Uj Budapest, 1934 (12. évfolyam, 1-50. szám)

1934-01-20 / 3. szám

2 UJ BUDAPEST ■Basses Alapítva 1892 Alapítva 1892 ELSŐ mm ülODOmBOBITB es PAPfROiszmoáeyevflR @viss Xsiém&méi és IDv. Mindenlaffa Szép áru! Segolssóab áron száSiiiurdk i Dl., &xa&o£cs~WMtca f*. cTelefon: 92-3—35. L1SKA JENŐ oki. gépészmérnök vállalkozó BUDAPEST, VIII., BABOSS-Ü. 77. Január 21-én és 20-én d. u. 1,3 órai keidetteE BB H fővárosi tanszemélyzet a keresztény és nemzeti eszme továbbépítője Bediiárz Róbert nagy beszéde a Keresztény Tanügyi Bizottság ünnepi vacsoráján - fiz igazgatók választásánál a főváros száz százalékig betartotta a rangsort — Az Uj Budapest tudósítójától. — A Keresztény Tanügyi Bizottság az elmúlt lióten a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége Mária-utcai kaszinó­jában nagyszabású vacsora keretében üdvözölte az újonnan megválasztott, illetőleg kinevezett tanügyi tisztikart, amely alkalommal a kaszinó tágas he­lyiségei zsúfolásig megteltek ünneplő közönséggel. Ott voltak Szőke Gyula dr. .felsőházi tag, Temesi Győző dr. törvény- hatósági bizottsági tag, Urbányi C. Jó­zsef, Adamkovics Bertalan. Castigliovi László, Éltes Mátyás, Fallenbüchl Tiva­dar, Fekete Géza, Georgi Sándor, Húsz ti József, Hollós István, Józsct Rezső, Lie­bentritt József, Marion József, Nyers Elek, Párkányi Norbert, Reischl-Réw Sándor, vitéz Sándor István, Schalter Sándorné, Újlaki Gyula, Varga István dr., Varga János, Valnicsek Károly, Zerenszky Károly igazgatók, Molnár István dr., Remsey Győző dr., Lang- hoffer Pál dr., Kút assy János, Reisz Pál dr., Varga Anna, Végső Dániel, Mihálka Ernő, Zudor Elek, Rontó György stb. Bsdnárz Pita! pápai prclátus, a Keresztény Községi Párt ügyvezető alelnöke meleg ünnep­lés mellett állott fel szólásra, hogy üd­vözölje az újonnan megválasztott tan­ügyi tisztikart. Nagyszabású beszédében megrajzolta a magyar pedagógus kul- turfeladatait. Többek közt ezeket mon­dotta : — Most, mikor a gazdasági válság mélypontjához értünk, az ifjúság párto­lásáról szép beszédek hangzanak el. Mi ezzel szemben egy örvendetes tény előtt állunk, mikor érdemes pedagógusokat üdvözlünk kinevezésük alkalmából. A magyar kultúra pionírjainak nemcsak nehéz, de felelősségteljes munkát is kell végezniük. Éppen ezért arra törekedtem minden’ erőmmel, hogy az igazságosság érvé­nyesüljön e nemes hivatások betöl­tésénél. A rangsort az igazgatók választásánál száz százalékig sikerült betartani, ami nagy megnyugvást keltett a lelkekben, mert ez a tény reményt nyújt a jövőhöz azoknak is, akiknek vágya ezúttal nem teljesült. — A keresztény nemzeti eszme — foly­tatta Bednárz — folyton erősödik a pe­dagógusok körében, mit legjobban bizo­nyít a mai összejövetelünk is, mert az ideális lelkesedés annyi pedagógust ho­zott itt össze, hogy alig férünk el a FANSz tágas, szép helyiségeiben. Csak kitartás, bátorság, hűség és áldozatkész­ség, és akkor bizonyára közeledünk a magyar igazság hajnalának felvirradá- sához! De ehhez nem elég az anyagi jó­lét, ide sokkal több: lélek kell! A főváros tanügyi tisztikara tart­son ki a zászló mellett és ezzel leg­biztosabban fogja szolgálni szeretett fővárosunk kultúrájának fejlődését. A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd után Marton József igazgató, az újon­nan megválasztottak köszönetét tolmá­csolta. Különösen hálásan emlékezett meg a tanügyi bizottság fáradhatatlan elnökének, Bednárz Róbert prelátus si­keres munkásságáról. Magasszárnyalásu beszédében hitet tett a keresztény nem­zeti eszme mellett. — Munkánk — úgymond — csak most kezdődik, hogy révbe értünk. Nem fo­gunk céltalanul megállni, hanem a hajó legfontosabb munkáját végezzük: napvilágra hozzuk a hajó rakomá­nyát: a hit-, faj- és uemzethüségre való nevelés felfokozott tempóját és a trianoni szégyen elleni lankadat­lan küzdelmet. A mai magyar éjszakában ennél a mun­kánál a haza imádata és a főváros 1934 január 20 iránti hűség fáklyái fognak világítani. Zänker Aranka dr. a tanítónők kö­szönetét tolmácsolta,' hogy az ifjúságot továbbra is a keresztény nemzeti eszme szellemében nevelik, ezt Ígérik. Szőke Gyula dr. felsőházi tag mutatott rá ezután a pedagógus nagy fontosságú munkájára: — Igaz, — mondotta — hogy a tanító csak gyermekekkel foglalkozik az isko­lában, igaz, hogy szorosan vett köteles­sége csak az ábc, a számolás és olvasás tanítása. Ámde mi, akik kultúrpolitiká­val foglalkozunk, tudjuk, hogy a tanító alakítja ki a világnézetet, azért fontos magyar nemzeti szem­pontból, hogy ki ül a katedrán. Ma a fővárosban nemcsak kitűnő pe­dagógusok vezetik a közoktatást, hanem a keresztény nemzeti szellemnek is to­vábbépítői. Azért támogatja pártjával együtt nagy szeretettel. a pedagógusok minden jogos kívánságát. A tetszéssel fogadott beszéd után még Temesi Győző dr. üdvözölte az újonnan megválasztottakat és tolmácsolta Vere­béig Jenő dr. jókívánságait is. vXROsstíumrEsi HA ARRÓL PANASZKODOTT VALAKI, hogy tulnagy a csend a városházi berkekben, nincs jelentős esemény, alszik mindenki: bőven kielégült a zaj és izgalom iránti vá­gyakozása szombaton délelőtt, ami­kor, mint a tó csendes vizébe dobott kő, egyetlen telefonüzenet futó fűz­ként terjedő élénkséget és lázas ér­deklődést váltott ki mindenütt a vá­rosházán. A szóbanforgó telefon­értesítés a városházi sajtóirodába érkezett az esti-lapos fővárosi ro­vatvezetőkhöz, akiket arról értesí­tettek politikai rovatvezető-kollé­gáik, hogy elkészült az uj, sőt leg­újabb fővárosi törvény tervezete, amelyet a miniszterelnök egy héten belül az országgyűlés képviselőhá­za elé kíván terjeszteni. Természetesen azonnal megindult az izgalmas informálódás és tele­fonálgatás, mint annyiszor történni szokott, nem az újságírók interjú­volták a politikusokat, hanem _ for­dítva. Meg kell ugyanis állapítani, hogy a városháza vezetői közül — beleértve a főpolgármestert és a polgármestert is —- senki nem tu­dott semmi részletet a készülő tör­vénytervezetből, leszámítva magát az előkészítés tényét. A várospolitikai vezérek közül viszont Wolff Károly, mint min­denről, erről is kitünően volt in­formálva, amit bizonyít a közigaz­gatási bizottság múlt heti ülésén el­mondott beszéde is. A szóbanforgó ülésen Wolff Károly nagy beszédet mondott, amelyben részletes e n vázolta a bizottság törvé­nyes hatáskörét. Wolff Ká­roly már akkor tudta, hogy a bel­ügyminisztérium készülő tervezete a közigazgatási bizottság hatáskö­rét ak ar ja elsőn ek teljesen és tökéletesen megszüntetni. «, L * ILOVSZKY JANOS FŐMUNKA­TÁRSUNK múlt, heti naplójának, amelyben nemes egyszerűséggel szörnyeteget követelt a Ba­latonra, amely éppen akkora hév­vel vonzza a magyar tenger félé az idegeneket, mint a skót hegyi-tóban felbukkant mesebeli szörnyeteg, — nagy és élénk viszhangja támadt. Nemcsak olymódon, hogy az olva­sók ezreit és ezreit nevettette meg János barátunk jóízű humora, ha­nem amódon is, hogy egész se­reg levél és megjegyzés ér­kezett a cikkel kapcsolatban rész­ben a kitűnő szerzőhöz, részben szerkesztőségünkhöz. A levelek kö­zül a legérdekesebbet, amelyet B r inzey Aurél balatonfüredi für­dőigazgató küldött Hovszkynak, mint a cikk legkedvesebb visszhang­ját, a következőkben közöljük: — Kedves Barátom! Az Uj Buda­pestben megjelent cikkedtől telje­sen függetlenül közlöm Veled, hogy ma délután í és 5 óra között Ti­hany — Almádi — Balatonkenese — Zamárdi és Siófoktól mintegy két kilométer távolságban, óriási deto­nációval öt felé szétrepedt a Bala­tont boritó hatalmas jégkéreg. A keletkezeit hasadékokon a jég alatt megszorult viz óriási erővel magas oszlopokban az ég felé tört, ame­lyekből a leáldozó nap sugaraitól megaranyozva Tihany riadó leánya teljes életnagyság­ban üdvözölte a Balatonon vitorlás szánokon és fakutyákon száguldozó sportolókat, kiket e rendkívüli lát­vány egy pillanatra megállított. Régi balatonisták azt állítják, hogy e kápráztató tünemény a télen át ezentúl minden szombaton és vasárnapon ismétlődni fog, azonban, hogy mely helyen, nem tudták megmondani. Szívé­lyesen üdvözöl őszinte hived: (alá­írás). * MINDEN VALÓSZÍNŰSÉG SZE­RINT hosszú és nehéz akadály ­verseny után az egyik élelmezési szaklap munkatársának sikerült be­jutnia Vájná Öméltóságához, a közélelmezési ügyosztály nyugdíj­ba vonuló vezetőjéhez. Ez alkalom­mal meglepetésszerűen ér­dekes önvallomást tett Vájná Ede arra a kérdésre, hogy hosszú közszolgálati pályáján melyik alkotásait tartja a legki­emelkedőbbnek és melyekre gondol vissza a legszívesebben: — Mindenre, a,mi alkotás — felel­te Vájná tanácsnok, — ami érté­ket jelent, aminek eredménye van: szívesen gondolok vissza. Harmincnyolcéves közszolgálati pá­lyámon és tanácsnoki működésem során ezek közül is legszívesebben arra az összhangra gondolok, amely engem, miut a közélelmezési ügyosztály vezetőjét a közélelme­zésben érdekelt ipari és kereskedel­mi tényezőkhöz fűzött. Igyekeztem az élelmezési szakma minden jogos érdekét előmozdítani. Hivatali pá­lyámon mindig szem előtt tartot­tam, hogy ha jól megy az élel­miszeriparosoknak és kereskedők­nek, a fogyasztónak sem megy rosszul. Ez a megállapítás első pillanatban ellentétesnek látszik, de rájöttem arra, hogy az iparos és kereskedő érdeke mindig szer­vesen összefügg a fogyasztó érdekeivel, kiegészíti egymást, ezért szűrtem, le az itt említett tapaszta­lataimat. Elmondotta még Vájná tanács­nok, hogy nyugalomba vonulása esetén utódjául azt tartja a leg­alkalmasabbnak, aki ugyanolyan intenciók szerint vezeti a közélel­mezési ügyosztály szerteágazó appa­rátusát, mint ahogy ő vezeti. Kije­lentette végezetül Vájná, hogy nyu- galombavonulása esetére semmi­féle magánvállalattal nem folytat szerződtetési tárgyalást. * AZ ELNÖKI ÜGYOSZTÁLY ÚGY TERVEZI, hogy már a jövőheti ta­nácsülésben letárgyalják V a jna tanácsnok nyugdíjazását. Farkas Ákos dr. főjegyző, az elnöki ügy­osztály vezetője, már megkezdte a tárgyalásokat a belügyminiszté­rium illetékes tényezőivel arra vo­natkozóan, hogy a megüresedett négy tanácsnoki és öt főjegyzői ál­lás betöltésére adja meg a szüksé­ges különleges engedélyt a kor­mány. Mivel azonban kétségtelen, hogy hónapok is beletelnek, amíg az erre vonatkozó hivatalos^ ir at v ált á s formalitásai végetérnek, a legközelebbi hetekben sor kerül a megüresedett vezetői pozíciók ideiglenes betölté­sére olyképpen, hogy a polgár- mester bizonyos áthelyezések révén gondoskodik, hogy a szóbanforgó hivatalok vezetésében fennakadás ne álljon be. Lesznek ügyosztályok, illetőleg kerületek, amelyekben a régi helyettes kapja meg azt a megbízást, egyes helyeken azonban áthelyezésekre is sor fog kerülni. Ezekkel az áthelyezésekkel kap­csolatosan szó van azokról a rég­óta esedékes változásokról is, ame­lyek hónapok, sőt esztendők óta a levegőben lógnak. így többek kö­zött változás készül az elnöki ügy­osztály vezet ő-h elyettesi po­zícióját illetően, szó van a fő­polgármesteri hivatal vezetésében változás beállásáról, és még több kisebb jelentőségű áthelyezésről. Ha ugyan a politikai események egyre jobban zuhogó áradata közepette egyáltalában sor fog kerülni erre a tranzakcióra... * NOÉ BÁRKÁJA JUT AZ ESZÜNKBE, látva azokat a külön­böző b ékül é s i akciókat, ame­lyek a városházán megindultak. Szemben a mindenki háborújával mindenki ellen, — a mindenki békéje mindenkivel elve az, amely a városházi égbolton ural­kodó planéta lett. Ugyan az is bizonyos, hogy akkora özönvíz

Next

/
Oldalképek
Tartalom