Uj Budapest, 1929 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1929-11-30 / 48. szám

1929 november 30, UJMWAHESr 5 VÁLTÓÁRAMÚ BÁRIUMCSO' KUPÁN JÁNOS angol úri szabó Bndapest, IX., Fcrencz-körut 31 Horváth Sándor Budapest, Rökk Szilárd-utca 39. Uj cserépkályhák, kandallók, taka- réktüzhelyek, fayence falburkolat és vaskályhák állandóan raktáron HLATKY JÓZSEF Budapest, VIII., József - körút 77. sz. Telefon: J. 395—78. Magasépítés, ut-. vasút-, híd- és vasbetonépitési vállalat. — Saját fuvar-, állvány és anyagtelepé : I., Fehérvári ut 42. Telefon J. 425-91 FIÓKIRODÁK: Kecskemét, telelőn 109. Gödöllő. Gr. Fostotlch-ut 9 TheNeuchatel Asphalte Company Limited Budapesten Iroda: VI.. Vilmos császár-út 31. n. Telefon : Automata 212-46. Gyár: VI., Václ-út 35. sz. Telefon : Automata 914-88. Gyárt és elad Val de traversi mastixot, raffinélt bitument, faiszigetelő aszfaltot. Készít : Traversi természetes tömöritett aszfaltútokat és öntött asz­faltból járdákat és kocsiutakat. Budapest székesfőváros szerződéses vállalkozója. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS SzenlGeilÉrlGydgyiMie a régi Biroofflrdő ridióaktiv hévforrásai j A legtökéletesebben b*'endezett gyógyintézeti Issapkezaléssk, víegyógyiutézetek, szénsavas­éi sósfOrdők, gyógytorna fZander), forrólég- és villanyktzelések, Inhalatorium, pneumatikus kanra, stb. KOVÁCS GÁBOR ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS BUDAPEST. IX.. SOROKSÁRI-UT 41-43. TELEFON : JÓZSEF 320 - 83. Asztalos munkák gyára Hencz Kálmán Budapest, IX., Erkel-utca 17 Telefon: Aut. 860-02. RIEGER OTTÓ orgonagyára X . (RÁKOSFALVA) SZIGLIGETI-UTCA 29. Bienensiok Jözsei és Fia Írógép, papír, nyomtatvány és irodafelszerelési osztálya, rug­gyanta bélyegző-gyár, vésőin­tézet, zománctábla-gyár Budapest, VIII., Rákóczi-ut 27. Telefon: József 421—34. KAINRATH ANTALI Villamosvilágitási. erőátviteli és villamosjelző be- rendezési vállalata — Csillárok raktáron. Bndapest. ¥1U.. Klssalétrom-u. 2 — Tel :J. 301-64 Sós Ármin — a Helyiérdekű vezér­igazgatóhelyettese. A Helyiérdekű leg­közelebbi igazgatósági ülése az in­tézet helyettes vezérigazgatójává fogja kinevezni Sós Ármint, a vas­út eddigi ügyvezető igazgatóját. A kinevezéssel Sós, akinek eddig is jelentős szerepe volt a vasutaknak, főleg pénzügyi igazgatásában, a Helyiérdekű vezérkarának élére lendül, és Bódy Tivadar dr., illusz­tris személyisége mellett közvetle­nül fogja irányítani a Helyiérdekű ügyeit. A vezérigazgató-helyettesi kiuevezés a kitűnő és nagyenergiá­jú főtisztviselő karrierjének egyik újabb fényes állomása, amelynek a vasut-igazgatóság falain kivül is nagy jelentősége van. Kétségtelen ugyanis, hogy a Helyiérdekű a kü­lönféle majorizálási elhelyezkedé­sekkel és a vonalak reorganizáció­jával kapcsolatosan fontos és ko­moly teendők előtt áll. A problémák egész sora vár ezenkívül is megöl dásra, igy különösen a Helyiérdekű, a Beszkárt és az Autóbuszüzem kő zötti feszült és elmérgesedett hely­zet orvoslása, és annak az egységes közlekedési koncepciónak a megal kotása, amely alól a Helyiérdekű sem vonhatja ki magát, mert a mai állapot elsősorban az ő számára a legtarthatatlanabb. Véleményünk szerint ezen problémák megoldásá ból jelentékenyen ki fogja venni a maga részét az uj vezérigazgató helyettes is, akit előléptetése alkal­mából szívesen köszöntünk. Szenzációs fordulat a benzinkutak ügyéiben. Esztendők óta húzódik a benzinkutak engedélyezéséről alko­tandó szabályrendelet ügye, amely egyike a városháza leghosszabb és legduzzadtabb tengeri kígyóinak, Több mint három éve odáig nem tudott eljutni a benzinkutak felállí­tásáról alkotandó szabályrendelet, hogy a legkisebb szakbizottság elé is kerüljön, annyit módosított az ügyosztály össze-vissza a szabály­rendeleten, hogy most már ő sem ismeri ki magát benne. Jelentettük néhány héttel ezelőtt ebben az ügy­ben azt a szenzációs eseményt, hogy Kempelen műszaki főtanácsos, aki az ügynek a közlekedési ügyosz­tályban a referense, hosszan refe­rált a szabályrendelet-tervezetről Bérezel alpolgármesternek. Ez a korszakot alkotó esemény azonban nyom nélkül elsüllyedt az idők ten­gerében és az akta tovább kever- gett-forgott a bürokrácia útvesztő­jében anélkül, hogy kitűzött céljá­hoz egyetlen lépéssel is közelebb ju­tott volna. Hogy közben egyetlen uj benzinkút nem tud létesülni a fő­városban közterületen, hogy az is­meretes Motalko-rendelet miatt az autótulajdonosok számára kétsze­resen fontossá vált, hogy hol lehet szesszel kevert benzint és hol köny- nyü benzint kapni, az hidegen hagyja az összes illetékes tényező­ket és azokat a faktorokat, akik még mindig nem tudták eldönteni, hogy nyilvános árverésen értékesit- sék-e az engedélyeket, vagy megma­radjon-e a régi donáeiós rendszer, amelynek a benzinkutakat illetően való közhasznú tevékenységét az ut- és esatornaépitési ügyosztály annaleseinek legszebben ragyogó lapjaira jegyezhetjük fel. A meg­hatottságtól remegő hangon jelent­jük, hogy a héten a benzinkutak ügyében szenzációs fordulat tör­tént, amelyet a benzinkutak enge­délyezéséről szóló történelmi dísz­munka mint világotrenditő ese­ményt fog annak idején megje­lölni. Az Autóbuszüzemre felügyelő bizottság keddi ülésén szóbakerült a benzinkutak ügye, már csak abból a szempontból is, hogy az uj Autó­buszgarázsban pár benzinkutat fog kelleni felállítani. Az üzemi bizott­ság hosszú és izgalmas vita után felkérte Gömöry Albert dr. főjegy­zőt, a közlekedési ügyosztály veze­tő-helyettesét, hogy időt és fárad­ságot nem kiméivé, járjon el a fő­város tiszti ügyészségénél, szorgal­mazandó a tiszti ügyészség jogi vé- leményenének végrevalahára való elkészítését. Kétségtelen, hogy a tiszti ügyészség azon röpke nyolc hónap alatt, amióta véleményadás céljából az akta náluk van, megér­lelte és megfontolta a szabályren­delet tárgyában való véleményét, és nem fog habozni, hogy Gömöry fő­jegyző sürgetésének eleget téve, az aktát végre visszajuttassa a közle­kedési ügyosztályba. Hogy azután az ügyosztályban milyen újabb re­ferátumok, fél és egész intézkedé­sek, szakvélemények és ankétek fognak ebben az ügyben történni, azt még csak a Magasságbeli tudja. Komoly szakemberek azonban le­hetségesnek tartják, hogy a legkö­zelebbi fővárosi törvény tető alá hozatalával kapcsolatosan, ami 1940-re várható, az ügyosztályok és a tiszti ügyészség hosszas vajúdása után meg fog születni a szabály- rendelet szánalmas egérkéje. Szabó Károly igazgató jubileuma. Szabó Károly, a Salgótarjáni Kőszén bánya Rt. igazgatója most töltötte be a vállalatnál teljesített szolgálatának négy venedik évét. Szabó Károly a bányával Ialatnál kezdte pályafutását, mint fiatal gyakornok és kiváló tudásával, szorgal mával, agilitásával egyik részesévé lett a bánya hatalmas fellendülésének. Az utóbbi években, mint az elnöki ügyosztály veze­tője, a tisztviselők közvetlen fölöttese: a legteljesebb mértékben kiérdemelte kartársai szeretetét és megbecsülését. A szép jubileum alkalmával Chorin Ferenc dr., a vállalat elnöke az igazgatóság és a tisztviselői kar élén meleg ünneplés­ben részesítette. A Lipótvárosi megkezdte a fővárosi betét visszafizetését, a Földhitelbank viszont még egyetlen fillért sem téri­tett vissza. Ismeretes, hogy a Buda­pest Lipótvárosi Takarékpénztár r.-f.-nél több mint 100.000 pengő fő­városi betét volt a pénzelhelyező- bizottság jóváhagyása kapcsán fo­lyószámlára kihelyezve, de jelentős összegekkel van a főváros részben takarékbetétben, részben folyószám­lán a Földhitelbanknál is angazsál- va. Értesülésünk szerint a Lipótvá­rosi likvidációja kapcsán, amely a Pesti Könyvnyomda elárverezése és az Ajax-gyár eladása révén történt meg, bizonyos pénzekhez jutott a Lipótvárosi, amely összegekből a fővárosnak is sikerült, főleg a vá­ros által megvásárolt gyár vétel árának visszatérítése révén, az ott elhelyezett pénzének jelentős részét már is visszakapnia. A Földhitel- bank azonban mindezideig egyetlen Aliért sem adott ki a főváros beté­téből, és az elhúzódó kényszeregyez­ségi tárgyalások nem sok jóval ke­csegtetik a. fővárost. A Lipótvárosi és a Földhitelbank esete megszilár­dítja azt az álláspontot, hogy a Községi Takarékot az eddiginél is szorosabb formában kell bekapcsol­ni a főváros pénzügyi életébe. Az, árvapénzeket illetően pedig nein győzzük eleget hangsúlyozni’ hogy itt olyan komoly, valóban pupillá- ris biztosítékokat kell figyelembe venni, amelyek figyelembe vétele nélkül történhetett csak meg a Li­pótvárosinál való pénzkihelyezés. A Ganz és Társa-Danubius gép-, wag­gon- és hajógyár részvénytársaság és a Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság igazgatóságai folyó hó 25-én ülést tar­tottak, amelyen elhatározták, hogy a Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság december 9-re és a Ganz-Danubius de­cember 16-ára egybehívandó rendkívüli közgyűlésnek javaslatot fognak tenni a két vállalat egybeolvasztására. Köztudo­mású, hogy a Ganz-féle Villamossági részvényeinek túlnyomó többsége a Ganz-Danubius tárcájában van s a két vállalat igazgatósága kevés kivétellel azonos személyekből áll, akik eddig is minden tekintetben a legszorosabb együtt­működésben vezették a két társaságot. Az egyesülés ehhez képest inkább csak formális jelentőséggel bir és fő oka a kétszeres adóztatás elkerülése, amely a tárcarészvények osztalékának az utóbbi években történt adóztatás alá vonása folytán előállott. A villamosgyár termé­I COMIC ! tökéletes aalopnea szetszerüleg továbbra is teljes mértékben folytatni fogja eddigi tevékenységét, sőt remélhető, hogy az egységben való mű­ködés még további előnyökkel is fog járni. A fúzióval kapcsolatosan a Ganz- Danubius részvénytőkéjét 12,250.000 pen­gőre fogja felemelni, a Ganz-féle Villa­mossági Részvénytársaság részvényeiből máris rendelkezésre álló részvénymeny- nyiséget meg fogja semmisíteni, a többi részvény pedig olyképpen fog kicserél­tetni, hogy minden 3 Ganz-villamossági részvényért 2 darab az 1929. évre már osztalékjogosult Ganz-Danubius-részvény adatik cserébe. A két vállalatnak a folyó évben eddig elért üzleti eredményei mal­is biztosítják azt, hogy a Ganz-Danubius által múlt évben fizetett osztalék az egyesült vállalat felemelt egész alaptő­kéjére is folyósítható lesz. Teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a Ganz-Da­nubius ezen fúzióval kapcsolatban 2:1 arányú részvénycsere utján magába ol­vasztja az Első Magyar Varrógép- és Kerékpárgyár Részvénytársaságot is, amely már egy évtizedet meghaladó idő óta nem tart üzemet és ingatlana a Ganz- Danubius kőbányai-uti telepének alkotja kiegészítő részét. A Magyar Általános Hitelbank igaz­gatósága minapi ülésében sajnálkozással vette tudomásul hosszú időn át volt el­nökének, Cziráky Antal grófnak, azon bejelentését, hogy egészségi állapotára való tekintettel régi szándékát, mely sze­rint az elnökségtől visszalép, nem tart­hatja tovább függőben és neki a bank érdekében sok éven át kifejtett tevékeny­ségéért legmelegebb köszönetét szavazott. Klein Gyula bejelentette, hogy az elnök­ség újjáalakításának lehetővététele cél­jából alelnöki tisztségét az igazgatóság rendelkezésére bocsátja. Az igazgatóság e bejelentést Klein Gyula értékes tevé­kenységének elismerése mellett sajnálat­tal vette tudomásul és az ő javaslatára Harkányi János bárót az igazgatóság el­nökévé, továbbá Mailáth József grófot és Ludwig von Neurathot, az Öster­reichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe vezérigazgatóját alelnökökké választotta. Az igazgatóság felkérte to­vábbá Scitovszky Tibor dr. vezérigazga­tót, kinek megbízatása a legközelebbi közgyűlés alkalmával lejárna, hogy ve­zérigazgatói állását továbbra is tartsa meg, amely kívánságnak megfelelni Sci­tovszky késznek nyilatkozott. Végül elég­tétellel vette tudomásul az igazgatóság, hogy Kornfeld Pál báróval oly értelmű megállapodás jött létre, amely szerint Kornfeld báró tevékenységét administra- teur délégué-i minőségében fokozott mér­tékben fogja az intézet ügyeinek szen­telni. Az Első Magyar Részvényserfőzde köz­gyűlése. Az Első Magyar Részvényser­főzde az 1928—29. üzleti évre vonatkozó közgyűlését november 30-án tartja meg. A vállalat igazgatósága részvényenként 5.20 pengő osztalék kifizetését fogja ja­vasolni. Az OFA közgyűlése. Az Óta Holz­industrie A.-G. genfi cég folyó évi no­vember hó 16-án tartotta ezidei rendes közgyűlését, amelyen elhatározta, hogy az 1,890.968.27 sv. fr. összeget kitevő tiszta haszonból részvényenkint 6 sv. fr. osztalékot fizet, amely a 3% svájci szel­vényadó levonásával 5.82 fr. összegben f hó 23-tól kezdődőleg a következő he­lyeken kerül kifizetésre: Budapesten a Magyar Országos Központi Takarékpénz­tár Rt. és Magyar Általános Hitelbank intézeteknél. FARKAS LAJOS mérnök Magas-, mély-beton- és vasbeton építési vállalkozó Budipist, VII., Kolusliu-D 11/1. TeL: J.9H-79

Next

/
Oldalképek
Tartalom