Uj Budapest, 1931 (8. évfolyam, 1-51. szám)

1931-09-26 / 38. szám

1931 szeptember 26. WBUDAPEST Le kell számolni végre a mamut fizetésekkel! A Keresztény Községi Párt kedd esti értekezletén Bednárz Róbert ügyvezető alelnök elnökié sóvei foglalkozott a takarékossági bizottság jelentésével. Ilovszky Já­nos adott általános és részletes tá­jékoztatót, majd Szőke ^ Gyula dr fejezte ki azon véleményét, hogy az adminisztráció elamerikázza a ma­mutfizetések kérdésének megoldá­sát. Tiltakozik az ellen, hogy kis­embereket bocsássanak el: mióta a városi repülőbizottságok működnek — innen is, onnan is tömegesen kezdik elbocsájtani a kisembereket. Kérdi, mikor kerül sor azokra, kik­nek két-, sőt háromféle fizetésük is van. Ezekért az álláshalmozókért a kereszténypárt nem vállalhat _ fele­lősséget: indítványozta, mondja ki a várt, hogy kisembert nem enged elbocsájtani és ha felesleges embe­rek vannak valahol, akkor vezessék be az öt munkanapos hetet, vagy a hat munkaórás napot. Bednárz Ró­bert az elnöki székből szintén meg­állapította, hogy a párt kíméletle­nül követelte mindig a nagy fizetésű és álláshalmozó alkalmazottak meg rendszabályozását. Miklós Ferenc dr. rendkívüli közgyűlés összehívá­sát sürgeti. Lázár Ferenc dr. pedig megnyugtató kijelentéseket tett, hogy amennyiben végrehajtják a takarékossági bizottság javaslatait, megszűnik minden hiba. Erélyesen kell keresztülvinni a takarékossági elvet, hogy a kormány ne kényszer- rendeletek utján hajtsa végre ugyanazt, amit végrehajtott az ál­lami tisztviselőknél. Huszár Ká­roly, nemes Nagy Mihály dr. és Spur Kálmán dr. felszólalása után Bednárz a párt készségét nyilvání­totta rendkívüli közgyűlés összehi- vása iránt. Végezetül Nagy Ferenc, akit a törvényhatósági tanács az üzemek vizsgálatára kiküldött bi­zottságba delegált, a Vásárpénztár­nál végzett vizsgálatokról számolt be. iiunyadi János természetes keseriiviz az emészlőszervek leg­kiválóbb gyógyvize. Egy háztarlásban sem hiá­nyozhat. Hatásában felülmúlhatatlan SflXLEHNER ANDRÁS, BUDAPEST Szigorú polgármesteri rendelet a kórházak takarékosságáról. A legutóbbi igazgató-fő­orvosi értekezlet eredményeképpen a kór­házakban a takarékosság fokozottabb ke­resztülvitele céljából Liber alpolgármes­ter rendeletet adott ki. A rendelet köteles­ségévé teszi a kórházi élelmezési tisztek­nek, hogy amikor az árváltozások szüksé­gessé teszik, egy rövid kimutatásban tájé­koztassák az igazgató-főorvosokat az egyes fontosabb és használtabb élelmiszerek árai­ról* A Gyógyszerüzem a főorvosokkal át­tekinthető táblázatos kimutatásban köteles közölni a különböző gyógyszerek árait, kü­lön feltüntetve azt, hogy mely gyógyszerek olcsóbbak tablettában, mint porokban. Erre azért van szükség, hogy a főorvosi kar az olcsóbb gyógyszerárakat választhassa re­ceptek felirásánál. Elrendelte a polgármes­ter, hogy a kórházakban a heti étlapot az eddiginél is takarékosabban állitsák össze és különösen a drágább anyagokat mellőz­zék. Az igazgató-főorvosok a betegek élel­mezésének megrendelésénél a legszigorúbb takarékossággal .kötelesek eljárni. A pol­gármester számit minden kórházi alkalma­zott megértő közreműködésére, mert ezáltal reméli, hogy a kórházak költségvetését a mai nehéz viszonyoknak megfelelően csök­kenteni lehet. Ahol ennek az igyekezetnek a hiányát tapasztalja a polgármester, a legnagyobb szigorral fog eljárni, sőt az anyagi felelősséget is meg fogja állapítani. jlzalnm ílnlna használt vagy uj tüzmente* UU.UIUIII UUiya pénx_ és Okmányszek. rények bevásárlása. Forduljon tehát az 1885- bea alapított Budapesti Pénzszekrény Gyári Raktárához ezelőtt Bálvány-utca 6., moit Kraébet-tér 16/a. Telefon: Aut. 803—32 Átrendezték a Baross-teret A Rákóczi-ut átrendezésére a Beszkárt és a főváros útépítési ügyosztálya most tették fel a koronát: átrendezték a Ba­ross-teret is és azt szerda éjjel átadták a forgalomnak. Az átrendezés termé­szetes folyománya volt annak, hogy az elmúlt esztendőben a villamosvasúti si- neket a Rákóczi-ut közepére helyez­ték át. Munkatársunk beszélt Király Kál­mán műszaki főtanácsossal, az utépitési ügyosztály vezetőjével, aki kijelentette, hogy a Rákóczi-ut és a Baross-tér át­rendezésével régi kedvenc ideája való­sult meg. A villamoskocsik most végig a Rákóczi-uton a középen haladva, a tér közepén alakított kis gyepszigeten fog­nak egymástól szétválni. A gyepsziget jobboldalán autók számára lesz fenn­tartott hely: a jövőben a Baross-téren autók csak ezen a számukra fenntartott helyen állhatnak fel. A Baross-tér rendezésének költségeit, úgymint a Rákóczi-ut rendezését is, a Beszkárt és a főváros együttesen viselték. Az átrendezett Baross-tér és Rákóczi-ut valóban egy világ­városi útvonalat varázsolnak Budapest szivébe. Kéményszámlálás Budapesten. A kéményseprők frontján esztendők óta elkeseredett harc folyik a mes­terek és a segédek között. A meste­rek a nagy rezsire és a központi fű­tés terjedésére kapcsolatosan a jö­vedelem csökkenésére panaszkod­nak, a segédek viszont természet­szerűen azt kívánják, hogy mennél nagyobb legyen a budapesti ké­ményseprő kerületek szánra, mert igy többen jutnak közülük kerüle­tekhez. Hogy a mesterek és .segédek egymással ellentétes állításai közül az igazságot kihámozza, Babarczy Sándor báró főjegyző, a közgazda- sági ügyosztály vezetője most el­rendelte Budapest kéményeinek összeírását, még pedig nemcsak nagyság, hanem minőség szerint is, hogy ilyképpen a fővárosnak tiszta képe legyen az egyes kéményseprő­kerületek jövedelmeiről. Jelenleg ötvenkilenc kéményseprőkerület van Budapesten, ezek közül tizenkettő reál jogú, vagyis olyan, hogy meste­rének nem kell hivatásos kémény­seprőnek lennie, csupán képesített üzletvezetőt köteles alkalmazni, a jog pedig a tulajdonos halála után nem száll vissza a fővárosra, ha­nem az hagyományozható és örö­kölhető. Annyit máris megállapí­tott az ügyosztály, hogy szemben a segédek azon állításával, mintha harminc- és negyvenezer pengős kéményseprő jövedelmek lennének Budapesten, átlagosan 12.000—15.000 pengő egy-egy kerület jövedelme. Ebből is legalább 33 százalék rezsire és adókra megy el. Viszont az is megállapítást nyert már az eddigi vizsgálatok alapján, hogy a segé­dek sincsenek tulrossz helyzetben, mert heti fizetésük 38 pengő, legális mellékmunkákból pedig havonta mintegy 100 pengő külön jövedel­mük van. A kéményszámlálást, amelynek során Budapest összes kéményeiről kataszter készül, oly­képpen hajtja végre Babarczy fő­jegyző, hogy az a fővárosnak pén­zébe nem kerül. Az egyes kerületek jövedelmeinek pontos ismeretében fognak azután határozni a kémény­seprőkerületek számának esetleges szaporításáról. róna Döme és Társa Papír és írószerek gyári raktára a „Papirmalomhoz“ Budapest, IV., Aranykéz-«. 6 Telefon i Automate 877—IS. Alapítva: 1790-ben. in. eipisiwon Vince PADLÓ ÉS FALBURKOLÓ VÁLLALAT iSUÖÄPEST, V., TÄTRÄ-UTCA 6. SZ. TELEFON: 189-36. KRIEGE. ÁGOSTOM fémáru-Uzemc Víz-, gőz- és gázszerelvények készítése Javítások pontos eszközlése Budapest, IX., Liliom-utca 37. Telefon: J. 386-90. Még ebben az évben megnyílhatna a Horthy Miklós-szeretetotthoii két pavillonja. Liber alpolgármesternek egyik legféltettebb alkotása a Hor­thy Mikíós-szeretetotthon, amely a maga hatalmas méreteivel kétségte­lenül a legutóbbi évtized kiváló je­lentőségű szociális intézménye lesz. A Maglódi-uton épülő uj központi szeretetotthon kórház- és tüdőbeteg- paviIlonja már el is készült és azt az illetékes szakbizottság kíséreté­ben a napokban tekintette meg Liber alpolgármester és Schuler tanácsnok. A hivatalos eljárás so­rán megállapítást nyert, hogy a két pavilion külső és belső építési és szerelési munkálataival teljesen el­készültek és csupán a belső beren­dezés van még hátra, úgy hogy az intézetet még ebben az évben átad­hatják rendelkezésének. A takaré­kossági bizottság arra az álláspont­ra helyezkedett, hogy a szeretetott­hon megnyitását a főváros pénz­ügyi helyzete miatt el kell halasz­tani, ezzel szemben Liber alpolgár­mester természetszerűen ragaszko­dik a szeretetotthon elkészült pavi­lonjainak minél előbb való megnyi­tásához. A döntő szót a törvény- hatósági bizottság fogja kimondani, amely a költségvetés tárgyalása kapcsán minden valószínűség sze­rint még a mai pénzügyi helyzet­ben is talál megfelelő fedezetet, hogy az épület megnyittassék és a fővárosi szociálpolitikának válóban impozáns pillére legyen. Nem valorizálták a Ferenc József-dijat. A főváros törvényhatósági bizottsága 1892- ben Ferenc József negyedszázados uralko­dói jubileuma alkalmából Ferenc József koronázási jubileumi dij címén alapítványt telt azzal a rendeltetéssel, hogy az alapít­ványi jutalomdijakkal ne a bevégzett te­hetségeket koszoruzza meg a székesfőváros, hanem azokat támogassa, akik a magyar tudományos irodalom, szépirodalom, művé­szet, valamint a kereskedelem és ipar terén rátermettségüknek már nyilvánvaló jelét adták. Az alapitó oklevél szerint ezekre az alapítványi dijakra évenként összesen 14.000 koronát kell fordítani, „mely összeget év- ről-évre kötelessége legyen az utódoknak is a székesfőváros évi költségvetésébe beik­tatni“. Esztendőről-osztendőre Írja ki a fő­város az alapitó oklevél szerint különböző szakokon a Ferenc József-dijat, amely im­már tradicionális támogatója a fiatal tehet­ségeknek. Ily körülmények között méltán csudálni való, hogy a Ferenc József-dijat nem valorizálta teljes érték­ben a főváros, hanem az alapitó ok­levélnél jóval kisebb összegeket ir ki nyil­vános pályázatra. A Ferenc József-dij egy darab kétezer pengős épitőművészi dijára most hirdet jeligés tervpályázatot a pol­gármester: a feladat a székesfőváros far­kasréti temetője főbejáratának és kápolná­jának megtervezése. Az erre vonatkozó pol­gármesteri határozat a biráló bizottság tag- 1 jait is megnevezi és azt is közli, hogy a beérkezett pályaműveket a bírálat befeje­zése után a Magyar Mérnök és Épitész Egy­let székbázában kiállítják. Megalakul a Segitőalap igazgatósága. A fővárosi alkalmazottak Segitőalapja hónapok óta igazgatóság nélkül műkö­dik, A törvényhatósági tanács legköze­lebbi ülése fogja megválasztani az alap uj igazgatóságát, amelybe a Keresztény Községi Párt Joanovich Pál dr.-t és Bednárz Róbertét, az Egységes Községi Polgári Párt pedig Bódy Ti­vadar dr.-t és U s e 11 y Béla dr.-t dele­gálja. Az ellenzék részére két hely van a bizottságban fenntartva. A ni. kir. osztálysorsjáték eszköz és mód arra, hogy bárki jólétet és gondtalanságot szerezzen magának. Egy kis szerencsével egész vagyont nyerhet az uj sorsjátékon. Nem kidobott pénz a sorsjegyekért havonta fizetendő: 3, 6, 12, vagy 24 pengő, mert már a remény és a szebb, jobb jövő iránti ön­bizalom is éltető és serkentő hatással van mindenkire. Sorsjegyek rendelhetők az uj, október 16-án kezdődő sorsjátékra az összes főárusitóknál. K0RÚSZEK FERENC KAZÁN- ÉS TARTÁIYGYÁR. TELEFON: 915-07. BUDIPEST, VI., VÜCI-ÚT 163. SZ. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS Szent Gellírt GydgyKirdOle ■ rál Sósfflrdó rádlóaktlv hévforrásai. A legtökéletesebben berendezett gyógy­intézet. Iszapkezelések, vizgyógyhitézetek, szén­savas- ós eóefürdők, gyógytorna (Zan­der), forrólég- és villanykezelések, in- halatérium, pnenmatlkns kamra stb. «MMEIWWW8H« Megvettünk 2000 drti i’éoiifláfuániisirHövBi Ezeket ujjáfaragva i • csiszolva a lorgaimlír leiden arasltluK SZABD fis ZAÜOITI «_ KONDIM m/d. az Északi Főműhely villamosraegéilójónái TELEFON : J. 404—33. fűim erlin: A város október elsejei ha­tállyal felmondotta az aszfaltépit- kezési társaságoknál az útépítésekre és javításokra vonatkozó szerződéseket. A város végleg szakit az aszfaltburkolat­tal, mert a közlekedési balesetek oka legnagyobbrészben az, hogy az eső vagy öntözés által sikossá vált aszfalton le­hetetlen a fékezés. — Az október elsejei fizetéseket csak úgy sikerült biztosítani, hogy biztosítótársaságoknál különböző biztosítási ügyleteket köt a város, hogy ezek ellenében függőkölcsönöket kapjon. — Az 1914. évi 4.5 százalékos budapesti kölcsönkötvény árfolyama 40 százalék. — A városi szabad fürdőknek a nyár folyamán 3,564.100 látogatója volt a múlt évi 3,652.000-rel szemben. — A vá­rosi Elektromosműveknól, Gázműveknél és Vízműveknél alkalmazott 12.000 mun­kás órabérét október elsejétől leszállít­ják. — Az állatkert nagycsarnokában a berlini iskolák tanulói rajzokat állítot­tak, amelyek kivétel nélkül állatokat ábrázolnak. A . rajzokat és festményeket ä tanulók az állatkertben természet után készítették. — A taxitulajdonosok ipartársulata elhatározta a 20 pfenniget kitevő alapviteldij életbeléptetését. X eipzig: A város költségvetési hiánya 30,000.000 márka. Ennek fedezetére 500 százalékkal emelik fel az u. n. pol­gári adót, 14,000.000 márkára pedig a birodalom támogatásától remélnek fe­dezetet. «Stockholm: A város 135.000 svéd ko- róna összeget kitevő pályadijakat tűz ki nemzetközi tervpályázatra a vá­ros belső területeinek szabályozására. tfgmVien: Gyermekápolásra és gyerme- WíU kék étkeztetésére előirányzott költségvetési összeget a város szociál­politikai ügyosztálya eddig 36 százalék­kal lépte túl. — A nyugdijjárulékot a fizetések 4 százalékára emelték fel. — A város az 1902. évi 4 százalékos beru­házási kölcsönkötvények felértékelésére megállapodást kötött külföldi hitelezői­vel. A régi 100 korona névértékű kötvé­nyeket 50 svájci aranyfrankra szóló kötvényekkel cserélik ki, amelyeket ez év julius elsejétől kezdődően negyven éven át törlesztenek. A modern orvosi tudomány minden eszközével és a különböző gyógyeljá- rásokhoz szükséges fölszerelésekkel ellátva. A város minden pontjáról könnyen megközelíthető I0SCMZM KPQlGeMR El FAIPAR l-T. BUDAPEST—ALBERTFALVA, TEL., U. 1 L-T*. Várod Iroda : IV. KÉR., KSKO-OT 3 TELEFON. AUT. 800-47 Mrtr Parkettát, épttletaaotaloHanakát, hajlított katari és nladesDeaa laWmtgárat. SCHAFFER GYÖRGY ut-vasút építés és kövezési vállalata Budapest, II., Tulipán-utca 18. Telefon : Aut. 523—64. CZIRBIÍS slrhcrcszlcK í* márványtáblák vésésének és aranyozásának s za k ii z 1 e t e Vili., Daross-ntca 39. szám Silóiéin Gyula 'rrr/rr Telelőn: 820—21 V., Mária Valérla-utca 10 Óriási választék. Díszes és egyszerű munkát készítek pedáns kivitelben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom