Uj Budapest, 1937 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1937-11-27 / 47. szám

1937. novejoabor 27. zummipmr HÍREK Az egyenesadók E«zláry adóhivatali főtiszt értékes könyve —_ Az Uj Budapest tudósítójától — Mindig öröm számunkra, ha arról ad­hatunk hirt, hogy a fővárosi tiszt\ ise- lök a hivatali Íróasztalon túlmenően fog­ta: koznak közigazgatási és tudományos problémákkal. A fővárosi adóhivatali tisztilrar egyik legkitűnőbb tagjának, Eszláry Károly dr főtisztnek, aki adóhivatali szakvizsgáját jegyzőkönyvi dicsérettel tette le, az egyenesadókról irt könyve hagyta el a legutóbbi napok­ban a sajtót. Ez már második tudomá­nyos munkája Eszlárynak: az el­múlt esztendőben látott napvilágot a Magyar közigazgatási jog alapismeretei címmel igen érté­kes munkája, amely az önkormányzati közigazgatás szempontjából tárgyalja közigazgatási jogunkat. Mint Eszláry könyve előszavá­ban megá’lapitja, az államháztatások bevételei között legnagyobb fontosságuk kétségtelenül az egyenesadóknak van. Fontosságukat mi sem bizonyítja job­ban, mint hogy jogi szabályozásuk a többi államháztartási bevételekhez ké­pest csaluicm mindenütt sokkal tüzete­sebben és részletesebben nyert kodifiká­lást. Eszláry könyve megírásával azt a óét kívánta szolgálni, hogy olyan kézi­könyvet bocsásson a nagyközönség és a szaktudását fejleszteni kívánó tiszt­viselői kar rendelkezésére, amely mai hatályában rendszeresen foglalja össze az erre a tárgykörre vonatkozó jog- szabá'yok legfontosabb rendelkezéseit. Állapítsuk meg: ez a célkitűzése teljes mértékben sikerült is, mert a könyv olyan kalauz az adókezelésben, amellyel még a szaktisztviselök is komoly segít­séget kapnak a jogszabály-keresé3 technikai nehézségei közepette. A könyv az első fejezetben tárgyalt , történeti, pénzügytani és közgazdaságtani részek­kel a magyar egyenesadó-rendszer téte­les rendelkezéseinek könnyebb meg- érthetését sikeresen mozdítja elő. ÉS HOFFMAN» KÉPKERET A3 IGAZI 8TTH8H DÍSZE! Épüleíüveg es Glats András tábla- és tükörüveg nagy raktára. Budapest, VIII Baross ucca 66-68, az udvarban jobbr... 72 éves cég — Telefon ■ 1-324 87. Kőssénbánya 's Téglagyár Társulat Pes/en (TtRAStZHE) Budapest, V., Klotlld-uica 3. Telefon: 114-644 j1 főváros mostoha gyermekei Q Sürgősen segiíenl Kell az ideiglenes gyateornoKote sanyarú Helyzetén — Az Uj Budapest tudósítójától — Mu’theti számunkban Száz gya­kornok panasza címmel cikket irtunk, melyben beszámoltunk az ideig­lenes gyakornokok szomorú helyzetéről. Cikkünk osztatlan örömet keltett a fő­város fiatal gyakornokai körében, akik sorsuknak jobbrafordulását most már végre komolyan várhatják. Most került kezünkbe S z e n d y pol­gármesternek a közigazgatási bizottság ehavi ülésén tett kijelentése az ideig­lenes gyakornokokra vonatkozólag. A polgármester szerint már csak har­minckét ideiglenes gyakornoka van a fővárosnak akiknek véglegesítése rö­videsen remélhető. Ez a kijelentés aktuálissá teszi, hogy ismét foglalkozzunk a főváros mos­toha gyermekeinek helyzeté­vel, akik végigszenvedték a státusren­dezést és az összes időközi pályázato­kat. Mindez számukra semmi jót sem hozott, mert maradtak abban a hely­zetben, mint első nap voltak, négy év­vel ezelőtt. A náluknál később kinevezett gya­koraokok az egy évi próbaidő után vég­legesítést és magasabb fizetést kaptak, megelőzve a náluknál évekkel előbb al­kalmazott ideiglenes gyakornokokat, aldkről megfeledkeztek és akiknek fi­zetése még most is a legkevesebb az összes fővárosi tisztviselők között. A főváros közigazgatási személyzeté­nek egy évi fizetése (tanügyi és üzemiek nélkül) huszonhét millió pengő, a de­cember 10-iki közgyűlésen tárgyalandó öt százalékos fizetésemelés csak a köz- igazgatásnál majdnem két millió pengő többlet kiadást jelent a fővárosnak, ez­zel szemben a harcminkét ideiglenes gyakornok véglegesítése csak huszon­hatezer pengős évi többkiadást jelent, mert véglegesítés után fizetésük szemé­lyenként és havonként maximálisan het­ven pengővel emelkedne; tehát ez sze­mélyenként évi nyolcszázezer pengős többlet, ami harminckét gyakornokra átszámítva évi huszonhatezer pengőt tesz ki. Ez az összeg a müliós számok me lett elenyészően ldcsiny szám, nem nagy összeg, de akkora, mint amennyi­vel megelégedetté lehetne tenni har­minckét fiatal tisztviselőt. közlekedési részvénytársaságok és biztosító intézetek stb. leerúiabb és legpontosabb sze­mélyi- és mérlegadatait tartalmazza. így most már komplett a négykötetes kompasz, mely pontos beszámolója a Magyarország gazdasági életében, szerepet játszó vállala­toknak. A kompasz mind a négy kötetének ára 60 pengő és ígv a legolcsóbb magyar kompasz. Megrendelhető a Pesti Tőzsde ki- adóhivatalában. Budapest. VI.. Anker-köz 2. I. 4. A középosztály helyzete. A Keresztény Tanügyi Bizottság II. kér. szervezete rendkívül nagy érdeklődés mellett tar­tott taggyűlést, amelyen résztvett G i d r ó László törvényhatósági bizott­sági tag, pártelnök, Urbányi C. József felügyelő igazgató és a kerületi pedagógusok nagy számmal. Gáspár Pál dr. a , ,'Rákócziánum“ igazgatójá­nak megnyitó szavai után F i t z Ar­tur dr. tanügyi tanácsos tartott nagy­szabású előadást a középosztály helyze­téről. ÓRÁT BÁNKI-tól Oki. órás. — Javításban sok évi külföldi gyakorlat. — Óraraktár. Budapest, IV,Váci-utca 36 Duna-utcai oldal. E szelvény 10°/n engedményre Jogosít Cristofoli Vince Kőpadló és fayence faburkoló vállalat. Kizárólag: XIV. Gizelláit 31 Telefon: 2*969*07. Móczár Gábor egészségügyi berendezéseket tervező és kivitelező vállalata Budapest, II., Magdolna ntta 4. szám. Telefon: 1—435—47 és 1—347—80. LISKA JENŐ okleveles gépészmérnök vállalkozó Budapest, Vili., Orczy-ut 22. Telefon t 1-429-51. GÖTZ ALADÁR parkett-astalos mester és padlóási vállalkoó. ladirokkant kisiparos + Költségvetés díjtalan. Sudapest, I., Bors*utca 24. sz. -------- Telefon: 1—507—34. -------­1 in IJurner István DonMdrképíszele ds nodell-mOteime Indapest, V..Tisfa vita 11. Tel.: 2 919 46 Gyárból közvetlen“" legolcsóbb csőbutor, gyermekkocsi, östzecsukósógy, vaságy, ágysod­rony, afiikmatrac Prohászka gyárból VI., gróf Zichy Jonö-u. 40. T«l*fon : 1-290-30 Fióküzlet: Üllői ül 7. Zománctáblákat csak Beér Sándornál rendeljen. Budapest. V.. Gróf Tisza István n. S. Telefon: 18-24-29. BikmI E/mmmAI mérnök útépítési JUST IVOUiei vállalkozó. Kövező mester. V., Arany János-utca 24. Telefon: 1-283-68 CCCI CC“ szollozß- jjbubkiib berendezések SCHUBAUER FERENC magánmérnök Budapest, 111., Föld-u. 51. TELEFON: 1—622—06. Steiner és Szimper Cégtulajdonos: Steiner Mór Disz-,templom-,szobafestők és mázolók Budapest, IX., Üllői-út 57. Telefon: 1-306-29. Alapítási év 1871. Telefon : 1-326-09 Rulcavár JGnőné Tetőfedő- és jókarbantartó vállalata Budapest, Vili József korút 50. jüOFBMIER és PIAZZA ÉPÍTŐMESTEREK TELEFON: 1-188-59. i Telep: VI., Bke-tér 5. roda: VI., Szondy-u34. | WIHART FERENC építész — építőmester ! XIV., Columbus*utca 33. i Telefon: 2—969—08 Faredőny javítást acélredőny készítését, zsaluzia és vászonroletta készítését, karbantartását és javítását szaksze­rűen, jótállással legolcsóbban vállalja, T. Kovács László. VI. Sztnyei Merse-u. 54. _____________Telefon: 1-183 25_____________ Pé ter Frigyes lakatosmester, ÍV., Czukor-utca 3. Épület- és műlakatos munkák készítése A Sipőcz-vándordíj vívóversenye. A Budapesti Sport Egyesület december 19-én, a Vas-utcai felsőkereskedelmi is kola tornatermében tőrvívócsapatver­senyt rendez a negyedízben kiírt Si- pőcz Jenő vándordíjért. A vándordíját az alapítólevél szerint az a csapat nyeri meg véglegesen, amely háromszor kerül ki győztesként — sor­rendre való tekintet nélkül — a vándor­díjért folyó küzdelemből. A vándordíj védői: 1934-ben a Budapesti Sport Egye­sület, 1935-ben a Honvéd Tiszti Vívó Klub, 1936-ban a Honvéd Tiszti Vívó Klub voltak. Meír.ielent a Kallós-Kompasz. A Pesti Tőzsde kiadásában és Kallós János szer­kesztésében most ielent meg tizenhar­madik évfolyamában a Kallós-féle ..Gaz­dasági. Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz“ m á- sodik része, amelv az összes budapesti és vidéki ipari, kereskedelmi mezőgazdasági.

Next

/
Oldalképek
Tartalom