Uj Budapest, 1932 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1932-06-11 / 23. szám

2 aurjBüJMPESi 1932 junius 11. Még mindig- nagyszerű üzletet csinál a Nova, megszabadul sok­sok jövőbeli esztendő deficitjé­től és a mi megmarad neki, az nem egyéb, mint konjunkturá­lis ajándék. A Keresztény Községi Párt álláspontja Wolff Károly nyilatkozata Várospolitikai körökben nagy fel­tűnést keltett, hogy a HÉV-ajánlat .megvitatására összehívott pártközi konferencián Wolff Károly, a Ke­resztény Községi Párt vezére, nem vett részt, hanem képviseletében Csilláry András, a párt ügyvezető alelnoke jelent meg. Az Uj Budapest munkatársának Wolff Károly a következőket jelentette ki: — Nekem és az egész Keresztény Községi Pártnak is az a vélemé­nyünk, hogy a Hév-ajánlatot a legteljesebb nyilvánosság előtt kell megvi­tatni. Ebből az elgondolásból kiindulva juttattam kifejezésre azt a kíván­ságomat, hogy a Hév-ajánlatot elsőnek a nyil­vánosság mellett tárgyaló pénz­ügyi bizottság tegye vita tár­gyává. Mivel pedig a pénzügyi bizottság­nak én vagyok az elnöke, nem óhaj­tottam az ügyben elfoglalt állás­pontomat kifejteni, mert az a véle­ményem, hogy nekem, a pénzügyi bizottság elnökének nem szabad irá­nyító befolyást gyakorolnom előze­tes állásfoglalásommal a bizottság egyik tagjára sem. Az elnöki székben meg akarom őrizni pártatlanságomat és ob­jektivitásomat. ami nélkül el­nöki tisztséget betölteni nem lehel Ez a magyarázata annak is, hogy a, nyilvánosság előtt még nem óhaj­tok az ügyről alkotott véleményem­nek kifejezést adni. Ha majd a pénz­ügyi bizottság az- egész kérdést megvitatta és a HÉV átvételére vo­natkozó ajánlat megjárta az összes autonómikus fórumokat, akkor az összes részletkérdések ismeretében ki. fogom fejteni felfogásomat. Wolff Károlynak, a Keresztény Községi Párt vezérének ez az álláspontja teljes mértékben helytálló és abból a nobilis gondolkodásmódból fakad, mely őt, a legmagasabb bírói fóru­mok egyikének a vezetőjét, mindenkor jellemzi. Ami a Keresztény Községi Párt­nak a HÉV-ajánlat elfogadása te­kintetében kialakult véleményét il­leti, ebben a tekintetben Wolff Ká­roly közvetlen környezetéből a kö­vetkező információkat kapta az Uj Budapest munkatársa: — Úgy AVolff Károlynak, mint az egész Keresztény Községi Pártnak álta­lában az a véleménye a HÉV-ügyröl, hogy ezzel részletesen és beha­tóan kell foglalkozni. A párt tagjai teljes mértékben osztják Wolff Károlynak, a pártvezérnek azt a nézetét, amely szerint az egész ügyet csak a legteljesebb nyilvánosság mellett szabad tárgyalni. A legutóbbi pártérte­kezleten, ahol először szerepelt a napi­renden a HÉV-ajánlat problémája, éppen Wolff Károly fejtette ki azt a kívánsá­got, amely szerint a főváros pénzügyi bizottsága elé kell először vinni az aján­lat részletes feltételeinek a megvitatását. A pénzügyi bizottság nyil­vánosan tárgyal és igy mód van arra, hogy a HÉV-aján­lat megvitatása a legszé- lesebbkörü nyilvánosság mellett történjék meg. A fővárosi törvény értelmében az aján­lat elfogadása a törvényhatósági tanács hatáskörébe tartoznék és a törvényható­sági bizottság közgyűlését egyszerűen ki lehetne kapcsolni, mégis Wolff Károly és a párt ragaszkodik ahhoz az álláspont­jához, hogy csak a közgyűlés lehet il­letékes a végső szó kimon­dására. Nem kétséges ugyanis, hogy a HÉV át­vétele a legteljesebb mértékben érdekli a főváros egész közönségét, minden rendű és rangú polgárát, indokolt tehát az a kívánság, hogy az egész tárgyalás nyil­vánosság mellett történjék. — Wolff Károly egyébként — folytatta beavatott informátorunk — a pártközi konferencián annak a véleményének adott kifejezést, hogy junius tizedikéig, vagyis az opció lejártáig nincs mód az ajánlat részletes és nyilvános megvita­tására. Wolff Károlynak ez a felfogása vált határozattá, amikor a pártközi kon­ferencia arra az álláspontra helyezke­dett, hogy junius tizedikéig érdemi dön­tést hozni nem lehet. Wolff Károly egyébként hangot adott annak a kíván­ságnak is, hogy a HÉV üzemének első fél­évi mérlegét ismertessék meg a főváros vezetőivel, mert