Uj Budapest, 1932 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1932-06-25 / 25. szám

1932 június 25. UJ BUDAPEST Teljes elismeréssel van a polgármester a bécsi idegen- forgalmi iroda működése iránt Beszédes számok hirdetik az iroda látogatottságának ugrásszerű emelkedését — A polgármester szerint idegenforgalmi propagan­dánknak nemcsak gazdasági, hanem nemzeti jelentősége is van «a Koós Jenő lesz az uj örökös tag. A Keresztény Községi Párt értekez­letén megejtett szavazás alapján Koós Jenőt jelöli a párt a Bozóky Ádám dr. halálával megüresedett örökös tagsági helyre. A törvényha­tósági bizottság erre vonatkozóan a választást még a nyári szünet előtt meg fogja ejteni. Lamotte tanácsnok és Reményi Schnel­ler vezérigazgató szombaton érkeznek haza Budapestre. Lamotte Károly dr. tanácsnok, a pénzügyi ügyosztály veze­tője és Reményi-Schneller La­jos dr., a Községi Takarékpénztár ve­zérigazgatója, tudvalévőén Berlinbe utaztak, hogy a Községi Takarék 4.000.000 dolláros függőkölcsöne tárgyá­ban a kölcsönt nyújtó Mendelsohn- bankházzal személyes tárgyaláso­kat folytassanak. A berlini tárgyalások eredményesen végződtek és a függőköl- csön prolongáeiójának semmi sem áll útjában. Lamotte és Reményi- Schneller Berlinből Svájcba, onnan pedig Béesbe utaztak, ahol a szóban- forgó függőkölcsön svájci, illetőleg osz­trák részének prolongációját intézték el. természetes keserüvfz m emészlőszcrvek leg­kiválóbb gyógyvize. Egy háztartásban sem hiá­nyozhat. Hatásában felülmúlhatatlan SMLEHKER IHDRfiS, BUDAPEST _______ Mé g ebben a hónapban megnyílik a Tölgyfa-utcai tüdőbeteg-gondozó. A köz­gyűlés még az elmúlt esztendőben tudva­lévőén elhatározta, hogy a Tölgyfa- utcában tüdőbeteg-gondozót létesít. Az •építkezés és a felszerelés befejeződött, úgy hogy az uj tüdőbeteg diszpanzér megnyitására még ebben a hónapban sor kerül. Internátusi hir. A Veres Pálné Leány­nevelő Intézetben és kapcsolatos isko­láiban a beiratás már megkezdődött. A jóbirü, évtizedek óta fennálló inter­nátusbán, amelyet 1920 óta az Ev. Egy­ház kezel, vidéki és fővárosi kisleányok meleg és nyugalmas otthont találnak, ahol gondos felügyelet és szakszerű korrepetálás mellett folytathatják ta­nulmányaikat. Az intézet, amely a mai kulturigényeknek megfelel, elsőrangú, bőséges étkezést nyújt növendékeinek, de nem feledkezik meg azok megfelelő szórakoztatásáról sem. (Tánc, zene, kor­csolyázás, hangverseny, szinbáz). Mérsé­keltek a dijak. Az uj tanévre nagy az érdeklődés, miért is mielőbbi jelentke­zés ajánlatos. Budapest, IV., Veres Pálné- ntca 36. Telefon: 84—1—31. A jó száraz tisztilás, öltöny, női ruhák festése, gallér.ing-tisztitás ol­csó áraival meggyőz mindenkit a nagy aranyéremmel és díszoklevél­lel kitüntetett ME1MCZER fílEHCZER-nei Fest. Tisztit, mos. Telefon BUKOVA LAJOS ÉPÜLETÜVEGES ÉS KÉPKERETEZO Budapest, IX., Lónyay-utca 48. TELEFON: AUT. 870-26 Családi házak tervezése, financirozása oki. építészmérnök és kőművesmester tagjaink által a legtökéletesebb sikerrel jár. KIM ÉPÍTŐIPAROSOK SZÖVETKEZETE Budapest, IV., Párisi-u. 1. Telefonszám: 88-3-97. — Az Uj Budapest tudósítójától. — A képviselőház szerdai ülésén Tur- chányi Egon interpelláció formájá­ban tette szóvá idegenforgalmunk aktuális problémáit. Turchányi in­terpellációjában rámutatott arra, hogy bevételünk a múlt évi idegen- forgalom mérlegének adatai sze­rint 27,500.000 pengőt tett ki, kiadá­sunk a kifelé áramló idegenforga­lom következtében 57,000.000 pengőt, vagyis multévi idegenforgalmi mér­legünk passzív szaldója 30,000.000 pengő. Nekünk ezt a passzív szaldót meg kell fordítanunk — mondotta általános figyelem közepette Tur­chányi Egon — és meg is lehet for­dítani! Budapest divatbajött az utóbbi időben és idegenforgalmunk felfelé tendál. Baj azonban, hogy az itthoni idegenforgalmi propagandá­ban bürokrácia érvényesül. Több egészséges üzleti szellemre volna szükség Turchányi képviselő szerint, aki viszont arról sem feledkezett meg, hogy dicsérettel