Uj Budapest, 1931 (8. évfolyam, 1-51. szám)

1931-03-14 / 10. szám

4 1931 március 14. XU BUDAPEST Munkácsy Ernő épület- és ■rflakatosnetier. takarékra zkelp- ét kiűybakéaattf ♦ BUDAPEST. TU.. Rózsa aeca I* Tel.: J. 312-80 Bélyeggyűjtők! FioveSem! Kérjék pompás választék-küldeményeimet, melyek olcsóságuk dacára csakis elsőrangú, keresett bélyegeket tartalmaznak VÉTEL — ELADÁS — CSERE Kérjen árjegyzéket LICHTMANN IMRE bélyegkereskedése BUDAPEST, IV.. APPONYI-TÉR 5 SZEPESSY SÁNDOR UTÓDA SZEPESSY ®YI)LA KÖZPONTI FÜTTO. VÍZVEZETÉK CSATORNÁ­ZÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BERENDEZÉSEK VÁLLALATA VII.. ABOKYi-UTCÄ 25. SZÁM TELE-ON: J. 380-30 NEPTUN Egészségügyi Berendező, Köz­ponti Füiés, Vízvezetéki-zerelő- és Rokonszakmabeli Iparosok Termelő és Anyagbeszerző Szövetkezete EÖTVÖS-UTCA 46 TELEFON : AUT. 249-26. Alapítási év: 1868. CRISTOFOLI VINCE KŐPADLÓ, FAYENCE FALBURKOLAT BUDAPEST, VH, GIZEL1A-UT 31. SZÁM Telefon: Aut. 982-20. Zugló: 69-07. saiSMowessgpi Liska Jenő ohl. gépészmérnök, Kompressop-DÉPDeaflő Grczy.ut 22. Tel.: J. 335-42 Halmos István és Fia kövezömesterek és utépitő vállalkozók Budapest! Kaiom ucca 23. M : J 339-52 Tel. : J- 339-52? ZONGORÁK DEHM AL-na VEI., RÁKÓCZIM 19. legna;yoob rakiara uj és keveset használt zongo a. D'anino és har raon umo ban OlCSŰ hÖlCSÖn­zés, hang elás, javítás. Telefon: J őrsei 421-04. SPITZER SALMON ggjag Központi fűtés, vacuum és I, gfűiés szellőztető berendezés, légszesz, vizveze'ek és egészségügyi berendezési műnk k. valamint épület- és diszmü bádoyosritunkák gyártelepe. Budapest, V., Pannonia-utca 54. szám. Telefon: Aut. 934 31. Alapiltatott: 1872. telefon: Aut. 535-50 FRITSCH ÉS TÁRSA Cégtulajdonos: TrlíSClS Íülítll KÉSZÍT : Épület- és diszműoádogos munkát, egész­ségügyi beiendezéseket csatornázást, gáz- vezetéketsm ndea eszamábavégómunkát. iroda és miíftesij: Budapest, ii., török-utca 3. $z. FAHNSÁNDOR VÉSNÖK! MŰTEREM I VII., KÁROLY KÖRŰT 9. I. 321 Speciális zászlószegehben.Egyleti sport jelvények és plaJs■ ül h. Tel.: l. 41" \m\ ANTAL ÉS FIAI KÖVEZÖMESTEREK Ut-, csatorna- és betonépitésl vállalkozók. Földmunka — Vágányfektetés — Mészkőbánya VIII., FUTÓ-UTCA 10. Telefon: J. 303-85 14S romai kails, 46 protestáns, 40 izraelita és 5 íelekezeinéikiili tagja uan a Hitesnek lYieguaiasziotiáK a fouaros Kegyúri bizottságát, amely a lövőben a nemuiaias jogai lógja gyakorolni — öt leiehezetnmii varosaiya van, valamennyien a szociaidemoKrata parihoz larioznak — Az Uj Budapest tudósítójától — Az uj fővárosi törvény a székes- főváros kegyúri jogkörében a be­mutatás jogát hat évre szóló megbí­zatással alapított külön bizottságra ruházza. Ez a bizottság az elnökön kívül harmincegy tagból áll, akiket a törvényhatósági bizottság római katolikus tagjai titkos szavazással választanak meg a törvényhatósági bizottság római katolikus vallása tagjai közül. A múlt pénteken tar­tott rendkívüli közgyűlés a főpol­gármester elnöklete mellett megala­kuló bizottság tagjaiul Andrélca Károlyt, Bager Antalt, Becsey An­talt, Bednárz Róbertét, Blaskó Ar­túrt, Bresztovszky Edét, Hanasie- wicz Oszkár dr.-t, Harrer Ferenc dr.-t, Hockenburger Antalt, Hufna­gel Imrét, Hunkár Gézát, Huszár Károlyt, Krizs Árpád dr.-t, Lampel Vilmost, Martin Jánost, Mihalovics Zsigmondot, Molnár Lászlót, Pakots Józsefet, Payr Hugót, Petrovácz Gyulát, Pintér Jenő dr.-t, Rassay Károly dr.-t, Schmidt Richárdot, Szepessy Albertet, Szőke Gyula dr.-t, Tabódy Tibort, Takács István dr.-t, Tauffer Gábor dr.-t, Usetty Béla dr.-t. Verebéig Jenő dr.-t, Wolff Károly dr.-t választotta meg. A kegyúri bizottság megválasz­tása kapcsán érdekesnek tartjuk a törvényhatósági bizottság tagjai­nak felekezetek szerinti névsorát összeállítani. A tisztviselőket is be­leértve, 146 római katolikus, 1 görög katolikus, 1 görög keleti, 25 refor­mátus, 20 evangélikus, 1 unitárius, 4.0 izraelita és 5 felekezetnélküli tagja van Budapest törvényhatósá­gi bizottságának. Római katolikusok: Amlréka Károly, Bayer Antal, vitéz Barczy-Barczen Gábor, Bartók Ferene űr., Bárczy István dr., Becsey Antal, Bednárz Róbert, P. Bende Szaniszló, Bieber József dr., Bitter Illés, Blaskó Artur, Bódy Tivadar dr., ^Bohn József, Botzenhardt János dr., Bozóky Ádám dr., Bresztovszky Ede, Császár Ferenc, Csepregi Horváth János dr., vitéz Csik László dr., Dalmady Ödön, Dinich Vidor, Domonkos Gyula dr., Dorner Gyula, Draskóezy László, Ernszt Sándor dr., Éber Antal dr., Farkas István, Friedrich István, Frühwirth Mátyás, Gaár Vilmos dr., alsóviszoki Gerlóezy Endre dr., Gyurkovich Henrik dr., Hanasiewicz Oszkár dr., Harrer Ferenc dr., Hoehen- burger Antal, Homonnay Tivadar dr., Horváth Pál, Hofnagl Imre, Hunkár Géza, Huszár Károly, Huszár Pál dr., Hfiltl Károly dr., Jakab Já­nos, Janits Imre dr., Kabakovits József dr., Kasics Margit, Kállay Tamás, Kéthly Anna, Kirchner Béíáné, Kocsán Károly, Kossalka János dr., Krizs Árpád dr., Kunze Lajos dr., Lam- pel Vilmos, vitéz Lázár Domokos, Ma- darassy-Beck Gyula báró dr., Magyar Miklós, Martin János, vitéz Martsekényi Imre, Máté István, Mihalovics Zsig- mond, Miklós Ferenc dr., Miliők Sándor, Molnár László, Müller Antal, Nagy An­tal, Nagy Ferenc, Nagy Géza, Nagy La­jos dr., Neruda Nándor, Németh János, Oszoly Kálmán, Padányi Andor, Pakots József, Papanek Ernő, Paulheim Ferenc, Payr Hugó, Pászti János, Pásztor Imre, Peyer Károly, Pelrló József, Percizei Béla, Petainek József, Pctracsek Lajos dr., Petrovácz Gyula, Petzrik Jenő dr., Pilläs Károly, Pintér Jenő tlr., Platthy György dr., Pompéry Elemér, Popelka Béla, Rakovszky Iván dr., Czabalay Kál­mán dr., Rassay Károly dr., Sárinezey Endre, Schmarilla Géza, Schmidt Ri- chárd, Slachta Margit, Spur Kálmán dr., Staub Elemér, Struczky Sándor, Stu- dinka Béla dr., Sümegi Vilmos, Szabó József, Szentgály Antalné, Szepessy Al­bert, Szlavik Ferenc dr., Szőke Gyula dr., Tabódy Tibor, Takács István dr., Tauffer Gábor dr., Taufíer Vilmos dr., Temesi Győző dr., Térfi Béla, Toperezer Ákosné, Ugrón Gábor dr., Usetty Béla dr., Vass Béla, Verebély Jenő dr., Viz- dos Géza dr., Weiss Konrád dr., Wellisch Andor, Windiseli Ödön dr., Wolff Károly dr., Zelliger Vilmos dr., Ripka Ferenc dr., Sipőez Jenő dr., Ágoston Géza dr., Szemethy Károly dr., Vájná Ede, Lob- m&yer’Jenő dr., Purébl Győző dr., Liber Endre, Borvendég Ferenc, Csármann Ferenc, Gallina Frigyes dr., Szendy Ká­roly, Sebő Béla, Wigh János, Unger Béla dr., Hamvasy István dr., Spann- berger Alajos dr., Muzsikó István, Gúth Ferenc dr., Bucsánszky Bertalan dr., Holtzspach Ödön dr. Görög' katolikus: Szémann Mihály. Görög keleti: Joanovich Pál. Reformátusok: Barla Szabó József dr., Rechtler Pé­ter, Csapó Sámuel, Csilléry András dr., Csilléry Béla dr., Diószeghy János, Gyü- rey Rudolf, Gonda Béla dr., Ilatolkay Kázmér, Héder Lajos dr., Knurr Pálné, Lázár Ferenc dr., Nagy István, vitéz árvátfalvy Nagy István dr., Nagy Mi­hály dr., Németh Béla dr., Ravasz Ár­pád, Szabó Imre, Szabó Sándor dr., Sza­kái Antal dr., Viczián István dr., Édes Endre, Néincthy Béla, Gárdonyi Albert dr., Halász Elemér. Evangélikusok: Bezzegh-Huszágh Miklós, Buday De­zső, Glück Frigyes, Hanu Arnold, Ilovszky János, Koós Jenő, Krivoss Ár­pád dr., Lingel János, vitéz Mátyásfalvy Erich dr., Orphanides János, Pakányi Ferenc, Papp József dr., vitéz Perley La­jos, Raffay Sándor dr., Scheuer Róbert, Sehoditsch Lajos, Csordás Elemér dr., Illyefalvi I. Lajos dr., Szenté Miklós, Lamotte Károly dr. Unitárius: Kozma Jenő dr. Izraeliták: Baracs Marcel dr., Bánó Dezső, Bá- uóczi László dr., Bárd Imre dr., Berkes Jenő dr., Bródy Ernő dr., Büchler Jó­zsef, Deutsch Jenő, Deutsch Mór, Far­kas Zoltán dr., Fábián Béla dr., Föld­vári Béla dr., Franki Kornél, Gál Jenő dr., Glücksthal Samu dr., Gosztonyi Ár­min dr., Györki Imre dr., Hajdú Marcel dr., Halász Alfréd, Hoffmann Mihály, Horovitz Gábor, Kleiner Artur dr., Ker­tész Miklós, Komjádi Béla, Láng Lajos dr., Lédermann Mór, Lévai Sándor, Nagy Andor, Pajor Rudolf, Pfeiffer Ig­nác, Pollatschelc Elemér dr., Pollákné Stern Szerén, Révész Mihály dr., Sándor Pál, Steinherz Simon, Szegő Béla, Vá- zsonyi János dr., Vitéz Aladár, Vörös- váry Miklós, Weltner Jakab. Felekezetnélkiiliek: Biró Dezső, Buchinger Manó, Gál Benő, Propper Sándor, Reisz Móric. Telefon: J. 415—07. Alapítva 1838-ban Legolcsóbban vehet pokrócot u n ii t r u ■ i n nintDT hátizsákot, szobatornakészle- illlU^LnlLII HLdlKI . , .. -,114 Baross Szövetségi tag te! ÉS horgászáig Cikkeket Budapest, VII., Károly-körut 15 Szállít hivatalok részére iratkötöhevedert, por- és padlótűrlfiruhát TAPETAK legnagyobb választék­ban, elsőrangú kivitel­ben és legolcsóbban HAHN és PREYSS cégnél V., QRÓF TISZA ISTVAN-UTCA 12. Telefont Automata 816—61. Hinták és költségvetések díjmentesek

Next

/
Oldalképek
Tartalom