Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-05 / 1. szám

XIII. évfolyam 1. szám Budapest, 1935. január 5. UJ BUDAPEST ELŐFIZETÉS! ÁRAK: Égisz óvro.............................................................30 pengő Fél évre...................................................................15 pengő Egyes szám ára so fillér DOBY ANDOR DR Szerkesztőség és kiadóhivatal ; B U O A PEST, IV.. KA*’k IVOR-UTCA 9 Telefon : &'2,m3mrí3- Postatakarékp. csekkszámla 30013* 1935. Az Uf B zdapesi részére irta : SZŐKE GYULA Dr. Hálaadás a vett jókért és könyörgés az új év boldogságáért a keresztény Szil­veszter utolsó akkordja. És halljuk az egymást szeretők, az egymást ismerők és egymást üdvözlök ajkáról a kívánsá­got: boldog új évet! Mit várhatunk?! Az elmúlt év utolsó napjai sok függő kérdést hagytak ránk; annyi megoldást kezdtek és annyi törté­nést be nem fejeztek, hogy a várakozás ■nagy kérdőjele tényleg előttünk lebeg. A szerb felelősség kérdése, ha időleges nyugvópontra jutott is, ott kísért a ró­mai tárgyalások felett, mint a magyar revízió ellensége. Aggódó reménységgel várjuk, hazánk nagy barátja kitartó tár­gyalásának az eredményét, amely talán első lépés lesz a revízió gyakorlati meg­oldása felé. Bent a törvényhatósági választások, ■mintha az egységet segítették volna ki­építeni, hogy a képviselőválasztást tör­vényjavaslat már ebben az irányban nyerjen országgyűlési szankciót és a kor­mány 97 pontjára tegye rá a helyeslés-Árnthílefít As or.ta« u holyc&léo «.«. ,/t jött. És nem jött abból a fonásból, amelyből az egységespárt várja, mert onnan mindig csak széthúzás fakad. A nemzeti egységet a keresztény világnézet, <i keresztény erkölcsök, a keresztény igaz­ságok és a keresztény szeretet tudják csak megalkotni és ezeknek a magyar életben való hatályosulása lehet egyedüli biztosítéka annak az átfogó munkának, amelyet mi: a Keresztény Községi Párt és a Keresztény Szociális és Gazdasági testvérpárt hirdetünk, képviselünk és ér­vényesítünk. E nélkül lehet látszateredmé- menyeket elérni, de az igazságot diadal­ra vinni és tartós békés munkára alapot teremteni nem lehet. Legjobban mutatja ezt a főváros hely­zete. A folytonos, idegeket zavaró, ko­moly munkái akadályozó tárgyalások, hióbhirelc, akadékoskodások és személyes győzedelmeskedések az úgynevezett kor­mány győzelemhez, a szanálási törvény­hez vezettek és mégsem volt sem egy­ség, sem béke, sem siker még a kor many pártjában sem. A miniszterelnök­nek a mi eszméinkhez kellett fordulnia, a keresztény és nemzeti igazságokat kel­lett irányítóul vennie a gyakorlati Ice- resztény szereidet kellett munkamérö- jéül elfogadnia és meglett a városházán o.z az összhang, mely elégedettséget vál­tott ki a főpolgármesteri állás betölté­sénél, egyhangúan adott a fővárosnak polgármestert és ezeknek a munkapro- grammját egyetértő támogatás fogadta. A miniszterelnök megtalálta Wolff Ká- rolyban és a Keresztény Községi Párt­ban azt a hatóerőt, amely az ország szi­vében az egységes munkát biztosítani tudja. Ha nem fog itt megállani és ha ugyanezek a gondolatok és személyek fogják az ország kormányzásában is ve­zetni és e célból rátalál a Keresztény Szociális és Gazdasági Párt, mint a Ke­resztény Községi Párt országos munká­jában testvér pártjának a helyes irány­ban érvényesülő eszméire és támogatás sára, úgy nem. kétséges, hogy ez a váll­vetett munka megadja azt, amit minden jó ember kíván: boldog új évet! Wolff Karoly: Á keresztény főváros történelmi szükségesség! Nagyfontosságu politikai megnyilatkozások a Keresztény Közsé Párt újévi ünnepségén 50 N O 40 C -rt vtf > > a> rH ry-f — Az Uj Budapest tudósítójától. •—- Hagyományos szokás a Keresztény Községi Pártban, hogy az újesztendő alkalmával fontos politikai nyilatkoza­tok hangozzanak el a párívezetőség vészéről. Ebben az esztendőben foko­zott figyelemmel fordul a keresztény közvélemény a Keresztény Községi Párt újesztendei politikai megnyilat­kozásai felé, tekintettel arra a foly­ton erősbödö jelentőségre, amely a párt városházi működésében kifeje­zésre jut. A Keresztény Községi Párt új esztendejéről a következőkben szá­molunk be: Á kereszténypárt a polgármesternél Újév napján délelőtt üdvözlő láto­gatáson jelent meg a Keresztény Köz ségi Párt a polgármesternél. A bizott­sági tagok Csüléry András vezetésé­vel szinte teljes számban jelentek meg 8-z>cndy líáiofy p&Igóriii'osjternét. Csilléry András kifejtette, hogy a pártra mindig szá­míthat az új polgármester, annál in­kább, mert meg lehet arról győződve, hogy rendkívül nehéz feladatának tel­jes súlyát átérti Budapest keresztény népe. A kereszténypárt támogatni kívánja a polgármestert abban a törekvésé­ben, hogy a főváros organizációját modern szellemben megreformál­hassa. Az új polgármesternek lehet, hogy sok tradícióval kell szakítani széke elfog­lalásakor, de a párt az intézkedéseket nemcsak támogatni, hanem honorálni is fogja. Adja Isten, hogy Szendy Ká­roly továbbra is hű katonája marad­jon az autonómiának és szolgálja azzal a hittel a keresztény gondolatot, amellyel elődje is szolgálta. Szendy Károly polgármester válaszolt ezután az üd­vözlésre és többek között kijelentette, hogy sohasem fogja feledni, hogy a Ke­resztény Községi Párttól indult ki « gondolat, hogy ö tegyen a pol­gár mester. Erőt ad neki az a tudat, hogy amíg az igazság és a becsület útján jár, a keresztény tábort maga mögött tud­hatja. Igaz magyar embertől a keresz­tény nemzeti gondolat sohasem állhat távol és a ma hatalmas világváros, a hajdani Pest-Buda alapjait is a ke­resztény érzületű polgárok emelték fel a romokból. A keresztény nemzeti esz­mék kipróbált és biztos talajt nyújta­nak a további fejlődésre, arra, amely­ben a főváros minden polgára meg­találja az őt megillető helyet. A polgármester lelkes tetszéssel fo­gadott beszéde után a Keresztény Köz­ségi Párt vezetőtagjai Szendy Károly- lyal együtt csatlakoztak ahhoz a kül­döttséghez, amely Sipőcz Jenő főpol­gármester vezetésével vitéz nagy­bányai Horthy Miklós kormányzóhoz vitte el a székesfőváros közönségének üdvözletét. Jí3 * ^ n n v-f n 03 i> O „ h +* 'CÜ tg > 03 *o S, 03 Jd <D B-i Wolff Károly újévi beszéde Déli 12 órakor már zsúfolásig meg­teltek a hatalmas helyiségek, nemcsak a párt központi tagjai, hanem a kerü­leti szervezetek, a női és ifjúsági cso­portok küldöttségei is eljöttek, hogy üdvözöljék a Keresztény Községi Párt vezérét, Wolff Károlyt. Percekig tartó tapsviharral fogadták a terembe lépő Wolf főt, akit Csilléry András dr. üd­vözölt mélyenjáró beszéddel. Kifejtet­te, hogy a főváros keresztény polgár­sága törhetetlen hittel és akarattal áll mindenkor Wolff Károly mögött, mert szent meggyőződése, hogy a vezér ál­tal képviselt eszmék lehetnek csak azok, amelyek megteremthetik a ma­gyar főváros új fejlődését és boldogu­lását. Az asszonyok nevében Toperczer Akosné köszöntötte a vezért, a mun­kásság üdvözletét pedig Szabó József hozta el. Wolff Károly hatalmas beszéddel válaszolt az üdvöz­lésekre. Meghatva mondott köszönetét a bizalomért és örömét fejezte ki afe­lett, hogy teljes harmóniában maga eló'tt lát­hatja az öntudatra ébredt keresz­tény társadalom képviselőit. A keresztény politika reálpolitika. A nemzeti és keresztény eszmék a kor­szellem programját jelentik, még ak­kor is, ha értesülésük csak egy ké­sőbbi időpontban fog bekövetkezni. Minden kormányzás egyedüli titka, az, hogy fel tudják-e ismerni szellemet, ahol ez bekövetke nem kell félnie a nemzetnek, télén, hogy egy ország, vagy t közület megfelelő irányítása radandó eszmék és szellemi kellenek. Az általa képviselt ilyen és egyedül ilyen, me láttuk a lepergett évek során , a marxizmus és a liberálizmur teljesen lejárt, új boldogulást tere • teni képtelen. Fanatikus meggyőződéssel és hittel tekint a jövőbe, érzi látnoki szemek­kel az új korszellem kialakulását, minthogy pedig fanatikus meggyőző­dése hosszú, hosszú idő óta vezeti, talán azt is megérzi, ami más előtt rejtve marad. Mostanában sokat beszélnek a nemzeti egységről — folytatja, — én is nem­zeti egységet akarok, de az egyedüli helyes, igaz, keresztény nemzeti egy­séget. Ezt akarom megteremteni és kompromisszumokat a színtiszta ke­resztény alap kérdésében senki ember­fiával nem kötök. Én maradok az, aki eddig voltam és kijelölt utamon hiva­tásszerűen haladok. Türelemmel és szilárd akarattal bevárom azt, amíg a reálpolitika eljön oda, ahol én ma va­gyok. Ezután Éber Antallal polemizált a nemzeti jövedelmet illetően. Elhang­zott egy támadás — mondotta —- amiatt, mert én korábbi beszédemben valóknak fogadtam el az egyik liberá­lis sajtótermék ama adatait, amelyek­kel az 1930. esztendő nemzeti jövedel­mét ötmilíiárd pengőre becsültem. Ezeket az adatokat azóta más sajtó-: termékek is ismertették, de senki azo­kat meg nem cáfolta. Én most nem vitatom, Éber Antalnak van-e igaza az ösz- szegszerűség szempontjából, vagy a pénzügyminiszternek, aki azt állítja, hogy az ötmilliárdnak fele volt a nemzeti jövedelem, nem vi­tatom, mert különben sem mérvadó, hiszen az adókivető bizottságok ada­tainak dupláját vehetem, ha a való­színűséget akarom megközelíteni. Egy bizonyos ezek szerint az adatok szerint, ez az, hogy a lakosság egy- tized százalékáé, 500 emberé a nem­zeti jövedelem 43.8 százaléka, három­tized százalék, tehát 25.000 ember an­nak 28.5 százalékát élvezi, a népesség egy százalékának pedig a nemzeti jö­vedelem 17 százaléka jut. Összesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom