Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-09-28 / 38. szám

1935. szept. 28. wmmmPEsr 3 Sorsdöntő harcokban a tanügyi tisztikar mindig a keresztény nemzeti eszme zászlaját segiti diadalra---- i ■■ n— iMl'Ifll I ■ilHI«—■— ---­Be dnárz Róbert nagy beszéde a Keresztény Tanügyi Bizottság ülésén — Az Uj Budapest tudósítójától. — Rendkívül nagy érdeklődés mellett kezdte meg kultúrtevékenységét a Ke­resztény Tanügyi Bizottság Bednárz Róbert prelátus elnöklete mellett. A gyűlésen igen sok keresztény pedagó­gus vett részt, ott voltak: a Rajztanárok Országos Egyesülete képviseletében: Holló Károly, Edvi Illés Jenő, Szödy Szilárd, Vedresdy István, Tripák Sán­dor, Ekamp Nándor tanulmányi fel­ügyelők, Urbányi C. József, Zombory Moldován Béla, Havas Mihály, Pár­kányi Norbert, Zolubánszky Irén, Fallenbüchl Tivadar, Pirovszky Lajos, Zerenaczky Károly, Sárossy Jánosné, Czimmerer Béla, vitéz Kelemen Ferenc, Castiglione László, Szántner Lajos, Cicutti Lajos, Semptey Károly, vitéz Balogh Dezső, dr. Schalter Sándorné, Újlaki Gyula, dr. Göndör Sándor, Reischl-Réw Sándor, Voloncs Béláné, Rácz János, Iíaán Győző, Janovits An­tal, Sille József, Jager Péter, Héder István, Lath wesen Gyula, Varga János, Adamkovics Bertalan igazgatók; Rem- sey Viktor, Kárpáti Ottó, Puskás Sán­dor, Rutkai Gyula, Kosári József, dr. Molnár Istvánná, Himmelweis Lajosné, Lerczy Ágost, dr. Jósvay Gábor, Kút­völgyi István, Urbáinyi Margit, Li- sziczky Alajosné, Zudor Elekné, dr. * nagy fontosságú szervezési és előkészü­leti munkálataival bízta meg. * SZÉP ÉS BENSŐSÉGES ÜNNEP­SÉG színhelye volt a II. kerületi elöl­járóság. A kerület tisztviselői és alkal­mazottai szerdán délelőtt tíz órakor bensőséges ünnepség keretében üdvö­zölték marosvásárhelyi T hordái Lajos dr. tanácsnokot, a II. kerület elöl­járóját és Vezér Károly dr tanácsi fő­jegyzőt, a II. kerület elöljáró-helyette­sét, közszolgálatba lépésük harminc­éves évfordulója alkalmával. Az egybegyült tisztviselők és alkalma­zottak jelenlétében Rózsás Pál mű­szaki tanácsos mondott mélyhatásu ün­nepi beszédet, kiemelve a jubiláló elöl­járónak, különösen a szegényügy szol­gálatában szerzett érdemeit. T hordái Lajos meghatottan mondott köszönetét a szép ünnepségért és helyettesét, Ve­zér Károly főjegyzőt köszöntötte meleg szavakkal. Az ünepség végén az elöljá­róság tisztviselői és alkalmazottai lel­kesen ünnepelték a két jubiláló főtiszt­viselőt. * VETTÜK A KŐVETKEZŐ CSALÁ­DI ÉRTESÍTÉST: Zilahy Dezső, Budapest Székesfőváros Idegenforgal­mi Hivatal igazgatója és neje született Rákosi Eugenia örömmel tudatják Mária leányuknak ifj. G er ő László építészmérnökkel, dr. Gerő László ny. mérnökkari alezredes és neje született S aly Lucia fiával, 1935. szeptember hó 30.-án este 6 órakor a Ferenc-ren- diek pasaréti-úti Szent Antal templo­mában tartandó esküvőjét. Fehér Gyuláné, dr. Sármándy Sándor, Horváth Ernő, Waller Vilmosné, Rauscher Juliska, Dobos Erzsébet, Hidy Lászlóné, Bállá Béla, Béresek Margit, Forstinger Alajos, Farkas János, Csaba Margit, Cserny Kató, Hajdú Lajos, Fodor Endre, Payer Gizella, Csepreghy Horváth Lilian, Sipőcz Marianna, Tö­rök Sándor, Kiss Aranka, Torbágyi Norbert, Szlavek Ilona, Molnár Haj­nalka, Loykó Klára, Gesreji Ilona, dr. Bernáthné Knapp Irén, Jablonkai Já­nos, Kelen Márta, Erdős Géza, Thuroczy Béla, Farkasfalvy Imre, Gyarmathy Ilona, Papp András, Mitri- busz István, Schaller Józsa, Margit, Kemecsey Péterné, Kovács Béla, Gaál Ferencné, dr. Gergely Henrikné, Rásli Géza, dr. Kisbán Emil, Hamvas Imre, Bereczky Lajos, dr. Szabó István, Dob- ránszky Gyula, Mosonyi Ferenc, Semp­tey Ilona, stb., stb. — Bednárz Róbert pápai prelátus el­nöki megnyitó beszédében megállapí­totta, hogy a Keresztény Községi Párt megalakulása óta mindig önzetlen sze­retettel foglalkozott a közoktatással, mert tudja, hogy az iskola milyen er­kölcsi tényező. A szétforgácsolt erőket megszervezte a Tanügyi Bizottságban, a Keresztény Községi Párt keretén be­lül. A keresztény pedagógusokat meg­szerveztük, hogy világnézi etünk alap­ján egységes közszellmet alakítsunk ki a tanügyi tisztikarban. — Célunk az iskolai nevelés és okta­tás keresztény és hazafias irányzatának fenntartása és intenzívebb érvényesí­tése. A múltak tradícióit azért akarjuk ápolni, mert a történelem bizonysága szerint nemzeti létünk jövőjét csak úgy biztosíthatjuk, ha a tanügyi tiszti­kar legfőbb hivatásának tekinti, hogy nemzeti létünk, polgárosodásunk, tár­sadalmi és állami szervezetünk funda­mentumát, a keresztény világnézetet a gyermeki lélekben kialakítja. — A tanító szent kötelességet teljesít, mert az iskolában pásztora, őrzője lesz az égből jött kis követnek: a gyermek­nek. A családvédelemben szociális és erkölcsi támogatással úgy fejthet ki a tanító nagyszerű tevékenységet. A Ke­resztény Községi Párt a tanférfiakat azért is szervezte egységbe, hogy egye­temes gazdasági érdekeiket sikerrel tudja védelmezni. Az egyetemes érde­kek védelmével a jogos egyéni érdeke­ket is támogattuk. — Célunk volt, hogy a tanítói kar szo­ciális helyzetét javítsuk, erkölcsi és anyagi érdekeit támogassuk. Vezérünk, dr. Wolff Károly úgy a parlamentben, mint a törvényhatóságban a keresztény párt tagjaival egyetemben mindig arra törekedtek, hogy a főváros kultúráját, közoktatását európai színvonalon tart­sák. Az utóbbi 15 év alatt a tanügyi in­tézmények egész sorozata alakult. A Keresztény Községi Párt tudja, hogy sorsdöntő harcokban a tanügyi tiszti­kar mindig segített diadalra vinni a keresztény nemzeti eszme zászlaját, azért büszke is a Tanügyi Bizottságra. — A kari érdekekért továbbra is har­colunk, de legszentebb célunk, hogy visszaszerezzük, amit elvesztettünk és Szent István birodalmában a jövendő nemzedéket hazafias szellemben nevel­jük. Az elvhű, becsületes magyar taní­tói karnak az iskolát meg kell tartani erkölcsi életünk szilárd alapján, a keresztény világnézet talaján. Hogy céljaink, törekvéseink megértésre talál­nak a hazafias tanügyi tisztikarban, mind bizonysága mai gyűlésünkre is nagy számmal megjelentek, akiket sze­retettel köszöntök munkájuk kezdetén. Minden hazafias tanférfiút szívesen lá­tunk táborunkban a jobb jövőért való küzdelemben. A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitóbeszéd után Tirpák Sándor rajzszakfelügyelő tartott nagyszabású, tapasztalatokban gazdag előadást az elemi rajtanítás fejlődéséről. Meg­emlékezett azokról az újabb mozgal­makról is, amelyek a rajznak, mint a közlés eszközének felhasználását az ed­diginél jobban kívánják érvényre jut­tatni. E legújabb mozgalmiak a rajzot öncélúságától fosztják meg és azt tel­jesen a közismereti tárgyak óráin tanul­tak illusztrálására használják. Az il­lusztráló, magyarázó rajzok a módszeé rés rajztanítás öncélú tantervén kívül állanak. A gyakorlati bemutatásokkal bővelkedő tanulságos előadáshoz hoz­zászólott Bednárz Róbert prelátus, el­ismerését fejezte ki. Szödy Szilárd ta­nulmányi felügyelő, Holló Károly a Rajztanárok Egyesületének főtitkára, Fallenbüchl Tivadar, Urbányi C. József igazgatók szólaltak még fel. A Tanügyi Bizottság évadnyitó vacsorá­ját a Kelenföldi Kaszinóban (XI., Mészöly-utca 1.) tartja okt. 3-án. Je­lentkezni előre kell. Telefon: 33-4-08. Páczerer csodálkozik és perli a fővárost —-Az Uj Budapest tudósítójától — Annak idején részletesen beszámol­tunk arról a peres ügyről, amelyet egy pestkörnyéki vendéglős, Páczerer Mihály indított Budapest székesfővá­ros ellen, keresetében 1151 pengő 58 fil­lér megítélését kérve. Hivatkozott arra, hogy ő évekkel ezelőtt Pest környékéről a fővárosba különböző élelmiszereket szállíttatott kocsiján és egy alkalom­mal a kocsisnak azt a megbízást adta, hogy az élelmiszerek mellett bort is hozzanak a városba. A kocsis, aki egyébként igen jó ba­rátságban volt az egyik vámőrrel, nem jelentette be azt, hogy mit szállít a ko­csin és így jóformán teljesen elkerülte az illető ellenőrző hatóságok figyelmét az, hogy mit szállít Páczerer ko­csija. Egy másik alkalommal azonban feltűnt az ellenőrző közegnek, hogy a kocsin nem, mint azt a kocsis mondta burgonyát, hanem titokban bort szállí­tanak, ezt azonnal jelentette felettes hatóságának, mire megindult az eljá­rás. A borszállítmányt elkobozták és úgy a kocsist, mint a megtévedt vámőrt büntető úton elítélték. Minderről nagy csodálkozással értő- sült a vendéglős és utóbb kártérítési pert is tett folyamatba a főváros ellen, arra való hivatkozással, hogy a fővá­ros ellenőrző közegének vétkes maga­tartása idézte elő azt, hogy az ö borát elkobozták. Ö a kocsis és a vámőr manipulációjá­ról egyáltalán nem tudott semmit és csak akkor értesült a dolgokról, ami­kor elkobozták a Pestre szállított bort. Az első bíróság részben helyt is adott a különös keresetnek, mert úgy tartotta méltányosnak, hogy miután főváro­si közeget is terhelt mulasz­tás, a kárt meg kell osztani. Az ítélő­tábla azonban megváltoztatta ezt az Havas Gyula kefe- és ecsetgyáros Aranykoszorus mester Gyár: VII., Rózsa-utca 20. szám. Telefon30^2^45. ítéletet és teljes egészében elutasította a keresetet. Az ítélet indokolása sze-. lint ebben az ügyben a fővárost egyál­talán nem terhelheti mulasztás. Végső döntésre az ügy most a Kúria T é r f f y-t a n á c s a elé került, ahol helybenhagyták a tábla elutasító íté­letét. Proczelier Bálint Icövezö mester Budapest, X., Korpcnai-u. 11. Telefon: 48-1-32. NÉGY ÉS ÜTSZCBÁS LAKÁSOK kiadók. Bővebbet: V., RUDOLF-TÉR 6. IV. em. 23. M. KIS. Imii ÜSS-, SÜL- ÍS GÉPDTlKAKf BUDAPEST í Házi vízellátáshoz,; Kertöntözéshezj I kézi- és géphajtásu j szivattyúk! Kitűnő tartós kivitel l O csó árak Nagy készlet s ü ! § Forgalomba hozza: 5 MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI I VASGYÁRAK KERESKEDEMI : KÉPVISELETE R. T. Budapest, V„ Vilmos császár-ut 5 28. I TELEFON: 27—3-20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom