Uj Budapest, 1929 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1929-11-02 / 44. szám

1929 november 2. ID BUDAPEST Friedrich István beszámolója. Fried­rich István, a déli kerület országgyű­lési képviselője f. hó 3-án, vasárnap délután 5 órakor tartja beszámoló­ját a régi képviselőházban. Fried- richnek a tavasz óta kifejtett nagy­szabású ellenzéki akciója országszerte óriási ‘érdeklődést váltott ki és leg­utóbb a törvényhatóság közgyűlésén a fővárosi törvényjavaslattal kapcso­latban elért hatalmas sikere után a fővárosban oly nagymértékben nyil­vánul az érdeklődés a beszámoló iránt, hogy a régi képviselőház ki- ősinek fog bizonyulni. A Keresztény Ellenzék szervezetei Központi párttroda: IV., Petőfi Sándor- utea 3, II. fm. 55. Hivatalos órák: min­den hétköznap délután 4—8-ig. Telefo­nok: Aut. 897—21 és 897—16. I. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden szerdán este Vil—9-ig. Várkertkioszk, I., Ybl Miklós- tér 9. Telefon: Aut. 533—59. II. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden kedden este 7—9-ig a Budai Vigadó vendéglőjében, 11., Szilágyi Dezső-tér 5. sz. alatt. III. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden szombat este 7—9 óra között az Esplanade-szálló kii- lönszobájában, III., Zsigraond-u. 38—40. sz. alatt. Telefon: Aut. 517—35 és Aut. 517—38. IV. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden szerdán este ^7—9-ig a központi párthelyiségben, IV.. Petőfi Sándor-utca 3, II. em. 55. sz. alatt. Telefon: Aut. 897—21. V. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden csütörtök este ül—9 óra között Mórócz István ven­déglőjének különtermében, V., Váei-ut 32. sz. alatt. VI. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden csütörtök este 7—9 óra között a Kéményseprő-ven­déglőben, VI., Aréna-ut 106. sz. alatt. Telefon: Lipót 981—79. VII. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden csütörtök este 7—9 óra között a Katolikus Legény- egyletben. VII., Rottenbiller-utea 20—22. sz. alatt. Telefon: József 300—92. VIII. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden péntek este 'A7—9 óra között Fodor Zoltán vendéglő­jének különtermében. VIII., Scitovszky- tér 3. sz. alatt. IX. KÉR. SZERVEZET: Összejövetelt tart minden kedden este 7—9 óra között, valamint minden vasár­nap délelőtt 11—1 óra között özv. Gurán Lázárné vendéglőjében, IX., Ferenc- körut 3. sz. alatt. — Purébl tanácsnok bolgár kitün­tetése. A bolgár cár Purébl Győző dr. székesfővárosi tanácsnokot, a buda­pesti bolgár iskola támogatása körül szerzett érdemeinek elismeréséül a Szent Sándor-rend tiszti keresztjével tüntette ki. A bolgár kitüntetés érté­kes és maradandó bizonyítéka Purébl tanácsnok érdemeinek. Ugyancsak a Szent Sándor-rend keresztjét kapták Petik Kálmán iskolaigazgató, a fővá­rosi gyermeknyaraltatási akció veze­tője, aki a bolgár-magyar cserediák- akciót létrehozta. PAULAY LÁSZLÓ elektrotechnikai és mechanikai vállalata Budapest, VIII-, Uosonczl-u. 3. Telefon : József 401-76. Boreste a Kis Rablóban Van egy kitűnő laptársunk Bu­dán, a Budai Napló, amelynek ha­sábjain a fővárosi törvény revízió­jának bősz védelme mellett egyébb, érdekesebb olvasnivalók is akad­nak. A nevezett lap fontosnak tartja, hogy a budai társadami élet megnyilvánulásaival is megis­mertesse olvasóit, és ezért pontosan hirt ad a kisebb-nagyobb banket­tekről, disznótoros vacsorákról, borestékről és más hasznos mulat­ságokról, amikor is csöndes kva­terkázás közepette feledik egyéni bajaikat a jó budaiak és csak a közállapotokkal törődnek. Laptár­sunk legutóbbi számában hirt ad többek között az óbudai Kisfaludy- szinház előadásáról, amely világ­rengető esemény alkalmával uj primadonna lelkesítette a harcsa- bajszu altofnereket, taxit követel a Svábhegyre, bejelenti a Hollós Má­tyás Társaság szezonnyitó választ­mányi ülését, (amely egyesület kü­lönben arról nevezetes, hogy ott csak szakosztályi elnökök, főtanácsi elnökök, ügyvezető elnökök és kincstartók vannak) — hirt ad to­vábbá egy nevezetes estélyről amely a Kelenföldi Társaskör ren­dezésében fog lezajlani. A kommüniké, amely e nagy fon­tosságú eseményt bejelenti, nemes egyszerűséggel „borestének“ nevezi a budaiak által remegve várt na­pot. Megtudjuk a közleményből, hogy ez a, bizonyos boreste a Zenta uccai Kis Babló vendéglő külön­termében lesz. Mellékesen megje­gyezve, anélkül, hogy bárkit sér­teni akarnánk, feltesszük a fogas kérdést: kiről nevezték el a Kis Rablót, és nem kellene-e a jellegze­tes elnevezésű vendéglőt Nagy Rablónak hívni? Megtudjuk az­után, hogy a borgazda tisztséget Sümeghi László dr. kormányfőta­nácsos, leír. közjegyző, a kör el­nöke tölti be (Éljen soká, éljen soká, éljen sookááá...), aki a bor mellé pörköltet és turóscsuszát is tálaltat. (Éljen, éljen! Ö lesz a mi képviselőnk, senki más! Adjon még egy pörköltet, pincnök, sok hússal és még több szafttal! Mért nincs elég tepertő ezen a csuszán? Éljen Sümeghi! Halljuk! Halljuk!)... Szerény és egyszerű, de Buda legeldugottabb részeiben is kelle­mes feltűnést kelt minden körülmé­nyek között a közleménynek az a sablonos tőmondata, mely szerint a kitűnő esemény alkalmával ven­dégeket is szívesen látnak! Az egészben csupán az a szomorú, hogy a kommüniké szerint „Becsey Antal elnök, Kelenföld nagynevű vezérférfia és az Egységes Községi Polgári Párt alelnöke, tájékoztatja a közönséget a városi politikában felmerült nagy horderejű kérdések­ről.“ Kétségtelen, hogy mindezek után Heneidától—Boncidáig, azaz a Gellért-tértől a. Sósfürdőig és vissza fog folyni a bor a nevezetes estén a Kis Rablóban, és a kör tag­jai, nemkülönben a tagok által be­vezetett jógyomru vendégek annyi potyapörköltet és turóscsuszát fog­nak nyomtatókul a bor előtt és után bekebelezni, hogy alig győzik majd horpadt degeszeik fölött a nadrágszijakon a lyukakat egyre kijjebb és kijjebb ereszteni. Társa­dalmi esemény lesz e bor-este, fáj­dalmasan emlékeznek vissza rá még hetek múlva is a kelenföldi kiskocsmákban, sőt magában a Kis Rablóban is, amikor majd kemény pengőkért hörpintik a borocskát, több nap lévén, mint kolbász és bor­gazda! Nem irigyli senki a Kelenföldi Társaskörtől sem a bort, sem a tu­róscsuszát, sem azokat a fontos vá­rospolitikai megnyilatkozásokat, amelyek a jóhangulatu közönség előtt el fognak hangzani, igazolván a régi közmondást, mely szerint nincsen öröm, üröm nélkül! Jó ét­vágyat és jó bort kívánunk kelen­földi választó-polgártársainknak, továbbá azt, hogy az ingyen-pör­költ és az öntözésre szánt borocska még számos alkalommal ismétlőd­jön, mígnem telítve lesznek nem­csak a kitűnő budai közjegyző pin­céjének jóillatu termékeivel, hanem azon nemes eszmékkel is, melyek a Kelenföldi Társaskör szívesen lá­tott tagjait és még szívesebben lá­tott vendégeit arról győzik meg, hogy a községi választások alkal­mával az Egységes Községi Pol­gári Párt az egyetlen párt, ame­lyet egy Sümeghi-féle borestén jól­lakott budai polgárnak támogatnia szabad és illik! Részben azért is, mert nem úri dolog, ha a vendég más véleményre helyezkedik, mint a házigazda, bár ez a sajnálatos el­tévelyedés tapasztalt kortesek sze­rint igen gyakran meg szokott tör­ténni még akkor is, ha a boreste a Kis Rablóban tartatott... „TOTAL“ A száraz porral oltó a tüzoltókészülékek királya, mert nem vízzel,haem száraz porral olt. tehát semmiféle vízkárt vagy egyéb kárt nem okoz. Télen be nem fagy, nyáron ki nem szárad. El lehet vele oltani minden anyag tüzét, nem robban és a legtartósabb, mert nem rozsdásodik el. Kezelés a tehető legegyszerűbb Magyar gyártmány! Ismertetővel és árajánlattal szolgál: LIGETI ÉS BÍRÓ, Budapest, V., Vigszinház-n. 5. TELEFON: AUTOMATA 277­0ZALID, fény- és alumínium-másolatok Költséflvstérek, műszaki tervek, térképek rajzó- MA MCI IT7 CCRPUP Budapest, Vili., Jézsef-u. 12 lisát es sokszorosítását több színben le vállalja "innutl IL. mnCillU Telefon : József 431—47 Szöllössy Péter Elvállal minden a szakmába vágó munkát. VII., Róna-utca 6 Telefon: József 396-05 Andezit utburkoló Követ, kocka-fejkő, járda-, termés- és zúzott- követ Dunabogdány—csódi és Visegrád— mátyáshegyi kőbányából vagy buda­pesti raktárból azonnal szállít: Kondor és Foledl Építő- és Köbénya-Vállalat RT. Budapest, V., Vörösmarty-tér 3. sz. Telefon: Aut. 838—18. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS SzeniGellén GydgylttnKQe ■ sé* EdbseWiM sMMekttr bávfs«sásai A legtökéletesebben berendezett gyögyintáxstt IseepkeaeMeek, vhgyáfylatásetek, siáesevas- áe sásdevdik. nófptene fZezder), forráMf- ás kanra, a*. KISS J. JENŐ áliéeTva",tikozó. AER0LITH-, CEMENTÁRU ÉS TERRACIT GYÁR Körponti iroda : III., Zsigmond-utca 70. Gyártelep: V., Újpesti-rakpart. A jobboldal győzelmével végződön a központi választmány ujjáválaszfása. A szerdai, egyébként jelentéktelen ügyekkel foglalkozó közgyűlésnek legfontosabb tárgya a központi vá­lasztmány újjáalakítása volt. A köz­ponti választmány az egyetlen szerv, amely a törvényhatósági bizottság feloszlása után is együtt marad és jelentékeny szerepet visz a községi választások alkalmával is a szavazás­ra jogosítottak listájának összeállítá­sában. Érthető ily körülmények kö­zött, hogy a közgyűlés valamennyi pártja erősen szervezkedett előre ab­ból a célból, hogy valamennyi tör­vényhatósági bizottsági tag leadja szavazatát. A szerdai közgyűlésen 252-en jelentek meg az urnák előtt *és az érvényes szavazatok közül a jobboldali listára 162, a baloldali listára 88 esett. A központi választ­mány tagjai ezek szerint a követke­zők lettek: Joanovich Pál dr., Usetty Béla dr., liuday Dezső, Petrovácz Gyula, Horváth Károly, Botzenhardt János dr., Martin János, Szőke Gyu­la dr., Orova Zsigmond dr., Szémann Mihály, Bozóky Ádám dr., Girardi Tibor, Lakatos Géza dr., Bóhn József és Lampel Vilmos a jobboldali listá­ról, mig a baloldali lista éléről Far­kas István, Pakots József, Büchler József, Hajdú Marcell dr., Propper Sándor, Wilheim Adolf dr., Szepessy Albert, Vörösvári Miklós dr. és Hor­váth Pál jutottak be. Kavarodás Kupp elöljáró nyugdí­jazása körül. A törvényhatósági bi­zottság szerdai közgyűlésén nyugdí­jazták Rupp Lászlót, a VI. kér. ér­demes elöljáróját, az elöljárók nesz­torát. A Keresztény Községi Párt ne­vében Taujfer Gábor dr. mondott búcsúztató beszédet, kiemelvén, hogy a nyugalombavonuló elöljárónak mily nagy érdemei vannak a Terézváros fejlesztése körül. Tauffer Gábor dr. indítványára azt is kimondotta a köz­gyűlés, hogy Rupp Lászlót december elsejétől kezdődően helyezi nyugállo­mányba. A törvényhatósági bizottság egyhangú helyesléssel fogadta el dr. Tauffer indítványát, amely értesülé­sünk szerint érdekes jogi bonyodal­mak kut'forrása lesz. A nyugdíjazás időpontját illetően ugyanis egyesek­nek az a jogi véleménye, hogy a tör­vényhatósági bizottság csak a szol­gálati idő lejártát veheti a nyugdíja­zás kezdő pontjául és nincs feljogo­sítva arra, hogy önhatalmúlag de­cember elsejéig kitolja Rupp László nyugalombavonulásának időpontját. Ezen vélemény szerint Rupp László szolgálati idejének december elsejéig való kitolása már a szolgálati idő meghosszabbításának számit, amit pedig az érvényben levő fővárosi tör­vény szerint nem közfelkiáltással, vagy egyéb nyilvános szavazással, ha­nem titkos szavazással kell elintézni. Arról is van szó, hogy az egyik bal­oldali ügyvéd-bizottsági tag meg is fogja fellebbezni a nyugdíjazást el­rendelő közgyűlési határozat azon részét, amely a nyugdíjazás kezdő időpontjául december elsejét jelöli meg. A mi jogi véleményünk szerint a szóbanforgó bizottsági tagnak ta­gadhatatlanul igaza van, amikor azt állítja, hogy Rupp szolgálati idejé­nek december elsejéig való meghosz- szabbitása tulajdonképpen szolgálal- meghosszabbitás, amely fölött a tör­vényhatósági bizottságnak titkos sza­vazással kellett volna döntenie. Vi­szont azonban a helyzet az, hogy itt végeredményben pár hétről van szó és nem szabad és nem illik az elöl­járói kar nyugdijbavonuló nesztorát pályája végén efajta fellebbezésekkel elkeseríteni. Kétségtelen, hogy a tör­vényhatósági bizottság még karácsony előtt amúgy is meg fogja választani az uj elöljárót és igy már csak mél­tányosságból is várhatnak néhány hetet az érdekelt főjegyzők. IEIXMH I. ISTYM ffiSFSi&n V«.. AGGTELEKI-UTCA 17. £pU « Tervez - Rekonstruál Speciális tekercselések és kapcsolótáblák

Next

/
Oldalképek
Tartalom