Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-03-29 / 13. szám

1939 március 29. UJ MtüJOARESE 5 Ágoston Géza a Szentföldről Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök vasárnap délután a régi képviselő­ház zsúfolásig megtelt nagytermé­ben tartotta meg vetített képekkel kisért érdekes és vonzó előadását szentföldi utazásáról. Megjelentek az előadáson: Erzsébet kir. herceg­nő őfensége udvarhölgye, özveg’y Sorsok Ferencné kíséretében, gróf Zichy Gyula kalocsai érsek, Sipőcz Jenő dr. polgármester és édesanyja, báró Skerlecz Iván v. b. t. t. volt horvát bán. Csiszárik János dr. püs­pök, meghatalmazott miniszter. Mé­száros János dr. érseki helytartó, Tormay Cecilia alapítványi hölgy, gróf Ambrózy-Migazzi Lajosné, Bez- zegh-Huszágh Miklós dr. főkapi­tány, Bérezel Jenő alpolgármester és neje, Csupor József dr. tanácsnok és neje. Csordás Elemér dr. tiszti fő­orvos és neje. Szigetiig János felső­házi tag. A törvényhatósági bizottság tagjai közül: Buday Dezső és neje, Cseh Jenő dr., Dörfler Lajos, Dras- kóczy László, Kabakovits József dr., Szakái Géza, Takáts István dr., Vere- bélyi Jenő dr., Weszelszky Gyula dr., továbbá: Wurrnb Elemér árvaszéki elnökhelyettes és neje, Dingha Ár­pád közp. pénztári igazgató és neje, Hónffy Lajos, az adószámviteli hi­vatal igazgatója. A papság köréből: Podhorányi József dr. és Mosonyi Dénes prelátusok, Madarász István dr. ajját, min, tanácsos, báró Vécsey Ä. József dr, c. kanonok, F'eich Hu­ger Mátyás dr. szentszéki tanácsos, Bangha Béla dr. jézustársasági ház­főnök, Köhler Ferenc dr. lazarista házfőnök, Medveczky Medárd szent- ferencrendi szerzetes, Kálovits Rezső bencésrendi tanár; a plébánosok közül: Farkas Alberik dr., Ortvay Rezső dr., Töttössy Miklós dr. és Krajnycik Gábor dr. görog-kat. plé­bános; továbbá lovag Ember József altábornagy, Turcsa Tódor dr. ve- zértörzsorvos, Bozóky Gyula vezér­kari ezredes, Szeőke Bálint cs. és kir. kamarás, huszárezredes, Gopcsa László dr., Papp-Ragány István dr. és Vass Tamás dr. államtitkárok, Igyártó Sándor táblai elnök, Szeőke István kúriai tanácselnök, Csopey Dénes dr. kúriai biró, Agárdy Jenő dr., Bozóky Kálmán dr., Balázs P. Elemér dr., Csekenyey Jenő, De Pottere Gerard, Máttyus Zsigmond, Téry Tivadar dr., Rónaszéki-Trux Jenő dr. és Rónaszéki-T rux Lajos dr. min. tanácsosok, lovag Ember Károly főigazgató, Müller Alajos Máv. gépgyári igazgató, Avedjk Félix dr., a kir. biintetőjárásbiróság elnöke, Bónis István főkapitány­helyettes. Fekete László dr. kir. köz­jegyző, Végh Jenő, az OKH. igaz­gatója. A nagyszámú előkelő hallgatóság percekig tartó lelkes tapssal és tet­szésnyilvánítással fogadta a mind­végig lebilincselő előadást, amely közel három óra hosszáig tartott. Csordás főorvos szabadságon. Csordás Elemér dr. tiszti főorvos kétheti szabadságra külföldre uta­zott. Távollétében a hivatalt Szécsi Ernő dr. tiszti főorvos-helyettes ve­zeti. MUCSNYÁK KÁROLY BnJanesl Sztelövarosi VioaiM euerem Bankettek, társasvacsorák, lakomák, stb. céljaira az I. emeleti éttermek kaphatók. Elsőrangú konyha. — Szolid árak. TELEFONI AUTOMATA 811-41. Cyrano Balatonkenesén Nagysikerűnek Ígérkezik a Kemény Legé­nyek Társaságának vasárnapi kirándu­lása Balatonkenesére — Az Uj Budapest tudósitójától — A Segitőalap kenesei üdülőtelepé­nek nagytermét, amelyet bizony kissé megviselt a téli időjárás, sür­gősen meszelteti a derék Kuszenda igazgató: vasárnapra jönnek a Ke­mény Legények, akiknek kirándu­lása mindig szint és meleget hoz a szürke és egyhangú kenesei életbe. Idefönn Zobor tanácsjegyző, a Ke­mény Legények tollnoka, rendezke­dik, inkasszál, sürög-forog: százhúsz zord Kemény Legény vonul le szombaton délután Kenesére, hogy ott ünnepélyes vacsora keretében felavassa a Kemény Legények szob­rát és nagykönyvét. Az előjegyzések szerint Wolff Károly dr., a Keresztény Községi Párt elnöke és Sipőcz Jenő dr., pol­gármester, vasárnap reggel autón mennek le Kenesére, hogy ott egy napot eltöltsenek a Kemény Legé­nyek között. Szombaton délután utaznak Bérezel alpolgármester, Csilléry András dr., Tabódy Tibor, Bednárz Róbert dr., Ortvay Rezső dr., a tanács tagjai közül Édes, Né­meth y, Lamotte, Gallina, Borven­dég és Csármann tanácsnokok, Sze- methy tiszti főügyész, majd vala­mennyi elöljáró, számos főjegyző, Szlovák Pál dr. és doroghi Farkas Ákos dr., a polgármester titkárai. A Kemény Legények városatya tagjai, élükön Nagy Ferenccel, a Kemény Legények kapitányával, fognak megjelenni, soraikban ott lesznek a már emlitetteken kivül Ilovszky János, Mettelka Frigyes, Török Zoltán dr., Doros Gábor dr., bizottsági tagok és számosán. Nagyszerű disznótoros vacsora várja Ivenesén az érkezőket, amely után kezdetét veszi a hangverseny. Itt Németiig Ella fogja előrelátha­tólag a legtöbb tapsot kapni, aki út­ban Milánó felé, ahol a Scalaban vendégszerepei, áll meg egy napra sógora, Ilovszky János, kérésére Kenésén. Fénypontja lesz az estély­nek a BSE előadása, a főváros de­rék sportegyesülete Kovácsházi) Vilmos főjegyző a BSE társelnöke színdarabját adja elő: Cyrano Ba­latonkenesén címmel. A konferan­szié tisztjét maga a népszerű szer­ző tölti be. Cyrano szerepében Prück- ler András dr., Casteljaloux-éban Kovács Lajos dr. fognak jeleskedni. Ragenau Pertik Béla, gróf Guiche Boray Győző, Le Bret Kiéli Kál­mán lesznek. Krayer József dr. or­vos, a Kemény Legények alapitó tagja, humoros ódáját szavalja el Krisztián Lily, a Városi Színház tagja Babnik Béla gitárművész kí­séretével dalokat énekel. Hangver­seny után természetesen tánc, kivi­lágos virradatig. Vasárnap délelőtt szentmise lesz a telepi kápolnában, amelyet Ort- vai Rezső, lipótvárosi plébános ce­lebrál, Török Zoltán dr. erzsébetvá­rosi és Hauser Ignác dr. belvárosi segédlelkészek segédlete mellett. A vendégek két csoportban térnek vissza a fővárosba, vasárnap dél­után vagy a 4 órai vagy a fél nyol­cas vonattal. A rendezőség termé­szetszerűen arról is gondoskodott, hogy úgy menet, mint jövet külön vasúti kocsik álljanak rendelke­zésre. 'Ni Versenylíroyalásl hirdMny Budapest Székesfőváros Elektromos Művei igazgatósága nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet a Budapest I., Budafoki-ut 52: sz„ 4047. uj hrsz. alatti kelenföldi telepen létesítendő III. számú kazánliáz vasszerkezeti és az azzal szorosan összefüggő lakatosmunkálataira. Az alább megjelölt helyen átvehető feltételek értelmében szabályszerűen kiállított írásbeli ajánlatok magyar nyelven szerkesztve, az egységárak megjelölésével (egységáras versenytár­gyalás) teendők. Budapesti (Budapesten cégjegyzett) vállalkozók ajánlataikat postán nem küldhetik be. A szabályszerűen aláirt s az előirt ok­mánybélyegekkel ellátott pengőértékü, tanukkal láttamozott ajánlatok felirat­tal ellátott, lepecsételt borítékban nyúj­tandók be. Az ajánlatokat 1930. évi április hó 12-én délelőtt 10 óráig Budapest székesfőváros tanácsa XII. (világítási és vízvezetéki) ügyosztályá­nak kezelőirodájában, a kezelőfőtiszt kezeihez (Központi városháza, II. em. 295. sz.) kell benyújtani, vagy oly idő­ben postára adni, hogy az ajánlat a jelzett határidőig a tanácsi XXI. ügy­osztályhoz beérkezzék. A fenti munkákra az ajánlati vég­összeg után számított 2 százaléknak megfelelő összegű bánatpénz teendő le a. „Vállalati feltételekében körülirt módon. A fent megnevezett határidőre beér­kezett összes ajánlatok ugyanazon na­pon déli 11 órakor a tanácsi XII. ügy­osztályban fognak nyilvánosan felbon­tatni, mely eljáráson az ajánlattevők vagy azok igazolt képviselői jelen le­hetnek. Az ajánlattevők ajánlataikkal végle­ges döntésig, de legkésőbb 30 napig kö­telezettségben maradnak. Kizárólag csak oly ajánlatok vétet­nek figyelembe, amelyek a „Külön ki­kötések“ ben foglaltaknak szigorúan megfelelnek. A versenytárgyalási hir­detést, az ajánlati űrlapot, a vállalati feltételeket, az általános és részletes munkafeltételeket, a külön kikötéseket, a költségvetést, a pályázó által már végzett hasonló munkák feltüntetésére szolgáló űrlapot a jelentkező ajánlkozni szándékozók az Elektromos Művek épí­tészirodájában (V., Váci-ut 74, IV. em. 438. sz.) hétköznapokon délelőtt 9 és 12 óra között 20 pengő lefizetése ellenében megszerezhetik. A tervek dr. Bierbauer Virgil építész irodájában (IV., Váci-utca 71, IV. em.) tekinthetők meg délelőtt 149-től 1411-ig, ahol a szükséges műszaki felvilágosítá­sok is megadatnak. Az Elektromos Művek igazgatósága fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között, tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon vá­laszthasson, hogT a munkát vagy szállí­tást az ajánlattevők között tetszése sze­rint megoszthassa, vagy amennyiben a versenytárgyalás eredményét kielégítő­nek nem találná, úgy újabb nyilvános vagy korlátolt versenytárgyalást tart­hasson, esetleg a munkák vállalatba- adása tekintetében másként is intézked­hessél illetve, a vállalatbaadástól tel­jesen eltekinthessen. A munkák kiadása csak akkor fog megtörténni, ha a szükséges hitelösszeg az Elektromos Műveknek rendelkezésére fog állani. A szóbanforgó munka kényes termé­szetére és a kivitel nehézségeire való tekintettel a munka csak oly pályázó cégnek fog odaitéltetni, amely kimerí­tően és hiteltérdemlően igazolni képes, hogy hasonló műszaki jellegű munkát, mint önálló cég sikerrel végzett. Az Elektromos Művek igazgatósága kijelenti, hogy a munkák odaítélése iránt hozandó határozatai ellen jog­orvoslat csak birtokon kivül vehető igénybe. Budapest, 1930- évi március hó 20-án. Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek igazgatósága. BŐRKABÁTOK, a\i\ autó-bőrfejvédők, bőrnadrágok. Gyártja: sportmellények, stb. ACZÉL MUÚTI IPAR VII, KAROLY-KÖRUT 13. I. EMELET Fonsz tagoknak előnyös fizetési feltételek. A keddi pártértekezlet A Helyiérdekű megváltása, a szellemi szükségmunka és a népszínházi épület bérhát­raléka a Keresztény Köz­ségi Párt keddi értekezletén A keddi ünnepnapra való tekin­tettel hétfőn este tartotta meg e heti értekezletét a Keresztény Köz­ségi Párt Wolff Károly dr. elnök­letével. Napirend előtt Frühwirth Mátyás szállt síkra lelkes szavakkal amellett, hogy a mai nagy nyomor közepette okvetlenül folytatni kell a szellemi szükségmunkát, amelyet fedezet hiányában a főváros április elsejével tudvalévőén he akar szün­tetni. Wolff Károly dr. meleg sze­retettel hangoztatta, hogy a közép- osztály mai helyzetében a szellemi sziikségmunka folytatása okvetle­nül szükséges. Wolff Károly dr. in­dítványára elhatározta az értekez­let, hogy a főváros tanácsát fel fogja kérni a szellemi szükség­munka folytatására és megfelelő fedezet kijelölésére. Hangsúlyozta Wolff Károly dr. ezzel kapcsolat­ban, hogy a főváros pénzügyi hely­zetét nagyon súlyosbítja a népjó­léti minisztérium tartozása az el­maradt ápolási dijakkal. Ezután az elnök indítványára a párt az előző határozatok alapján nyolctagú bizottságot küldött ki a Helyiérdekű Vasutak megváltása ügyében készített többségi és ki­sebbségi vélemények tanulmányo­zására. A bizottság tagjai Csilléry András dr., Kossalka János dr.. Homonnay Tivadar dr., Mettelka. Frigyes, Hohenburger Antal, Szi­getin János, Sármezey Endre dr. és Wünscher Frigyes. A párt az igazolóválasztmányba Lázár Ferenc dr.-t, a közlekedési bizottságba Müller Antalt, a jogügyibe Csep- reghy-Horváth János dr.-t küldte ki, akiket a szerdai közgyűlés meg is választott. Ezután Ilovszky János adta elő, hogy a népszínházi nyugdíjasok nem tudják megkapni közeljövőben már a nyugdijukat, mert a kultusz­kormány már 180.000 pengővel tar­tozik a fővárosnak a Nemzeti Szín­ház bérhátraléka fejében. Wolff Károly dr. abszurdumnak tartja, hogy technikai intézkedések elmu­lasztása miatt öreg nyug’dijasok éhezzenek. A párt felkérte Ilovszky Jánost, hogy személyesen járjon él a kultuszkormánynáí a bérhátralék rendezésének megsürgetése céljából. Készül a Prohászka-szobor. A Pro- liászka Ottokár püspök szobrának ter­veire kiirt pályázat bírálóbizottsága szerdán Wolf f Károly törvényható­sági bizottsági tag, az Országos Pro- hászka Ottokár Emlékbizottság elnöké­nek elnöklete mellett ülést tartott, melyen megjelent Buzáth János al­polgármester, Borán Lajos szobrász- művész, Czabalay Kálmán, a Fővá­rosi Közmunkák Tanácsának alenöke, Hoepfner Guidó műépítész, L y k a Károly főiskolai tanár, Lux Elek szob­rászművész, Petrovácz Gyula or­szággyűlési képviselő, Petrovics Elek főigazgató, Simái Imre szobrász- művész, valamint Némethy Ernő plébános és S z ő n y i Ottó, a Műemlé­kek Országos Bizottságának előadója, mint meghívott egyházművészeti szak­értők. A bizottság tagjai felsőeőri F ü - 1 ö p Elemér szobrászművész műtermé­ben megtekintették azV az uj szobor­tervet, amelyet felsőeőri Fülöp pálya­műve alapgondolata felhasználásával egy kisebb bizottság ellenőrzése mellett készített. A bizottság ezt a tervet a ki­vitelre alkalmasnak és az Emlékbizott­ság intencióit kifejezőnek találva, Pro- hászka Ottokár püspök szobrának vég­leges kivitelére a megbízást e g y h a n- gulag megadta felsőeőri F ü 1 öp Elemér szobrászművésznek. KISS J. JENŐ építési vállaikozó. AEROLITE-. CEMENTÁRU- ÉS TERRACIT GTÁR Központi iroda : III., Zsigmond-utca 70. Gyártelep : V.. Újpesti-rakpart. Munkácsy Ernő Vjl-pir.i!!»*: I I ' ^2 Tv «Klet- tm ■ÜikitMRikr, takarék!* ibetr- <a mi - ara II VBI ■i in ♦ MIAFfST. EL, Réua mm | 'let: J. I1B-K

Next

/
Oldalképek
Tartalom