Uj Budapest, 1933 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1933-10-14 / 41. szám

1933 október 14. UJBim&PFM 5 A sajtófőnök a nemzeti munka­hétről. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége november 11—19. között rendezi meg a nemzeti munkahetet. A munkahétről Antal István dr., a miniszterelnökségi sajtóiroda veze­tője adott tájékoztatót a sajtó kép­viselőinek. Az előadó-ülést Baross Gábor, a TESz országos elnöke nyi­totta meg, majd a sajtófőnök tar­totta meg előadását. Kifejtette, hogy igen nagy küzdelemben ál­lunk a nemzet létének és jobb jövő jének biztosításáért, amely kiizde lem nem kíván véráldozatokat, ha nem makacs lelki ellenállást és tö­retlen etikai erőkifejtést. A közyé lemény figyelmét el kell terelni a meddő és kicsinyes napi béka-egér harcokról, politikai és pártvillon­gások kizárólagos szemléletétől és egyetemlegesen a produktívabb és magasabb problémák felé kell irá­nyítani a nemzet tekintetét. A nem­zeti munkahét célja éppen az, hogy rádöbbentse a magyar nemzetet a való helyzetre és a sorsdöntő életproblé­mákra. Ezután B o r s o d y Gyula igazgató, az akció egyik vezetője ismertette a részletes programot, majd Antal István szólalt fel újra és hangsúlyozta, hogy a nemzeti munkahét mind e w egyes termelő osztály és társa­dalmi réteg problémáinak külön-*külön való felsora­koztat ás áv a l, másrészt mind­ezeknek egységes keretbe történő beállításával p öli tik a\m ént e- s en akarja szolgálni a nem­zeti társadalom megmozdí­tó s át. Berkes Róbert felszóla­lása után az ülést Baross Gábor elnök zárta be. Hangsúlyozta, hogy nem szabad és nem lehet ebbe a hat a I'm a s a fc c i ló b a politikát belekeverni vagy belemagyarázni, mert az a fontos, hogy a magyarság a nemzeti mun­kahétből erőt merítsen. taaészetts keserűvfz mm «tnéaztösxerrek fap- klvtftóbb gyógyvize. Egy háztartásba* wn tóé- agwohai Hatásába* (•lalraulhatntla* SÜLINEK IMllt, BWUPEH A Belső Lipótvárosi Keresztény Társaskör szociális szakosztálya Koós Jenő ny. államtitkár, a szak­osztály elnökének vezetése mellett folyó hó 12-én, este 8 órakor ülést tart. Az ülés keretében előad: Bre- zovsky Emil dr. főorvos „Egészség- ügyi felvilágositás férfiak részére“ cimmel. Vendégeket a társaskör vezetősége szivesen lát. Nincs döntés a HÉV megváltása ügyében. A városházán az elmúlt héten olyan hirek terjedtek el, ame­lyek a sajtó egyes orgánumaiban is napvilágot láttak, hogy a fő­városhoz megérkezett a belügymi­niszter jóváhagyó leirata a HÉV- ügyletet illetően. Illetékes helyen közölték az Uj Budapest munkatár­sával, hogy ezek a hirek nem felel­nek meg a valóságnak, a HÉV megváltását a belügyminiszter mindezidáig nem hagyta jóvá. Az immár több hónapra rugó késede­lem oka az, hogy társminisztériu­mok bürokratikus útvesztőiben bo­lyong a HÉV-akta, amelynek elin­tézése előtt természetesen nem te­hetők meg a főváros vezetősége ré­széről a konkrét lépések a közleke- d^^^e^ységesitése^ig^ében XomárictiiúláG a Ieé©ícsó66«n ideér fándoi I).. &rőf &isza Tsíván-u. 5 TELEFON : 82-4-29 Különös perek a főváros ellen Okozhaí-e hisztériát egy lezuhant víztartály? — Felelös-e a főváros cyy ki nem adott iparenyeüélyért ? — Az Uj Budapest tudósítójától — Alig van hónap, hogy fantasztikusabb- nál í'antasztikusabb kártérítési perek ne induljanak a főváros közönsége ellen A legutóbbi hetekben két ilyen kártérí­tési per indult meg, amelyek során Bárdi István nyugalmazott fővárosi ta­nácsnok húszezer pengős kártérítést kö­vetel a Fővárosi Segitőalaptól, Feuer eisen Szilárd budapesti tejkereskedő pe­dig ugyancsak kártérítés címén 27 ezer pengőre perel egy fővárosi tanácsjegy zőt és a főváros közönségét. Bárdi nyugalmazott műszaki tanács nők a budapesti királyi törvényszéken beadott keresetében azt panaszolja, hogy felesége fejére esett egy víztartály a kenéséi üdülőtelep egyik mellékhelyisé­gében. Bárdi tanácsnok azonnal orvosi látleletet vétetett fel felesége állapotá­ról, ez az orvosi látlelet igen súlyos hisztériát állapított meg az úrasszo­nyon. Bárdi tanácsnok periratában azt vitatja, hogy felesége rossz idegállapota annak a lelki megrázkódtatásnak a kö­vetkezménye, amelyet a fejére esett víz­tartály okozott. Feuereisen Szilárd budapesti tejkeres­kedő azon a címen követel 27 ezer pen­gőt, hogy az I. kerületi elöljáróság és a főváros közélelmezési ügyosztálya nem adott részére ipai’engedélyt, noha az ipartörvény szerint harminc napon belül köteles az ipari jogosítvány megadása tekintetében bármelyik hatóság hatá­rozni. Feuereisen csak ígéreteket kapott, iparengedélyt egyáltalában nem, végül egy olyan kormányrendelet jelent meg, amely megtiltotta uj iparengedélyek ki­adását. Feuereisen a budapesti polgári törvényszékhez beadott keresetében azt bizonygatja, hogy ő még a rendelet megjelenése előtt kérte az iparengedélyt, amit nem kapott meg, sőt jogtalan ipar­űzésért megbüntették több alkalommal. A két perben a főváros tiszti ügyész­sége tennészetszerüen megtette a maga észrevételeit, előkészítő iratokat nyúj­tott be, amelyekben azt vitatja, hogy a fővárost sem Bárdi tanácsnok felesége, sem Feuereisen tejkereskedő ügyében semmiféle felelősség, legkevésbbé azon­ban kártérítési felelősség nem terheli. December végén kapják meg’ az állami színházak a fővárostól a 200 ezer pengős szubvenciót. Ismeretes, hogy a főváros tör­vényhatósági bizottsága az állami színházak olcsó helyáru népies előadásának támo­gatására előadásonként 2500—2500 pengőt, összesen évi 000 ezer pengőt szavazott meg olyképpen, hogy ez az. összeg már a folyó esztendőben is kifizethető, amennyiben az Opera és a Nemzeti a >80 előadást lejátszók. A főváros közművelődési ügyosztálya azt a hivatalos értesítést kapta a kultuszminisz­tériumtól, hogy az olcsó hely á r u elő­adások lejátszása folyamatban v a n, sőt a knltnszminisztérinm az Iskolán- kiivüli Népművelési Bizottsággal is külön megállapodást létesített 8 operaházi és 8 nemzetiszinházi előadás tartására. Az ál­lami színházak részére a 200 ezer pengő ki­fizetése az év végén fog megtör- én n i. Némethy tanácsnok, a közmű­velődési ügyosztály vezetője intézkedett aziránt, hogy a jövő esztendei költségve tésbe az állami színházak támogatása be- véteseék. , H Pók és a közmunkatanács Bonyodalom a GFB dunaparti reklámtáblája körül — Az Uj Budapest tudósítójától — A napisajtó hasábjain egy adófelszó- lamlási bizottsági tárgyalással kapcso­latosan annyit szereplő Guttmann és Fekete cég, amely tudvalévőén a Pók áruházak tulajdonosa, egy érdekes vá­rosházi aktában fordul elő. Pók-éknak a Lipót-körut 2. sz. ház dunai frontján hatalmas, az esti órákban a budai oldal­ról is láthatóan kivilágított reklámtáb­lájuk van. A Fővárosi Közmunkák Ta­nácsa átirattal fordult a főváros polgár- mesteréhez, amelyben felkérte a polgár- mestert, hogy a Székesfővárosi Hirdető­vállalat által engedélyezett reklámtáb­lát sürgősen távolítsák cl, mert az a városképet rontja, amit a Lipót-körutat és a Margithid pesti fejét illetően a Dunán hajón érkező külföldiek szem­pontjából különösen fontosnak Ítélnek meg a Közmunkák Tanácsánál. A Közmunkák Tanácsának átiratát a polgármester véleményezés céljából ki­adta a tiszti ügyészségnek. A tiszti ügyészség most készítette el véleményes jelentését ebben az ügyben, amelynek során azt fejtegeti, hogy a közmunka- tanács átirata elkésett. — A Fővárosi Közmunkák Tanácsa — állapítja meg a tiszti ügyészség — ami­kor a Hirdetővállalat és a főváros köz- művelődési ügyosztálya, amelynek ha­táskörébe a Hirdetővállalat tartozik, a szóbanforgó hirdetésre az engedélyt ki­adta, szabályszerűen megkapta a fővá­ros értesítését. A közmunkatanácsnak ekkor és csak ekkor állt volna jogában a hirdetés feltünősége miatt felszólalni és nem most, amikor minden felszólam- lási határidő már réges-régen lejárt. Hogy a Döbrentei-téren, a közmunkák tanácsának palotájában miképpen fo­gadják a főváros átiratát, az erősen vitás. Valószínű azonban, hogy a Pók­tábla még sok súrlódásra fog vezetni a két hatóság között. TheNenehatel Asphalte Company Limited sa-cée; W.. V&ants sár-ftt Sí. sfe : Autenmá* 212-43, : Sä.. VMUS-4H U. «a, 7 : Awteurwtí* SÍ4-S8 Gyéeí ét etaá V«1 & ímvosí masttaiot. raífmSii aituraesä, í<nUs:gete2£ eszfsitot. Kéazií: Tí*v*ibi termétKeíe*. tSra&riíett ctssfaliutalMt ét ön!D*< a*£- feitbsi jáidákaí ét koctiuiaket. s«ésiisíS«fcM>s szcnodéic* »éSlüíUoséja. STEUER és SZIMPER Cégtulajdonos: kleiner Disz-, templom-, szobafestőit es mázolók Budapest, IX., íiilői-ut S7 Telefon: 39-6-29 DEBRECEN ÉTTEREM RÁKŐCZMJT DÉLI MENÜ P 1.40 LÁSZLÓ ES BLUM oki. mérnökök, épitési vállalkozók Budapest, II, Margit-krt 7 Telefon: 51-2-5Ü LISKA JENŐ oki. gépészmérnök vállalkozó BUDAPEST, VIII., BAROSS-U. 77. Hűlt Miijein mérnöhöh, épstésí vállalhozóK BUDAPEST, Vili., Népszintiáz-u. 13 Telelőn: 43-1-44 KŐSZÉNBÁNYA ’S TÉGLAGYÁR TÁRSULAT PESTEN (DRÄSCHE) © DUDAPEST, V., KLOTILD-U. 3 TELEFON: 25-5-54, 25-5-55 ÉS 25-5-56 Szász Mibort Oki. mérnök út, vasút, csatorna és magasépítési vállalkozó Budapest, II., Margit-körut 43 Telefon : 51—4—06. FOTÓCIKKEK SZAKÁL, GÉZA SZAKŰZLETÉBEN BUDAPEST, ¥., DOä!OITYA-UTCA I. SZ. AMATŐRFELVÉTELEK RIDOLGOZÁSA LEICA SPECIÁLIS SZAKÜZLETE Magyar Kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Budapest HÁZI IIZELllTiSIIZ. KERTlItTlZESHEZ kézi is géphajtásu szivattyúk Kitűnő tartós kivitel Olcsó árak Nagy készlet Forgalombahozza: Magyar Királyi Állami Vasgyárak Kereskedelmi Képviselete Rt. Budapest, V., Vilmos császár-ut 28. TELEFON: 27-3-20

Next

/
Oldalképek
Tartalom