Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-06-28 / 26. szám

1930 Junius 28. UjjBunAPJEsr 5 VITÉZ MIHÄLY FERENC szobafestő- és mázolómester X., HARMAT-UTCA 2. SZ. Telefon-hívó: Kőbánya 4-02 Elvállal minden szakmabeli munkát Dona Döme és Társa Papír és írószerek gyári raktára a „Papirmalomhoz“ Budapest, IV., Aranykés-u. 6 Telefon: Automata 877—15. Alapítva: 1790-ben. AMON ANTAL ÉS FŰI ■OvezGmestersx Ok films 4a betenépBésI aAMalkoaA, ^ MéiBkfkéByB, VIBl. PUTÖ-VTCA Ml Takfaai L M8M WORTHINGTON SZIGATTVG6EP RESZGÉGVTÁRSASÁG Budapest, V., Váci-ut 4 Telefon: 222-10 Dugattyús, centrifugál és turbina szivattyúk. Kutszivattyuk, kézi és motorhajtásra. Légcompressorok, Hűtőtornyok. Benzinmotorok. Munkácsy Ernő teilet- <• ■ilikilNMifcr, Ufcaréktfizkely- 4« UtjrfcikéuM ♦ ■CSAPEST. VII., Bézss aeca M " Tel.: J. 312-80 VÁLTÓÁRAMÚ BARjUHCgff A LEGJOBB KERESZTÉNY NAPILAPOK: NEMZETI ÚJSÁG UJ NEMZEDÉK Egyhangú leiülés a kereszténypártban Kik a Keresztény Községi Párt örökös tagjai és szakbizottsági tagjai? — Impozáns lesz a Keresztény Községi Párt vasárnapi jubiláris diszközgyülése — Az Uj Budapest tudósitójától — Amig valamennyi pártban a tör­vényhatósági tanácsi, az üzemigaz- gatósági és a szakbizottsági tagsá­gok körül elkeseredett küzdelem folyt, a Keresztény Községi Párt az erre vonatkozó jelöléseket egy­hangúlag, vita nélkül ejtette meg. Ez a körülmény komoly és a jövőt illetően biztató jele annak, hogy az egyéni ambíciók és érdekek hát­térbe szorulnak a Keresztény Köz­ségi Pártban, amikor az egyetemes közérdekről van szó. A párt belső életét nem zökkentették ki a rendes kerékvágásból a jelölések, a keddi pártértekezlet zavaró momentumok nélkül ejtette meg a jelöléseket. Wolff Károly dr. elnökölt az e heti pártértekezleten, javaslatait a párt egyhangúan tette magáévá. Eszerint a szakbizottságokba a Ke­resztény Községi Párt a következő­ket küldi: Elnöki ügyosztály: Payr Vilmos, Szakái Antal dr., Frühwirth Má­tyás, Bozóky Ádám dr. A bizottság elnöke Lázár Ferenc dr. Magasépítési ügyosztály: Repold Károly, Paulheim Ferenc, Munká­csy Gyula, Verebély Jenő dr. A bi­zottság elnöke: Petrovácz Gyula. Útépítési és csatornázási ügyosz­tály: Bauknecht Tamás, Máté Ist­ván, Mettelka Frigyes, Piazza Győ­ző, K. Császár Ferenc. Az elnököt ebben a bizottságban az Egységes Községi Polgári Párt delegálja, a bizottság elnöke K. Császár Ferenc lesz. Közjogi, katonai és illetőségi ügy­osztály: Tabódy Tibor, Hohenbur- ger Antal, Janits Imre dr., Wenczel Árpád dr., Török Zoltán dr. A bi­zottság elnöke: Gaár Vilmos lesz, alelnöke: Hohenburg er Antal. Közlekedési ügyosztály: Buday Dezső, Botzenhardt János dr., Mik­lós Ferenc dr., Koós Jenő és Wün- scher Frigyes. A bizottság elnöke. Kozma Jenő lesz, alelnöke Buday Dezső. Pénzügyi ügyosztály: Platthy György dr., Szőke Gyula dr., Buday Dezső és Joannovics Pál. A bizott­ság elnöke: Wolff Károly lesz, al­elnöke Kozma Jenő. Tanügyi ügyosztály: Kirchner Béláné, Bednárz Róbert, Csóka La­jos, Hunkár Géza és Raffay Sándor. A bizottság elnöke: Bódy Tivadar lesz, alelnöke: Raffay Sándor. Közélelmezési ügyosztály: Wa- yand Miklós, Lampel Vilmos, Vass Béla, Szeemann Mihály, Pahányi Ferenc. A bizottság elnöke: Usetly Béla dr., alelnöke: Lampel Vilmos. Közjótékonysági ügyosztály: Blieszner Ágoston, Ilovszky János, Mihalovics Zsigmond. Kocsán Ká­roly. A bizottság elnöke: Buday Dezső lesz. Közegészségügyi ügyosztály: Do- ros Gábor dr., Hódossy Gedeon dr., Krizs Árpád, Székely János. A bi­zottság elnöke: Csilléry András lesz. Városgazdasági ügyosztály: Dí­vány i Károly dr., Brunecker Lajos, Weszelszky Gyula dr., Pálffy Jó­zsef. A bizottság elnöke: Homonnay Tivadar lesz. Üzemi ügyosztály: Pászthy János dr., Szabó József, Ravasz Árpád, Stadler Nándor. A bizottság elnöke: Becsey Antal lesz, alelnöke: Kos- salka János dr. A kegyúri bizottságba a párt a következőket delegálta: Wolff Ká­roly, Lampel Vilmos, Hochenburger Antal, Mettelka Frigyes, Tabódy Tibor, Hufnagel Imre, Petrovácz Gyula, Bednárz Róbert, Krizs Ár­pád, Blieszner Ágoston, Szőke Gyula, Hunkár Géza, Ortvay Rezső, Mihalovics Zsigmond. Ugyancsak a keddi pártértekezle­ten jelentette be Wolff Károly dr., hogy a főpolgármester elnöklésével az örökös tagok kijelölésére delegált bizottság a huszonkét helyre a kö­vetkezőket jelölte a törvényhatóság örökös tagjaivá: Baracs Marcel, Bárczy István, Becsey Antal, Bed­nárz Róbert, Bódy Tivadar, Buday Dezső, Csepreghy-Horváth János, Csilléry András, Ernszt Sándor, Gaár Vilmos, Glück Frigyes, Joano- vich Pál, Kozma Jenő, Ledermann Mór, Németh Béla, Plathy György, Petrovácz Gyula, Schmidt Richárd, Sümegi Vilmos, Ugrón Gábor, Vi- czián István és Wolff Károly. Az erre vonatkozó elnöki bejelen­tést a párt egyhangú helyesléssel fogadta. Kétségtelen, hogy ez alka­lommal nem sikerült az összes jogos igényeket kielégiteni, a Keresztény Községi Pártnak számos tekintélyes és nagyérdemű tagja van, akiket jogosan óhajt az örökös tagok sorá­ban látni a fentieken kívül a keresz­tény közvélemény. Mivel a törvény 22 szakasza szerint választásra ke­rülő örökös tagok közül még tizet az uj fővárosi törvényhatósági bi­zottság fog megválasztani, megvan minden remény arra, hogy ezeket a jogos ambíciókat is ki lehet elégí­teni. * A Keresztény Községi Párt fennállá­sának tízéves jubileuma alkalmából f. hó 29-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a fővárosi Vigadó termeiben diszülést tart, melyen beszámolót mond a párt vezére: Wolff Károly és a párt nevében beszélni fog: Csilléry András dr. Ke­resztény Testvérek! Szeretettel hivunk és elvárunk e gyűlésünkre. Tegyetek hi­tet a párt elvei és törekvései mellett. A rendezőbizottság. ff IQ * A főváros legkedveltebb gyógyintézete tj&mssmB3B Dr. PAJOR szanatórium és vizgyógyintézet BUDAPEST, Vili., VAS-U. 7. Szív- és vérbetegek külön osztálya i Asztalos munkák gyára Hencz Kálmán Budapest, IX., Erkel-utca 17 Telefoni Aut. 860-02. S1MKÖ ANTALNÉ ÉPÜLETÜVEGES. KÉPKERETEZÖ UVEG-ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐ Budapest, IM., Ferenc-Hörut 19-21 Tel.: J. 390-81 GRANDJEANJÓZSEF épülef én műlakatoK Takaréktűzhelyek gyártása V., Gróf TUm IatrAn-u. 14 (Bálvány-a. sarkdb) Épület-, bútor- és portélasztalos KOSZORÚ IMRE JÁNOS Budapest. DC, Páva ucca 24. BICELLA Ultraufoleti-sugaraKat atbocsajtű drótQuegpötiú Lakosztályok, lég- és napfürdők, gará­zsok, gyári-üzemek, istállók, baromfi­ólak, gazdasági épületek, kiállítási csar­nokok, kerti melegágyaknál és min­denütt, hol eddig ablaktörés elkerülhetet­len a BICELLA törhetetlenségénél fogva előnyösen használható. Kérjen mintákat és árajánlatot! KUNSTÄDTER VILMOS VIII., JÓZSEF-KÖRUT 7. SZ. Alkalmi vásár részlet áruház bebutoroz és felruház Budapest, VI., Fóthi-ut 18. Versenylároyalási hirdetmény Budapest székesfőváros tanácsa — utalással a Fővárosi Közlöny „Hivata­los hirdetések“ rovatának élén közölt általános ajánlati feltételekre — nyil­vános versenytárgyalást hirdet több fővárosi kisdedóvodában szük­séges gummipadozati és linoleum burkolási munkákra. A bánatpénz tekintetében . a fentebb emlitett „Hivatalos hirdetések“ rendel­kezései az irányadók. A vonatkozó költségvetési kiirás nyomtatványai ivenként 50 fillérért kaphatók 1930 évi junius bó 12-étől kezdve naponta délelőtt 11—1 órák kö­zött a székesfővárosi tanács II. (köz- épitési) ügyosztályának IV., Központi városháza, III. em. 342. sz. szobájában. A szükséges felvilágositás megszerez­hető a tanácsi II. ügyosztályban az elő­adónál, a Központi városháza, III. em. 316. ajtó alatti hivatalos helyiségben. Az ajánlatok 1930. évi julius hó 7-én délelőtt /410 óráig a tanácsi II. (középitési) ügyosztály III. em."350. sz. szobájában adandók be. Az ajánlatok ugyanazon napon, ugyan­azon tanácsi ügyosztály üléstermében .(Ili-em. 354. sz.) 10 órakor fognak nyil­vánosan felbontatni. Budapest, 1930. évi junius hó 10-én. A székesfőváros tanácsa. KA7ZER TELEFON: 539—14 ÉPÍTÉSI vallalata /., SZIRTES-U. 3/b. rcjm ftP aunuac egyházi szobrász, oitárépitő UkJÍlIVLUu nnUilflk) és egyházművészei templom- berendező. Műterem : Budapest, IX., Xinizsy-utca 14. sz. Római kathoiikus cég. Az első beszerzési forrása a iából és kőből készült templombeiendezési tárgyaknak. Nem kereskedő. HORVÁTH MIKSA sztmGiPtR m. magyar lacHiim Cleaner (Vákum Kimer) Budapest, V., Visegrádi-utca 62 Telefon: Aut. 906—98, 906-99 Alapítva: Alaptőke: 1903 _ P 600.000 Szőnyegek és szőrmék nyári gondozása Szőnyegek művészies ja- vitása, mosása és festése Magyar perzsaszőnyegek gyártása és eladása ERDÉLYI I mmmmmmmmm müintézeteJ udvari fényképész IV*j SOfllíIlOlWBÍS-U 2,1

Next

/
Oldalképek
Tartalom