Uj Budapest, 1927 (4. évfolyam, 1-19. szám)

1927-11-26 / 14. szám

ZU BUDAPEST j HIRER UJ BUDAPEST előfizetési ára : félévre ... 12 pengő egész évre . . 24 „ A főpolgármester — szanató­riumban. Ripka Ferenc dr. főpolgár­mester, hogy makacs influenzájá­nak utókövetkezményeit elkerülje, kétheti tartózkodásra a Svábhegyi Szanatóriumba vonult. A főpolgár­mester állapota aggodalomra egy­általában nem ad okot, orvosi kezelés alatt sem áll és szanatóriumi tar­tózkodásának inkább üdülési jel­lege van. Sőt arra is tud a délelőtti órákban egy-két órát szakítani magának, hogy a miniszterelnök­ségre, vagy a képviselőházba be­menjen. Értesülésünk szerint a fő­polgármester a hónap végéig marad a Svábhegyen és a november 30- án tartandó közgyűlésen már ő fog elnökölni. A főpolgármester üdülése miatt az eredetileg november 23-ára összehívott rendes köz­gyűlés elmarad. Uj versenytárgyalást Írnak ki az autobuszkarosszeriákra. Az autó­buszüzemre felügyelő bizottság a múlt hét péntekjén tartott ülésé­ben négy szavazattal kettő ellené­ben úgy határozott, hogy az auto- buszszállításra a Benz-Mercedes né­metországi gyár licenciáját meg­szerzett Állami Vas-, Acél- és Gép­gyárnak ajánlatát kívánja elfogadni és a 100 autóbuszra vonatkozó megrendelést osztatlanul ennek a pályázónak kívánja juttatni. Ennél az elhatározásnál döntő súllyal esett latba Till Antal autóbusz- üzemi vezérigazgatónak az az állás­pontja, hogy az Állami Gépgyárnál beszerzett autóbuszok egységes tí­pusa olcsóbbá és rentabilisabbá fogja tenni az üzemet. Az autó­buszok beszerzésének elintézése után új probléma vetődött fel az üzemi albizottságban : nevezetesen az, hogy a most már egységes típusú alvázzal közös nevezőre kell hozni a karosszéria-ajánlatokat, mert a kü­lönféle karosszériákra tett ajánla­tok árának és minőségének össze­hasonlítására nem mutatkozott megfelelő alap. Az Autóbuszüzemre felügyelő bizottság Lobmayer Jenő dr. tanácsnok elnökletével szerdán este tartott ülésében éppen ezért elhatározta, hogy a karosszéria­szállításra kiírt versenytárgyalást megsemmisíti és új pályázatot ír ki. Az új pályázatban az Állami Gép­gyár által szállítandó autóbusz GENERAL MŰSZAKI RT. ELEKTROTECHNIKAI ÉS GÉPSZERELÉSI YÍLLALAT BUDAPEST. IV.. KOSSUTH LAJOS-UTCA 6. SZÁM Telefon: Teréz 210—93 Ha te jes nyugalmat és abszolút blzton- ságot akar lakásán, üzletében, raktárában használjon FÜRSMéle szabad, biztonsági zárat Gyártja és szereli Fürst J. Vörösrrarty-utca 58/a. j alvázhoz kell igazodnia a karosz- szériának, amelynek típusát, anya­gát, férőhelyét, méretezését ponto­son meg fogják határozni a meg­állapítandó új versenytárgyalási feltételek. Az autóbuszüzemre fel­ügyelő bizottságot ezen elhatáro­zásában az a szempont vezette, hogy figyelmen kívül hagyva a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gép­gyár ajánlatához a karosszériakészí­tésre társult Magyar Általános Gép­gyár, továbbá a Ganz és Társa Danubius R.-T. ajánlatát, a ko­rosszériák szállítását elsősorban a kisiparnak kívánja juttatni és az Állami Gépgyárral társult MAG-nak és Ganznak csupán azokat a rende­léseket akarja kiadni, amelyeket a kisipar felvenni nem tud. Az üzemre felügyelő bizottság azonban elhatározta, hogy a kisiparnak ugyanazon idő alatt kell a szállí­tásokat eszközölnie, amilyen idő­közöket a MAG és Ganz első aján­latukban ígértek. Úgy az autóbuszok beszerzésére, mint a karosszériák ügyében új versenytárgyalás ki­írására vonatkozó üzemi bizottsági határozatot csütörtöki ülésében tár­gyalta a főváros tanácsa, e határoza­tokat magáévá tette és azokat to­vábbi határozathozatal céljából a közlekedésügyi bizottságnak adta ki, amely pénteken tárgyalja az ügyet. A főváros meghosszabbítja Gerbaud- ék városligeti kioszkbérletét. A város­ligeti Király-kioszk, vagyis a külföl­diek előtt Pavillon Royal néven ismert luxushelyiség bérlete lejárt és a bérlő Gerbeaud cég öt százalék bruttó része­sedést ajánl fel a fővárosnak bér fejé­ben és a bérlet meghosszabbítását kéri. Az ügyosztály és a városgazdasági bi­zottság pártolólag terjesztette a kérel­met a magasabb fórumok elé, melyek minden bizonnyal meg is fogják a bér­letet hosszabbítani, lévén a fővárosnak ez a bérlete olyan speciális, melyet nem szabad a rideg üzletember szemével nézni. Gerbeaudék harminc éve vannak a bérletben, ezt a Milleniumi ki­állításra emelt alkalmi épületet sok költséggel tatarozták, karbantartot­ták, szárnyépülettel megtoldották. Bármennyire kiesett a pavilion a fő­város közlekedési relációiból, mégis úgy az itt megforduló külföldiek, mint a főváros előkelő közönsége, mindig, mint egy európai nevezetességet ke­reste fel a ligeti Gerbeaudot, hol a leg­kényesebb ínyencek is megtalálták azt, aminél jobbat és tökéletesebbet Lon­don, Páris, Berlin hasonló üzletei nem tudtak produkálni. Gyakran hallani külföldi diplomatáktól, vagy a nemzet­közi kongresszusok vendégeitől, hogy ilyet ők otthon nem kapnak. Ezért üd­vözöljük örömmel a Gerbeaud-bérlet meghosszabbítását, mert a hosszú­hosszú évek alatt számtalan olyan édes falatot gyártott, melyeknek íze gyakran tovább maradt meg az itt megforduló külföldiek emlékében, mint azoké a keserű piruláké, melyből még mindig eleget kell vendégeinknek le­nyelni. De meg az idegenforgalmi szempontokon kívül az eddigi bérlő múltja, érdemei, erkölcsi és anyagi garanciája is azt jelentik, hogy a fő­városnak ez a bérlete jobb kezekbe nem kerülhet, mint amelyben van és amelyben maradni fog. Krupp-autobusz Budapesten. Most érkezett saját tengelyén a tőlünk 1650 km távolságra levő esseni gyárból egy autöbuszalváz. Ezt a már különben is imponáló jár­művet a Magyar vágón- és gép­gyár, mint az általa a főváros részére gyártandó autobusztípust az Autóbuszüzem vezetőségének való bemutatás céljából hozatta. Áthelyezések a városházán. A polgármes­ter a közszolgálat érdekében á'helyezte Biró Ede tanácsi fogalmazót a IV. kér elöljáróságról a VIII. Kerületi elöljáró­sághoz. — Dr. Mártonffy Máriusz ideig­lenes hivatalnokot a tanácsi III. ügy­osztályból a tanácsi VI. ügyosztályba. — Ivdcson Ferenc havidíjas hivatalnokot a központi számvevőséghez. — Perczel Miklósné ideiglenes hivatalnokot a II. kerületi elöljáróság anyakönyvi osztályá­tól a IX. kerületi elöljárósághoz, innen Barna Sándorné ideiglenes hivatalnokot a II. kerületi elöljáróság anyakönyvi osztályához. — Kovacsovszky Endre havi­díjas hivatalnokot a kórházi alosztálytól a központi számvevőséghez. — Bikkel Margit ideiglenes hivatalnokot a tanácsi X. ügyosztály kórházi alosztályától az árvaszékhez, innen Zeke Aurélné ideig­lenes hivatalnokot a kórházi alosztály­hoz. — Biró Ilona ideiglenes hivatalno­kot a statisztikai hivatalból a tanácsi III. ügyosztályba. — Wagner Weiss Ist­ván dr. ideiglenes tanácsi segédfogalma­zót a VIII. kerületi elöljáróságtól a ta­nácsi VI. ügyosztályba. — Kardos László dr. havidíjas hivatalnokot a IX. kerületi elöljáróságtól a fogyasztási adó­ügyi igazgatáshoz, innen Wawra Jenő Kezelőtisztet a IX. kerületi elöljáróság­hoz. — ifj. Szász Károly havidíjas hiva­talnokot a központi számvevőségtől a könyvtárhoz. — Bedecs Vilma kezelőnőt az árvaszéktől a tanácsi XI. ügyosztályba — Innen' Mészáros Margit ideiglenes hi­vatalnokot az árvaszékhez. Még mindig nem kezdte meg a fő­város a telekvásárlást. Megírtuk, hogy a főváros városrendezési ügyosztá­lyában közel 160 telekügy vár már május^ óta elintézésre. A tavaszi nagy építési konjunktúrában több mint 50.000 négyszögöl kiterjedésű telket ajánlottak fel megvételre a főváros­nak, a nyári szünet alatt azonban a kisajátítási bizottság, amely a telek- vásárlások első fóruma, nem ülése­zett, most pedig egyéb ügyekkel van elfoglalva. Ilymódon a nagy telek- vásárlási kérdések megoldására mind- ezideig nem került sor és ebben az esztendőben már valószínűleg a fel­gyülemlett apró ügyek elintézése miatt Folkusházy alpolgármester, a bizottság elnöke, nem is lesz abban a helyzetben, hogy a vásárlások dol­gát napirendre tűzesse ki. Érdekes különben, hogy az építkezési láz meg­szűnésével kapcsolatosan jelentkezett telekár-csökkenés a fővárosi felaján­lásoknál is érezteti hatását, és az el­adók közül már is számosán bejelen­tették az illetékes ügyosztályban, hogy a kisajátítási bizottsággal foly­tatandó közvetlen tárgyalások során a tavaszi árakat lényegesen csökkenteni fogják. A kisajátítási bizottság most különben átlagosan kéthetenként tart ülést és a napirenden kizárólagosan telekjegyzések és kiigazítások szere­pelnek. A külterületeken ugyanis annyira rendezetlen állapotok ural­kodnak, hogy a főváros csak vas­szigorral képes a közterületek lejegy­zését és a terjedékek eladását ke­resztülhajtani. A tanács kimondotta, hogy az ezeken a külterületi telkeken épült házakra vonatkozóan a kerü­leti elöljáróságok a lakhatási engedé­lyeket mindaddig nincsenek jogosítva kiadni, amíg a telekrendezés teljesen végrehajtva nincsen. Vége az építkezési konjunktúrának. A magánépítési albizottság, amely a II. ügyosztály városrendezési alosz­tálya kitűnő vezetőjének, Csárrmann Ferenc műszaki főtanácsosnak elnök­letével hetenként ülésezik, a nyári lázas munka helyett most hetenként csupán néhány toldalék, vagy eme­letráépítést intéz el. Megszűnt az épí­tési konjunktúra, az öt-hatemeletes bérházak építése, vége a nagy építke­zési kedvnek. Az ügyosztály azonban azon a véleményen van, hogy decem­ber havában mégis fel fog lendülni az építkezési engedélyek kérése és né­hány nagyobb építkezés megindu­lása, azon egyszerű okból, mert a f. év december végével lejár a harminc­éves adómentesség prémiuma. Az ügy­osztály változatlanul azon a vélemé­nyen van, hogy az építkezési enge­dély megszerzése, ezenfelül az épít­kezés effektiv megkezdésének a kerü­leti elöljáróságon való bejelentése már jogcím a hosszabb adómentességre. Erősen megcsökkent az emeletráépí­tések száma is, amely pedig a tavaszi konjunktúra idején nagy kedveltség- nek örvendett. Az emeletráépítések kapcsán különben az ügyosztály uta­sította a kerületi elöljáróságokat, hogy a ráépítések kivitelezésénél az előjáróságok mérnöki hivatalai kellő szigorúsággal gyakorolják a felügyele­tet. Több helyütt előfordult ugyanis, hogy a vállalkozók vigyázatlanul haj­tották végre a tetőemelést, aminek következtében számos baleset for­dult elő. Az a vád, mintha az emelet- ráépítéseknél a magánépítési albizott­ság felületességet vagy könnyelmű­séget tanúsított volna az engedé­lyek kiadásánál, egyáltalán' nem áll fenn. mert az ügyosztály az emeletrá­építések engedélyezését mindenkor csupán abban az esetben javasolta a magánépítési albizottságnak, ha az épület biztonsági koeficiense meg­felelő volt. Ezeknek a baleseteknek tehát nem statikai, hanem technikai oka van, főleg az, hogy egyes vállal­kozók takarékossági szempontból a felső emeletnél az elkorhadt fa helyett nem alkalmaztak gerendavasat és így a régi utolsó emeleten mennyezet- beomlás fordulhatott elő. Nem emelkedik a főváros bevétele az ingatlanbérletekből. A költség- vetés pénzügyi bizottsági és közgyű­lési tárgyalása során több oldalról hangzott el az a felszólalás, hogy a főváros nem hasznosítja kellőképpen az ingatlanait és főleg a telkek bérbe­adásánál nem követel a bérlőktől olyan bérösszegeket, amelyek a telek­érték megfelelő jövedelmezőségét biz­tosítanák. Az illetékes tanácsi ügy­osztály most folytatja le a lejáró ipari természetű ingatlan bérbeadásoknál a bérlőkkel a szerződés-megújítási tárgyalásokat, a bérösszeg felemelé­sére azonban csak a legritkább ese­tekben kerül sor, mert az általános gazdasági leromlás közepette a bérlők sok esetben még a régi béreket sem tudják megfizetni, nemhogy a fővá­ros béremelési kívánságának eleget tudnának tenni. Ami pedig a mező- gazdasági célra bérbeadott ingatla­nokat illeti, itt a helyzet az, hogy eze­ket a réteket és szántóföldeket min­dig nyilvános árverésen adják bérbe és az árverésen elért árak megfelelnek az általános gazdasági viszonyoknak. Ilyen körülmények között az ingat­lanok bérbeadásából elért jövedelem a jövő költségvetési évben sem fog emelkedni. Arnóczky és Társa autokarossaéria gy ra Budapest, Vili., Práíer-utca 64. sz. _________Telefon : József 311-18__________ KÜ LÖKLEGESStGI VDSUZLEl KOCSIALKuTHESZ ÍS ÜUIÚFELSZERELÉSEKBEN Nyegrus Gyula Utóda R.-t Budapest, VIII , Teleky-tér 1—2 szám Telefon: ] zset 3CB- 17 Minden a szakmába vágó munkát a legegy­szerűbbtől a Iegmüvészlbb kivitelig valial ÓNODY GYÖRGY fényező- és mázolómester Budapest, IX. Öllöl-ut 121 és gró! Haller-u. 88 Telefonhivó; József 3G6—62 Hirdessen az UJ BUDAPEST-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom