárak vendégei. Esetleg a a promontori pezsgőgyárak meglátogatása külön hajón, A congressus tagjai a promontori pezsgő­gyárak vendégei. A vigalmi bizottság. KÜLÖNFÉLÉK. — Halálozás. Dietzl József, buda­pesti bor nagykereskedő és udvari borszál- szállitó. folyó hó 19-én hosszabb betegeske­dés után, 75 éves korában, boldog' házassá­gának 40-ik évében halt meg Budafokon. Dietzl borkereskedő hírneve nemcsak a fővárosban, hanem messze túl az ország határain is, ismeretes volt, mert egyike volt azoknak, kik a magyar bornak a külföldön uj píaezokat voltak képesek meghódítani. Családján kiviil gyászolják az elhunytat a kereskedelmi és vendéglős körökben is, ahol nagy tekintélvnek örvendett.- Élj egy zés. Biteszer József ismert nevű főpinczér eljegyezte Wirtl Francziska kisasszonyt, néhai Wirtl József tövisi vasúti vendéglős magas műveltségű, szép nővérét. Biteszer József ur az esküvő után közve- ! titö intézetet létesít Pécsett. Sok szerencsét. ' — Bányai Visegrádon. Bányai József fővárosi szaktársunk, lapunk buzgó J barátja, ki nem rég Wöríshofenböl a Kneipp- cura használata után teljes jó egészséggel tért vissza szeretett családja körébe, mely kedves családtagok az iskolai szünidőt most az iparunktól egy időre visszavonult szülőik körében nyugodtan tölthetik. Bányai ur kis családtagjai a zenészét terén már is valósá­gos művészek. Igazi élvezettel hallgattuk korrekt zongora játékaikat. Büszke is lehet a családját oly forrón szerető apa, Bányai szaktársunk, hogy egyedüli örömét szépen fejlődő gyermekeinek szellemi tehetségeikben lelheti, hiszen a magyar szellemben és igaz vallásos érzések ápolásában nekik nyújtott nevelés nem is adhat mást, mint hasznos és derék polgárokat és honleányokat a nem­zetnek és társadalomnak. A visegrádi romo­kon, és babérain pihentető fáradt testét örök ifjúság és rugékonyság aczéiozza meg lapunk t. barátjának, hogy tehessen még sok szolgálatot a közügynek és iparunknak. = A felebaráti szeretet nevé­ben ! Koleszár Imre, néhai gödöllői szál­lodás özvegye, ki gyermekeivel vagyon nél­kül maradt, a ki most súlyos beteg s igy kiskorú gyermekeivel a végső nyomorban sinlődik. Felkérjük tehát az emberszeretet nevében nemesen érző szaktársainkat, hogy adományaikkal mentsék meg e szerencsétlen családot az éhhaláltól. Az adományok az özvegy lakására (özv. Koleszár Imrénének, VIII., Fecske utcza 25., ajtói.), vagy pedig szerkesztőségünkbe küldendők. Isten áldása a könyörülőkön! — Kávéssegédeli kirándulása. Mint értesülünk, Takáts Ferencz. a buda­pesti „Baross kávéház“ derék főpinezére többed magával egy nagyobb kirándulást rendez kiilöu hajóval Pozsonyig. A múlt al­kalommal tartott kirándulás oly édes emlé­keket hagyott hátra az ott megjelent bájos, szép hölgyeknél, hogy A’akáts Ferencz ur csak az udvariasságnak vél eleget tenni, midőn az angyali szépségű hölgyek óhaját teljesiti egy újabb kirándulás szervezésével. A külön hajót katona-zenekar kiséri Pozso­nyig s ott a diszes társaság Mária Terézia szobrát fogja első sorban megtekinteni. A kirándulás sikere előre is biztosítva van oly kezekben, mint Takáts, Rigó. Lőrincz Kutschera M. és a budapesti kávéssegéd- egylet többi lelkes tagjaié. A kiránduláson résztvenni óhajtó t- családok jelentkezhet­nek Takáts Ferencz urnái, Baross-kávéház. — Dobos József vendéglője. Budapesten az Üllői-ut 24. sz. alatt van Dobos József „Erdélyi vendéglő“-je. A ki Dobos Józsefet Erdélyből ismeri, örömmel keresi fel vendéglőjét, mert konyhája párat­lan, italai kitűnőek. Legutóbb a kőbányai részvény serfőződe söreinek kimérését is megkezdte. Itt jönnek össze a kolozsváriak, sőt Veszprém, Bars, Pozsony, Békés, Nyitra és Sáros megyékből is találhat az ember jó ismerőst nála minden nap. A zeneművé­szet terén is érdemeket szerzett jeles szak­társunknak csak őszintén gratulálhatunk. — Uj szálloda Kecskeméten. Uj szállodát rendez be Stemmer József Kecskeméten. Az üzletet legközelebb fogja megnyitani. — Vendéglő átvétel. Budapesten a Kerepesi utón levő Sclioditsch-féle ven­déglőt Fodor I. a Rémi-szálló éttermének volt vendéglőse vette meg. — Szálloda-átvétel. Tata-Tóváro- son az Eszterházi szállodát Nagy Lajos szaktársunk, a budapesesti „New York“ kávéház volt főpinezére vette bérbe s azt teljesen újonnan berendezi. Sok szerencsét. — Vendéglő átvétel. A lka Károly Budán a Retek-uteza 15, szám alatt levő vendéglőt vette át. — Az idén nem lessz holt sze­zon. A politikai és társadalmi életben olyan élénkség uralkodik, hogy az idei nyár úgy látszik a legváltozatosabb eseményekkel lesz tele. A katonai javaslatok a politikusok fel­fogása szerint egy nagy fordulatot jelentenek és nem lehetetlen, hogy már a legközelebbi jövőben a politikai életben uj formáczíók és nagyobb politikai átalakulások fognak bekö­vetkezni. Ezenkívül a hevesnek Ígérkező parlamenti nyári tárgyalások és aratási munkásmozgalmak mind felköítik a közér­deklődést. Az olvasóközönség méltán hetyez tehát súlyt arra, hogy e mozgalmas időben az eseményekről gyors és kimerítő értesülést szerezzen. Ez okból felhívjuk olvasóink ügyei­mét a szezon elején a „ Magyarország" napilapra, a mely a hírszolgálat terén mind­eddig igazán páratlan dolgokat produkált. Ebből az újságból értesült a közönség min­dig először azokról a politikai és társadalmi eseményekről, a melyek a közfigyelmet fog­lalkoztatták, úgy, hogy a ..Magyarország1-1 a magyar sajtóban a tudósítások friss, gyors és kimerítő közlésében ma már minden ver­senyen felül áll. Bel és külföldi összekötte­tések ápolásában az áldozatkészség legvég­sőbb határáig ment el s ennek köszönheti értesüléseinek gyorsaságát és megbízható­ságát. A távirati és telefonhálózatok összes vonalain állandó és kiküldött tudósítói előőrsi szolgálatokat teljesítenek, inig a társadalmi, tudományos és művészeti rovatok élére a legjobb nevű szakerőket sikerült megnyernie. És. a „Magyarország“ az egyetlen fővárosi napilap, melynek vezérczikkei alatt a Bariba Miklós nevével találkozunk. E ragyogó tollú publiczista czikkei a magyar hírlapirás tör­ténetében uj korszakot nyitottak-meg. Bartha Miklós vezérczikkeit az érzelmek nagy skáláján, az írói erények nemességén a jel­lemzés színgazdagság és erején felül a hazafias érzés oly közvetlen melegsége jel­lemzi, hogy neve a magyar nemzeti állam programmja és a magyar újságírás büszkesége lessz. A .,Magyarország“ mely rövid néhány év alatt a zsurnalisztikái sikerek egész sorozatára tekinthet vissza ma már a leg­olvasottabb magyar újság és tetszetős for­májával úgy a-fővárosi, mint a vidéki közön­séget valósággal meghódította. Igen nagy előnye a „Magyarország“-nnk az is. hogy már az éjjel induló vonatokkal továbbittafván, a vidéken mindenütt egy félnappal előzi meg a többi napilapokat. E félnapi különbözet a hivatalnok, gazda és iparos közönségre nézve nap napután megbecsiiIlletlen értéket kép­visel. Ezért terjedt el a „Magyarországé eddig hihetetlennek tetsző gyorsasággal, ezért lett úgyszólván nélkülözhetetlen, pótolhatat­lan napi olvasmánya úgy a fővárosi, mint a vidéki közönségnak. A „ Magyarország“ előfizetési ára: egy évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50., egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetés legczél szerükben posta-utal­ványon a kiadóhivatalba, Sándor-utcza 2. sz küldendő. — Házasság. Zahuménszky István zsolnai kereskedő eljegyezte özvegy Mítsek Antalué leányát, Paulát Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom