Uj Budapest, 1937 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1937-07-17 / 27-28. szám

2 1937. július 17. Hézagpótló újítás! Van kisüveg keserüvlz is 2—3-szori használatra ifi mm ált m SS fillér Kérjen mindenütt kisüveg keserüvizet özv. UJAGH ARPADné BUDAPEST, 11., BIMBÓ-UT 17. TELEFON: 1-544-26. Acélplombák mindenféle célra, nagy­ságban és színben. Szalagplombák. Szövetplombák. Ládaplombák. Hordó­lemezek. Plombázófogók acél- és ólom­plombákhoz. Jegy lyukasztó- ( kalauz- és ellenőri) fogók. Konzervbontó kések. /Ist általános drágulás a főváros f^ásztaríásában /l gazdasági élet minden frontfán feSentltező drágasági bullám UövetUeztében egész sereg pót ifit el-fedezeti Kérdés Kerül tárgyalásra — Az Uj Budapest tudósítójától — A folyton fokozódó drágulás, amely különösen az ipari nyersanyagokat il­letően münden vonatkozásban érezteti hatását, természetesen nem marad nyom­talanul a főváros háztartási életében sem. Egyelőre azonban csupán abban nyilvánul a drágulás hatása, hogy azok az ügyosztályok, amelyeknek hatáskö­rébe beruházások és beszerzések tartoz­nak, nagyobb ellátmányi összegeket kérnek és kapnak a pénzügyi ügyosz­tálytól. mint amekkora összegeket kér­tek és kaptak a múlt eszltendő ugyan­ezen időszakában. Arra vonatkozóan, hogy az ügyosz­tályok által felvett nagyobb összegek, nagyobb beruházásokat jelentenek-e vagy pedig az általános drágulás kö­vetkezményei, e pillanatban természe­tesen egészen pontosan nyilatkozni nem lehet. A főváros a költségvetési évnek még csak a felénél tart, általánosság­ban tehát az a helyzet, hogy a költség- vetésben előirányzott összegek fele még nincsen elköltve. A pénzügyi ügyosztály azonban el van készülve arra, hogy a gazdasági élet minden frontján jelentkező drágu­lás a költségvetési keretek túllépésére fog vezetni a mellőzhetetlen kiadások­nál is. Sok ügyosztálynál póthitel ké­rése válik majd szükségessé Ezeket a pót- hitel-fedezeti polgármesteri előterjeszté. seket már október havában letárgyalja a főváros törvényhatósági bizottsága. NEMESSÉG kikuiatását, nemesi név- változtatást, CÍMEREK, ős fák meg- festetését vállalja HERALDIKA Budapest, IV., Gróf Károlyi-u. 14. Telefon: 1-827-04 1-811-99. JM-UJSÁG-A­— kedves dr. Városházy bizottsági tag úr? — Egyszer nagyon hideg van, egy­szer nagyon meleg van — travesztálhat- juk a közmondást, kedves szerkesztő barátom! Az egyik nap eseménytelenül telik el a városházán, hogy a második nüp°n azután forr pontra kerüljön oda- künn Ti kánikulai meleg, idebent pedig a kedélyek KüttéfP/ása. Megállapítha­tom, mélyen tisztelt szerk'iéMő úr, anél­kül, hogy különleges jóstehetsE"et vln' dikálnék magamnak: vihar előtti csépf van a városházán, a robbanásig feszül­tek a kedélyek, a kánikula forrósága ráült nemcsak ci háztetőkre és az izzó aszfaltra, hanem a lelkekre is. Meggyő­ződésem, hogy viharos őszi napokra van kilátásunk, már előre füllnek a kohók, izgatottak az urak, csörögnek a fegyve­rek . . . — Milyen vonatkozásban éleződnek ki leginkább az ellentétek? — Arról ma még nem igen lehet be­szélni, bizonyos azonban, hogy kemény férfiakról van szó minden oldalon, olyanokról, akik nem ijednek meg a maguk árnyékától, a mások árnyékától azonban még kevésbé. Ugyan az is le­het, hogy még sem kerül háborúra a sor. Idézzük a régi római közmondást: ha békét akarsz, háborúra készülj! Úgy látszik, nemcsak a világpolitikában, ha­nem a városházán is ez most a jelszó. Egyébként . . . — Egyébként? — Folynak a szabadságok a város­házán. A polgármesterrel a múlt hét első napjaiban a városházi folyosón ta­lálkoztam. Kitűnő podesztánk személye­sen ment át helyetteséhez, Schuler al­polgármesterhez, hogy elköszönjön tőle. Szendy feleségével a Lidóra ment két hétre. Úgy volt, hogy Lamotte alpol­gármester helyettesíti. A végső döntés azután még is az volt, hogy a második alpolgármester: Schuler Dezső dr. ma­rad itt júliusra polgármester-helyettes­nek. Lamotte, felesége társaságában, aki egyike az ország legkitűnőbb hölgy- vezetőinek, külföldi autóturára indult. A főváros legfőbb adminisztrációjának nyári menetrendje különben a követ­kező: Szendy ék július végéig maradnak Olaszországban, azután visegrádi villá­jukban folytatják az üdülést. A polgár - mester azonban, ha a főváros környé­kén lesz is, hivatalosan csak Szent Ist- ván-nap táján fog bejönni a városházára, füamotte augusztus 1-ével tér haza, ek­kor iPggy azután Schuler alpolgármes­ter szaŰüdságra. — A tanü&noki front? _ Farkas Ákü!> szombaton volt utol­jára bent a hivataláévá} borsodi szőlő­jébe ment nyaralni. Sztíbádságideje alatt a kitűnő Haviin Károly dr. /ogjít hclj-U- tesíteni, aki feleségével és két gyönyö­rű ikerlányával — mint a hozzám in­tézett képeslap mutatja — Ausztrál legszebb vidékén töltötte szabadságide­jét. Bódy Lászlóék is a Lidón vannak, Király Kálmánék szintén Olaszország­ban. Rosta Jánosék a jövő héten mennek Ausztriába, Morvay Endrére csak au­gusztusban kerül sor a szabadságolást illetően: ő is a hegyek közé megy vala­hova, Kovácsházy Balatongyörökön üdül, egyedül horgászik, mert Szent.- miklósi Jóska, a másik kitűnő horgász, balatoni süllő helyett hegyi pisztrángot iparkodik fogni Karinlhiában. — M i van a Kovácsházy-féle harcsá­val? Még nem kaptunk fényképet az idén tőle, amely a derék Vilmost az ál­tala fogott ember nagyságú harcsával ábrázolja! — A harcsával baj van az idén, szer­kesztő úr. Illetve nem is a harcsával, hanem Kovácsházyval, Kurfürst István házinyomdai igazgató, aki Kovácsházy legszűkebb baráti köréhez tartozik, ösz- szeesküvést szőtt Kovácsházy ellen. A Kovácsházy-féle híres harcsafényképet olyképen retusáltatta Kurfürst, hogy a harcsa mindig ugyanaz, a harcsa mellett álló győztes hadvezér Kovácsházy da­liás alakját mutatja, a fej azonban raj- la mindig más. De sohasem a Kovács­házy Vilmosé. Ezek a képek: a Kovács­házy-féle harcsával és nem a Kovács­házy fejével rendelkező daliás férfiú­val — most közkézen forognak a vá­rosházán. Bizonyos, hogy Kovácsházy- nak, ha legközelebb ötvenkilós harcsá­val akar dicsekedni, közjegyzői okirat­tal kell bizonyítania. Mert a fénykép — erősen hitelét vesztette . . . — Mi újság a betegfronton? — Szemethy Károly dr. tiszti fő­ügyészt, aki súlyos operáció után hosszú hónapokig volt a Pajor-szanatórium la­kója, hazaszállították tisztviselőtelepi villájába. Öméltósága jobban érzi ma­gát, de egyérőre még mindig ágyban fekvő beteg. Kényszerű 'szabadságát kü­lönben gyönyörű könyvtárának rende­zésére használja fel a főügyész úr. — Ki a legfiatalabb férj a városhá­zán ? — Kétségtelenül Divényi Károly tör­vényhatósági bizottsági tag íir, egyéb­ként ügyvéd és Pestvármegye tisztelet­beli tiszti főügyésze, aki deresedő fej­jel, de ifjonti szívvel vált meg az agg- legérvységtől, hogy hűséget esküdjön Biscara Betta énekművésznőnek. Az egy­házi esküvő csütörtökön volt a Kapu­cinusok budai templomában, ahol Zad- ravecz püspök adta össze az ifjú párt, — Kit gyászolt az elmúlt héten a városháza? — Az öreg Paulheimet, mindany- nyiunk kedves Franci bácsiját, aki hosz­Egész Pest beszél róla : Soha olyan jól nem mulattunk mint CUacéie. Rwels AUt&M ,nttii|<i||iiia>ii||H">iHll"i||||iiiiii||mi||||i,>i||||iHiH||i,<i||||iM|||ll<"ll|||K ragyogó reviijénél a Hayty CicUu&z-froto — Naponta két előadás. — — Telefon; 113-374 — Épüleíüveg es Gluts dinár ás tábla- és tükörüveg nagy raktára. Budapest, Vili. Baross ucca 66-68, az udvarban jobbra. 72 éves cég. — Telefon i 1-324-87. Kössénbönya #s Téglagyár Társulat Pesten (VnAStZHE) Budapesí, V., Klotild-utca 3. Teleton:l-255-54 l-255-85ésl-255-56 szú szenvedés után hunyt el hetvenedik életévében. A régi Budapest egy ked­ves alakja tűnt el körünkből vele örök­re. Hosszú ideig tagja volt a törvény- hatósági bizottságnak, a közéleti műkö­déstől csak a legutóbbi években vonult vissza. Ö építette 1904-ben az első öt emeletes bérházat Budapesten. Harminc évig épített Paulheim. Ferenc, akit a kor mányzó 1930-ban a kormányfőtanácso si méltósággal is kitüntetett: ő épí tette a Központi Zálogház épületét, ezenfelül több mint ötven bérpalotát és középületet. Híres templomépítő is volt: ő építette többek között a Szent Domon­kos-rend Thököly-úti templomát és rend házát is. — Áldás és béke poraira! Mi van még mondanivalója kedves bizottsági tag úr? — A hivatalos lap egyik legutóbbi száma közli azoknak a névsorát, akik a gyakorlati közigazgatási vizsgát kitün­tetéssel tették le. A székesfőváros szem­pontjából említésre méltó, hogy a fő­városi árvaszék fogalmazói kara ismét milyen szép eredménnyel dolgozott. Az árvaszéken folytatott nehéz és komoly munkát jellemzi, de az egész fővárosra dicsőséget jelent, hogy a hivatalos lap­ban felsorolt huszonnyolc név között, ami országos viszonylatot jelent, öten a székesfőváros árvaszékénél teljesítő nek szolgálatot. Ez annyit jelent, hogy az egész országban egy év alatt kitiin tetéssel vizsgázottak tizennyolc százaié ka fővárosi árvaszéki fogalmazó. A Bu dapesti Közlönyben felsorolt árvaszéki fogalmazók: dr. Almay György, dr Prückler András, dr. Gottl Ernő, dr Prámer József és dr. Szávoszt Tamás Kitüntetéssel vizsgázott dr. Szászy Lajos, a főpolgármester titkára is. — A viszontlátásra két hét múlva, kedves bizottsági tag úr! — Isten Önnel, szerkesztő barátom!

Next

/
Oldalképek
Tartalom