emlitse a fő­város idegenforgalmi tevékenységét. A székesfőváros idegenforgalmi tevékenysége valóban megérdemli az objektiv helyről származó dicsé­retet! Kovácsházy Vilmos tanács­noké és Zilahy Dezső idegenforgal­mi hivatali igazgatóé az érdem, hogy minden bürokrácia mellőzóséyel gyakorlati szempontok érvényesül­nek a főváros idegenforgalmi tevé­kenységben. A közigazgatási bizott­ság e havi ülésén Csilléry András dr., a Keresztény Községi Párt ügy­vezető alelnöke dicsérő szavakkal emlékezett meg a múlt évben felállí­tott budapesti idegenforgalmi iroda működéséről, és valóban: a főváros bécsi idegenforgalmi irodája, melynek felállítása szin­te kizárólagosan Kovácsházy ta­nácsnok érdeme, áll központjá­ban a főváros idegenforgalmi te­vékenységének. A polgármester a közigazgatási bizottsághoz intézett jelentésében részletesen beszámol a bécsi iroda működéséről. Rámutat arra az ör­vendetes eseményre a polgármesteri jelentés, hogy az elmúlt hónapban az idegenforgalom lényegesen fel­lendült. Budapest e látogatottsága azon­ban nem véletlennek, hanem egy céltudatos, kitartó munkának az eredménye. Fővárosunk egy hétre idegenforgal­mi központtá, lett: állapítja meg a polgármester. A szállók, penziók megteltek, az üzletek vásárlói meg­szaporodtak, a színházak, esti szóra­kozóhelyek telt ház előtt játszottak, az élet gyorsabban lüktetett, a ke­reskedelem és ipar minden ága érezte az idegenforgalom áldásos ha­tását és bizakodó hitet árasztott a súlyos gazdasági gondokkal küzdő polgárság leikébe. Megállapítja a polgármesteri je­lentés. hogy a bécsi iroda iránt az első pillanattól kezdve rendkívüli érdeklődés mutatkozott úgy a Bécs- ben tartózkodó külföldiek, mint Bécs város minden rendű és rangú lakossága körében. A propaganda számottevő esz­köze maga az iroda, illetőleg a messziről szembetűnő TETŐFEDÉS, pala-, cserép-, kátrányiemez-. facement- ledési és tetűzetjékarüantartási uáiiaiat ifj. hAber sAndor tetéfedémester Budapest, üli., Hlrélu-utca 7. Tel.: j. 423-24 márvány portál, az irodakapu bejá­ratában elhelyezett 108 átvilágított diapozitív kép. Az iroda állandó személyes érintkezést tart fenn a bécsi szállókkal, penziókkal, menet­jegyirodákkal, ellátja propaganda­anyaggal az összes idegenforgalmi szempontból számbajövő szállókat, penziókat, menetjegyirodát. Alig érkezhet Becsbe olyan kül­földi, — állapítja meg a polgár- mester — aki ott tartózkodása ideje alatt budapesti propa­ganda-nyomtatványt kezébe ne kapna. Figyelemreméltóak a polgármes­teri jelentésben közölt statisztikai adatok az iroda működését illetően. Az iroda működésének első félévé­ben konkrét utazási érdeklődéssel és Budapestre vagy Magyarországra való utazási szándékkal 8583 egyén fordult meg. Ezek közül 4930 szemé­lyesen, 3653 levél utján. Tehát az iroda 8583 esetben járult pontos és gyors információval ahhoz, hogy azok, akik propagandánk hatása, alatt érdeklődni kezdtek Magyar- ország és Budapest mint utazási cél iránt, ténylegesen el is utazhassa­nak ide. Biztató jelnek veszi a polgár- mester, hogy mig Bécs idegen­forgalma az 1931. évben 19.2 szá­zalékkal csökkent, addig Buda­pest idegenforgalmának csökke­nése jóval kisebb: 13.9 százalék. Elismerő szavakkal emlékezik a polgármester az iroda látogatottsá­gának az első félév vége utáni, má­jus havában való ugrásszerű emel­kedéséről. Május havában 2464 sze­mély kereste fel az irodát, tehát egy hónap alatt az első félév for­galmának a fele. A felvilágosítást kérők számának ilyen hirtelen emel­kedése arra enged következtetni, hogy bécsi irodánk hatása csak most, a? utazási idény kezdetével fog teljes mértékben kibontakozni és ennek alapján remélhetjük, hogy a bécsi idegenforgalmi irodánk a nyári szezon végével munkájá­nak eredményét idegenforgal­munk számszerű eredményével is igazolhatja. Közli végezetül a polgármesteri jelentés, hogy a bécsi propaganda költségeire az iroda fenntartásával együtt ebben az évben összesen 100.000 pengőt használt fel. Ez a leg­nagyobb tétele az idegenforgalmi hi­vatal költségvetésében propaganda céljaira előirányzott 357.000 pengő hitelösszegnek. Ez az összeg elenyé­szően csekély ahhoz képest, amit pl. Prága, Wien vagy Karlsbad az ide­genforgalmi propaganda céljaira ál­doz. A polgármester jelentését a kö­vetkező emelkedett szellemű szavak­kal fejezi be: Mi e szűk keretek között is an­nál inkább minden tőlünk telhe­tőt megteszünk, mert az idegen- forgalomnak. hazánkban nem­csak gazdasági, hanem nemzeti jelentősége is van: az idegen, aki elfogulatlan szemmel jön közénk megismeri Magyaror­szág sorsát^ a bennünket sújtó kegyetlen igazságtalanságot! Padozati munkák elsőrangú kivitelben szlavóniai tölgy- és bükkparkét, táblaparkét egy­szerű és díszes kivitelben, aszfaltparkét és hajópadlók Pestszentlőrinci Parkétgyár és Gőz- fűrész Részvénytársaság, Budapest, V, Rudoif-tér 1. Telefon: Aut. 21-2-44 5 M* Lesz-e höielezó pernietezas? Megszervezik a budai gyümölcslék hatósági vegeimet — Az Uj Budapest tudósitójától. — Régi panasza a budai hegyvidék lakosainak és a gazdálkodással fog­lalkozó fővárosi egyesületeknek, hogy a főváros külső tei’ületein levő gyümölcsösök termését évről-évre tönkreteszi a rovarkár, amelynek fölléptét főleg az a körülméxxy okoz­za, hogy az ingatlantulajdonosok nem védekeznek egységesen a gyü­mölcsösöket megtámadó különféle mikrobák és egyéb organizmusok el- lexx. A közgazdasági ügyosztály, amely­nek hatáskörébe a mezőgazdasági problémák is tartoznak, x*égóta fog­lalkozik ezzel a kérdéssel és Ba- barczy István báró főjegyző, az ügy­osztály vezetője, hónapok óta tárg­gyal ebben az ügyben az érdekeltsé­gekkel és a földmi velésiigyi minisz­tériummal. Mint az Uj Budapest axx- nak idején hírül adta, készült is egy tervezet, amely szabályrendelet formájában kívánta volna kötelezni az ixxgatlantulajdonoskat arra, hogy a hatóság által megszabott időben permetezzenek a gyümölcsösökben. A szabályrendelet-tervezet szerint azok ellen az ingatlantulajdonosok ellen, akik a kellő időben való per­metezést elmulasztják, büntető eljá­rás indulna meg, a kertjeikben levő fákat pedig^ az ingatlantulajdonoson közadók módjára behajtható dijak fejében a hatóság permetezné. A tervezet ellen azonban súlyos magánjogi aggályok merültek fel és a minisztérium is azon a vélemé­nyen volt, hogy a főváx*os saját ha­táskörében a permetezést illetően szabályrendeletet nem hozhat. Külö­nösen a tervezetnek a hatósági per­metezést elhatározó része volt aggá­lyos, mert előfordulhat, hogy a ha­tóság rosszul permetez, vagy egyéb károkat okoz és igy a perek lavinája indulhatna meg a fővár-os ellen. Más megoldáso-n kell tehát gon­dolkozni, hogy a gondatlan ingatlan­tulajdonosokkal szemben a gyü­mölcsfák hatósági védelmét biztosí­tani lehessen. Babarczy főjegyző most a gyümölcstermeléssel intenzi­ven foglalkozó alföldi városok, első­sorban Kecskemét és Nagykőrös polgármestereit kérte fel, hogy tájé­koztassák Budapestet a náluk divó védelmi intézkedésekről. A közgaz­dasági ügyosztály a gyümölcsfa­védelem külföldi irodalmát is be­szerzi és ennek kapcsán fog azután olyan előterjesztést kidolgozni, amely a kötelező permetezést az egész vonalon megvalósítja, anélkül, hogy a permetező anyagokat előál­lító gyárak különösebb haszonhoz jutnának. SALY ÁRPÁD ny. min. osztálytanácsos tűzifa* és szénnagykeretkedő BUDAPEST Belső iroda: I. Tforffíii yfíiízfós-ut 29. (Tel.: 690-01 és 0SO-99. Külső iroda és csuzda: 1., ttetenföta, iBudaörtii-uf 50-5S. (Fefefon: 0S0—15. __________ WI HflRT FERENC építész és építőmester BUDAPEST, VII., COLUMBUS-U. 5/b Telefon: 96-9-08. KLEMEN!JÁNOS épület- és diszműbádogos egészségügyi berendező Budapest, VII., RoftenMIler-u. 7 TELEFON: JÓZSEF 345-14. czesjedv jiuioSiiBtt ~ műHítóru höszlíö, fal- is padlöDnrKBtó !&«stsr Sxék«»főváro»i és állami «zállitó-kartail«* kfcrti I BUDAPEST, KISTEMPLOM-U. ». TELEFON: JÓZSEF 40-88. 1IORCS1M VASGERENDÁS FŐDÉN © BUDAPEST, ¥11., NÜRN5ERG-UTCA 35 ©

Next

/
Oldalképek
Tartalom