Uj Budapest, 1931 (8. évfolyam, 1-51. szám)

1931-04-04 / 13-14. szám

UJBnJiAPFST 1931 április 4 SEMINARIUM papír-, irószerkereskedés és nyomdaváilalat URANESITS ISTUÁA Bndapesi, ll)., Prohászka onohár utca 8. Telefon: Aut. 831-92. 10 6ub lennaiiú cég. Iskolaszerek, füzetek, irodafelszerelési cik­kek, nyomtatványok olcsó beszeizéti helye. SZEGEDY BÉLA JENŐ oki. gépészmérnök, kövezőmester, ut- és vasútépítési vállalkozó BUDAPEST, II., MARGIT-KÜRUI 101 TELEFON: CUT. 553-15 LEGEM SZILVIIM MOTÓRCSÖNAK ÉPÍTŐ ÉS > AV i T Ó ÜZÉM BUDAPEST, III., IAIOS-U. 145 TELEFON: AUT. 625-30. KRISZTIÁN SÁNDOR szobrászmüterme Budapest, un, Guarmat-u. 12. Telefon: z, 70-88 Koszit úgy saját, mint megadott ter­vek alapján: épület külső és belső figurális és dekorativ szobrászmun­kákat, homlokzatdiszeket, belső stuk­kómennyezeteket, kandallókat, osz­lopokat. Kerti dísztárgyak, dlszpa- dók, pergolák, virágtartók, disz- kutak, síremlékek stb. elsőrendű tartós fagyálló műkőből, mintaker­temben állandóan megtekinthetők. Schaffer Károly oki. mérnök, vasul-, ut-, beton-épilési vállalkozó, kövezőmester Budapest, iu., Kecsnemeii-u. 13. m. em. i. Telefon 844-12 CS11VIK ÉS STROJIL ELSŐ ÓBUDAI PARKÉIT ÜZEME Budapest, 111., Kiscelii-utca 39. szám. Te.: Aut. 620-56, Karteien kívül! Straub U. festék-üzlete átköltözött IV., Piarista-utca 6. sz. alá ÜUCSNYÁK KÁROLY líuiiauesi SztelMrosi ViaadO filterem Bankettek, társasvacsorák, lakomák, stb. céljaira az I. emeleti éttermek kaphatók. Elsőrangú konyha. — Szolid órak. TELEFONI AUTOMATA 8ÍI-4I. Törölt és festőipari vállalat Elvállalunk mindennemű Budapest. szobafestő, épület-, butor­VI., Pelneházy-utca 41 mázoló és fényező mun- TeMon: Aut. t)07 — 03 kát a lerzjobb kivitelben. BRICHTA JÓZSEF asztaiosaru-györa VI., ERZSÉBET KIRALYNÉ-ÚT 104. Telefon : Automata 927-42. TMERMOSONUS a lefalakb ét Irfmef­btzhatóbb catamatlkuo t ft i el I ő-k s z k Cyars, blzlos, olcsói — A keletkeze tüzet és helyét ii, bár •oly távolságban, másodpercek alatt jelzi. _ A gyakorlatban fésytsen bevált. — ElSkelS referenciák. Részletes felvilágosítást ad is a készüléket működésben bemutatja: Ipartermék Érté­kesíti Részvénytársaság, Budapest. V.. Zoltán-u. 7 —S Telelőn - Automata 110—18 Az állatorvosi kar sivár helyzete A többi főiskolai szakkal egyenlő elbánást kérnek a fővárosi állatorvosok — Az Uj Budapest tudósitójától. — Az uj fővárosi törvény a székes- fővárosi állatorvosokat egyszer és mindenkorra eltiltja a magángya­korlat folytatásától, csak úgy, mint a tisztiorvosokat. Eddig is ugyan a magángyakorlat folytatása polgár- mesteri engedélyhez volt kötve, ezt azonban mindenki megkaphatta, mert a mindenkori polgármesterek belátták azt, hogy a szűkösen mért fizetés mellett nagyon is elkél a ma­gángyakorlat révén megszerzett né­hány’ fillér. így tehát az engedély kérése mindig csak formalitás volt. A törvény megjelenése után azonban fegyelmi vétséget követ el az a szé­kesfővárosi állatorvos, aki ezentúl magángyakorlatot folytat. Ismét olyan jövedelemmel keve­sebb. amelyről a kar csak nehéz szívvel tud lemondani, mert a kevés megszámlált garas mellett nagyon jól esett ez a néhány fillér, amelyen kulturális szükségletét elégíthette ki. A tisztiorvosokat már a régi törvény is eltiltotta a magángya­korlat folytatásától, de a törvény végrehajtására alkotott fővárosi szabályrendeletek és az azóta is ke­resztülvitt státusrendezések őket az elvesztett mellékjövedelemért kár­pótolták olyképpen, hogy ők fővá­rosi pályafutásukat az V. fizetési osztályban kezdik. Ezzel szemben az állatorvosok, kiknek a régi törvény — bár nem oly szigorúsággal, mint az uj — szintén eltiltotta a magán- gyakorlatot, az azóta keresztülvitt többszörös fizetésrendezés dacára még ina is csak a X. fizetési osztály­ban kezdik. Több, mint 30 éve annak, hogy az egykori állatorvosi akadémia főis­kolai címet kapott és oklevele a bár­mely egyetemen szerzett oklevéllel egyenrangúvá vált. A fővárosi állat­orvosi karnak több mint 50%-a meg­szerezte a doktori fokozatot is és mégis a kar státusa messze elmarad a többi főiskolai végzettségű szak mögött, akár a mérnöki, akár a ve­gyészeti kart vesszük is tekintetbe. Ha figyelembe vesszük továbbá, hogy minden végleges állásban levő fővárosi állatorvosra nézve kötelező az állatorvosi tisztivizsga letétele, láthatjuk, hogy ezen annyira mos­tohán kezelt kar előképzettsége azo­nos a tisztiorvosok részére előirt képesítéssel. A mostoha elbánás okát hiába ku­tatjuk, megmagyarázni nem tudjuk, mert hiszen a kar, melynek legfőbb ténykedése ezen milliós város hús­ellátásának ellenőrzésében merül ki, — szóval közegészségügyi szakszol­gálat — becsülettel és tisztességgel végezte mindig kötelességét. Hogy ne emlitsünk egyebet, a husmérge- zéseket minden esetben meg tudta akadályozni, tömeges megbetegedé­sek bus, hal, stb. élvezete folytán soha nem fordultak elő, mert a nya­ranta sporadikusan fel-feltűnő és a napilapokban husmérgezésnek, vagy kolbászmérgezésnek leirt megbete­gedések minden esetben ételmérge­zések voltak, vagy egyéb idényélcl- micikk által okozott gyomorbélhu- rutok, amelyek megakadályozása azonban már kiviilesik az állator­vosi kar ténykedésén. Láthatjuk tehát, hogy ez a tudo­mányosan képzett kar ezen milliós város közegészségügyének hatalmas pillére, mely pontos és lelkiismere­tes munkájával sok esetben kivivta még a külföldi szakértők elismerését is, csak a főváros vezetősége nem honorálta kellőképpen eddig a kar munkáját, minek folytán státusa messze mögötte maradt a többi fő­iskolás szaknak. Dacára azonban az eddigi mostoha elbánásnak, az állat­orvosi kar bizik, hiszi és reméli, hogy az uj székesfővárosi törvény, mely oly súlyos, anyagi veszteség­gel járó tilalmat rak reája, egyúttal forrása lesz az egyenlő elbánás el­vének; bizton hiszi, hogy a főváros vezetősége, valamint a törvényható­sági tanács végül is kiemelik abból a sivár helyzetéből, amelyben évtize' dek óta sínylődik és a törvény által elvett mellékkeresetért kárpótlást kap olyképpen, hogy az eddiginél magasabb fizetési osztályban fogja kezdeni, továbbá, hogy jelenlegi stá tusát úgy fogják rendezni és ara nyositani, mint ahogyan a többi fő­iskolai szak státusa már évek óta rendezve és arányosítva van. Háló, eftéfliő, uríszoba, szalon- és club garnitúra óriási választékban, legkedvezőbb Havi részletre Kapható. TOMORY ÉS TARSÁ BÚTORÁRUHÁZÁBAN Budapest, IV., Veres Pálné ucca 7. (Apponyi-térnél). Telefon: A. 865 — 95. Köztisztviselőknek kivé eles kedvezmény ! száraz utón A porosz pénzügyminiszter a német katasz­teri hivatalok részére elrendelte az Ozalid száraz fénymásolás kizárólagos használatát. KUNSTÄDTER VILMOS vllágszab. Ozalid Bzáraz fénymásolás magyarországi képviselete. Központ: VIII. József-krt. 7. Tel.: J. 300—58 Fiók: I., Budafoki ut 9. sz. Tel.: J. 385-20 Oyár: VIII.. Conti utca 38. Tel.: J. 308—« SZEIfTOVORGVE ESTARSfl FŰTÉS. YIZ. ÖÄZ. Vili., BAROSS-UTCA 88. SÍ. Telefon: József 308—97. Takács Gyula gépészmérnök Rádió és elektrotechnikai szaküzlete Épületek, szobrok, templomok speciális megvilágítása Budapest, IV., Veres Pálné-utca 32. sz. Telefon Au'omola 843 24 FAHN SÁNDOR VÉSNÖKIMŰTEREM VII., KÁROLY KÜRUT 9. I. 32 Speciális zásziAszegehben.Eguletl sport JelvénueK és plahetteh. fel.: J. 415-16 éctrakovlls János Műorgona építő. Törv. bej. cég. Jó és szép munkáért számtalan elismerés. Rákospalota, Pazmany-u. 72. (Sajat ház), Alapittatott 1920. évb n. Postatakarék cheque -szám ** 22004­Sza’ay Ferenc építőmester Budapest, VII., Rákóczi-ut 14. Telefon: J. 408-04. NEPTUN Egészségügyi Berendező, Köz­ponti Füiés, Vizvezetékszerelő- éa Rokonszakmabeli Iparosok Termelő és Anyagbeszerző Szövetkezete EÖTVÖS-UTCA 46 TELEFON : AUT. 249-26. szárazelemek és telepek zseblámpa és anédtelepek számára. Teljesítményük felülmúlhatatlan \ Miaden szaküzletben kaphatók KÁRÁSZÉN FERENC KAZÁN- ES TARTALYGYAR. TELEFON: 915-07. BUDAPEST, VI., VÄCI-ÖT 163. SZ. Tavaszi tak-iritását c*ak TRYOZON LABORATORIUM takarítási és tisztogató i anyagaiból szeiezze be. Súrolás, felmosás Osztogat ásóknál ff „TRYOLINT használjon, mely kilogrammonként 80 fillérbe kerül. Pa, két.a, linoleum, bőr, fabútor fénvesdesénel ff „TRYOVIX használható, mely m2-ként 1 fillérbe kerül. Kérjen díjtalan prospektust. Telefonrendelésnél házhoz szálli.unk. Tryozon Laboratorium BUDAPEST, VI. KÉR., Ó-UTCA 24. Telefon ; Aut. 180—38. Teherautomobilok, autóbuszok, utcaseprögépek, tűzoltó- es lo-’ csoló-autók. Automobilok kü­lönleges célokra a legjobb anyagból készülnek. Kiváló egyéb gyártmányok: Ipari stabilmolorok, lokomobilok, mezőgazdasági gépek, traktorok, vizhordó- és öntözőkocsik. Különféle hengerelt áruk, acél- es vasöntvénv^k. keresr kedelmi ön vények, öntött vascsövek és karikás kályhák. Jobbágy-féle folytonégö kályháink felülmúlhatatlanok! MAGYAR KIR. ALLAMI VAS-, ACÉL- ÉS GÉPGYÁRAK Budapest, X., Kőbányai-ut 21. Telefon : József 460 - 29. TAPETAK legnagyobb választék­ban, elsőrangú kivitel­ben és legolcsóbban HAHN és PREYSS cégnél V., GRÓF TISZA ISTVAN-UTCA 12. Telefons Automata 816—61. Minták és költségvetések díjmentesek

Next

/
Oldalképek
Tartalom