Uj Budapest, 1921 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1921-02-23 / 7. szám

4 ZU BUDAPEST 1921 fabwudw 23 HÍREK • • • I Sövényházai Hoszu István | törvényhatósági bizottsági tögot, temettük a héten. Február 15-én halt meg, negyvenhat éves korában. Régen voltunk szomorúbb temetésen, mert az alatto­mosan gyilkoló kór: a spanyol ná.ha tevékeny, alkotó férfikorának virágjában törte derékon egy nem mindennapi képességű magyar embernek életét, aki a közéletet erős meggyőződéssel és szinte rajongó magyar faji idealizmussal szolgálta, Hoszu István kiváló közgazdasági ismeretekkel és képességekkel rendelkezett. Már 30 éves korában a Budapesti Bank ügyvezető-igazgatója volt, amely intézetnek a Magyar Bankba történt beolvadása után a Magyar Banknak lett aligazgatója. A háború alatt vörös- keresztes főmegbizott volt, majd az Arviz^Sáló Bi­zottságnak osztályfőnöke, utóbb helyettes elnöke lett és a folyó óv elején foglalta el a Dunai Faáruforgalmi és Kereskedelmi R-.T, ügyvezető-igazgatói állását. Hoszu István a budai I. kerület társadalmi és poli­tikai életében is kiváló szerepet játszott, elnöke volt a Krisztinavárosi Segitő-Bizottságnak és vezető tagja több jótékony egyesületnek. A Keresztény Nemzeti Párt szervezésében tevékeny részt vett, az országos pártnak egyik alelnöke volt, az egyesülés után pedig bekerült a választásokat intéző hármas bizottság-ba. Az I. választókerületi Keresztény Nem­zeti Pártnak haláláig elnöke volt. Neje, három kis árvája és nyolcvanéves édesanyja gyászolja. Sok jó szolgálatot tehetett volna még hazájának és főváro­sunknak. Az Ur másként végezte, legyen meg az Ö akarata! Apponyi Albert gróf — Budapest díszpol­gára. A jövő szerdai közgyűlésre az I. kér. bizottsági tagok megbízásából Szigethy János bizottsági tag indítványt nyújt be arra vonat­kozólag, hogy Apponyi Albert grófot Budapest székesfővárosa válassza meg díszpolgárává. Az indítványt teljes szövegében itt közöljük: Tisztelettel indítványozzuk, hogy Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának közgyűlése válassza meg Apponyi Albert gró­fot Budapest székesfőváms díszpolgárává. Teljes tudatában vagyunk annak, hogy ez az indítvány részletesebb megokolásra nem szo­rul, mégis felhívjuk a t. Közgyűlés figyelmét arra, hogy hazánknak ez a providenciális állami érfia ennek az évnek május havában tölti be nemes életének 75-ik évét s a jövő esz­tendőben lesz félszázada annak, hogy a közélet terére lépett, Magyarország fővárosa tehát megbocsáthatatlan késedelembe esnék, ha pol­gársága nem idejekorán nyújtaná felé a pol­gári elismerés legszebb koszorúját. Nem kíván­juk ezúttal felsorolni mindazokat az érdeme­ket, melyeket Apponyi Albert gróf félszázados közpályáján politikai tevékenységével, ékes­szólásával, irodalmi és tudományos működésé­vel idebenn és a külföldön Nagy-Magyarország körül szerzett. De lehetetlen a legmélyebb meg­indulás és hála érzete nélkül elhaladnunk amellett a tény mellett, hogy abban az időben, amikor Csonka-Magyarország a legkétségbe- ejtőbb helyzetben volt, a patriárcha-korban levő államférfiu volt az, aki az elcsüggedt nem­zetbe reményt és bizalmat öntött, aki meg- küzdve közönnyel, elfogultsággal és gyűlölet­tel, a győzők aeropágja. előtt megvédelmezte a haza elévülhetetlen jogait s aki legutóbb is, a népszövetség ligájának nemzetközi uniójában, majd a genfi egyetem aulájában, fényes szel­lemi fölénnyel mutatott rá arra, hogy ezeréves nemzetünknek a népek nagy családjában méltó helyre van igénye. Az egész nemzet megindul­tál! leste lánglelkii apostolának minden szavát az európai közvélemény előtt, mert érezte, hogy vágyainak és törekvéseinek, igazainak és jogainak ő a leghívebb és legméltóbb szószó­lója. Apponyi Albert mindig büszkén vallotta magát budapesti polgárnak; hadd legyen Budapest is büszke arra, hogy Apponyi Alber­tet díszpolgárának vallhatja. A főváros megegyezett a Lovaregylettel. A pénzügyi bizottság által kiküldött hármas al- bizottság1, melynek a törvényhatósági bizottság* részéről Buday Dezső, Platthy György és Vasek Ernő dr. voltak a tagjai, több ízben tanácsko­zott a Magyar Lovaregylet vezetőivel az uj ló- versenytér. bérlete ügyében. A tárgyalások tel :ies eredményre vezettek és azokról a pénzügyi bizottság pénteki ülésén fog beszámolni a ki­küldött albizottság. A főváros is engedett, a Lovaregylet is leszállóit a magas lóról, nem yolt nehez megtalálni azt az arany középutat, amely mellett a főváros is, a Lovaregylet is megtalálja a számadását. A tárgyalások során u lovaregylet vezetősége részéről pozitív igé- ret történt a bookmaker-intézmény megrefor- malasara is. A főváros álta.l kiküldött albizottság teljes mértekben honorálta és a tárgyalásokon képviselte az Uj Budapest azon álláspontját, hogy a bookmaker-intezmeny sürgősen re- íormra szorul és hogy végét kell vetni annak iV® 1 állapotnak, hogy a 15 bookmaker közül 12 zsidó legyen, akiknek nem a keresi tény es nemzeti szempont, hanem csak az üzlet :a fontos. Lrre vonatkozólag különben a szerdai v0?.tíyulesen is kívánság fog elhangzani a köz­gyűlés részéről. A jövedelem, vagyon- és hadinyereség'adó fclstö- lamlási bizottságainak elnökei. A belügyminiszter a jövedelem-, vagyon- és liadinyereségadó megállapí­tása végett az 1920. évi XXIII. t.-c. 24. §-a értelmé­ben három esztendő tartamára Budapest területére a következőket nevezte ki az adó felszól ami ási bizot- ság elnökeivé: I. kerület: Hoszu István nyug. bank­igazgatót (aki azonban időközben meghalt); II. kerü­let Bozóky Ádám dr. ügyvédet; III. kerület: Botzen- hardt János dr. ügyvédet; IV. kerület; Szénásy Béla kereskedőt; V. kerület: Perget Ferenc dr- ügyvédet; VI. kerület: az L számú bizottságba: Band Zsig- mond r.-t. igazgatót; a 2. szánni bizottságba: Sax. lehner Ödön forrástulajdonos.; VII- kér. az L számú bizot'Ságba: Liedermann Frigyes dr. ügyvédet; a 2. szánni bizottságba: Paksy Béla gyógyszerészt; VIII. kerület: Kiss Ernő vasnagykereskedőt. IX. kerület: Verebéig Jenő dr. ügyvédet; X. kerület: Minke Béla dr. ügyvédet. A Magyar Mutátványosok Országos Gazdasági Egyesülete, mely a keresztény vurstlisok szimpá­tiánkra érdemes szövetsége, az elmúlt héten szép sikerrel, táncvigalómmal egybekötött művészes élyt rendezett a Nemzeti Park kaszinóhelyiségeiben. A mulatságon, melynek védője Czeiszberger altábor­nagy volt, a főváros képviseletében Bérezel és Vájná tanácsnokok is megjelentek. Offenbach minden este, A Király Színházban ezen a hé én is minden este a szenzációs sikerű Offen, bach-gt adják. Az Offenbach Péchg Erzsivel, Lábass Jucival és Rátkai Mártonnal a főszerepekben állan­dóan táblásházak sorozata mellett közeledik a száza­dik előadás jubileumához. Vasárnap délután a János vitéz van műsoron. A Búzavirágot a Peer Gynttel felváltva játsszák ezen a bélen is a Magyar Színházban. A Búzavirágot négyszer, a 100-ik előadásához közeledő Peer Gyntet háromszor adjá.k. Vasárnap délután Gótkék vendég­felléptével Fedorát játsszák. Uj műsor az Andrássy~uti Színházban. E héten csütörtökön mutatja be az Andrássy.uti Színház uj februári műsorát/,, melynek keretében a Farsangi kaland, A vér nem válik vízzé és A primadonna- cimű darabok,, valamint az uj magáuszámok szerepelnek. A bemutatóig minden este a mostani műsor darab­jait játsszák. A Bálkirályné huszonötödik előadása. Jövő kedden érkezik el a Bálkiráhyné első jubileumához, melyet ezentúl is minden este megismételnek. Vasárnap dél­után a Revü Színházban a nagysikerű Szilveszter kerül szilire. A délutáni előadások az Unió színházai­ban, az Andrássy-uti Színházat kivéve, ahol 3 órakor kezdődik az előadás, (43 órakor kezdődnek és mérsé­kelt helyáruak. Akiket felvet a pénz és A buta ember, Zangwill angol komédiája és Szenes Béla vigjátéka váltakoz­nak a Belvárosi Színház e heti játékrendjén. A Zangjvilir-darab szerdán, pétiteken és vasárnap, a Buta ember pedig csütörtökön és szombaton kerül szinre. Vasárnap délután Földes Imre Lányom eimű vígjáték szerepel a műsoron. „Szerelem vására“ még egy hétig. J’aecuse és a Tizedik szimfónia világsikerei mellé szegődik most a „Szerelem vására,“, Vajda Ernő grandiózus amerikai tárgyú filmje, amely oly óriási érdeklődést kelt fő­várt) syzerte, hogy a színház igazgatósága közkívá­natra ezen a héten is műsoron tartja a „Szerelem vásárá“A, E film magyar vonatkozásai és elemen­táris sikere megkövetelnek egy újabb hetet. Az elő­adások hétköznapokon pontban 5, 7 és 9 órakor, vasárnapokon (44, 5, % 7 és (4 9 órakor kezdődnek. Jegyek Bárdnál és a pénztárnál előre is válthatók. „A reiehstadti herceg“ az Omniában és a Tivoli­ban. A főváros két előkelő mozgóképszínháza, az Omnia, és a. Tivoli hétfőtől kezdve „A reiehstadti herceg“ cimű történelmi filmregényt mutatja be, amely ugyanazt a tárgyat dolgozza fel, mint amelyet Rostand világhírű Süsfiókja. Érdekes összehasonlítás nyílik ezúttal ismét a film és szinpad kötött és a film nagyszerűen meg is állja a helyét minden szempont­ból. Az Omnia előadásai köznapokon (45, (47 és (49 órakor, vasárnapokon (44, (46, 7 és (49 órakor, mig a I ivoli előadásai köznapokon 5, 7 és ü órakor, vasár­napokon 4, 3/4 6, (48 és 9 órakor kezdődnek. Omnia jegyei Bárdnál is. RENAISSANCE ÉTTERMEI MEGNYÍLTAK Magyart Imre muzsikál ÓVÁROSI CIRKUSZ Igaxgatók : KÖNYŐT SÁNDOR és GRŰNFELO S. ZOLTÁN MEGN9ITÓ DÍSZELŐADÁS március 26-án, Husvél szombatján. KÖZGAZDASÁG • •• A főváros kész tárgyalni a Közútival A főváros vezetősége a legkomolyabban veszi a villamosvasutak részére már kikézbesitett, szexződés-felmondást, és a tanács legutóbbi ülé­sén kiküldte azt az albizottságot, mely a hely­színén fog az üzleti könyvekből meggyőződni a vasutak vagyoni helyzetéről. A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság — melynek a vasr utak megváltására vonatkozó határozatát leg­utóbbi számunkban közöltük —, félreértette ä fővárost, amikor azt jelentette ki, hogy a Köz­úti ajánlatával szemben a főváros a merev el­zárkózás álláspontjára helyezkedett. A merev elzárkózás a kissé szerénytelen ajánlatnak, ám korántsem a Közútinak szólott, amellyel, ha arra. sor kerül, a, közgyűlés többségi pártja kész felvenni a tárgyalások fonalát. Ezt azon­ban természetszerűleg nem tehette és nem teheti addig, amíg szakértő-albizottsága utján a. könyvekbe való betekintés utján a. valóságos vagyoni állapotról képet nem kap. Ezt az időt — mely a mi számitásuxik szerint két hónap múlva következik be — türelemmel be kell vár­nia a Közútinak, mely a tárgyalások során remélhetőleg erősen redukálni fogja igényeit, hiszen a megegyezés neki sokkal fontosabb, mint a fővárosnak, mely a vasutak megváltá­sát finanszírozni hajlandó külföldi tőkét —mint azt az Uj Budapestben Sipőcz polgármester ki­jelentette, — bármikor kap. Sándor Páléknak be kell bizonyitaniok, hogy az ő érdekeltségük, mely a multheti tapasztalatok után nem mond­ható a legszimpatikusabb tőkének, a főváros szempontjából még mindig kedvezőbb a kül­földi tőkénél, mely egyremásra kínálkozik erre a tagadhatatlanul igen jó üzletre. Az Általános Takarék közgyűlése. A Magyar Álta­lános Takarékpénztár R.-T. Kornberger Lipót udvari tanácsos elnöklete alatt megtartotta XXXIX. rendes közgyűlését. Horváth Lipót dr. vezérigazg-ató előter­jesztette az 1920. évről szóló és általunk már ismer­tetett igazgatósági jelentést, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott és elhatározta, hogy a rész1- vényszelvény 1921 február 18-tól kezdve 40 koronával (8%) váltassák be. A közgyűlés dr. Bayer-Krucsay Dezső svéd konzul, gyáros! és Purgly Pál földbir­tokost uj tagokul az igazgatóságba és Szénásy Gyula nagykereskedőt uj tagul a felügyelőbizottságba meg­választotta. Az Őstermelő közgyűlése. A Magyar Őstermelő Részvénytársaság közgyűlése elhatározta, hogy az 5,349.081.09 korona tiszta nyereségből a 3. számú szel­vényt 22 koronával váltja he február 16-tóá kezdve a Magyar Általános Takarékpénztárnál. Az igazgató­ságot újból megválasztották. Uj felügyolőbizötisági tag lett Györgyey Adolf dr. Felelős kiadó és lap tulajdonos: DOBY ANDOR Palla« részvénytársaság nyomdája, Budapesté«

Next

/
Oldalképek
Tartalom