Uj Budapest, 1936 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-04 / 1. szám

Nyolc év alatt netto hárommillió pengőt keresett a fővároson a biztositók kartelje Május végéig a polgármester okvetlenül megejti az uj helyszíni becs,* lést a fővárosi vagyonértékek minden frontján — Huszonöt millió pengő biztosítási értékben van felvéve a Bazilika, tizenhét utkaparó ház becséríéke: 4T6.000 pengő — Az Első Magyar és a Gazdák kapják ismét az oroszlánrészt a főváros biztosításaiból 1986 január 4. ZLFmmVPFTT — Az Uj Budapest tudósítójától. — A törvényhatósági bizottság múlt esz­tendei utolsó közgyűlésén bejelentette a polgármester, hogy a főváros biztosítá­saira vonatkozó összes anyagot teljes részletességgel, a tűzkárbiztosítási ki­mutatásokkal, valamint a megfelelő pontos és hivatalos adatokkal kiegé­szítve május hó végéig a törvényható­sági bizottság elé fogja terjszteni. Jú­nius havában tehát a főváros törvény- hatósági bizottságának módja lesz dön­teni abban a tekintetben, vájjon az ön­biztosítás rendszerére akar-e térni, vagy pedig az eddigi módszereket választja, esetleg az egész komplexumra vonatko­zólag, esetleg csak a házakra vonatko­zóan. A polgármester ezen kijelentése után a törvényhatósági bizottság egy­hangúan hozzájárult ahhoz az előter­jesztéshez, amely szerint január elsejé­től kezdődően 10 esztendőre: 1946. ja­nuár 1-ig meghosszabbítja a főváros összes biztosítási szerződéseit, a megkö­tendő szerződésben azonban benne lesz egy nagy fontosságú pont: hat hónapra bármikor megszün­tethető a biztosítási szerződés aján­lott levélben közölt felmondás ese­tén. Kétségtelen a fentiek szerint, hogy a választását igyekezett voksával előmoz­dítani. Uj fejezet azonban a képviselő- választások történetében, hogy már nem­csak a megválasztott képviselőt, hanem a megbukott jelöltet is felkeresik a kérő levelek. így például az abonyi kerület kisebbségben maradt képviselőjelöltje, Ilovszky János (aki azonban rövi­desen egy másik kerületben megválasz­tott képviselő lesz) a következő kará­csonyi levelet kapta kerülete egyik köz­ségéből: „kelt Jászkara Jenőn alul irot a Mél- tóságos úrhoz kérései fordulok mint a legutobi ország gyűlési képviselő vá­lasztásnál vezér szerepet képviselt fel­sőkarán. kérésem 4 czutat kártya volna 3 van a felső karai polgári olvaso kör rész, 1 czutat a salját részemre kará­csonyi és ülj évi aljándékul amit szívéi- jes köszönetéi fogadnánk milyért is a választásnál fáradcságom medön marat és most talán nem maradna medön mert még ohalyom hogy a hatánrál föl emelt fővel kezet nyulthosek. Vágó Ferencz Jászkarajenő felső kara 93 szÁ * MINT A HIVATALOS LAP JE­LENTI, a kormányzó a honvédelmi mi­niszter előterjesztésére megengedte, hogy I Ilye falvi I. Lajos dr., m. kir. kormány főtanácsosnak, a székesfő­város statisztikai hivatal igazgatójának a honvédelmi igazgatás érdekében tel­jesített értékes szolgálataiért elismerését tudtul adják. Egy munkában és eredményekben gazdag közpálya újabb állomása a kor­mányzói kegy megnyilatkozása. A kor­mányfőtanácsosi címmel való kitüntetés után ez az újabb megemlékezés azt mu­tatja, hogy legfelsőbb helyen is értéke­főváros egyik legjelentősebb és legtöb­bet vitatott problémája: a biztosítások kérdése nem lesz évtizedekre elodázva, hanem a főváros négy hónap múlva dönteni fog abban a kérdésben, át kí­ván-e térni az önbiztosítás rendszerére, vagy pedig továbbra is a biztosító tár­saságok grémiumával kíván-e együtt­működni? A rendelkezésére álló négy hónap alatt a polgármester részletes ki­mutatást fog készíteni a biztosított va­gyontárgyak értékéről, a ténylegesen fizetett biztosítási díjakról, továbbá ar­ról, hogy az elmúlt évtizedek aiatt a fizetett biztosítási díjak ellenében mekkora tényleges tűz, illetőleg egyéb ká­rok után jutott biztosítási összeg­hez a főváros közönsége. Igen figyelemreméltóak azok az ada­tok, amelyeket a főváros törvényható­sági bizottságában Bocsáry-Spur Kál­mán dr., a fiatal városatya-gárda egyik legképzettebb tagja adott elő. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a fővárosi biztosítások elavult rendszerét a leg­sürgősebben meg kell változtatni, mert valóban nem az a fontos, hogy a biztosító társaságok hallatlan összegekre ér­lik és méltányolják Illyefalvi igazgató nagyszerű működését. * A FŐVÁROS FERTŐTLENÍTŐ IN­TÉZETÉNEK a tudomány békés csend­jében folyó hibátlan működésére vet váratlanul fénysugarat az a kitüntetés, amely az intézet vezetőségét érte. A kor­mányzó megengedte, hogy Székely- hi d i-H am m e r Dezső dr. egészség- ügyi főtanácsosnak, az intézet igazgató­jának és Hargitai Elek dr. egész­ségügyi tanácsosnak, az intézet aligaz­gatójának a honvédegészségügyi szolgá­lat fejlesztése érdekében kifejtett érté­kes tevékenységükért elismerését tudtul adják. * RETTEGETT MUMUS A FIATA­LABB városházi nemzedék szemében a közigazgatási szakvizsga, amelyen át- lag a jelöltek egyharmada szokott el­bukni. Ekkora bukási százalék mellett különlegesen érdemes felemlíteni, hogy a főváros fogalmazói karának egyik szimpatikus és ambiciózus tagja, V e- c s ekl őy József dr. egyhangú kitün­tetéssel tette le a nehéz szakvizsgát. Si­keres vizsgájával, amely mellé egészen különleges értékű nyelvtudás is járul, bizonyságát adta Vecseklőy dr. annak, hogy az a marsallbot, amelyet ő is tar­solyában hordoz, előbb-utóbb kezébe ke­rül és az idők múlásával ragyogó kar­riert fog tehetséges tulajdonosa szá­mára biztosítani. * A SZERETETNEK ÉS A NAGYRA­BECSÜLÉSNEK szinte legendás mérté­kével viseltetik a fővárosi házinyomda vezérigazgatója, Kurfürst István tékelt objektumok után kapjanak magas biztosítási díjakat, sok eset- . ben még a minimális rizikó nélkül is, hanem az, hogy amikor renge­teg szociális és egyéb kiadása van a fővárosnak, közpénzekből ne a biztosítótársasági vezérigazgató urak jövedelmeit emelje a főváros köziilete. Kimutatta Bocsáry-Spur, hogy a biz­tosítási probléma legfontosabb kompo­nense az új helyszíni becslés foganato­sítása, különösen ha figyelembe vesszük a biztosítás speciális és szakszerű kíván­ságait. A biztosítás külön gazdasági, kü­lön jogi és külön pénzügyi terület, ahol különleges szakképzettségre van szük­ség. Épen ezért nem szabad hozni egy olyan közgyűlési határozatot, amely esetleg a főváros szempontjából a kár­összeg és a díjtétel tekintetében olyan aránytalan eltolódást jelentene, ami esetleg lényeges károsodással járhat a főváros és a közület részére. Főfeladata az új helyszini becslésnek annak megállapítása, hogy az egész ér­téket kell-e a speciális biztosítási érdek szempontjából biztosítani, vagy csak a pénzértéket. így például nem szükséges a Bazilikát huszonötmillióra biztosí­tani! Lehet, hogy a Bazilikának ez a iránt. Ajándékot nem vehetnek termé­szetszerűen a dolgozó munkások főnö­küknek, így hát azzal ajándékozzák meg, ami Kurfürst számára valóban a legbecsesebb: különleges és művészi munkatel jesítmény.eikkel. A székesfővárosi házinyomda mono- type-üzeme az elmúlt napokban kará­csonyi ajándékul egy szedőgépen ké­szült Gutenber g-képet nyújtott át vezér- igazgatójának. Ez a kép arról nevezetes, hogy csak messziről látszik képnek: kö­zelről apró, különböző árnyalású koc­kákból áll, amelyek gobelinszerűen ad­ják az emberiség legnagyobbszerűbb feltalálójának arcmását. Több mint száz munkaórára volt szükség, amíg formába tudták önteni ezt a művészi alkotást, amely a dolgozó munkások rajongó szeretetén felül nyomdatechnikai és nyomdaművészeti szempontból is a szó szoros értelmében csodálatos alkotás, a szó szoros értelmében unikum. — Büszkék vagyunk arra, — mondja a kép felirata — hogy nemes mestersé­günknek szerény munkásai lehetünk és büszke örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy vezérigazgató urunk is on­nan indult el, ahol a betű kattog, a gép zúg, a gondolat nyer formát a nyomta­tásban, hogy eleget tegyen hivatásának. Szeretettel ajánljuk fel ezt a Gutenberg képet vezérigazgató úrnak, fogadja ezt annak, aminek mi is szántuk: szimbó­lumnak, jelképnek! A gép a ma embe­rének nagy ellensége, nemcsak rideg kenyérkereső mechanizmus, hanem a szépnek is alázatos, engedelmes szolgája tud lenni, ha a gépet irányító munkást a lelkesedés hatja át, lelkesedés a jó munka, szeretet pedig főnöke iránt! _______ 3 iT wnrawiiM tényleges értéke, tűz esetén azonban hu­szonötmillió pengős értékromlás soha­sem fog bekövetkezni! Meg kell állapí­tani, hogy ha a Bazilikát ötmillió ér­tékre biztosítom, mint tűz által veszé­lyeztetett értéket, vájjon ennek az öt­millióra biztosított objektumnak mek­kora a biztosítási tétele, és hogy nem éri-e el, vagy hogy lényegesen kevesebb marad-e, mint ha az egész huszonötmil­liós értéket biztosítjuk. Teljesen igaza van Bocsáry-Spur Kál­mánnak abban is, hogy tizenhat útka­paró házat nem szükséges 473.000 pengő becsértékben, 17 illemhelyet 26.300 pengő, az Uj Szent János-kórházat 11 és fél millió pengő, a temetők halottas­házait 101.193 pengő, a Várszínházát egy és fél millió pengő, az állatkerti sziklacsoportot 1,459.000 pengő bizto­sítási értékkel felvenni. A Vízműveknél az egyik vízmedence, amely vasbeton­ból van, 65,808.000 pengő biztosítási értékre van felvéve! A Rudas-uszoda úszócsarnokát, az átalakítással kapcso­latos romok eltakarításának költségei­vel együtt 362.000 pengős értékben biz­tosították. Az utolsó nyolc esztendő alatt a köz­ségi háztartás biztosító járulékok címén 1.590.000 pengőt fizetett, a kártalaní­tásul kifizetett összeg pedig a díjtételek 10%-át sem érte el. Az üzemeknél a kárveszély nagyobb, de az utolsó nyolc esztendőben itt sem éri el a 17%-ot. Végeredményben tehát a város 3,441.000 pengőt fizetett ki a legutóbbi nyolc esztendő alatt a biztosító-karteJInek, vagyis az a helyzet, hogy a tényleges károkat leszámítva, nyolc esztendő alatt ke­rek hárommillió pengőt kerestek a főváros köziiletén a hazai biztosító társaságok. Az elmúlt esztendőben a főváros 779,216.944 pengő biztosított tőkék után 564,675 pengő biztosítási díjat fizetett ki. Az üzemek biztosításaiból a legna­gyobb részesedést az elmúlt évben az Első Magyar Általános Biztosító Tár­saság és a Gazdák Biztosító Szövetke­zete kapta: mindketten felül a 14%-on. A legkisebb biztosítási összeg a Közép­európai és Minerva Általános Rt.-nek jutott: mindössze 0.72%, vagyis 2566 pengő. Még ennél is kevesebb biztosí­tási összeget kapott az Első Keresztény Biztosító Intézet: 2500 pengőt, ami 0.70%-nak felel meg. Egészen törpe biztosítási összegek jutottak az An­ker re: 178 pengő és az Angol Biztosí­tási Képviselőségek Rt.-re: 298 pengő. Ezekkel a biztosítási részletezésekkel ellentétben a Községi Takarékpénztár Rt. új beosztást javasolt a polgármes­ternek, amelyet a polgármester előter­jesztésére a közgyűlés is elfogadott. Az új felosztás az Első Magyar hatalmas előretöré­sét jelenti az egész vonalon. A tűzbiztosításban 27.5, a gyári kocká­zati tűzbiztosításban 15, az autóbiztosí­tásban, a baleseti szavatossági biztosí­tásban 27.5%-al részesedik az Első Magyar. Nemkülönben jelentősen előretört az egész vona­lon a Gazdák Biztosító Szövetke­zete, amely ugyanannyi biztosítást kap, fil- lérnyi pontossággal, mint az Első Ma­gyar Általános Biztosító Társaság. Különlegesen érdekelni fogja a tör- vényhatósági bizottságot a június havá­ban ismét a tárgyalási porondra ke­rülő előterjesztésben az az adat, hogy a különféle biztosító társaságoknak egységes kulcs szerint fizet-e a főváros, azaz teljesen kartelszerű megállapodás van-e?

Next

/
Oldalképek
Tartalom