csak igy lehet véleményt alkotni a jövedelmezőség felől. A főváros diktál, mert a Nova nem bújhat ki a kezességi obligáció alól W olff Károly fenti nyilatkozata és a Keresztény Községi Párt állás­pontjának illetékes helyről történt megvilágítása immár bizonyossá te­szi, hogy a HÉV eladására vonat­kozó ajánlat és az ezzel kapcsolatos számítások a nyilvánosság elé fog­nak kerülni. Különösen fontosnak tartjuk a számitások tekintetében a Helyiérdekű múlt esztendei és a fo­lyó év. első öt hónapjáról szóló mér­legének bemutatását is, mert el kell dönteni, hogy a HÉV részvénytöbbségének megvásár­lása esetén a Beszkárt, amely a HÉV-et kezelni fogja, mifajta és mekkora terheket vesz a nya­kába. A HÉV-mérlegek megvizsgálásán felül a rentabilitási számitások egész sorozatát meg kell ejteni. Fi­gyelembe kell venni, még pedig a legteljesebb pontossággal azt a vesz­teséget, amely a Beszkárt a Pest- . ^zentlőrixigi-telep, elvesztésével .éri, meg kell állap it ani a Parkváros-féle Kávé, tea I FRATELLI DEISINGER IV., Ferenciek tere 1. Királyi Bérpalota í telkek tényleges forgalmi értékét, kapcsolatban a svábhegyi telkek golfpálya céljaira történt bérbeadá­sával és a Községi Takarék által történő parcellázások kilátásaival. Meg kell vizsgálni a szóban- forgó telkek beszerzési árát és ezen ár fejlődését a Park város rt. mérlegeiben, különös tekin­tettel Krausz Simon szerepére a Parkváros rt. keletkezése és élete körül. Mindezeket az adatokat össze kell vetni a Beszkárt-féle megállapítás adataival a HÉV rekonstrukciójába és üzemébe fektetendő tőkék nagy­ságát illetően is és nem szabad el­feledkezni arról, hogy az angol font-kölcsönön felül le­hetnek olyan anyagár-tartozá­sok is, amelyek károsan befo­lyásolják a mérleg vagyon- oldalát. Jelentékeny mértékben figyelembe kell venni azt a körülményt is. hogy a Helyiérdekű függő adósságaiért a Nova készfizető kezességet vál­lalt, vagyis nem lehet arról szó, hogy a Nova veszni hagyja befek­tetett pénzét és sorsára bizza a vas^ úti részvénytársaságot. Mindezeken felül a vizsgálatok és tárgyalások folyamata alatt egyet­len pillanatra sem szabad feledni azt, hogy a HÉV-re más vevő, tel­kekkel vagy anélkül, nincs, mint a főváros. Wolff Jenő úrral és a Tröszt-tel szemben érzelmi momen­tumai nincsenek és nem lehetnek a fővárosnak, rideg üzleti kérdés, a közleke­déspolitikai praetium affectioni- sokat is beleszámítva, mennyit szabad a Helyiérdekű részvé­nyeibe fektetni. WEINGRUBER IGNÁC Székesfővárosi Pavillon Kávéháza VI., Városliget VIGNALI RAFAELLO bronzOnlO BUDAPEST Ukác PetnebAzq-nfca li/b. Oyäfi TU Mu-nfco 74. UlB TELEFON : AUTOMATA 010—12. Városházi notesz AZ 1930 : XVIII. T.-C. 30. §-ÁNAK 10. BEKEZDÉSE szerint: Ha a tör­vényhatósági bizottság nyári szünet tartását határozta el — junius hó tizenöttől szeptember hó tizenötig — rendkívüli közgyűlés egybehivásá- nak helye nincs. A jövő héten van junius tizenötödike, a nyári szünet kezdete, a városháza azonban — nem tudni: miértf — nagyon messze van a hivatalos nyártól. Ta­lán az elkésett tavasz az oka, hogy a problémák egész sorozata vár még elintézésre és nem a rendelke­zésre álló néhány napba, hanem hossza hetekbe kerül, mig nyári pi­henőjére térhetnek a városatyák. Ugyan az is megeshetik. hogy a problémákat az asztalfiába dugják és megy a városháza a jól meg­érd em élt szabadságra. A titkok titka, hogy a főtisztvise­lők közül ki mikor és hova megy el üdülni. A polgármesterek még nem döntöttek, a tanácsnokok pedig csak az alpolgármesterek sza­badságidejének meghatározása után kapjak meg szabadságukat. Pozití­vumok e tekintetben nincsenek, tör­téntek bejelentések az elnöki ügy­osztály vezetőjénél, Felkai fő­jegyzőnél, a polgármesteri rendelet azonban, amely meghatározza, hogy ki és mikor veheti ki a szabadságát, egyelőre késik. Bizonyos csupán az, hogy a sza­badság kivétele két részletben tör­ténik: az első tanácsnoki csoport ju­nius 23-tól augusztus 4-ig, a máso­dik pedig augusztus 4-től szeptem­ber 15-ig mehet el. A régi szokás be­tartására, hogy a tanács határ ozat­képességének biztosítása céljából a tanácsnokok felének mindig idehaza kell tartózkodnia, most már szintén semmi szükség nincsen. * GALLINA FRIGYES DR. tanács­nok, az elnöki ügyosztály vezetője, könnyű meghűléssel néhány napig az ágyat kénytelen őrizni. * TATÁR BÉLA DR. tanácsnok, a terézvárosi elöljáróság érdemes ve­zetője, aki hónapokon át súlyos betegen feküdt a Pajor-szanató­riumban, még mindig őrzi az ágyat kőbányai lakásán. * A KŐSZEGI HÜSÉGKAPU FEL­AVATÁSÁN Felkai Ferenc dr. főjegyző, aki Gallina tanácsnok rá- cionalizálási megbízatási ideje alatt az elnöki ügyosztályt vezeti, — kép­viselte a főváros törvényhatóságát és polgármesterét. A főjegyző ko­szorút is helyezett a főváros nevé­ben az emlékműre. * AZ ERZSÉBETVÁROSI ELÖL­JÁRÓSÁG TISZTIKARA népes összejövetelt tartott e hó 7-é n, kedden este az újonnan megnyílt Aréna-uti vitéz nagybányai H or - t h y Miklós Levente Sporttelep ét­termében. A közszeretetben álló elöljárót, H amv a s y István dr. tanácsnokot, úgyis, mint céllövő szakosztályi elnököt, G ajár y György dr. fogalmazó köszöntötte fel. Hamvasy válaszában a kar- társi együttérzés ápolására hívta fel a tisztviselőit. * MEGHATÓ ÉS MELEG ÜNNEP­LÉSBEN részesítette a városrende­zési ügyosztály tisztikara és a tűz­oltó tisztikar C s ár m ann Ferenc tanácsnokot abból az alkalomból, hogy betöltötte harmincötödik szol­gálati évét. Az ünnepség vacsora keretében folyt le, a Fonsz Mária­utcai kaszinó-helyiségében, ' azon résztvett az ügyosztály valamennyi tisztviselője és a tűzoltó tisztikar, te­kintettel arra. hogy a tűzoltóság en­nek az ügyoszálynak a hatáskörébe tartozik. Az üdvözlő beszédet S zécsy Jenő műszaki főtanácsos, az ügy­osztály vezető-helyettese mondotta. Vázolta Csármann köztisztviselői pályafutásának ragyogó ívelését, a mérnöki tudást, a kötelességérzetet, a tisztességet és a becsületet, ame­lyek irányitó csillagai voltak ennek a pályafutásnak. A tisztes szegény­ség jegyében — mondotta Szécsy főtanácsos — telt el ez a harmincöt eszendő, melynek mérnöki eredmé­nyeihez fűződnek a háború előtti ■esztendők szép alkotásai, a hivatali pálya túlnyomó nagyrésze azonban a háború, a forradalmak és a gazda­sági leromlás esztendeire' esnek, amikor sok szorozott an szük­ség volt Csármann tanácsnok nagy munkabírására és hivatali kö­telességtudására. Meghatott szavakkal köszönte meg Csármann tanácsnok az ünnepi be­szédet, rámutatva arra, hogy hiva­tali pályáján más kitüntetésre nem vágyott, mint kartársai szeretőiére és megbecsülésére, ame­lyet sikerült is elérnie. A társaság ünnepi hangulatban maradt együtt az éjszakai órákig. * A BOZÓKY ÁDÁM HALÁLÁ­VAL MEGÜRESEDETT ÖRÖKÖS TAGSÁGI HELYRŐL irtunk az el­múlt héten ebben a rovatban, a név­sorból. hogy kik aspirálnak több- kevesebb jogosultsággal a csupán az ősz folyamán betöltésre kerülő örö­kös tagsági helyre. véletlenül kima­radt K o ó s Jenő neve. A t oil hiba folytán tör­tént kimaradást ezennel répa r áljuk, annál is inkább, mert a legutóbbi törvényhatósági bizottsági választások előtt Koós Jenő a leg illet ékesebb helyről kapott kötelező ígéretet arra, hogy a tör­vényhatósági bizottság örökös tag­jává választják meg. Amit Öméltó­sága úgy közéleti munkássága, mint a Keresztény Községi Pártban el­foglalt előkelő pozíciója révén is teljes mértékben megérdemel. Koós évtizedeken át a földmivelés- ügyi minisztérium legkitűnőbb fő­tisztviselői közé tartozott, aki már a béke boldog esztendeiben miniszteri tanácsos volt. Valóban békebeli mél- tóságos ur Koós Jenő, a nemes magyar ur minden erényé­vel és előkelőségével. Dí­sze lesz az örökös bizottsági tagok nobilis gyülekezetének! Még egy fontos szempont van, hogy Koós Jenő örökös bizottsági taggá választassák: a soron követ­kező póttag, Nagy László dr. ügy­véd jön be ez esetben a törvényha­tósági bizottságba, akivel a Keresz­tény Községi Párt — sajnos, annyira kisszámú — fiatal gárdája növeked­ne egy nagyon tehetséges, agilis katonával. VANNAK BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI TA­NÁCSTAGOK, akiknek nem igen

Next

/
Oldalképek
Tartalom