Uj Budapest, 1932 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1932-06-04 / 22. szám

2 ujimmmsi 1932 junius 4. vasút vezetésében a részvénytulaj­donos főváros akarata maradéktala­nul érvényesüljön. A polgármester a részvénytársasági forma fenntar­tását javasoló előterjesztésében is megállapítja, hogy a Beszkárt igaz­gatósága részéről a múltban nem mindenkor találkozott azzal a felfo­gással, hogy teljesen egynek érzi magát a székesfővárossal és teljes mértékben azonosítja magát az auto­nómia akaratnyilvánításával. „E helyett — mondja a polgármester — ha nem is mindenkor és minden­ben, de mégis bizonyos öncéluság nyilvánult meg a főváros ezen leg­nagyobb vállalatának egyébként tel­jesen korrekt igazgatásában“. A polgármester reméli, hogy a Besz­kárt újonnan megalakítandó igazga­tósága hűséges és öncéluságtól ment végrehajtója lesz az autonómia el­határozásának és akaratnyilvánítá­sának. — Értesülésünk szerint a Beszkárt uj igazgatóságának meg­választásánál a polgármester ezen kijelentésének, amely a törvényha­tósági bizottság közgyűlésének köz­ismert Beszkártellenes hangulatá­ban leli magyarázatát, következ­ményei lesznek. Az uj igazgatóság összetétele részben azáltal is válto­zást fog jelenteni a múlthoz képest, hogy abban a főváros közlekedés- ügyi és pénzügyi tanácsnokai is he­lyet foglalnak, részben a pártok olyan igazgatósági tagokat fognak delegálni, akiknek személyisége al­kalmas arra, hogy a főváros akara­tát öncéluságtól mentesen juttassák érvényre. SCHUBAUER JÓZSEF órAs és ékszerész BUDAPEST, IV., HAJÓ-UTCA 8-10. TELEFON : 80-5-03. KOMM GYULA KEFE é. ECSETGYÁROS Aranykoszorus mester GYÁR: VII., ROZS A-U. 20 Telefon: József 302—45 Egyszerűbb lesz az árvaszék ügykezelése A racionalizálást saját hatáskörében teljes mértékben meg­valósította az árvaszék — Az Uj Budapest tudósítójától. — Gallina Frigyes dr. tanácsnok, az elnöki ügyosztály vezetője, akit a pol­gármester tudvalévőén a fővárosi közigazgatás racionalizálásával bí­zott meg, a melléje rendelt segéd­erőkkel szorgalmasan folytatja munkásságát és junius első felében újabb részletes előterjesztést tesz a főváros vezetőségének. Az árvaszék, amely a törvény értelmében nem alárendelt szerve, hanem melléren­delt társhatósága a fővárosnak, a maga speciális szempontjai szerint szintén hozzálátott a racionalizálási munkálatokhoz és legközelebbi tel­jes ülésében Jakopovics Pál dr. ül­nök előadásában fogja letárgyalni azokat a javaslatokat, amelyeket az árvaszék elnöke szükségeseknek tart. Az 1,100.000 lélekszámot meghaladó lakosságú fővárosban a nagyszámú házasságon kívül született, elhagyott vagy erkölcsi romlás veszélyének kitett gyermeknek, a bűnöző fiatal­korunknak, felbomlott házasságok­ból származó kiskorúaknak jogvé­delme különleges szociális feladato­kat ró az árvaszékre. Különösen a gyermekvédelem és a hivatásos gyámság kifejlesztésével az árva­szék munkássága jelentékeny mér­tékben állandóan növekszik. Sajnos, bármennyire átérzi is az árvaszék a gyámügyi közigazgatás korszerű reformjának szükségességét, a maga hatáskörében vajmi keveset tehet, mert törvényhatósági intézkedések egész tömegére volna szükség. A leg­fontosabb tennivalók volnának e té­ren az anyagi gyámsági jog reform­ja, a gyámhatóság szervezeti re­formja, a bírói függetlenség bizto­sítása, az eljárási és végrehajtási jog megalkotása, a fellebbviteli rendszer reformja és uj gyám-ügy­viteli szabályzat életbeléptetése. Az árvaszék az ügyintézés racio­nalizálása terén csupán azokra az intézkedésekre szoritkozhatik, ame­lyeknek azonnali életbeléptetése a fennálló törvények és rendeletek korlátain belül közvetlen hatáskö­rébe tartozik. A racionális ügyinté­zés két fő alapelve a gazdaságosság és a gyorsaság. Az árvaszék állás­pontja szerint gyökeresen szakítani kell azzal az eddigi felfogással és gyakorlattal, hogy az egyes előadók munkateljesítménye az elintézett aktaszámok után volna megítélhető. A beérkező ügyek gyors és érdemle­ges elintézésére kell törekedni: szük­séges, hogy az ügyet az előadó a megjelent felekkel már az első alka­lommal pontosan és kimerítően le­tárgyalja, a tárgyalási határnap el­vileg az esetek túlnyomó többségé­ben rövid legyen, az írásbeli felhí­vásoknak vagy megkereséseknek adatszerüleg pontosaknak és kimerí­tőknek kell lenniök. A tárgyalási idézésnek megfelelő mintalappal rövid utón kell a jövő­ben történnie. A nyilvántartás helyes gyakorlatára az intézkedések egész sorát rendeli el az árvaszék teljes ülése, amely a gyermekvédelmi és házassági ügyosztályok mintájára az ügyek természete szerint több uj ügyosztályt kíván létesíteni. Az Kávé, ten FRATELLI DEISIÜGER iv„ Ferenciek tere 1. Királyi Bérpalota egyes osztályokat vezető ülnökök igy bizonyos természetű ügyekkel behatóbban foglalkozván, az ügyek racionális intézésére megfelelő jog- gyakorlatot és ügyintézési rendet alakíthatnának. Ilyen osztály volna elsősorban a törvényes gyermektar­tás ügyeinek osztálya. Az osztály alakítására vonatkozó intézkedések árvaszéki elnöki hatáskörben tehe­tők meg, miért is a teljes ülés ez- irányban intézkedéseket nem tesz, csak álláspontját szegezi le a tekin­tetben, hogy az egyszerűsítésnek ez is egyik alkalmas módja. Célszerűnek tartja az árvaszék az ügykezelés egész rendszerének gyö­keres átalakítását.. A legpraktiku­sabbnak látszik a modern irodai ad­minisztrációban mindszélesebb kör­ben alkalmazott kartotékrendszer be­vezetése. A kisebb jelentőségű újítá­sok egész sorát határozta el ezenkí­vül az árvaszék: igy pl. az eddigi ügyszám helyett az iktatóban felvi­lágosításért jelentkező félnek ezentúl értesítő lapot adnak. Ezek a kisebb- nagyobb intézkedések teljes mérték­ben alkalmasak arra, hogy az árva- szék ügykezelését, amely eddig is ki­tűnő és a közönség szempontjából megfelelő volt, egyszerűsítsék és ez­által az árvaszékkeí érintkező felek helyzetét megkönnyítsék. Városházi notesz SIPÖCZ POLGÁRMESTER, a torokgyulladása következtében k zel két hétig volt kénytelen a szobi őrizni, felgyógyult és szerdán á vette hivatala vezetését. A polgá mester megjelent a szerda délutá, közgyűlésen is, ahol a törvényhat sági bizottság minden oldaláról fe gyógyulása alkalmából melegen m vözölték. A VIHAR ELŐTTI CSEND VÁi TOZATLANUL TÚLFŰTÖTT E GALMÁBAN folytatódott és fej zödött be a zárszámadási vita a f> város szerdai közgyűlésén. Ari való tekintettel, hogy a zár számi das elfogadása fölött való szavazc hatalmi kérdés, még a két esti órákban is zsúfoltak voltak padsorok, sőt a párttitkárok egyebi se tettek a délután folyamán, mii végigtelefonálták az elérhető váró atyákat, hogy okvetlenül és azonm jöjjenek be a közgyűlésre. A zárszámadási szónokokat azoi ban kevesen hallgatták és inkább büffé fehér asztalainál volt élénk t elet. Itt futottak be a hírek a képv selőházi eseményekről, a lappang kormányválságról, amelyhez a jói ban értesült, vagy annak lálszai akaró bizottsági tagok messzemeri városházi következtetéseket is fii, tek. Végeredményben azonban az hangulat alakult ki, hogy a váró házát nem igen fogják zavarni c országos politikai hullámok, h ugyan azok egyáltalában még nyári szünet előtt gyűrűzni kezdi nek. Kétségtelennek látszik, hogy jövő héten teljes zav art a'l'ai Sággal fog megkezdődhetni városháza nyári szünete és őszi mi sem zavarja a várospolitikai k delyeket... * FARKAS ÁKOS DR. tanácsi fő­jegyző a polgármesteri hivatal ve­zetője, akit a főváros és a Magyar városok Országos Kongresszusa, küldöttek ki Londonba, a városok nemzetközi kongresszusára, — ked­den este visszaérkezett Budapestre. Londonban összegyűlt hétszáz vá­rosi delegátus között az egyetlen volt Farkas Ákos, aki Magyar- ország részéről ott megjeleni. Ki­tüntető szeretettel fogadták az ango­lok a fiatal magyar delegátust, már csak azért is, mert a sok idegen nemzetbeli megbízott között Farkas főjegyző volt az egyetlen, aki ango­lul tartotta meg előadását. Az elő­adók közül a németek németül, a franciák franciául beszéltek: teljes részvétlenség közepette, lévén az an­golok' viszont arról híresek, hogy másképpen, mint az anyanyelvükön egyetlen szót sem értenek. Farkas dr. volt az egyetlen kontinenst dele­gátus, aki hibátlan angolsággal adta elő mondanivalóit, amiért is lelkes tapssal köszöntötte őt a zsúfolt ülés­terem. Farkas főjegyző különben termé­szetszerűleg résztvett mindazokon a káprázatos ünnepségeken, amelye­ket az angol polgármesterek külföldi kollégáik részére rendeztek: megje­lent a yorki herceg által adott est­ebéden, a londoni lord-major foga­dásán, kirándult Brightonba, min­denütt igyekezve, hogy úgyis mint a TESz egyik elnöke, propagandát csináljon feldarabolt hazájának.., * TABÓDY TIBOR törvényhatósági tanácstag, országgyűlési képviselő, aki hetek óta súlyos betegen fekszik az egyik fővárosi szanatóriumban, a javulás utján van. Nagyszámú ba­rátai és tisztelői remélik, hogy rövi­desen el is hagyhatja a betegágyat. * A BOZÖKY ADAM HALÁLÁ­VAL MEGÜRESEDETT ÖRÖKÖS TAGSÁGI HELY körül egyelőre nagy a zajlás. E pillanatban még bizonytalan. hogy ki lesz az uj örö­kös tag, de minden valószínűség szerint csak az ősz folyamán fog a törvényhatósági bizottság a fogas­kérdésben dönteni. A küzdelem min­den valószínűség szerint Ilov szky János, Kirchner Béláné és V e- r eb él y Jenő között fog eldőlni, bár olyan vélemények is vannak, hogy a hely a budaiakat illeti meg. A KEMÉNY LEGÉNYEK E HETI VACSORÁJÁN rekordszámban je­lentek meg a bajtársak. Ott voltak: B. Axmann Gyula, Bán Aladár dr., B e d n ár z Róbert, B encze István, Benedek Mihály dr., B e- nedek Szabolcs dr., B er ez e Ily László dr,. B o g i sich Imre, Bir g- may e r Győző, B old o g h Ágos­ton, Csókás Károly, C s ollán Ferenc dr., Ding ha Árpád, D ob y Andor dr., Dvorzsák Guidó, Er- hard t Sándor, Érchegyi István, Farkas Lajos dr., F er e ne zy Géza dr., Franck Viktor dr., Gei­ger János. Gömöry Albert dr., Gut h Ferenc, H amv asy István dr., Hauser Ignác, Holzspach Ödön dr., K arlovit z Miklós dr., K elet y Géza dr., Kállay Albert dr., K er e z s y György dr., Király Kálmán, Klaudy József, Kovács Lajos dr.. Kovács házy Vilmos, Krisztián Sándor, L eit gib János, Lipkay Gyula, Ma ár Mi­hály dr.. Magyart Kossá Gusz­táv, Mini eh József dr., Muzsikó István, Nagy Ferenc, Or tv ay Rezső. P ál may Kálmán, P értik Béla dr., P er tik Tamás dr., Pete Csongor, P on g ó Kiss Kálmán dr., Rózsavölgyi István dr., Sala­mon Géza dr., S eh m ad er er Oszkár, S ikorszki Titusz, Spannberger Alajos dr., Szabó Imre, Szabó Sándor. S zal a y Gyula, Szende Károly, Szilassy Tibor dr., Szinte László, Törő k Zoltán dr., Unger Béla dr., V ar g h a István dr., Vargha Gyula, Vizd o s Géza dr., Wagner Leo. W i eh ar dt Ferenc, Z i e Hu­sky Tibor. Z ob or Miklós dr., V e- rebély Jenő dr. * AZÉRT JÖTT ILYEN NAGY SZÁMMAL ÖSSZE hétfőn este a Kemény Legények társasága, hogy prelátusi kinevezése alkalmából a szeretet és barátság minden jelével elhalmozza Bednárz Róbert bel­városi plébánost, a törvényhatósági bizottság örökös tagját, akit a pápa a prelátusi méltósággal tüntetett ki. Kétségtelen, hogy a Kemény Legé­nyek társaságában nincsenek — az egyetlen Nagy Ferenc kapitányi mivoltát kivéve — címek és rangok, de még kétségtelenebb, hogy a Belvá­ros népszerű apát-urát szellemi vezérének tartjaatársaság. A nagy megtiszteltetésből, amely a pápai udvar tagjává emeli Bednárz Róbertét, az örömnek egy kis sugara a hétfőesti társaságot is érte, és a kitüntetés fölött érzett örömében egy volt az a közel száz ember, aki megjelenésével ezt a. hétfő estét az egész szezon legszebb és leglélek­emelőbb ünnepségévé avatta. Gyönyörű csokor illatozott az uj prelátus helyén: Krisztián Sán­dor szobrászművész Gyarmat-utcai kertje legszebb virágait hozta el az ünnepeltnek. De még az asztalon pompázó virágoknál is ragyogóbb virágokat foglalt magában az a be­széd, amellyel Szabó Imre, a buda­pesti egyházkerület református es­perese, a törvényhatósági bizottság tagja köszöntötte Bednárz Róbertét. — Különös örömöm telik benne, — mondotta meghatott hangon Szabó Imre — hogy éppen én köszönt he-

Next

/
Oldalképek
Tartalom