Uj Budapest, 1929 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1929-07-13 / 28. szám

4 ES UJ BUDAPEST 1928 Julius 13. HÍREK Liber tanácsnok tizenhét árvája. A főváros árvaházaiban, ahol tud­valevőleg hatéves koruktól tizen­nyolcéves korukig készülnek elő is­kolai vagy ipari tanulmányaikkal az életre az apátlan-anyátlan árvák, az idén tizenhét diák tett érettségit. Nagyobbrészt hadiárvák, akiknek apja valahol Volhyniában, Sabác alatt vagy a Doberdón alussza örök álmát. Tizenhét árva, akik szülői szeretet nélkül nőttek fel, fáradt szemüket nem csókolta jótékony álomba az anyai száj, tizenhét árva, akinek csak egyetlen közös szülője van: a tekintetes tanács, amelynek gondoskodása és jósága küldte őket az iskola padjaiba, hogy közülök a tehetségesebbek mint diplomás em­berek igyekezzenek exisztenciát te­remteni maguknak a trianoni Ma­gyarország szomorú gazdasági éle­tében. Az árvaházi szabályok sze­rint tizennyolcadik életévükön túl nem maradhatnak a megszokott fe­dél alatt az immár érettségizett diákok és ezért gondoskodni kellett róluk, hogy az iskolai tanulásban eltöltött tizenkét szorgos esztendő után ne kerüljön az utcára, a. nél­külözésbe, a nyomorba a tizenhét jobb sorsra érdemes árvagyerek. Liber tanácsnoké, a szociálpolitikai ügyosztály nemesszivü vezetőjéé az érdem, hogy időt és fáradságot nem kímélve, levéllel és telefonnal ke­reste fel a fővárosi üzemek vezetőit állást kérve az ő tizenhét érettségi­zett árvája számára. És csoda tör­tént: alig egy hét alatt elhelyezke­dett a tizenhét árva, akiket Liber tanácsnok pártfogó szavain felül nem protezsált semmi egyéb, mint néhány szegényes temetői fakereszt. A Községi Takaréknál, az Elektro­mosmüveknél, a Gázmüveknél, az Élelmiszerüzemnél helyeződtek el nagyobbrészt az árvagyerekek, de olyan is akadt közöttük, aki az Autóbuszüzemhez került, ahol né­hány hét múlva kalauzi egyenruhát ölt magára. Kísérje áldás munkás­ságuk során a tizenhét árvát, akiket körülleng porladó szüleik áldó szel­leme! A protektorok pedig, akik vad tülekedéssel vetik rá magukat egy- egy megüresedő állásra, talán meg fogják bocsátani, hogy ez alkalom­mal magasabb pártfogás érvénye­sült, mint az ő közbenjárásuk... Négyökrü Vince «ak.to. Minden a szakmába vágó munkát elvállal. Budapest, V., Vadász-utca 27. Telefonhivó: Automata 277-10. Makovsky Ferenc Fülöp Szász-Coburg Góthai herceg ö kir, Fensége uradalmi építésze Budapest, VII., Abcnyl-ntca 4. Teleton: J. 381-17. V I É7I címer, cimtAbla (VLCfiik És PLAKÁT FESTŐ m. kir. pénzügyminisztérium szeiződéses szállítója Budapest, VIII., Hunyadi-utca 18. A Fansz tagjainak kedvezmény. Tőke György ímeiési vállalkozó I Budapest, VI., Hungária-körut 79. TELEFON: L1PÓT 975-62. Szentgyörgyi és Társa Fűtés. Viz. Géz. Vili., Baross-U. 88. Tel.: J. 308-97, Hollós Ferenci oki. mérnök, út- és mélyépítő vállalkozó Budapest, V., ügynök-utca 22/b. Telefon: L. 060—34. KASS BÉLÁI BUBÁI VlüABÖ vendég lője ős yvéüáza II., Szilágyi Dezső-tér 5. A városházi büffé. Néhány héttel ez­előtt egy ismert kézből származó, hoz­zánk beküldött panaszos levél alapján foglalkoztunk a városházi borbéllyal és a városházi büffével, mint amelyekkel egyes tisztviselő-kategóriák nincsenek megelégedve. Azóta újabb leveleket kaptunk, amelyek viszont azt vitatják, hogy úgy a borbély, mint a büffé meg­felel a kivánalmaknak, sőt működésük­kel elismerést érdemelnek. Értesülésünk szerint a városházi büffét a néhai Pro- kesch gazdasági felügyelőnek, az Anyag­szertár vezetőjének szegénysorsu nővére bérli, egy olyan tisztviselőnek hozzá­tartozója, akit dolgos és munkás életé­ben mindenki szeretett. A biiffé bérlője pedig azon iparkodik, hogy a mai rossz gazdasági viszonyok közepette olcsó és jó iizóraival lássa el a helyiségében nagy számmal megforduló tisztviselő­ket. Ami az általunk emlitett hitelmű­veleteket illeti, annak közlésére kértek fel bennünket, hogy a büffé bérlője egyáltalában nem hitelez, szakítva előd­jének azoíl rossz szokásával, hogy egész sereg tisztviselő könyvre vásárolt és bizony elsején nehezére esett fizetnie. Ily körülmények között a magunk ré­széről is azon reményünknek adunk ki­fejezést, hogy a jövőben egyetlen város­házi tisztviselő, sem fog akadni, akinek a büffé ellen kifogása lenne. A Terézvárosi Keresztény Községi Párt kirándulása Balatonföldvárra. A VI. kér. Keresztény Községi Párt Piazza Győző törvényhatósági bizott­sági tag rendezésében pompásan sike­rült, egész napra kiterjedő kirándulást rendezett az elmúlt vasárnap Balaton­földvárra. A Délivasuton a reggel 6 óra­kor induló balatoni vonatnak a Teréz­városi Párt kirándulói részére fenntar­tott Pullmann-különkocsijában helyez­kedtek el a legnagyobb kényelemmel a résztvevők, amelynek soraiban ott lát­tuk a rendező Piazza Györgyön kiviil Piazza Györgynét fiával, Nagy Béla dr. főjegyzőt, a X. kér. anyakönyv­vezetőt feleségével és Olga nevű leányá­val, Szvoboda K. Endre dr. tanács­jegyzőt, Nyék hegyi István dr.-t, Széchy Andor tanácsi fogalmazót és Buchelt Jenőt, a IX. kér. helyettes anyakönyvvezetőt. Borongós időben hagyta el a délivasuti pályaudvart a vonat, Székesfehérvár tájékán már eső is verte a különkocsi ablakait és a részt­vevők aggodalma kisérte a mindjobban tornyosuló és a szél szárnyán tovarohanó sötét fellegeket. De ez csak arra volt jó. hogy a melegtől ne szenvedjen a vasúti kocsikban a kirándulók cso­portja, már Siófoknál lemosolygott az aranysugaru nap és amire megérkezett a társaság Balatonföldvárra, senkisem kételkedett abban, hogy elmarad a bala­toni fürdés. Hatalmas közös asztal mel­lett fogyasztotta el a társaság a kitűnő ebédet, Piazza Győző soha nem sziint meg érdeklődni valamennyi résztvevő­nél, hogy meg van-e elégedve, nincs szüksége-e valamire. Kora délután a társaság a melegtől a Balaton habjai közé menekült, ahol egészen a késő dél­utáni órákig úszkált. Alkonyat előtt a fenyvesek ózondús illatát élvezte a ki­ránduló csoport szétszóródva és a domb­tetőről a Balatonra néző gyönyörű ki­látást, az átellenben levő kéklő dombo kát és éjfél is elmúlt, mire mindenki a budapesti villamoskocsiba szállhatott, hogy kipihenje a kellemesen eltöltött nap fáradalmait. OZALID, fény- és alumínium-másolatok Költséovetérek, műszaki tervek, térképek rajzó MA MCI IT7 CCRCMP Budapest, Vili., József-u. 12 lását es sokszorosítását több színben i8 vallaíja ■"‘“IIUL.I L fLiluiiU Telefon : József 431—47 A Magyar Ruggyantaáru- gyár Rt. igazgatósága és fel­ügyelőbizottsága mélységes gyásszal jelenti, hogy a válla­lat vezérigazgatója Relenei ins III* e hó 7-én rövid, súlyos beteg­ség után elhunyt. Rendkívül nagytehetségü és tudású, páratlan munkaerejű és tiszta lelkit férfiú száll vele sirba, aki agyának és lelkének minden erejét vállalatunk fel­virágoztatásának szentelte. Emlékét igaz szeretettel és megbecsüléssel fogjuk meg­őrizni ! Temetése e hó 9-én a régi kerepesi-uti izr. temető halot­tasházából ment végbe. Munkácsy Ernő épület- és mfilakatosmester, takarék tűzhely- és kályhakészitő ♦ BUDAPEST. VII., Rózsa ncca 39 Tel.: J. 312-80. HLATKY JÓZSEF Budapest, VIII., József - körút 77. sz. Telefon: J. 395-78. Magasépítés, ut-, vasút-, híd- és vasbetonépitési vállalat. — Saját fuvar-, állvány és anyagtelepe : I., Fehérvári ut 42. Telefon J. 425-91 FIÓKIRODÁK: Kecskemét, telelőn 109. Gödöllő. ír. Feststlch-ut 9 SCHÖNDORFER JENŐ MÉRNÖK központi fűtési, szellőztetési, vízvezetéki és csator­názási berendezések váHalata. Budapest, VIH. kér., ^ó^a-utca^^^zém^^^^Teleioi^^JózselMSl^^^ FARKAS LAJOS mérnök Magas-, mély-beton- cs vasbeton építési vállalkozó Budapest, VII., Kolumbus-u Fischer es Hartmann mázolómesterek I Budapest, IV., Képíró-utca 3 Telefon: Aul. 847—73 Vmenyldroyaldsi ItinMméoy Budapest székesfőváros tanácsa nyil­vános versenytárgyalást hirdet a IX. kerületi központi vásárcsar­nok főhajójának tetöátfedésével kapcsolatos I. bádogosmunkára, II. palafedőmunkára, III. ácsmunkára, IV. mázolómunkára, V. állványo­zási munkára és VI. lakatosmunkára. A hivatkozott általános ajánlati fel­tételekben közölt módozatok szerint a leteendő bánatpénz összege az ajánlati összeg 2 százaléka. Az ajánlat benyújtásához szükséges nyomtatványok a Központi városháza, I. pavilion, II. em. 56. ajtószám alatt kaphatók munkanemenként 1 pengő le fizetése ellenében. Ugyanott a netán szükséges felvilágosítások is megadat­nak. A kellően felbélyegzett, lezárt és le­pecsételt borítékokban elhelyezett aján­latokat f. évi julius hó 22-én (hétfő) dél­előtt 12 óráig kell a tanácsi VIII. ügyosztály II. em. 204. szám alatt benyújtani. A versenytárgyalás ugyanaznap dél­előtt 12 órakor lesz a II. em. 195. szám alatti ülésteremben, ahol a vállalkozók vagy megbizottaik jelen lehetnek. Budapest, 1929. évi junius hó 27-én. A székesfőváros tanácsa. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS SzenlGelldrlGyúiylomoie % régi Séroifürdó rádióaktiv hévforrásai A legtökéletesebben berendezett gyógyintézett Iszapkezelések, vlzgyógy intézetek, szénsavas­ét sótfürdők, gyógytorna (Zander), forrólég- és vülanykezelósek, Inhalatorium, pneumatikus ka inra, stb. Városházi putpuri (Hírek egy mondatban) Wolff Károly dr., a Keresztény Köz­ségi Párt vezére, feleségével Via Reg- gióban tölti a nyarat. Márkus Jenő dr., a Beszkárt kiváló vezérigazgatóhelyettese, hétfőn töltötte be 50. életévét, amely alkalomból bará­tai meleg szeretettel ünnepelték őt a Liget-Clubban. Kozma Jenő dr. és családja külföldi körutazást tesznek Franciaországban és az északi államokban. Az Uj Szent János-kórház igazgatói teendőinek ellátásával a főpolgármester Szinyei professzor egyidejű felmentése mellett Kasper Káróly dr. főorvost bizta meg. H. Joanovich Vera, Joanovieh Pál ngug. államtitkár, felsőházi és törvény- hatósági bizottsági tag leánya, házas­ságot kötött Beretzky Ödönnel, a Szé­kesfővárosi Elektromos Művek műszaki főtanácsosával. Pusztaszeri Pénzes József né szül. Lud­vig Irén, székesfővárosi műszaki főtaná­csos neje, e hó 7-én hosszú szenvedés után meghalt, kedden délután 4 órakor temették el nagy részvét mellett a farkasréti temetőben. Bozóky Ádám dr. bizottsági tag egyet­len fia, András, aki szép reményekre jogosító hallgatója volt a jogi egye­temnek, hosszas szenvedés után meg­halt. Noha még mindig nem hagyták jóvá a Segitőalap létesítéséről szóló szabály­rendeletet, a tanács most már Dulácska Jenő dr. tanács jegyzőt véglegesen meg­választotta az alap igazgatójává, al­igazgató Haury István tanár, ellenőrző főorvos Kaposy Ferenc dr. lett. Liber Endre tanácsnok és Wossala Sándor műszaki főtanácsos mennek el a főváros részéről a római lakásügyi kongresszusra. Czabalay Kálmán dr. államtitkár, a fővárosi Közmunkák Tanácsának érde­mes alelnöke, issiásban hetek óta fek­szik lakásán. Bndó Jusztin dr. levéltáros, a FANSz. főtitkára, aki kétoldali tüdőgyulladást kapott operáció után, már túl van a veszélyen és a jövő héten elhagyhatja a Szent István-kórházat. A Wurmb Elemér-ösztödijat Budó Mária, Törnek Ilona és Wesseezky Vil­mos, a Ferenc József koronázási zene­dijat Vaszy Viktor kapták. PAULAY LÁSZLÓ elektrotechnikai és mechanikai vállalata Budapest, VIII., Losonczl-u. 3. Telefon : József 401-76. SCHdFER ERNŐ FESTŐ ÉS MÁZOLÓ BUDAPEST, VII., BOBANSZKY-UTCA 25. SZ. TELEFON: J. 378-92 :: ALAPÍTVA: 1911. ÉVBEN KOVÁCS GÁBOR ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS BUDAPEST, IX.. SOROKSÁRI-UT 41-43. TELEFON: JÓZSEF 320-83 Magyar Ép! RÉszvenyiarsulai Budapest, VI., Teréz-körut 34. Telefon: Aut. 272-64. — Alapittatott 1889-ben. Sürgönyeim : „Mért, Budapest“ Mindennemű vízépítés, folyamszabályozós és csatornázás. Kotrások csatornakotrókkal excsavó- torokkal. Darukkal való kirakodások. Alapozások, mély- és magasépítés. Ut- és vasútépítés. Híd­építés. Mindennemű beton- és vasbetonépités, Kőmunkálatok. Városi csatornázások és vízveze­tékek. Hajó- és kotrójavitó telep Apostagon. WlHARTFERENC ÉPÍTÉSZ ÉS ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST. VII.. COLUMBUS-U. 5/b. Telefon : JóMef 359-97. The Neuchatel Asphalte Company Limited Budapesten Iroda: VI., Vilmos császár-út 31. sz. Telefon : Automata 212-46. Gyár: VI., Váci-út 35. sz. Telefon : Automata 914-88. Gyárt és elad Val de traversi mastixot, raffinólt bitument, falszigetelő aszfaltot. Készít : Traversi természetes tömöritett aszfaltutakat és öntött asz­faltból járdákat és kocsiutakat. Budapest székesfőváros szerződéses vállalkozója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom