Uj Budapest, 1932 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1932-05-14 / 19. szám

2 armmAPJEsr 1932 május 7, — Alapos meggondolást igényel azonban a kurkomisszió részére adandó esetleges illetekszedesi jog; mindenesetre azonban a kur­komisszió kérdését olyképpen kell megoldani, hogy ez a gyógyfür­dők vagy az adófizetők újabb meg­terhelésével ne járjon, mert ellen­kező esetben — véleményem sze­rint — az ilyen illetékek beszedése nem fejlődéssel, hanem visszafej­lődéssel járna. KUTFÜKAS Kútépítési és maiySurási uaiiaiat Ktt. Budapest, I., Atfiia-ucca 69. TELEFON-SZÁM: 51-9-38. próbaiurásoh Artézi hutait sziiröhuiah Siüyesztőhutah Dányaiurásoh Mittermayer István épiüel-bádogos, Ségszesz-, vízvezeték és központi fűtés berendező Budapest, Vili., Bezerédy-utca 6. Telefon: József 399—75. SZEGEDY BELE JENŐ oki. gépészmérnök, ltövezömester, ut- és vasútépítési vállalkozó Budapest, I, Tárnok-u. 2,IV. em. TELEFOM: fcO-8-12. „BEJÖ VÁGÓ« Egyedüli magyar gyártmányú szavatos kerepes csavarmetsző Whitworth és gáz- menetek vágására, minden méretben. Kapható : SALGÓIMRE cégnél BUDAPEST, VILMOS CSÁSZÁR-UT 37. Nagy választóit hazai gyártmányú ;$zerszámohban. szemiedö, mouiran es lememezesí cíhm M^rrOCHlIflBEL flHORflS JÓZSEF nüüH Üzem: Bpest, i„ Lagymanyosl-u. 9. Iroda : !., Geiiérthegy-utca 11. Automata 537-12. Egy tanácstag naplójából Irta: Ilovszky János Pünkösdi mozaik 1920—30.-ban a házbérnegyed elkövet- kezését pontosan mindig arról tudtuk, hogy mindig visszatér a nagy történelmi nap, — amikor a házbért fizetni kell! A negyedévi lakbért. — Különben ez a nap nevezhető lenne úgy is: a fejvakarás napja. Mert mindenki vakarja a fejét, amikor a házbért kell fizetni. Hát ne m? Az idén május elsején a negyed beáll­tának külső jeleit alkalmunk volt más­kép is látni. A költözködésekről . . . Ez alkalommal megjegyzem, hogy halavány sejtelmem sem volt arró 1, hogy mennyi N AGY FERENC butorszállitó kocsi van a világon! Amerre szaladt velem az autóbusz, vagy kényei m eskcdett a villa­mos, majd minden utcában felsorakoztak az ápolt bútorok hordására a zárt „Nagy Ferenc“ szállító kocsik: A külvárosokban azonban az úgynevezett „s tráfkocs i“, kézikocsi és tar­gonca volt a szállítóeszköz. Annyi ócska bútort, — „k r a m u r i“-t — mint amennyit májusban a külső Jó­zsefvárosban költöztettek, még nem lát­tunk soha! * A legszenzációsabb költöztetést a vá­rosligeti Gundel előtt haladva láttam. — A Vurstli felől jött egy különös al­kalmatosság: egy egész vonat. Négy, rudjától megfosztott straf- kocsi volt egymáshoz fűzve — persze ütközők nélkül — és elejébe egy traktor fogva! A traktor húzta a kr amuri rakomány t, amelynek tetején asszo­nyok és gyerekek ültek, zománcát vesz­tett, ütött, kopott pléhlavort, vagy petróleu m-1 ámpá t tartva kezük­ben. Egy egykedvű angolpipás ember vezette a traktorvonatot, amely cam­mogó lassúsággal fordult be az Állat­kert falai mellett a Terézváros felé . . . Vájjon melyik házi u r at bo 1- dogitottá k? * A másik nagy húr colkod ás, — nem a Ligetből, hanem a Liget felé tar­tott, A vásár megnyitási napjáig, kocsi-ko­csi után hordta az építési, vagy kiállí­tási anyagot a Nemzetközi Vásár területére. Szorgos kezek éjt, napot egy- gyétéve dolgoztak, hogy minél szebb, minél nagyobb arányú, minél kedvesebb keretek közé kerüljön az a sok-sok új­donság és kiállított áru, amelyet mind­mind el akarnak adni. Hát bizony van ott sok olyan áru, bár­mily szép is, — nem fog teljes mennyi­ségben elkelni. Csak egy kézzelfogható cikk van, amelyből jóformán óránként érke­zik az utánpótlás: — a virsli! A vásárlátogató budapesti polgár má­jusi portréját ha szemléltetően akar­nánk megfesteni, — akkor azt hiszem, a piktor a következőképen tehetné meg: A háttérben egy hurcolkodó- kocsi, az előtérben a magyar­olasz match elhasznált sáros football lapdájára egyláb- bal fellépő polgár, aki az egyik kezében egy pohár vilá­gos sört tart! Ez elég világos képe lenne, — a mozgalmas májusi negyednek. * A magyar—olasz matcliet eláztató ha­talmas zápor után, hogy mindenki lássa mennyire vagyunk a vízben, pünkösdre 3 napos úszó ver­seny lesz a Császár-fürdő be n, és a Margitszigeti fedett- úszó d á b a n . . . Budapest a viz köré fog tömörülni! Csoda hát, ha ennyire benn vagyunk a vízben? DEBRECEN ÉTTEREM a j O Rák óczi ut 88 déli menü p Ji I10BCSIK szabadi‘lmazo11 VASGERENDÁS FÖDÉM VbT?í • BUDAPEST, VII., NÜRNDERG-UTCA 35 # Kraszner József Cementárugyár Rt. mozaik- és cementlapjai elismerten a legjobbak. Csak Kraszner-féle lapokat használjon! Gyártunk még: betoncsöveket, kutgyürüt, beton­oszlopokat és mindennemű betonárut. Vállalunk elsőrangú kivitelben : fal- és padló­burkolati munkákat. Budapest, X., Kerepesi-ut 73. Telefon: 35-2-72 AŰfor ép/tósl vállatats L, Sxirtae-u. 31b, Aut. 539-14 «LEMENT JÁNOS épület- és diszműbádogos egészségügyi berendező Budapest, VII., Rolfenbiiier-u. ? TELEFON: JÓZSEF 345-14. Brilnöl János ävä ss dezések órára Budapest, VII., Péteriig Sándor ucca 34 Központi ÍQté». — Melegv, z készülék. — Vízvezeték. Csatornázási- és gázberendezések. — Berendel Tárolóknak vízmüveket, csatornázásokat és derltötelepeket. - Telető» lénél 313—19 CZEGUDY JMIOS JEDO mflkOáru készítő, fal- es padiODurkoiú mester Székesfővárosi és állami szállitó-keitellea ktv»l I BUDAPEST. KISTEMPLOM-U. K. TELEFON: JÓZSEF 449-88. Proczeller Bálint kövező mester Budapest, X., Korponal-u. 11. ___________Telefon : Kőbánya 74 — 84. Tű zifa, szén, építési anyagot ■wiwa.turzsgsBihaaa'iv'irtiii1 iif-miiiiiii i mn.a— Ringwald Sándor Budapest L, Belső Jászberényi-ót 14 Telefonszám: Kőbánra 76-44 városi usztuiseiűknek fizetési könnyítéséi vitéz DARVAS LAJOS oki. mérnök NEMESÉPITŰ VflLLflLflT Budapest, IV , Királyi Pál-u. 20. Telefon: Aut 8G-2-96. Városházi notesz LÉLEKEMELŐ ÜNNEPSÉGEK KERETÉBEN áldozott vasárnap egész Budapest az édesanya iránti tiszteletnek és szeretetnek. A kor- mányzóné fővédnöksége alatt álló nagybizottság a Vigadóban rende­zett matinét, amelyen Ripk a Fe­renc dr. főpolgármester mondott költői szépségekben gazdag beszé­det: — Magyar nemzet, magyar anyák nemzedéke vagy! Magyar anya ölé­ből indult el az államférfi, a tudós, a. művész, a munkás, a hős, a nem­zet minden ereje, tudása és bölcses­sége. Petőfi lelkes szeretettel inti öccsét: anyánkat, azt az édes jó anyát, szeresd, tiszteld, imádd! Ezt az üzenetet küldi Petőfi ma minden magyar gyermeknek és én ezzel az üzenettel nyitom meg a magyar anyák napját! A főpolgármester szózata méltó volt a nagy naphoz, melynek koro­nája. L i b e r alpolgármesternek la­punk mai számában teljes egészében közölt rádió-beszéde volt. Äz alpol­gármester közismert jó szive reme­gett hangjában, amikor elmondotta beszédét, a m a g y ar an y a a p o- t e o zi s át. * PÜNKÖSD ELŐTT A VÁROS­HÁZA a tanügyi kinevezések tüzé- ben ég. A protekció, rábeszélés, ké­rés, könyörgés szinte hihetetlennek tetsző áradata zudult a városhá­zára, a. polgármesterek titkárnői görnyednek az ajánlólevelek szortí­rozása alatt, a pártvezérek fogculó- napjain más se jelentkezik, mint. támogatásért esedező tanerő. A l eg­eiszán t a b b a k a tanítónők, akik előre kidolgozott haditerv sze­rint mozgósítják protektóraikat a kívánt cél: a kinevezés minél bizto­sabb módon való elérésére! Egy bizonyos: m ég hetekig el fog tartani, amíg az igazgatói állásoknál a törvényhatósági tanács által eszközlendő választásra, a ki­sebb állásoknál pedig a kinevezésre sor fog kerülni. A tanügyi osztály szerepe a választások, illetőleg a ki­nevezések terén csupán arra szo­rítkozik, hogy a ranglistát összeál­lítsák. Ez a lista a tanügyi osztály­ban már el is készült és hamarosan a polgármester elé fog kerülni. Természetesen még hosszú hetekbe telik, amig a lista — a m e g vá­lás zt ott ak és kinevezettek listája lesz. Általában az az illetékes tényezők hangulata, hogy a rangsort tartják szem előtt és egészen, kivételes esetek­ben fognak attól eltérni. * ÜNNEPE VOLT HÉTFŐN A KEMÉNY LEGÉNYEKNEK: fris­sen, egészségesen és vidáman meg­érkezett betegszabadsáigáról N a g y Ferenc, a Kemény Legények nép­szerű kapitánya. Az abbáziai sós levegő, amelyből Német Béla, Hann Arnold és — last not least — Éber Antal társaságában szip­pantott nagyokat Feri barátunk, jót telt a torkának, és h an g ja visszanyerte régi fényét. Zsúfolásig megtelt a. Debrecen- szálló különterme arra a hírre,hogy N a g y Feri itthon v a n! Az el­múlt hetek unalmas és néptelen hétfő estjei után vidám és pezsgő élet költözött a társaságba, bizony­ságául annak, hogy Nagy Feri az a varázsszer, amely együvé ková­csolja a Kemény Legényeket. DOBOGHI FARKAS ÁKOS dr. tanácsi főjegyző, a polgármesteri hivatal kitűnő vezetője, a jövő hét közepén néhány napra Londonba utazik. Az európai városok tartják ott ebben az évben nemzetközi kongresszusukat, és a. főváros veze­tősége szükségesnek látta, hogy er­ről a kongresszusról, mint ahogy a múltbeli kongresszusokon is képvi­seltette magát Budapest, most, se hiányozzon a magyar főváros. Szegény ország szegény fővárosa lévén, Farkas dr. londoni tartózko­dása alig néhány napra fog terjedni, mindenesetre azonban máris megtörtént a bejelentés, hogy Farkas főjegyző a kongresszuson előadást tart. A közigazgatási szakvizsgáról fog közel egy óra hosszat beszélni Lon­donban Farkas Ákos dr., hogy ezt az uj speciális magyar intézkedést megismertesse az európai nagy vá­rosok kiküldött képviselőivel. Az előadást angol nyelven tartja meg Farkas főjegyző, ami nála nem okoz nehézséget, lévén tökéletesen jártas Shakespeare nyelvében. GALLINA FRIGYES dr. tanács­nok, az elnöki ügyosztály vezetője, fáradhatatlan buzgalommal dolgo­zik a fővárosi közigazgatás raciona­lizálásán. A polgármesterhez inté­zett első jelentése után, amely méltó feltűnést keltett, készül a má­sodik is: értesülésünk szerint ez a második jelentés a jövő hónap első felében kerül a polgármes­ter elé. BOZÓKY ÁDÁMMAL a régi bu­dai patrícius családok egyik leg­kiválóbb sarja szállott a sírba. Hat­vanöt esztendőt élt Ádám barátunk, ám ebből a hosszúnak nem nevez­hető életkorból az utolsó néhány év a halálos kór jegyében telt el. Több mint, egy esztendeje visszavomilt a közügyektől, nem azért, hogy boldo­gan, procul negotiis éljen, hanem mert ágyához kötötte a betegség. Kissé görnyedt, fáradt alakját rég­idő óta nem láttuk a közgyűlésen, mélyzengésü hangján nem érdeklő­dött a politikai hírek iránt, mióta örökös tagja lett a törvényhatósági bizottságnak, ha egyszer megfor­dult, mindössze a közgyűlési terem­ben. Ügyvéd volt, a nemesebb fajtából, amely még a régi táblabiróhagyo­mányokat őrzi úgy a bíróságok előtt, mint a közélet fórumán. Több mint negyveyi éve ügyvédkedett, a két doktorátuson felül gyorsirásta- nári oklevelet is szerzett. Húsz esz­tendeje egyhuzamban tagja volt a törvényhatósági bizottságnak, élénk tevékenységet fejtett ki szükebb pátriájában, a Vízivárosban, ahol úgy társadalmi téren, mint az egy­házközségi életben élénken tevé­kenykedett. Vasárnap helyezték örök nyugalomra: temetésén meg­jelent a polgármester, valamint tisztelőinek és barátainak nagy se­rege. B ednárz Róbert mondott a simái a párt nevében utolsó Isten- hozzádot a derék B ozóky Adám- nak. * CSILLÉBY ANDRÁS dr.-t, a Key resztény Községi Párt ügyvezető alelnökit, mint az előrelátható volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom