Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-06 / 49. szám

rrjmmwTXT mint a kistaxik — abban az esetben — ha csak egy vagy két embert szál­lítanak. A közönség nyilvánvaló ér­dekében a kielégítéséről van itt szó. de maguk a taxisok is örülnek en­nek a megoldásnak, mert általános panaszuk, hogy a nagy taxik leg­többször napokon át kihasználatla­nul állanak a standokon. A nagy- taxi első díjszabása tehát a jövőben teljesen azonos lesz a kistaxiéval és csak három vagy négy személy uta­zása esetében érvényesül a II. díj­szabás. Állandó bútorvásár a Központi Városháza épületéken BUDAPEST. IV., KÁROLY KIRÁLY-UT 28 Telefon : Aul. 896-06. háló, ehédiü és uriszoba bútorok szalongarnlturák, r e k a m í e r e k, Kedvező fizetési feltételek. Káro tos és Paszomanyos mesterek orsz. Sz. KVILA GYULA BÁDOGOS-, VIZ-, GÁZ- ÉS FŰTÉS- BERENDEZÉSEK VÁLLALATA BUDAPEST, EJ., TÖRÖK-UTCA 8. Telefon: Aut. 516-55. Postatakp. csekksz. 50.167. FRATRICSEVICS ERNŐ éoitómes er. építési vállalkozó BUDAPEST, VII., KAZINCZY-U. 8 Telefon : József 324-49 VÍGNÁL! RAFAELLO EsronzGRlö BUDAPEST Lakás: Peáneházy-ulca f S/D. Gyár; VI., Jász-utca 14. szám TELEFON : AUTOMATA 919-12. SÍM KO ANTALNE ÉPÜLETÜVEGES. KÉPKERETEZŐ ÜVEG-ÉS PORCELLÁNKERESKEDÖ Budapest, IK., Ferenc-körut 10-21 Tel.: J. 390-81 1930 december 6. A visszasorozott tisztviselők panaszát végleg elutasította a közigazgatási bíróság Kimondja az Ítélet, hogy közjogi viszonylatban nincsenek olyan szerzett jogok, amelyeket ne lehetne megváltoztatni- Az Uj Budapest tudósítójától — Még 1925-ben, noha a főváros törvényhatósági bizottsága más­képpen határozott, úgy intézkedett a belügyminiszter a fővárosi tiszt­viselők nyugdíjazását illetően, hogy amennyiben a tisztviselőnek az el­látásra való igénye az 1925. évi jú­lius hó elsejét követő időben nyílt meg, a részére járó ellátási dijat úgy kell megállapítani, hogy az ellátás alapjául arra a fizetési osz­tályra és fizetési fokozatra papír- koronákban megállapított fizetés szolgáljon, amely fizetési osztályba és fizetési fokozatba az illető tiszt­viselő a tényleges szolgálatban utoljára tartozott. A belügyminisz­ter ezen intézkedését több száz ér­dekelt tisztviselő panasszal támad­ta meg a közigazgatási bíróságnál és az első négy ügyben most érke­zett le a közigazgatási bíróság dön­tése a főváros polgármesteréhez. A közigazgatási bíróság a bel­ügyminiszter rendeletét és a tör­vényhatósági bizottság ezen rende­letet tudomásul vevő határozatát minden esetben jogosnak mondja ki és a panaszosokat folyó év októ­ber hó 28-ik napján a Szinyei-Mer­se-tanácsban tartott üléséből kifo­lyóan elutasítja. Az ítéletek indo­kolása szerint a panaszoknak nin­csen kellő alapjuk, mert a közjogi viszonylatban változás alá nem eső szerzett jogok, melyeket törvényes jogszabályok nem érinthetnének, nincsenek, igy tehát szerzett jogok­ra sikerrel nem lehet hivatkozni. A panaszosoknak 1925. julius hó elsejétől járó fizetését és ennek alapján nyugdiját a közigazgatási bíróság ítélete szerint úgy kell meg­állapítani, hogy az ellátásnál az uj ítéletekkel egybekötött az a fizetési osztály szolgáljon alapul, amelyhez tartozik 1925 julius hó elsejétől az az állás, amelyet a panaszosok a tényleges szolgálatban utoljára el- töltöttek. Az a kérelme tehát a pa­naszosoknak, hogy ellátási dijaik továbbra is azután a fizetési osz­tály és fizetési fokozat után álla­píttassanak meg, amelyben a nyu- galombahelyezéskor tartoztak, nem teljesíthető. A közigazgatási bíró­ság ítélete a városházán nagy fel­tűnést keltett és az érdekelt vissza­sorozott tisztviselőket utolsó re­ménységüktől is megfosztotta a fizetési, illetőleg nyugdijtöbbletet illetően. ! Alapítási év : 1868. CRIST0F0LI VINCE KÖPADLÓ, FAYENCE FABURKOLAT í BUDAPEST. VII., Gizella ut 31. sz. Telefon: Aut. 982—20 Zugló: 69—07. Straub U. festék-üzlete BUDAPEST, IV. kér., Petőfi-tér 1. (Régi Piarista-épület.) alapult 1854-ben. Telefon Sut.: 884—26. BICELLA Mioiett-sugarakat átDocsájtú drűtüuegpútiú Lakosztályok, lég- és napfürdők, gará­zsok, gyári-üzemek, istállók, baromfi- ólak, gazdasági épületek, kiállítási csar­nokok, kerti melegágyaknál és min­denütt, hol eddig ablaktörés elkerülhetet­len a BICELLA törhetetlenségénél fogva előnyösen használható. Kérjen mintákat és árajánlatot! KUN STÄDTER VILMOS VIII., JÓZSEF-KÖRÜT 7. SZ. MElTSll FERElfG KönyuKdiészets szatMmazott irattan tíDlagtíár BUDAPEST. IV., SZARHAUTCA 4 Nagy arany Telefon : érmekkel kitüntetve Automata 840 — 02 Tulajdonosok: Mentáik Ferenc és Mentsik Viktor BienenstoK júzsel és Fia írógép, papír, nyomtatvány és trodafelszerelési osztálya, rug­gyanta bélyegző-gyár, vésőin­tézet, zománctábla-gyár Budapest, Vili., Rákóczi-ut 27. Telefon: József 421—34. í UUA. ■ iiunv rim 1 f VIIÜL LUIIUI LlYlIL f l építőmester Á f József-körut 19 Telefon: 432-10 f —« m mi—■«*»■—— » P7ÍBRQ 1 áQ7|lí ácsmester, készít egyszerű ŰLIVUU LQulIU és speciális ácsszerkezeteket Bpest, IX.. Üllői-ó! 63. Telefon J. 300-07. Parafakőgyár R.-T. •MlStt KLEINER ES BOKMAYBK városi irodák: Budapest, Főherceg Sándor-téc 4 Telefon: József 801-14 és Jóuaí 801-1« Gyár: Bpeet, X-, Noszlopba. 2. Tel.: J. 390-44 GYÁRT: mindenfél« hőszigetelő anyagokat, gázkészülé­kek, csővezetékek, hütőhelylségek szigetelé­sére. „Kabe-‘ jelű kovaföld építési és sziget», lési (emezeket. Száras gipsztáblafalak, rabit» falak, mennyezetek, stucco-mnnkák etb. szállí­tása és készítése. SZÜTSJENŐ oki. mérnök, épitőmeoter, építési vállalkozó Budapest, um., szentkirályi-utca 35 Telefon : József 429—43. Városházi történetek SIPO CZ POLGÁRMESTER ugyan, amikor S ü m e g i Vilmos szavaira válaszolva elparentálta a közgyűlést, azt mondotta, hogy ez az ülés nem biztosan az utó l- só, mégis mindenki meg volt győ­ződve róla, hogy ez a törvényható­sági bizottság többet nem fog ösz- szeülni. Olyan bucsuzkodás volt tehát, mint még soha, elkö­szöntek egymástól, akik egyetlen listán sem szerepelnek a már kitű­zött városatya-választásokon: a v i- s z ont nem látás ra! Rep old bácsi, aki különben a jövőben a kerületi választmányban fogja honmentő ideáit előadni, gon­dosan vigyázott arra, hogy ő le­gyen az utolsó interpelláló. Fel is olvasta rőfnyi hosszú indítvány árit, azonban teljes közöny közepette, mert senki sem volt kiváncsi R e- p old bácsi mondókálira. Azután le­oltották a fényes csillárokat, át­vette uralmát a csend, hogy az ad­venti pihenő után az uj esztendő­ben uj küzdelmekre ébredjen az uj törvényhatósági bizottság ... A KI MAR ADOTTAK LISTÁJA majdnem, olyan tekintélyes, mint azoké, akik újra a siker reményé­vel vesznek részt a választásokon. A jobboldalról — hogy a kerületi sorrendet betartsuk — nem ment listára Székely János volt ál­lamtitkár, Bozóky Ádám, a ki­tűnő vízivárosi fiskális, M ett e l- k a Frigyes, az óbudai katolikus egyházközség elnöke, Ortvai Re­zső, a Lipótváros közkedvelt plébá­nosa, M i l o t a y István, a Magyar­ság szerkesztője, Benzsay' Ká­roly, aki hónapok óta súlyosan be- , fő / ö r ö k Zoltán erzsébetvárosi káplán, P e rn d l Flóris építész, H a l as z Pál dr. segédlelkész, az­után Pál fy József Boros Gábor dr., S z aká l Géza, K rii g e r Ala­dár dr. országgyűlési képviselő és masok. Erősen megfogyatkoztak azonban a többi pártok sorai is, igy nem lesz szerencsénk F ót hi Vilmoshoz, Bárány Oszkárhoz, Posta Sándorhoz, S p ett Ferenc­hez, Mayer Ernőhöz, Stern Sán­dorhoz, Kovács Ernőhöz, Ehr­lich G. Gusztávhoz, Szontagh Tamás bácsihoz, P olónyi Dezső­höz és L at in ák Jenőhöz sem. Őszintén sajnálni fogjuk Kiv o- v ic s Károly őborbélysága kima­radását és pereg a könnyünk, ha arra gondolunk, hogy S zent Ír­ni ay Imréné, a Németvölgyi-uti városi házakból, mint középiskolai tanár nem fog besiethetni a közr gyűlésre, hogy hozzászólását a tan­ügyi költségvetéshez elcseveghesse. Hiányozni fog Battenberg La­jos dr. nyug. államtitkár is és a közgyűlési padokból visszakerül a sajtókarzatra Vir á g h Géza, aki itt valószínűleg sokkal jobban érzi magát. Rövid vendégszereplés utóm letűnik a színpadról Román Ernő műépítész, aki alig néhány hétig volt bizottsági tag és nem fog töb­bet a társalgóban dörmögni b ibi- thi Ho rváth János baritonja. Csak azokat említjük ez alkalom­mal, akik semmilyen minőségben nem kerültek egyetlen listára sem, azokról, akik listán szerepelnek ugyan, de nem jöttek be, annak idején szintén meg fogunk emlé­kezni. Sorra kerülnek majd a nagy nem­zetmentő hősök, akik akkora, kép­pel jártak, hogy — alig fértek el a közgyűlési teremben, a saját igen tisztelt bőrükről nem is beszélvén. Egyelőre ezt a seregszemlét tartot­tuk meg, annak megállapítása mel­lett, hogy a távozók kedvesek, sze­rények és nyájasak voltak, mint a szerény ib oly a. * HATTYÚDALOK ZENGENEK közbekiáltások formájában a köz­gyűlési teremben, mindenki el akar­ja mondani, ha csak egy-egy köz- berikoltás formájában is, ami szusz még benne van, hadd lássa a kö­zönség, hogy ők a rendíthetetlen bajnokok, nem ugyan a tehetségük­kel és a hozzáértésükkel, hanem — a t or kukkal. Ne kicsinyelje senki ez öblös torkokat, mert olya­nok is számosán vannak a közgyű­lési teremben, akik még a tor­kukkal sem keltettek feltűnést az elmúlt ciklusban! Kit érdekel azonban a közgyűlési pakfon-há- boru, amikor odakünn az igazi nagy harc folyik a maga véres ko­molyságában. Ki figyel ezekre a közbekiáltásokra, gusztustalan hit­vitákra, amelyek kellemetlen mel- lékizt adnak az utolsó közgyűlés­nek! Glücksthal Samu és Klór Zoltán vitáztak a nagy nyilvános­ság előtt, hogy az igazi zsidónak melyik táborban kell lennie: a kor­mánypárton-e vagy az ellenzéken? Természetes, hogy a numerus klau- zus is belekerült a vitába, és az utolsó közgyűlésen a jobboldal an­nak lehetett tanúja, hogyan vere­kednek egymással a kormánypárti és az ébredő zsidók. Meg is jegyez­te a társalgóban egy jobboldali vá­rosatya, bizonyságát szolgáltatván, hogy gyakori látogatója a magyar királyi, Operának: — Úgy érzem magamat, mintha a Hugo nőtt ák előadásán lennék. Ott a keresztények verik egymást a színpadon, a zsidók pe­dig élveznek és örülnek a páholyok­ban! A Glücksthal—Klár-háboru a fordított Hugonották e s e- t e: itt a zsidók ölik egymást a színpadon, és a keresztények mu­latnak rajta! * LÉDERMANN MÓR megválasz­tása örökös t a g g á: mindig di­csősége marad a főváros most ago­nizáló törvényhatósági bizottságá­nak. Csak azt sajnáljuk, hogy ez a ritka kiváló férfiú csengő hangját alig hallatta a közgyűlési terem­ben, nélkülöztük költségvetési be­szédeit, boldogtalanok voltunk, hogy interpellációinak és indítvá­nyainak érdekes adatait egyetlen alkalommal sem lehettünk szeren­csések feljegyezni, nem, Léder- mann ur nem szónokolt a közgyű­lésen, enyhén domborodó embon pointje csak a büffében jelezte tu­lajdonosának fenkölt elmeélét. Nem, nem a közgyűlési terem az igazi otthona városunk emez örö­kös atyjának, hanem az Erzsébet­város, annak is a szükebb belső­része, amely büszkén vallja párt- és felekezetkülönbség nélkül örökös tagnak Lédermann urat. A kormánypárt erzsébetvárosi szervezete rendezett nemrégiben választói nagygyűlést, melyen az elnöki széket Ugrón Gábor mel­lett Lédermann Mór úgyis mint párt szervezeti elnök foglalta el. Az illusztris párt szervezeti elnök fel­adata volt, hogy bemutassa a nép- gyülés szónokait, többek között K álla y Miklós kereskedelemügyi államtitkárt, aki — mint Léder­mann kijelentette róla, — „nem egy mindennapi ember, neki nagy ér­zéke van minden iránt, különösen a kereskedők és iparosok iránt.“ Bethlent is emlegette Léder­mann, aki „egy olyan miniszterel­nök, mindenhová utazik és akit lát­juk, hogy Németországba fejedelmi pompába fogadtak és aki Ankorá- ba is volt és mindenütt volt, hogy revíziót csináljon arra nézve, amit tőlünk elraboltakAzután igy foly­tatja nemes szónokunk: „Ez egy olyan kormány, amely folyton dolgozott és utazott ezért a nép ér t.“ A többi szónokok elmefuttatásait nem, közöljük, unos-untig van már mindenki a kortesbeszédekkel. A választások előestéjén azonban nem volt érdektelen Lédermann Mór né­hány gyorsírói feljegyzéssel hitele­sített bölcs mondását felemlíteni, bizonyságául annak, hogy vannak nemzetünknek nagyjai, akik az örö­kös tagok sorából tehetségükre, közéleti múltjukra és ami a jelen pillanatban a legfigyelemreméltóbb: zamatos magyar beszédükre való­ban kiválnak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom