Uj Budapest, 1928 (5. évfolyam, 1-51. szám)

1928-01-07 / 1. szám

4 trJMirmPFM 1928 január 7 közepét teljesen elborította s ezzel megmutatta, bogy a sziget közepe az árvíz szintje alatt fekszik és a fel­törő talajvíz azt elborítja, e területet is alkalmatlanná tette. Kiszemelték a Nádor-kertet, amelyet a főváros bo­tanikus kert céljára szerzett meg. Azonban a kultuszminiszter úrnak a helyszínen tett véleménye szerint ez a terület nem elég nagy a Füvészkert és a Nemzeti Stadion együttes elhelyezésére, annál kevésbé, mert a tőszomszédsá­gában lévő villamos telep kibővítésére e terület déli részéből akarják a szük­séges helyet elvenni. Ugyancsak elő­térbe került az a terv, hogy a Lágy­mányosnak az összekötő vasúti híd­tól északra elterülő részét használják fel erre a célra, ez a terület azonban állandó kiállítás céljára van fentartva. Legújabban Folkusházy Lajos al­polgármester úr a Nemzeti Stadion területmegszerzése dolgában lépése­ket tett olyan irányban, hogy az új Lóversenytér mögött lévő nagy katonai gyakorlótérből 120 hold erre a célra kihasíttassék, he lyesebben átengedtessék. Az eszmét úgy az illetékes kormány- férfiak, mint a sportszakkörök nagy örömmel és készséggel fogadták, sőt a területileg illetékes katonai hatóság kijelentése szerint hajlandó e területet egy sportfórum, sportliget és egy Nemzeti Stadion részére átengedni. E terület mindenképpen alkalmas, mert hiszen a főváros közelében van, a megközelítésre is alkalmas s csupán az egyes villamosvonalak kiterjesztése és kiépítése válik itt szükségessé, speciális, egyenesen idevezető, új vo­nalirányok megalkotásával. Maga a terület óriási terjedelménél fogva kellő és tökéletes befásítás és ligetszerű ki­képzés után megfelel arra, hogy ehe­lyütt tételesen játszótereket, sport­telepeket, testedző gyakorlótelepet, tréningre alkalmas, sportnemenkint külön-külön (iskolai és sporszerű já­tékok, athletikai, torna, lovasjáték, jégpálya,uszoda, lawn-tennisz, hockey, futball, kézilabda, füleslabda, kosár­labda, kriket, kroket, golf, szabad uszoda, vizipóló, strandfürdő stb.) telepekot állítsunk fel és ugyancsak a nagy tribünök alatt elterülő zárt helyeken, vívás,ábirkózás, boxolás, céllövés, fedett uszoda, fedett tennisz, görkorcsolya stb. részére csarnokokat létesítenek és a sportintézmények, valamint egyesületek és szövetségek részére megfelelő egyesületi helyisé­geket állítsunk fel. (OTT, KÍSOSz, cserkészek, leventék, külföldi és vidéki vendégek részére lakó- helyiségek, étkezőhelyiségek, testneve­lési főiskola, tornatanfolyaxnok stb.). A terület nagysága mindezen eszmék és gondolatok kivitelére mindenkép­pen alkalmas. A kontemptált 120 hold­ból 10—20 holdat előterül lehetne használni és e nagy forgalom lebonyo­lítására alkalmassá tenni, amelyet ter­mészetesen parkszerűen és ligetsze- rűen készítenének el, úgy hogy az a nagyközönség használatára, kirán­dulás, üdülés céljára alkalmassá válna. Részben például szolgálhatnának nálunk c célra a londoni Shcperd’s Busában épített stadion és környéke, valamint Párisban a Pershing-stadion, a ^ Colombesi nemzeti Stadion, Botiin, továbbá a stockholmi, a német, kölni, frankfurti, grunewaldi, elber- feldi, valamint az amerikai harwardi, chicagói és buenos-ayresi Stadionok, amelyekről részletes ismertetést an­nak idején, ha a Nemzeti Stadion kér­dése tételesen napirendre kerül, fogunk közölni. MAGYAR EPII0 RÉSZVÉNY I ARSULaT I BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 34. TeIecn1;KT' 272 6U ... Alaplttatott 1889-ben. Sürgönyeim; „Építő 272-64. Budapest.“ Mindennemű vízépítés, folyamszabályozás és csatornázás. Kotrások dunai műtárgyakkal csa­tornakotrókkal és excavátorokkal. Dunai ho’mok- és kavicseladás és szállítás Vizi szállítások és darukkal való kirakodások. Alapozások mélv- és magasépítés. Ut-és vasútépítés. Hídépítés Mindennemű beton- és vasbetonépltés. Kömun- kálatok. Városi csatornázások és vízvezeték Hajó- és kotrftjavitótelep és téli kikötö Anostagon konflis sorsára jut a pesti utcaseprő Helyettük elektromos csupagépek takarítják a szemetet és olvaszt­ják a havat — Balló Alfréd fog elnökölni a jövő évi londoni köztisztasági kongresszuson-7 Az Uj Budapest tudósítójától. — Budapest tiszta város, — ezt mond- | jak róla azok a külföldiek, akik Ma- j gyarországon megfordulnak. A fővá­ros köztisztasága tényleg évek óta mindjobban tökéletesül és hogy a fő­város köztisztasági adminisztráció­ját nemzetközi viszonylatban is meny­nyire elismerik, arra legjobb bizonyí­tékot szolgáltatott a kölni köztiszta­sági kongresszus. Ebben az évben Kölnben a német köztisztasági intéz­mények igazgatói kongresszusra gyűl­tek egybe és a kongresszusra meghív­ták huszonnégy idegen állam köztisz­tasági szakembereit is. A kongreez- szus elhatározta, hogy a nemzetközi útügyi kongresszus mintájára ezentúl minden évben nemzetközi köztisztasági kongreszszust szerveznek meg, amely­nek tagjai lesznek a világ összes álla­mainak és városainak szakemberei. Hogy a külföldi szakemberek előtt mennyire elismertek Budapest köz- tisztasági intézményei, ezt bizonyítj a kongreszszusnak az az egyhangú határozata, amellyel a jövő évben tar­tandó nemzetközi értekezlet elnökévé egyhangúan Balló Alfrédet, a buda­pesti Köztisztasági Hivatal igazgatóját választották meg. A kongresszust a jö­vő esztendőben Londonban fogják megtartani és eddig több mint hétszáz város köztisztasági igazgatója jelen­tette be részvételét. A karácsonyi ünnepek előtt az Uj Budapest munkatársának alkalma volt hosszabb beszélgetést folytatni Bálló Alfréddel, a Köztisztasági Hivatal kitűnő igazgatójával, aki a főváros legközelebbi köztisztasági program­járól, valamint a legújabb berendez­kedésekről és a legközelebbi újítások­ról a következőket mondotta : — Hogy a külföldi met-, ropolisokkal a köztisztasági versenyt tart­hassuk, igyek­szünk fokoza­tosan a géppel való munkára áttérni. Az utóbbi időben . endkívül nagy a fellendülés e téren, a gyárak amelyek a há­ború előtt de méginkább a háború idején lőszer- gyárfásra rendezkedtek be, a háború után, élükön a Krupp-gyárral, ráve­tették magukat a köztisztasági gépek elő­állítására. A másik impulzus, ami az átalakulást sietteti, az autók nagy­mértékben váló elterjedésével kapcso­latos. Az autó előretörése valóságos felfordulást okozott a nagy városok forgalmában, mert eltüntette az ut­cákról a ló által vontatott járművek legnagyobb részét. A folyton foko­zódó autóforgalom mellett a munkás­kézzel váló köztisztasági munka lehetet­lenné válik. Legjobb bizonyíték erre, hogy az autó elterjedésével az évi ut­caseprőbalesetek száma nagy emelkc­BciUc Alfréd dóst mutat. Éppen ezért azokat az utcaseprőket, akik rosszul látnak és hallanak, kénytelenek voltunk egész­séges fiatalemberekkel kicserélni. A köztisztaság fenntartásának korszerű átalakítását megkívánja egy másik körülmény is és pedig az, hogy ma az utcai szemét más, mint évekkel ez­előtt volt. Az autóforgalom előtt az utcai szemét 90 százaléka a lovaktól származott. Most ez a piszok a mini­mumra csökkent, viszont sokkal na­gyobb lett a por, mert az autók rend­kívül felkavarják az utcák porát. A fősúlyt tehát olyan seprőgépekre kell helyeznünk, amelyek a port intenzi­vebben tudják eltávolítani, mint kézi­sepréssel lehet. —' Az utcák locsolásánál is más el­vet követünk. Eddig a locsolással le­kötöttük a port, most fokozatosan min­dig tökéletesebb gépeket alkalmazunk, amelyeknek vizsugara a port lesodorja az úttestekről. Ezt a célt szolgálja az az a gép, amelyet Angliából hozat­tunk és amelynek »Karrier a neve- Annyiban tökéletesebb az eddig hasz­nált gépeknél, hogy a locsolás alkal­mával felmossa, felveszi és öntartá­lyába rakja a szemetet és a port. A régi gépek a piszkot csak félreseper­ték. Ennek a gépnek még mindig van hátránya, mert a téli száraz fagy ide­jén nem lehet használni. Ugyanis a gép, hogy pormentesen dolgozhassék, maga előtt az utcán lévő szemetet fel­nedvesíti és úgy sepri fel. Ha száraz, fagyos idő van, nem lehet használni a gépet, mert a viz rögtönbefagy. Ilyen kor különben semmiféle gépet nem lehet használni, tehát csak a kézierőre támaszkodhatunk. Amerikában azon­ban már használnak olyan gépet is amely mindazt elvégzi, amit a Karrier és nem kell felnedvesíteni a gép előtt az úttestet, mert a gépre szerelt vacuum cleaner-készülék a seprőhen­ger által felkavart port felszívja és a többi szeméthez rakja. Ennek a gép­nek azonban az a hátránya van, hogy rendkívül nagy méretű, tehát szűkebb mellékutcákban nem használható.-- Az utcák öntözésénél másik líjí- tásunk is van. Hogy az imént emlí­tett célt elérjük és az utcák porát le is sodorjuk a csatornákba, ezt öblítő gépekkel érjük el. Ezek a gépek olyanok, mint az öntözőautomobilok, azzal a különbséggel, hogy van raj­tuk egy motor által hajtott nyomó- szivattyú, amelynek segélyével rend­kívül nagy nyomással lehet a vizet az úttestre lövélni, az erős vízsugár sodrása a port lemossa a csatornába. — Köztisztasági újításaink közé tartozik a hóolvasztás is. Budapest egyes részein, különösképen fent a Várban, a havat nem lehet a csator­nákba szórni, mert a csatornák szűkek és eldugulnak. Ezekről a helyekről nagy költséggel kell a Dunába fuva­rozni a havat. Két évvel ezelőtt Finn­országból meghozattuk a finn talál­mány ú » Fennie« nevű hóolvasztó­gépet. Két esztendeig nem volt alkal­l#isc@r Diesel traktorok a legbiztosabb s legolcsóbb üzemű feherg|É8ISt6 gégek Szerkezete egyszerű. * Kezelése könnyű. * Tartóssága nagy. Üzemanyag fogyasztása; 220 gr. gázolaj óxalóerőaként. Árajánlat, felvilágosítás díjmentes! Általáíos, Műszaki, Üzemoazda* Budapest sáni js Autoteciikai Vállalat V,'ÍP“C“3­műnk kipróbálni, mert nem volt je­lentékenyebb hó, tehát csak most sikerült kipróbálnunk a gépet és a kísérletek meglepően jó eredménnyel jártak. Egy perc alatt körülbelül ezer liter összenyomott havat tud vízzé olvasztani a gép. Az olvasztás a hely színen történik. Ennek a gépnek segítségével a Várból a hó eltakarítása feleannyiba fog kerülni, mint eddig. A legközelebbi újításunk a sze­métfuvarozó automobil lesz. Az erre- vonatkozó előterjesztésünkkel már foglalkozik a törvényhatóság, úgy hogy a tavasszal a próbákat remél­hetőleg elkezdhetjük. Egyelőre kétféle típusú automobilt fogunk kipróbálni és amelyik jobban beválik, az autó­val való szemétfuvarozáshoz azt fog­juk bevezetni. Ezzel egyidejűén a por­mentes háziszemétgyüjtést is kipró­báljuk és ha ezek a kísérletek bevál­nak, nálunk lesz a legtökéletesebb por- mentesítő berendezés. Mielőtt azonban az automobilparkunkat továbbfej ­leszthetjük, garázsokat kell építe­nünk és így már tavasszal hozzá­kezdünk egy nagyobb garázs építésé­hez a budai oldalon. Ez a garázstelep a II. kerületi Csapláros-utcában a leg­modernebb kivitelben épül. Ezen­kívül még egy kisebb garázst és lak­tanyát építünk a tavasszal font a Svábhegyen, mert a svábhegyi utak tavaly óta szintén a Köztisztasági Hi­vatal ügykörébe tartoznak. Mindezek a modernizálások milyen tempóban fognak történni ? — ez tisztán pénzügyi kérdés, tehát attól függ, mennyi pénzt bocsátanak e célokra rendelkezé­sünkre. — Azokkal a hírekkel szemben, mintha a költségvetésben a téli mun­kákra felvett összeg kicsisége folytán nem lenne fedezetünk a hó eltakarí­tásához, meg kell állapítanom, hogy ezek a hírek tévedésen alapulnak. Ugyanis, ha egy esztendőben nem kellett felhasználnunk azt az össze­get, amely a hótakarításra elő volt irányozva, az összeget félretettük olyan évre, mikor több költség van, mint annak az évnek előirányzata. Az 1927. évi büdzsébe, mert tartalék volt elegendő, csak 100.000 pengőt állított be erre a célra a főváros. Ez végeredményben nem baj, mert az 1926-ra beállított 350.000 pengő meg­van, és szükség esetén felhasználható. Az 1928-as költségvetésbe pedig is­mét a rendes összeg vétetett fel erre a célra. A gépekre való fokozatos áttérés­sel kapcsolatban létszámcsökkentést már csinálhattunk volna, azonban erre mégsem került sor, mert nagyobb lett az a terület, amely a Köztiszta­sági Hivatal hatásköre alá tartozik, tehát a belső területen felszabadult embereket kihelyezzük az új köztiszta­sági kerületekbe. A Hivatalnak az adminisztrációjához jelenleg 1600 al­kalmazott, 8500 ló, 50 autó és 120 lovaskocsi áll rendelkezésre. Az alkal­mazottak létszámában 1200 utca­seprő szerepel. A felsorolt járművek között nem szerepelnek azok, amelyek a szemétfuvarozást szolgálják. Érde­kes, hogy Bécs a köztisztasági munká­nál lovat már egyáltalán nem használ. hanem mindent autóval bonyolít le. Mi nem erőltetjük ennyire a dolgot, ellenben mindig a legmodernebb gépek felhasználásával fejlesztjük fokozato­san a köztisztaság ellátását. \u „PALATÍNUS ÉPITÖ­ÉS INGATLANFORGALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST V. KERÜLET, RUDOLF-TÉR 6. SZ. TELEFON: 121-45.

Next

/
Oldalképek
Tartalom