Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-02-23 / 8. szám

1935. február 23. UJBUDAPEST a Készülődés a községi választásokra •» A főváros mindezideig nem tett eleget azon törvényes köte­lességének, hogy a névjegyzék elkészítésére nyilvántartási osztályt állítsanak fel a statisztikai hivatalban — Az Uj Budapest tudósítójától. — A jövő év novemberében jár le a törvényhatósági bizottság hatesz­tendős mandátuma. A régi fővárosi törvény, az 1930:XVI1I. te. szerint a választásokat minden hatodik év november havának 15—30. napja között meg kell tartani. A főváros illetékes tényezői már megtették a szükséges előkészületeket arra vo­natkozóan, hogy a jövő év novem­berében lezajló törvényhatósági vá­lasztások megtartása elé akadályok ne gördüljenek. Az 1930:XVili. te. 15. §-a részle­tesen intézkedik a választók név­jegyzékének összeállításáról. Esze­rint a törvényhatósági választók névjegyzékét hatévenként a székes- főváros statisztikai hivatala útján a polgármester állítja össze. A szé­kesfővárosi statisztikai hivatalnál a választók összeírása céljából külön nyilvántartási osztályt kell szervez­ni, amelynek megkeresésére a ható­ságok, hivatalok (anyakönyvveze­tők, az államrendőrség bejelentő hi­vatalai, iskolai hatóságok) a kívánt adatokat rendelkezésre bocsátani kötelesek. Noha az 1930:XVIII. te. négy és háromnegyed esztendeje életbelé­pett, a törvény azon rendelkezésé­nek, amely szerint a statisztikai hi­vatalnál nyilvántartási osztály szer­vezendő, végrehajtására mindezideig nem került sor. A helyzet az, hogy mában. Megérthető tehát, ha a bridzssel foglalkozó fővárosi tisztvi­selők versenyét, amely az elmúlt napokban végződött be a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetségé­nek kaszinójában, élénk érdeklődés kísérte. A két hétig tartó verseny győzte­se Z ob or Miklós dr. tanácsjegyző csapata lett, amelynek tagjai voltak: G ott l Ervin dr. tanácsi fogalmazó — a főpolgármesteri hivatalból, Párniczky Elemér dr. árvaszéki fogalmazó, Vödrös Kálmán és Kalmár István mérnökök. A má­sodik díjat Zuna Andor mérnök csapata vitte el. A második kategóriában Z áb o r- s z k y László csapata lett az első. és H on ff y István csapata a máso dik. A bridzsversenyen a fővárosi fő­tisztviselők közül résztvettek Sala­mon és Farkas tanácsnokok, Csorna árvaszéki elnök, G or n- d y-Novák árvaszéki elnök-helyettes, V ár ady tiszti főügyész helyettes. A bíráló bizottság elnöke Liber alpolgármester volt, tagjai között szerepelt Solti Lajos nyug. tanács nők is. A verseny rendezése Ga rancsy László dr. tanácsjegyző érdeme, aki ez alkalommal is bébi zonyította, hogy nemcsak hivatalá­ban, a közegészségügyi ügyosztály ban, hanem a bridzsversenyeken Is kitűnő organizátor. A ki­tünően sikerült bridzsversenyt né: hány hónapon belül meg fogják — remélhetőleg hasonló sikerrel — ismételni. | a nyilvántartási osztály fölállításá­ra nemcsak azért van szükség, mert a választók névjegyzéke enélkiil technikailag össze nem állítható, ha­nem azért is, mert nyilvántartási osztály nem léte a névjegyzékek összeállítása ellen esetleg beadandó panaszoknál igen alapos alaki oknak számíthat. Bármelyik párt, vagy magánember is panasszal támadhat­ja meg a választók névjegyzékét, azon az alapon, hogy a választók összeírása nem a statisztikai hiva­tal külön nyilvántartási osztálya útján történt, azon egyszerű okból, mert ilyen nyilvántartási osztály a törvény világos rendelkezése elle­nére fel nem állíttatott. A községi választások törvényes előkészítése szempontjából az első és legfontosabb teendő a statisztikai hivatal nyilvántartási osztályának felállítása. Erre vonatkozóan a sta­tisztikai hivatal megfelelő bejelen­tései a polgármester előtt fekszenek, és- az osztályl felállítására a legkö­zelebbi jövőben sor kerül. A törvényhatósági választók név­— Az Uj Budapest tudósítójától. — Annak az interregnumnak, amely idő alatt a Hév. megvásárlása nem volt jóváhagyva és a Nova intézte a Hév. ügyeit, de már a főváros számlájára, érdekes mellékhajtása az a kamat-per, melyre vonatkozóan nemrégiben adták be a keresetet a budapesti kir. törvényszéken. Ebben a perben, amely 7423.13 f. tőke és járulékai iránt szólt, a Beszkárt a felperes, az alperes pedig a Nova Közlekedési és Ipari Rt. A kereset szerint a kézbesítést Wolf Jenőnek, a Nova ''Közlekedési és Ipari Rt. igazgatósági tagjának kezeihez kel­lett eszközölni. — 1931. évben — mondja a Beszkárt nevében Kertser jogügyi igazgató — egy szindikátus, amelynek a Nova is tagja volt, Budapest székesfőváros kö­zönségének megvételre ajánlotta a Bu­dapesti Helyiérdekű Vasutak Rt. rész­vénytöbbségét. A 'székesfőváros i. az ajánlatot közlekedési vállalatához: mi- hozzánk tette át. A többízben módosított ajánlat tárgyában a döntés évekig húzó­dott és a székesfőváros állásfoglalása után a jóváhagyás és lebonyolítás öt­negyed évet vett igénybe, mely átme­neti idő alatt a Hév. ügyvitelét az al­peres Nova irányította. — Mint a Hév.-részvények többségének (majdant tulajdonosának, súlyt kellett helyeznünk arra, hogy a Hév. ügyvitele az átme­neti idő alatt érdekeinknek megfeleljen és hogy károsodástól mentesüljünk. — Az adás-vételi szerződés megkö­tése előtt, 1933. február 23 án a Nova jegyzékének összeállításánál van még egy fontos probléma: nevezeteL sen a költségek ügye. Olyan elgon­dolás merült fel, hogy költségkímé­lés céljából az országgyűlési képvi­selő-választók jegyzékének legköze­lebbi összeállítása alkalmával fog­ják elvégezni a szükséges tennivaló­kat a községi választójoggal bírók névjegyzékének összeállítására is Budapesten. A két választójog vég­eredményben csak a helybenlakás időpontjában függ egymástól: az országgyűlési képviselőválasztásra a választási jog kétesztendős helybeli- lakáshoz lesz kötve a törvényjavas­latról kiszivárgott hírek szerint. Ez­zel szemben a törvényhatósági vá­lasztójog helybetilakási kritériuma hat esztendő. Természetes, hogy a törvényható­sági választások egyre közeledő ter­minusát fokozott ' figyelemmel kísé­rik a városi pártok. A várospolitikai élet nyugtalansága tagadhatatlanul a törvényhatósági választások egy­re közeledő dátuméival van össze­függésben. Közlekedési és Ipari Rt. budapesti bej. cég alperes, mint az általunk megveendő Budapesti Helyiérdekű Vasutak Rtj. címletek egyrészének tulajdonosa és a nevezett vasutvállalat ügyvitelét irá­nyító érdekeltség vezetője, kívánsá­gunkra teljeis szavatosságot vállalt azért, hogy a Budapesti Helyiérdekű Vasutak Rt. üzeme és üzlete 1932. ja­nuár 1.-től a részvények általunk való átvétele után az uj igazgatóság meg­választása végett egybehívandó köz­gyűlés berekesztéséig terjedő időben a rendes kereskedői gondossággal vitetett és fog vitetni, továbbá, hogy a rendes üzletvitel keretébe tartozó ténykedése­ken kívül elidegenítés, megterhelés és kötelezettségvállalás nem történt és nem fog történni, végül, hogy egyálta­lán nem tétetett és nem fog tétetni olyan intézkedés, amely érdekeinket sértené. — A szavatossági nyilatkozat értel­mében tezen kötel'ezettség-tvállalásból kifolyólag mi cimletbirtokunk arányának megfelelően igénnyel léphetünk fel a3>- peres ellen. A Hév. ügyvezetősége 1932. február 5-én kelt és az igazgatóság jóváhagyá­sától feltételezetten a Hév. angol-font kölcsöne egyrészének visszafizetése és halasztás tárgyában kötött megállapodás alapján 1932. február 8.-án a Műnk és üavidsohn budapesti bej. cégnél lefize­tett 326.360 pengő kölcsöntőke törlesztési összeget, 1932. február 29.-én pedig 100.000 pengő províziót. — Azonban ezt a megállapodást a Hév. igazgatósága nem hagyta jóvá, ha­nem 1932. május 14.-én tartott ülésén hozott határozatával a hitelezőkkel egy más tartalmú hitelmeghosszabbítási meg­állapodást kötött, amely a Műnk és Davidsohn cég részére 30.000 pengő províziót állapított meg. — Minthogy ez ügyvezetés által a Műnk és Davidsohn céggel kötött 1932. február 5.-i megállapodást a Hév. igaz­gatósága jóvá nem hagyta, az eredeti állapot volt helyreállítandó, vagyis a visszatérítendő összegeket a Budapesti Helyiérdekű Vasutak Rt.-nak a- lefizeté­sek napja szerint, tehát 326.360 pengőt 1932. február 8.-i értékkel, 70.000 pen­gőt pedig 100.000 pengőnek 1932. feb­ruár 29.-től járó kamataival kellett vol­na megkapnia. — Ehelyett a Műnk és Davidsohn cég a 30.000 pengő provízió levonása után fennmaradó 396.360 pengőt téritette meg 1932. május 9.-i értékkel a Nová- nak. A Hév. a Nova Rt.-től ezen össze­get, 1932. junius 9.-i értékkel vissza­kapta. — Felszólításra a Nova Rt. a 396.360 pengőnek 1932. május 9.-től 1932. junius 9.-ig járó kamatait a Hév.-nek meg­térítette. Az 1932. május 9.-e előtti időre járó 9.668 pengő 05 f.-t kitevő kamatot a Műnk és Davidsohn, cégtől a Hév. Rt. nem követelheti, mert a Hév. ügy­vezetése a most nevezett bankcéget a kamattérítés kötelezettsége alól felmen­tette. — A Hév. ügyvezetésének azon ténye, hogy a Műnk és Davidsohn cégnek a kamatokat kifejezetten elengedte, oly intézkedés volt, amely a mi érdekeinkre, mint a Hév. Rt. részvénytöbbség jelen­legi tulajdonosainak érdekeire sérelmes. — A Hév. Rt.-t ért 9.668 pengő 05 f. kamatveszteségből reánk 76.—78%-os cimletbirtokunk arányában. 7.423 pengő 13 f. esik, amit alperes szavatoisi nyilat­kozata alapján áekünk megfizetni tarto­zik. ❖ így szól a Beszkárt keresetlevele. A nagy érdeklődéssel várt törvény- széki tárgyalás azonban elmaradt: még a perfelvételre sem került sor. A k'itüzöjtt tárgyalás előtt néhány nappal beérkezett ugyanis a tör­vényszékhez a Beszkárt. és Nova együttes bejelentése, amelyben tárgytalannak jelentik ki a kerese- setet, sőt azt is közlik a bírósággal, hogy még a költségek tekintetében is megállapodás jött létre. Ilyképen a Műnk és Davidsohn cég részére juttatott provízió a törvényszéket nem, legfeljebb az adóhatóságokat érdekli. . . A nyilvánosságot azonban ezzel a furcsa törvényszéki perirattal kapcsolatban erősen érdekli az a körülmény, hogy abban az okirat­ban, amelyet a Hév. megvásárlását illetően a Beszkárt és a. Nova kötöt­ted, történt-e intézkedés a Nova által felvett Hév .-kölcsön provízió­járól, mert könnyen fölmerül az a gondolat, hogy ezt a, 100.000 pengőt nem is a font-kölcsön közvetítésé­ért kapta a Műnk és Davidsohn cég, sőt talán nem is a Műnk és David- sohn cég kapta . . . ILKOVITS J. központi fűtés- és vízvezetéki vállalata V., JÓZSEF-TÉR 11. Telefon: 81-1-54. Men ez er Gusztáv tisztító ruháit egy évi jótállással fényteleníti Budapest, II.. Török-u. 3. Tel.: 50-4-93. Vidékre is szállít. Pallér, frakk-ingek, ruhák tisztításában vezeti Egy provízió titkai Miért kapott a Műnk és Davidsohn cég 100.000 pengőt a Nova Közlekedési és Ipari Rt-től a Hév ügyében ? \ J

Next

/
Oldalképek
Tartalom