Uj Budapest, 1932 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1932-04-09 / 14. szám

1932 április 9. nJBTWAVFSr 3 A város í vám Irta: Szőke Gyula dr., felsőházi és törvényhatósági bizottsági tag Nem elméleti vitát kívánok foly­tatni, vájjon helyes-e, vagy szüksé- ges-e a városi vám. Van. És ez az adottság kizárja azt, hogy a mai időkben akár arról vitatkozzunk, hogy miért keletkezett ez, akár ar­ról, hogy a fennálló közjövedelmet megszüntessük. Dé ha mégis szólok róla, ennek oka abban keresendő, mert a főváros közgyűlése a polgár- mester javaslatára rendezni akarja a városi vámokat is. A javaslat a közgyűlés előtt fekszik és ez a ja­vaslat az, amely szólásra késztet. A polgármester „a városi vámok egységesítése ügyében“ tett javasla­tot és ha ezt a javaslatot szorgalma­san átnézzük, úgy azt látjuk, hogy bizony ez a javaslat sem nem egy­ségesít, sem nem rendezi a városi vámok ügyét. Eddig városi vámo­kat kellett szolgáltatni a legkülön­bözőbb nyerstermények, iparcikkek, élő állatok és egyéb behozott anya­gok után, akár érkeztek azok vas­úton, akár pedig kocsifuvarral, vagy más tengelyen való szállítás­sal. Az államvasutak évek óta rossznéven veszik, hogy a tengelyen való szállítás esetében a vámtételek alacsonyabbak és igy voltaképpen az automobilhasználat terjedésével mindinkább mellőzik a szállításnál a vasút igénybevételét, hanem ehe­lyett teherautomobilokkal fuvaroz­nak. Szerintük éppen a városi vám is egyik oka a teherautomobilhasz- nálat terjedésének. Tessék tehát egyenlősiteni a vámtételeket, hogy ezzel a vasút hátrányos helyzete megszűnjék. A gondolatot el lehet­ne fogadni és ebből az következnék, hogy a vasút magasabb vámtételeit leszállítsuk. Ezzel szemben az előt­tünk lévő javaslat a kocsifuvarral érkező áruk vámtételeit felemeli és pedig úgy, hogy akárhányszor 50%- jkaL is magasabb, mint a vasutakon érkező áruk vámtétele. Jó alkalom a vasút kérése a mai nehéz időkben a városi bevételek emelésére. Ha csak erről volna szó, bizony nehezen lehetne helyteleníteni, hi­szen a főváros a jövedelmei csökke­nésével és a szociális kiadásai eme­lésével nagyon rá van szorulva ar­ra, hogy a jövedelmei szaporodja­nak. Valahogyan azonban úgy va­gyunk ezzel is, hogy valóságos jö­vedelemszaporulat nem áll elő. Ma minden közteher emelése az egyé­nek valóságos jövedelmét, tehát a jövedelmének azon részét, amit tény­leg a saját családja megélhetésére felhasználhat, feltétlenül kétszeresen csökkenti. Amint az állami adók emelésénél és a tisztviselők fizetés- csökkentésénél hangsúlyoztam és be is következett, ugyanúgy leszünk ezekkel a vámokkal is. Ma már a pénzügyminiszter is elismerte, hogy nem helyes dolog minden áron adót emelni és minden áron fizetéseket csökkenteni, mert az adóemelés eredménye az, hogy kevesebb adó folyik be, a fizetéscsökkentés követ­kezménye az, hogy a tisztviselők vá­sárlóképessége csökkenvén, az ipar és kereskedelem forgalma, ezeknek az adóalanyoknak az adótételei és fizetőképessége szintén csökken. Ugyanez fog bekövetkezni a városi vámoknál is. Emelkedni fog látszó­lag a vámbevétel, de annak a keze­lésére és a kijátszás ellenőrzésére nagy személyzetszaporitásra lesz szükség, ami már a bevételek tete­mes részét a köztől elvonja. Ugyané célból nagyobb beruházásra lesz szükség, igy elsősorban mérlegek és mérlegházak felállítására, amely előbb kívánja meg a nagy kiadást, mint annak a fedezésére a tőke, il­letve a több bevétel rendelkezésre áll. Azonkívül a vámtételek emelése árdrágítást okoz és pedig ez jogcím a sokkal nagyobb összegű árdrágí­tásra, mint amennyit valóságban a felemelt vámtételkülönbözet kitesz. A fogyasztó nem ismeri a vámtéte­leket, nem is elenőrizheti azok nagy­ságát, csak azt látja, hogy az árak emelkedtek és azt hallja, hogy ez a városi vám emelése miatt történt. Okos dolog-e tehát az úgyis nehéz viszonyok között küzdő városi la­kosságot ilyen vámegységesités cí­mén újabb teherrel sújtani? Nem kétlem, hogy a gyakorlati szemmel nézők velem együtt „nem“-mel fog­nak válaszolni. Mert nem csak a vá­ros nem nyer vele, csak izgatja a lelkeket, de nem nyer vele az állam­vasutak sem. Mert igaz, hogy a ja­vaslat a kocsikon érkező áruk vám­ját mintegy 40 q sulymennyiségig magasabbra teszi, mint a vasúton érkezőkét és csak az ezen felüli vas­úton érkező áruk vámja marad ma­gasabb a kocsikon érkező áruk vám­jánál. Ámde igen naiv dolog azt gondolni, hogy azért, mert a vám valamennyii-e emelkedett, most a teherautószállitást abbahagyják és mindenki vasúton fog szállítani. Még az sem fog megtörténni, hogy a nagyobb távolságokról való szál­lítást emiatt a vasutakra bízzák, főleg mert a vasút a kövezet vámok tekintetében is hátrányosabb hely­zetben van a teherautóval szemben, no meg legyünk őszinték, a vasút fuvarelszámolása annyira kompli­kált és gyakran annyira nem meg­bízható, annyira túlzott, hogy a fo­gyasztók a helyes ösztönből csak megállapítják, hogy ez igazságtalan, de másképp ez ellen nem tud véde­kezni, mint hogy a kocsikon való szállítást veszi igénybe, amely ma egyrészt olcsóbb, másrészt pedig előre megalkudván az összes költ­ségekre, sem vitát, sem csalódást nem okoz. A vámemelés tehát semminő ok­ból nem helytálló és nem helyesel­hető. A javaslatnak azonban még az a tévedése is van, hogy nem egyse-, gesit és nem arányosít. Nem egysé­gesít a vasút és a kocsi-áruk között, mert éppen a kisebb mennyiségű árukra, ha azok kocsin érkeznek, nagyobb tételt szab ki, tehát egyol­dalúan sújtja a kocsikon való szál­lítást, holott éppen Budapest köz­vetlen környéke kénytelen kocsikon szállítani, mert az nem is bírja ki a vasútra való lefuvarozást, a vasúti szállítást és a vasúttól való rendkí­vüli drága és ismét sok visszaélésre okot adó hivatalos vasúti beszállí­tást. És nem arányosít, mert sem nem veszi figyelembe a távolságot, amelyről az áru érkezik, holott pél­dául az I. r. élelmicikkeknél fontos volna, hogy a távolabbi területekről érkezők valamelyes előnyben része­süljenek, hogy ezáltal is előmozdít­suk a főváros olcsóbb élelmiszer­ellátását és nem arányosít a külön­böző áruk között sem, mert nincs figyelemmel a mai viszonyok közötti elsőrendű szükségletet kielégítő áruk kedvezményező elbírálására és a ke­vésbé szükséges, vagy fényiizési dol­gok erősebben szükséges megterhe­lésére. De maga a javaslat is azt mondja, hogy ezúttal csak a vám­tételeket kívánja a vámdijjegyzé- kek módosításával újból rendezni és a többit későbbi időre hagyja. Gon­dolom, maga a polgármester is érzi, hogy a javaslatban hiány van és ezt a hiányt ez az ígéret- nem pótolja. A javaslat nem az, amit mi a pol­gármestertől várunk, akiről most is tudjuk, hogy az idők szavát meg­értve, igyekszik a lakosság helyzetét enyhíteni. Reméljük, hogy a polgármester megérti ezt az álláspontunkat és ezt a részjavaslatot viszsavonja és az egész vámügyre vonatkozó javas lattal együtt a tényleges rendezés, egységesítés és arányosítás keresz­tülvitelével fogja ismét a közgyűlés elé terjeszteni. De az az uj javaslat nem lehet a drágítás jegyében, nem lehet az életet nehezítő, nem lehet a főváros és környékének népét terhelő és nem lehet egyes forgalmi válla­latokat, vagy intézményeket ked vezményező, hanem legyen az éle tét megkönnyítő, valóban könnyen áttekinthető, egységes és arányosító. DEBRECEN ÉTTEREM RÁKÓCZI UT 88 DÉLI MENÜ P 1.40 JSÍiévt nem veszi bérbe a fegitőafap Siííafüredet? Ji fövmos mé& atzízov is féí a föfdmü- veíésiiéVii minisztcviumtöí, fka ajándé­kot atzsir adni hogy a lillafüredi gazdálkodás ódiuma a veszedelmes ajándék kap­csán a főváros nyakába szakadjon. Ezért, noha az ajánlat gazdasági oldala igen kedvező lett volna, a tárgyalások megszakadtak, mielőtt megindultak volna. — Az Uj Budapest tudósítójától — j Husvét hetében nagy izgalmat keltettek a fővárosi tisztviselők kö­rében azok a hírek, amelyek Lilla­fürednek a Fővárosi Segitőalap ál­tal való bérbevételéről szóltak. Azt beszélték, hogy a polgármester már alá is irta az állami fürdőtelepnek a Segitőalap által való bérbevéte­lére vonatkozó szerződést, más ver­ziók szerint a tárgyalások embrió­ban szakadtak meg, mert a főváros még csak foglalkozni sem kíván a bérbevétel gondolatával. Hogy az állítólagos bérbevételi tárgyalások között mutatkozó homályt eloszlas­suk, kérdést intéztünk illetékes helyen a tervbevett bérletről. — Valóban — mondották munka­társunknak — szóbakerült Lilla­füred bérbevételének gondolata. A fővároshoz az erre vonatkozó tapo­gatózó ajánlatot a Duna-Szövetség továbbította, eszerint évi 30.000 pen­gő bért fizetett volna a Segitőalap Lillafüredért, ezért az összegért nemcsak a szállónak és a hozzátar­tozó területnek bérletét kaptuk vol­na meg, hanem a berendezést is, beleértve az ágyneműt és az állami tulajdont képező rengeteg ezüstöt is. Az ajánlat szerint a szálló kar­bantartását és I a kertészeti munka- latokat továbbra is a földművelés­ügyi minisztérium látta volna el, amely csupán/ azt kötötte volna ki, hogy az állami tisztviselőket ne zár­ja ki a főváros a Lillafüreden való üdülésből. — A korniányt Lillafürednek a Fővárosi Sbgitőalap részére való bérbeadásába állítólag az a sikeres gazdálkodók indította volna, amely a hatosbizottság véleménye szerint Balatonkenesén igen olcsó és jó üdülést fűd biztosítani a fővárosi alkalmazottaknak. Az ajánlat tár­gyalásába, sőt annak hivatalos be­nyújtására sem került azonban sor, mert a/főváros illetékes tényezői elvi okikból elzárkóztak Lillafüred bérbevételének gondolatától. A fő­város /vezetőségét ezen merev állás­pont élfoglalásánál az a meggondo­lás vézette, hogy nem hajlandó mó­dot és lehetőséget nyújtani arra, ALAPITTATOTT 1860. SZITTNER FERENC Budapest, IU., maria Uaieria-utca 1. szám. Telefon: Aut 821—14. Üveg-, porcelán-, tükör- és képkeret gyári raktára. Fővárosi alkalmazottaknak kedvezmény. Szllasi Ferenc IPARMŰVÉSZ kcplccretezó és üvegező vállalata Batiapest, üorttiu HtKlós Körtér 1. sz. Telefon : Lá. 1—74. Képkcretjavitások, kézimunka keretek, karnisok saját műhelyben készülnek. Kárpitozott bútorok, ágysezlonok elsőrangú kivitelben MERK FERENC, kárpitos-mester — --------1 30 éves cég VI . Hegedűs Sándor-u. 15. Telefon: 17-1-02. Mittermayer István épület-bádogos, légszesz-, vizvezeték- és központi (ütés berendező Budapest, Vili., Bezerédy-utca 6. Telelőn: József 399—75. Tűzifa, szén, építési anyagok BMWMHiMmiiMiiaaaEgg RlngwaSd Sándor Budapest, L, Belső Jászberényi-ót 14 Telefonszám: Kőbánya 78—14 uarosi tisztuiselöKnek fizetési könnyítések czEeiav Jínos jbis műköaru készítő, fal- és padiúburkoló mester Székesfővárosi és állami szállitó-kaitellea kávOl I BUDAPEST, KISTEMPLOM-U. i. TELEFON : JÓZSEF 449-98. STEINER ES SZIMPER szobafestők, mázolók, disz- és templomlestők Budapest, EX., üll'ől-ut 57. Telefon: József 306 - 29. MŰVÉSZI SÍREMLÉKEM MOTTL és SERÉNY Szobrászon MOHÓ-, gipsz- és mennuezel-munháh Budapest, un.. Egressu-ut 23. Tel.: Zugié 61-37. Naéii ninatfckl a Komlós és Kertén /JftPslla! mérnöki vállalat volt művezetője Hat. eng. villanyszerelő, villamossági vállalata IV., KMS IVOR-O. 6. Telefon: A. 866-83. Rádió service, aecnmniatorok töltése és Javí­tása. Díjtalan költségvetés és szaktanácsadás. KOLAS JUHOS útépítő és kővezömester BUDAPEST, HE, BéCSi-UÍ 121. Telelőn: 62-T-Of. Haverland Antal M. kir. szab. emelőgép-, felvonó- és vasszerbezetek gyára. Budapest VIII., Nap ncca 22. tei.: j. 32<m»b, j. 439-53 LIFT Halmos István és Fia hAvezőmesterek és átépítő vállalkozók Bedapest, X.t Halom ucca 23. fel.: J. 339—52 TeL i J. 339-52 nlEOEB OTT* 0R60NA0YÄB Budapest, X., Szigligeti-u. *9 (Rákosfalva). Telefon : J. 393—45 Uj valamint bomlokxatsipok szállítását és «rgee^avitísokat mérsékelt árban szakszerű és művészi kivitelben elvállalónk. Bründi János udvari szállít*. Ipétz- légügyi műszaki beren­dezések gyára Dadapest, VII, Péterllo Sándor ucca 34 Központi fűtés. — Mele®v z készülék — Vízvezeték. Csatornázási- és «‘•zberendezések. — Berendez Tárnokuk vízmüveket, csatornázásokat és derltütelepeket - Idoai: Jéisel 313-1®

Next

/
Oldalképek
Tartalom