Uj Budapest, 1934 (12. évfolyam, 1-50. szám)

1934-12-01 / 47. szám

6 TU BUDAPEST 1934 december 1. December 12-én választják meg Budapest új polgármesterét Január végére hat tanácsnoki állás lesz üresedésben HÍREK Á Powers-Security különös ajánlata Hol veszi fel a főváros a nagy beruházókölcsönt ? — Az Uj Budapest tudósítójától. — A most lezárult költségvetési vita ten­gelyében Wolff Károly ismeretes indít­ványa kapcsán a főváros által felveen­dő beruházó kölcsön áll. Még a költ­ségvetési közgyűlés tartamaa alatt Si­pőcz főpolgármester, továbbá a fővá­ros vezetősége részéről Lamotte Ká­roly dr. pénzügyi tanácsnok konkrét tárgyalásokat indítottak abban az irányban, kitől és milyen formában vegye fel a főváros a 15—20 millió pengőre rugó beruházási kölcsönt. A kölcsön felvételét illetően három megoldási lehetőség mutatkozik. Az első az, hogy a két nagy betegségbiz­tosító intézet: az OTI és a MARI nyújtsák öregségi tartalékaiból ezeket az összegeket. Huszár Aladár, az OTi elnöke éppen az Uj Budapest hasáb­jain jelentette ki, hogy a maga ré­széről tehetség esnek tartja, hogy az OTI kölcsönt adjon a fővárosnak, ter­mészetesen a kormányhatóság jóváha­gyása alapján. Konkrét tárgyalások a két intézet és a főváros vezetőségei között azonban még nem indultak meg. A második megoldási módozat az, hogy a fővárosi nagybankok nyújtsák ezt a kölcsönt. Szó van egy hosszabb lejáratú kölcsön kapcsán uj fővárosi kötvények kibocsájtásáról, amelyet a nagyintézetek részben azonnal igye­keznének a belföldön elhelyezni, rész­ien pedig tárcájukban tartanák eze- :et az új fővárosi kölcsönkötvényeket, mindaddig, amíg azok felvételére a piac megfelelőnek mutatkozik. Egyenlőre kezdetleges stádiumban tárgyalások vannak arra vonatkozóan is, hogy a bánhidai centrále építését annakidején finanszírozó angol Hol­ding-társaság: a Powers Security ad­ná a kölcsönt, olyképpen, hogy a cent­rále annuitásából, amelyeket a Dunán­túli Villamossági r. t. fizet, és ame­lyek jelenleg a Nemzeti Bank transz­fer-alapjában feküsznek, nyújtanának kölcsönt. A kölcsön nyújtása azonban az előzetes tárgyalások szerint ahoz a súlyos feltételhez volna kötve, hogy az angol elektrifikálási társaság tu­lajdoni részt kapna a fővárosi nagy­üzemekből, olyképpen, hogy egy nagy részvénytársaság alakulna, amelybe apportképpen a főváros a maga nagy­üzemeit hozná, az angolok pedig a köl­csönpénzt. Nem kétséges, hogy ez az angol részről erősen lanszírozott terv nem fog sikerülni, mert bizonyosra vehető, hogy a főváros önkormányzata semmi körülmények között nem járul hozzá ahhoz, hogy monopolisztikus nagyüzemeiből akár egyetlen szög is bármilyen formában elidegeníttessék. £mutHii>immi]iiiiifrTmi>iiiiiiiiiH)iiimimiiimmmmiiiiimiiiiiiimiiiiimHmiiiiniiuiiiiiiiiiii!iimiiiii£ Tóth Lajos | pala- és cserépíeriö-mester | | Vállal: Elemit-, cserép-, facemeni- és bőrle* 1 | mezfedést,lelök jókarbanl rtását és talarozásl | I Budapest, in. HözraRtar.u. 2a. Telelőn 87-7-26 1 aimiiiiifii’iiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin KŐSZÉNBÁNYA ’S TÉGLAGYÁR TÁRSULAT PESTEN (DRÄSCHE) Budapest, V., Klotild-utca 3. Telefon : 25-5-54 25-5-55 cs 25-5-56 —■ Az Uj Budapest tudósítójától. — Sipőcz Jenő dr. első főpolgármesteri ténykedése installációja után a pol­gármesteri állás meghirdetése volt. A polgármesteri állásra való jelentkezé­sek határideje december 12.-ének déli 12 órája. Minden valószínűség amellett szól, hogy kijelölő választmány még ugyanazon a napon ülést fog tartani és ugyancsak még december 12.-én meg is fog történni a közgyűlésen a polgármesteri szék betöltése. Pályázatot hirdetett a főpolgármes­ter a polgármesteri állás betöltése so­rán megüresedő egy alpolgármesteri állásra is. Erre az állásra is termé­szetszerűen elegendő az egyszerű je­lentkezés. Kiírták azonkívül a pályáza­tot két jogi minősítésű tanácsnoki ál­lásra, valamint az időközben megüre­sedő tanácsnoki állásokra is. Azok a pályázók, akik a tanácsnoki állás el­nyeréséért folyamodnak, Írásban köte­lesek pályázatukat benyújtani. Vala­mennyi pályázat lejárati határideje december 12.-én, szerdán déli 12 órá­ban van megállapítva. Mivel az uj fővárosi törvény értel­mében a közgyűlés által megválasz­tott polgármestert az államfőnek kell tisztségében megerősítenie, még ab­ban az esetben is, ha december 12.-én megválasztják Budapest uj polgármes­terét, a 15 napos törvényes fellebbe­zési határidő bevárva, legkorábban az esztendő utolsó napjaiban érkezhetik le az uj polgármesternek állásában való megerősítése. Az a közgyűlés te­hát, amelyen az uj polgármester le­teszi az esküt, január első napjai előtt nem tartható meg. — Az Uj Budapest tudósítójától. — A budapesti Sas-Kör küldöttsége Nagy Ferenc ügyvezető elnök vezetésével első­nek üdvözölte Sipőcz Jenőt, Budapest új főpolgármesterét, aki tudvalévőén a Sas- Kör elnöke. A küldöttség nevében Miklós Ferenc dr. alelnök mondotta az üdvözlő beszédet. Kifejtette, hogy nem azért jöt­tek, hogy tiszteletüknek, szeretetüknek és ragaszkodásuknak újabb kifejezést ad­janak, hiszen arra nincs szükség. Nincs szükség arra sem, hogy szeretetük foko­zásáról biztosítsák az új főpolgármes­tert. A Sas-Kör polgárai szívében teljes és egész az új főpolgármester iránti tisz­telet, szeretet és hűség, amihez nemcsak, hogy nem kell, de nem is lehet már sem­mit hozzátenni. Azért jöttek, hogy részt­vegyenek örömében és fokozottabb fele­lősségében. A legtisztább kezű és erköl­csi meggyőződésű, hazáját és városát ál­dozatos lélekkel szerető főpolgármeste­rük sem tud semmit sem alkotni, ha nincs mögötte az ugyanilyen meggyő­ződésű, erkölcsű és életű polgárok élő, eleven, aktív tömege. Azért jöttek, hogy kifejezésre juttas­sák, hogy célban és programmban a régi, patinás, de ifjú erőtől duzzadó Sas-Kör polgárainak tömege az új főpolgármes­ter mögött áll s hogy azt akarja, hogy Budapest szép, nagy, virágzó, eleven­ségtől és forgalomtól lüktető, de tiszta keresztény erkölcsi levegőjű, lángoló nem­Ilyenképpen a többi választás sem ejthető meg január közepe előtt. Szó van arról, hogy nemcsak Muzsikó és Gömöry tanácsnokok nyugdíjba vonu­lása, nemkülönben a polgármester vá­lasztása következtében fokozatosan megüresedő egy tanácsnoki állást töl­tik be januárban a közgyűlésen, ha­nem eddig az időpontig részben ön­ként, részben kényszernyugdíjazás kö­vetkeztében még további három ta­nácsnok nyugdíjba vonulásával szá­molnak. Végeredményben tehát január végén hat uj tanácsnokot választ egy­szerre a főváros törvényhatósági bi­zottsága. A kerületi elöljárók közül kétségte­len Battlay Imrének tanácsnokká való választása. A kerületet vezető tanácsi főjegyzők közül még Goszleth Ernő dr. Schmaderer Oszkár dr. és Haidekker János dr. megválasztásával kell szá­molni. A kerületben szolgálatot teljesí­tő főjegyzők közül szóbajönnek még Michál Jenő, Farkas Lajos dr., Wirn- harclt Ágoston, Vezér Károly dr., Ke­resztes Miklós., Benedek Szabolcs dr. A központban szolgálatot teljesítő főjegyzők közül bizonyosra vehető Rosta János dr. főjegyző tanácsnokká való választása. Rosta János dr. a köz- élelmezési ügyosztály élén ritka ráter­mettségéről, szorgalmáról és koncepció zus tudásáról tett tanúságot. A köz­ponti főjegyzők közül Bártl Tivadar, Horony-Pálffy Aurél dr., Vigyázó Gé­za dr., Pertik Béla dr., Czebe Pál dr., Beliczay Imre dr. és Boros Pál dr. szerepelnek még azok között, akik rö­videsen tanácsnokok lehetnek. zeti érzésű fővárosa legyen a boldog Ma­gyarországnak. Sipöcz Jenő főpolgármester válaszában örömének adott kifejezést, hogy nehéz és felelősségteljes állásában a Sas-Kör pol­gársága köszöntötte először. A Sas-Kört mindig legközelebb állónak érezte szívé­hez, mert életének válságos és nehéz ide­jében hűséggel kitartott mellette. Kije­lentette, hogy új állásában is az marad, aki volt, elveiből semmit sem adott fel s tiszta keresztény erkölcsi alapon fog dol­gozni a fővárosért és polgárságáért, ösz- szeegyeztetve az o'rszág egyetemes érde­keit a főváros érdekeivel. Számít a fővá­ros polgárainak s köztük főleg a Sas- Kör tagjaninak támogatására és együtt­működésére. Ezután külön is elbeszélgetett és kezet szorított a főpolgámnester a küldöttség minden egyes tagjával. * A Sas-Kör szombatesti igazgatósági és választmányi ülésén kegyelettel adózott a tragikusan elhúnyt főpolgármester, Bor­vendég Ferenc emlékének, aki a kör tisz­teletbeli tagja volt. Az igazgatóság és vá­lasztmány tagjai megilletődötten hallgat­ták Nagy Ferenc ügyeveztő elnök szívhez szóló szavait. A kegyeletes szavak után bejelentette, hogy a kör rajongásig szeretett elnökét, Sipöcz Jenő dr.-t, a kör tagjaiból alakult bizottság fogja köszönteni abból az alka­lomból, hogy őt a kormányzó úr Öfőmél- tósága Budapest főpolgármesterévé ne­vezte ki. Majd fölolvasta Sipőcz Jenő hozzá intézett köszönő levelét, melyben többek közt a következőket írta: — A Sas-Kör régi, meghitt viszony köt össze, amely kötelék még eszmei kö­zösségen és lelki rokonszenven nyugszik, azért nem ingott meg soha. Az üdvözlet azért töltött el nagy örömmel, mert eb­ben is bizonyságát látom annak, hogy a közös eszmények szeretete, felbonthatat­lan kapcsolatot teremt a közélet önzet­len, becsületes harcasai között. A jövő­ben is azon leszek, hogy meleg érzéssel ápoljam a Sasokkal kötött régi barát­ságot. Az igazgatósági és választmányi ülés után Altorjay Sándor dr. köszöntötte Filscheker Zsigmondot, a Kör háznagyát, abból az alkalomból, hogy őt negyedízben a szűcsök ipartestülete elnökévé válasz­tották. öröm ez számunkra elsősorban azért, — mondotta többek között — mert ismét egyik tagunkat érte a kitüntetés, ismét egyik tagunk bizonyította be, hogy hasznos polgára a hazának. Mihályhegyi Géza dr. üdvözlő szavai után Filszeker Zsigmond meghatva mon­dott köszönetét az üdvözlésekért, majd Muskovits Zoltán dr. arról a gálád tá­madásról emlékezett meg, amely a ma­gyar nemzetet a marseillesi események­ből kifolyóan érte. Ezt a gálád támadást azonban a nemzeti öntudat fensőségének erejével verte és fogja is mindig vissza­verni, vaalhányszor a becsületes magyar nevet akarják bemocskolni. * Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy a Sas-Kör tea-estélyek rendezésével igyek­szik a tagok női hozzátartozóit is bevon­ni abba a munkába, amelyet a kör ma­gának célul tűzött ki, máris arról a pél­dátlan sikerről kell beszámolnunk, ame­lyet az első teaestély aratott a múlt hét szerdáján. A kör összes termeit zsúfo­lásig megtöltötték az előkelő vendégek, akiknek soraiban ott találtuk Toperczer Margitot, a belvárosi női pártszervezet elnökét és Bakó Gézánét, a Szociális Misz- szió Társulat IV. kerületi elnökét is. Ez. a teaestély is bebizonyította, hogy a bel­városi keresztény úriasszonyok többsége magáévá tette a kör nemes intencióját s juttatták kifejezésre a kör agilis elnö­kével, Nagy Ferenccel szemben érzett tiszteletüket és elismerésüket. Az áldozatkész háziasszonyok, kiknek az estély fényes sikere köszönhető, a kö­vetkezők: Nagy Ferencné, Miklós Fe- rencné, Altorjay Sándorné, Klausz Gyuláné, Novák Andorné, Navcinecz De- zsőné, vitéz Horváth Béláné, Bencze Istvánná, Foglyos Dezsőné, Roisz Bene- dekné, Tereczky Tivadarné, Kätscher Árpádné, Untener Gézápé, Csuláh Já- nosné, Baksa Jánosné, Harcsa Béláné és Grónay Istvánná. VIQNÁLI RAFAELLO bronzöntő BUDAPEST Lakás petneitázy-utca 73/0. Gyár VI, JdSZ-UtCa 74. SZ. TELEFON 91-9-12. BieiM Janos IK., Ferenc-Körut 46. TELEFON: 87-8-03. Aszfaltozás, szigetelés, fedéllemez - tetőfedés, molorbenzol, paraffin. Összeegyeztetem az ország egye­temes érdekét a főváros érdekeivel Sipöcz beszéde a Sas-Kör küldöttsége előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom