Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-06 / 49. szám

1930 december 6. UJBUBAPEST HÖZP0HTI FŰTÉS. VÍZVEZETÉK ES BüflOGOS DIUItKÁK iFARKAS IZOü Budapest, tini., napú. to. reietou: J. 336-51 0‘ .i n.iniuwr'm" “ Baranyai Béla és Társa I., kér-Bercsényi-utca 5. Telefon : LA. 265. Központi etage-fütési, vizmű-berendezések és műszaki vállalata. Nonolus ultra ka­zánok gyáitó vá lalata. «■BBBHBHEBBBHHBMBBaHBi HASS BÉLA épület- és bútor-asztalos üzeme BUDAPEST, VIII., KŐRIS-U. 7. Schaffer Károly oki. mérnök, vasul-, ut-, beton-épilési vállalkozó, kövezőmester Budapest, II/., Kecskemeti-u. 13. ni. em. 1. — Telefon 844-12 Urbancseh J. János pala-, cserép- és Eternitledőmester VII-, Thököly-ut 117 ___________Telefon József 428 25 BUD APEST SZÉKESFŐVÁROS SzeoiGellérifiyúoyílirüe • >4(1 8áro*fftrd« ridlósktiv hírforrtUai * legtökéletesebben bsiendezett . gyögyintézett. Isupkezeléssk, Tligyófylutésetek, ^ izénssTSi és séslürdék, gyógy to rím (Zander), iorrólég- és TÜlMykszelétek, Inhalatorium, pnenmatlkss kanra, «tb. Ä RIEDER OTTO Tá-sí villamosberendezési vállalat. műszaki intézet, elektrotechnikai és rádió cikkek raktára A. B. C. tagoknak hat havi hitei BUDAPEST, IV., IRÁNYt-U. 20 ibchushkaiiT REPÜLÖGMR ES FAIPAR R.-T. BUDAPEST-ALBERTFALVA. TEL.: Ló. 11-79. Városi iroda : IV. KÉR., ESKÜ ÚT 3. TELEFON : AUT. 890-47 Gyért; Parketlát. épületasztalosmunkát, hallltott bútort és mindennemű tatösnegárut Alapiitatott 1888 Alapittatott 1888 Palm Albert és Tsa különlegességi Üzem-Ieszmérők gyártása BUDAPEST, IX., RÁDAY UCCA 3 Az Orsz. Gőzkazán- vizsgáló Egyesület hivatalos szállítója Feszmérők (Manome­ter), Légürmérök (Va- cummetei). Hőmérők (.Thermometer), Fém- pyrométer (Metall- Pyrome!er\ Hozómé terek (Zugmesser). Rogóegyensulyzó (Springbalancen), Vizál'ásmérők (Hy­drometer), Vízmérle­gek (Wasserwaagen' íisjediy TesiuereK ,apéladsörkakit«t*péta Szobák 60 pengőtől kezdve ; Budapest, IV., Hamermayep Höroly-ucca 8. Ügveljünk a cimre KÁRÁSZÉN FERENC KAZÁN- ÉS TARTÁLYGYÁR. TELEFON: 915-07. BUDAPEST, VI., VáCI-ÚT 163. SZ. Költözködés teherautóval és zárt butorkocsi- ban, helyben és vidéken vállal LEHRNER MÍTYflS, V„ Sólf om-u. 13. Telefon: 161-70. Kik kaptak lakást a Bér tál an-utcai társasházban? Megszűnt a szövetkezet, a főváros az egyes házrész-tulajdonosokra írja át az eladott telket — Az Uj Budapest tudósitójától — A fővárosi tisztviselő-társasház építkezése, mint már jelentettük, a kora tavaszi hónapokban meg fog indulni. Mivel az állami kölcsön- szabályzat szerint szövetkezetek nem kaphatnak a házépítő kölcsön­ből, hanem csak magánszemélyek, a már megalakult szövetkezeteknek fel kellett oszlaniok és a Pénzinté­zeti Központ közvetlenül az egyes házrész-tulajdonosokkal kerül mint szerződő felekkel összeköttetésbe. Ennek folytán meg kellett változ­tatni a telekeladásra vonatkozó közgyűlési határozatot is, mert ciz még szövetkezetre szól és most már a főváros is az egyes résztulajdo­nosoknak fogja az építkezés alap­jául szolgáló telket eladni. Ezzel kapcsolatban most már véglegesen megállapították a tár- sasház-épitkezésben résztvevők név­sorát és megkezdődött a készpénz­előlegek befizetése is. Az akció élén Szentmiklósi tanács jegyző áll, aki nagy buzgalommal dolgozik, hogy az építkezési terv most már men­nél előbb a megvalósulás stádiu­mába kerüljön. Az akcióban részt­vevők névsora a következő: Hügel Jenő dr. tanácsjegyző, B ä r 11 Tivadar tanácsjegyző, Harza Lajos dr. hittanár, özv. Mészáros Sándorné nyugd. tanár, Kovács End­re dr. orvos, Juhász István dr. fo­galmazó, dr. F ü 1 ö p n é Kakulyay Olga id. hív., Novák Ferenc állam- vasúti titkár. Pap Kovács Ferenc tábornok, Viola Kezső dr. műszaki tanácsos, Jaczó Győző műszaki főta­nácsos, özv. B e r á c s Zoltánná ideig­lenes hivatalnok, Niederecker Gáspár dr. orvos, Nieder ecker Gáspárné dr. iskolaorvos, Ispanovits Sándor igazgató, Szentmiklósi József dr. tanácsjegyző, S o ó s Gyula postafőigazgató, Gallina Frigyes dr. tanácsnok, Zsiga Margit dr. fővárosi tanár, C s a 11 Béla dr. postaigazgató, Farkas János fővárosi tanár, Gra- b i t s Lajos fővárosi tanár, Rosta Já­nos dr. tanácsjegyző, Kende Félix postatiszt, H a j n o s István adóhivatali főtiszt, vitéz lorvát h Béla dr. ta­nácsjegyző, Szabó György polgári is­kolai tanár, özv. Bányai Lajosné fő­pénztáros özvegye, K a 1 a b a y László főmérnök, Krencsey Géza műszaki főtanácsos, Stokingor János dr. mi­niszteri tanácsos, vitéz Kovács Ar­nold ideiglenes hivatalnok, Glück Ká­roly fővárosi tanár, B ö r ö c z József műszaki főtanácsos, L e k k y Stefánia fővárosi tanár, S z ő d é n y i-N agy Aranka tanárnő, P é s c h a Sándor dr. miniszteri osztálytanácsos, Kemény Hugóné fővárosi tanítónő. ítészül az üzemi tdrvéng Megszünteti a nem elsőrendű szükségleteket nyújtó közüzemeket és az egesz vonalon eltörölik a részvénytársasági tormát — Az Uj Budapest tudósítójától — A választási hadjáratban elhang­zott többezer szónoklat pártkülönb­ség nélkül megemlékezett a fővá­rosi üzemek kérdéséről, mint a vá­rosháza egyik legaktuálisabb prob­lémájáról és kétségtelennek tetszik, hogy az uj törvényhatósági bizott­ság élete az üzemi probléma jegyé­ben fog a választási formaságok elintézése után megindulni. Annak­idején feltűnést keltett, hogy az uj fővárosi törvény nem emlékezett meg részletesebben az üzemi kér­désről, amint most Scitovszky bel­ügyminiszter egy hirlapi nyilatko­zatban elmondja azért, nem, mert a kormány a közeljövőben törvény­hozási utón kívánja szabályozni a közüzemek kérdését. A kormány ál­láspontja a készülő törvényjavasla­tot illetően állítólag az, hogy csu­pán olyan községi üzemeknek van létjogosultságuk, melyek elsőrendű közszükségleti cikkeket termelnek. Ilyen üzemek a világítási üzemek, a vízszolgáltató üzem és a közleke­dési vállalatok. A ^ törvényhatósági bizottság költségvetési tárgyalásánál a Peda­gógiai Filmgyár ügyénél már fel­merült az üzemek részvénytársa­sági formájának megszüntetésére vonatkozó törekvés és a filmgyári részvénytársaság feloszlatására vo­natkozó polgármesteri előterjesz­tést egyhangúlag fogadta el a tör­vényhatósági bizottság. Azok a tö­rekvések, amelyek az üzemeknél a részvénytársasági forma megszün­tetésére vonatkoznak, egyre erőseb­bek, igy elsősorban a Beszkárt az, amelynek részvénytársasági formá­ja hamarosan megszűnik. A Besz- kártnál általában az üzletvitelben bizonyos rezerváltság tapasztalha­tó, nagyobb beruházásoktól tartóz­kodik az igazgatóság, éppen azért, mert tapintatosságból nem akar elébe vágni azoknak az időknek, amikor esetleg már nem részvény- társasági formában fogja a polgár- mester mint legfelsőbb fórum az üzemmé egyszerűsített közlekedési vállalatot vezetni. Mindezek a problémák felszínre ■nmBHIHHMINDEN KÉSZÜLÉKBE CSAK TUNGSRAM BÁRIUMCSÖVET AJÁNLOK fognak kerülni az üzemi törvény­javaslat-tervezetben, amely még a léli hónapokban az országgyűlés elé kerül. Mindenesetre fontos len­ne, bogy a belügyminiszter a ter­vezet nyilvánosságra bocsájtása előtt kikérné a főváros polgármes­terének és törvényhatósági bizott­ságának véleményét, mert ha vala­mi, az üzemi probléma az, amely­nél a teendő törvényes intézkedé­seknek nem szabad a gyakorlati élet követelményeit ügyeimen kívül hagynia. A fővárosi üzemek dolga, nem oldható meg teoretikus elgon­dolásokkal, mert félmegoldásoknak és kényszerintézkedéseknek csak kárát látná a közönség és maguk az üzemek. suéű golyós- ás görgős- csasagvaH. ?pec. autó- es motorkerékpár csapagyak Teljes közlőmű berendezések Tehíon : J. 402-78 J. 388 57 Svéd GoejtóscsapAgv RészvénytábíasAo Budaoest. IX- Üllői út 55. BEER SÁNDOR V.. Gróf Tisza istván-ufca 5. Telefon : 824 29. Zománctáblái közismertek ,'aBWiüM...imignf' ifffTfrn—-tnn mi |R— 11UCSIVYÁK KÁROLY Ratlapesl SzdKsslflvarpsí Vloadű giierem Bankettek, társasvacsorák, lakomák, stb. céljaira az I. emeleti éttermek kaphatók. Elsőrangú konyha. — Szolid árak. TELEFON s AUTOMATA 811—41. Családi ház telekkel, közművekkel. Újpesten, dunaperti kertváro­sunkban. Ideális, egészséges fekvés 2 szobás, fürdőszobával 2000 P lefizetés után elsé öt évben 1200 P, további 15 évben 600 P törlesztéssel. 3 szobás, fürdőszobával 3C00 P lefizetése után első öt évben 1600 P, további '5 évben 800 P törlesztéssel. Szt. István-telepen, (palffy-tértől indulö, HÉV állomás) levő kert­városunkban még kedvezőbb feltételekkel. TnlLrolf külön is kaphatók már 36 havi 27 IClIlCR pengős részlettel. Foglaló nincs! Bővebbet Építő és Parcellázó Rt Újpest, Beniezky-utca 3­Tel.: 940-54. Városi iroda: V., Szabadság-tér 7., I. 40. Kérjen piospektust! * MEGJELENT A KALLÓS 1Á N 0 S-f éle „Gazdasági, Pénzügyi és Tőzsdei Kempasz“ 1930/1931. évi évfolyamának második része két kötetben, több mint 1400 oldal terjedelemben. Tartalmazza: az összes budapesti és vidéki ipari, kereskedelmi, biztositó stb. vállalatok legújabb adatait. A már elő­zőleg megjelent két kötettel együtt — amely a budapesti és vidéki jiénzinté- zetek adatait közölte — most már négy kötetből áll a nagymérvben kibővített komplett kompasz. Mind a négy kötet ára együtt — több mint 2200 oldal terjedelemben 60 pengő. Megrendelhető: a Pesti Tőzsde kiadó- hivatalában, Budapest, IV., Városház- ucca 6. szám. Telefon: Aut. 896—96. MEGRENDELÉS. Levágandó és beküldendő. KALLÓS JÁNOS-féle Gazdasági, Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz BUDAPEST IV., Városház u. 6. Ezennel megrendeljük Kallós Jánosnak, a Pesti Tőzsde főszerkesztőjének: GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TŐZSDEI KOMPASZ 1930/31. ÉVRE cimü évkönyvét egy példányban 60.— pengőért, mely összeget a Kompasz leszállításakor kifizetjük. cégszerű aláírás. Mályás János szobafestő- és mázo’ómester X-, Alkér-utca ÍO. szám- Tslefonhiyó: Kőbánya 5—70

Next

/
Oldalképek
Tartalom