Rákos Vidéke, 1937 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-10 / 2. szám

2. szám. RÁKOS VIDÉKE 3 Felülfizetések a sashalmi leventék Mikulás-estélyén; Sas­halmi KH, Kíláz- és telektulajdonosok ß- gyesülete, Protestáns közművelődési egye­sület, Kossuth Lajos asztaltársaság, vitéz Hortobágyi József, Ált. Ipartestület, 5—5 P, Pro Hungária, Iparosok és kereskedők köre, Fekete Gerzson 3—3 P., dr. Szakter Károly 2 P, Májer Ferenc, Farkas István 1—1 p. — A 20-án, a szegénysorén leventék részéire' rendezett vacsorán adakoztak: Farkas Ist­ván, Farkas Imre, Darula Károly, Chrien Gyula, Láng Sándor, Kereskedő Ferenc, Fóliák Ferenc és Hannicker Ernő. A levente egyesület ezúttal mond hálás köszönetét jó­tevőinek'. A központ elismerése. A Nép központja meleg elismerésben része­sítette a sashalmi szervezet működését és felkérte Szabados Gábornét, a nőcsoport el­nökét, hogy szép és eredményes munkálko,- dását ezentúl is tovább folytassa, sőt lehe­tőség szerint még intenzivebbé tegye. Nem k'evésbbé teljes méltánylásra talált a köz­pont részéről liodó Adám elnök munkálko­dása is. Mindketten elismerő oklevelet kap­tak. A rákosszentmihályi kér. gazd. és szoc, párt Vasárnap, január 10-én, d. u. 4 órakor, saját) helyiségében (Károly király ut 106. sz.) ke­délyes teadélutánt tart. A tea ára 40 fillér. Házi betegápoló tanfolyam. Ismeretes az a rendkívüli eredményes mun­ka, amit vármegyénk alispánjának nemes gondolkodású hitvese sszervezett a szociális és egészségügyek fejlesztése érdekében. - A közelmúltban 14 napközi gyermekotthon nyílt meg a vármegyében. Az otthonokban átlag 40, 3—6 éves gyermekét gondoznak. Az ellátás: reggeli (tej és< kenyér), bőséglés és jóízű ebéd (2 tál5 étel) és távozás előtt ozsonna. A gyermekek, amikor az, otthonba lépnek, tiszta kötényt kapnak. A vezetőség társadalmi utón szeretné megvalósítani, hogy a gyermekek teljes öltözet0! kaphas­sanak. kt egészségügyi ellenőrzést 2 heten- kint a helybeli hatósági orvosok[ vég'zik. — Dr. Erdélyi Lorántné másik nagyértékü ala­pítása: a vármegye területén működői 35 házi betegápolói tanfolyam. A tanfolyam el­vi megállapodás szerint 36 órából állna: 12 óra elméleti és 18 óra gyakorlati előadás. 3 óra orvosi és 3 óra hadegészségügyi élő- adás. Az előadásokát esti órákban tartják a Magyar Vöröskereszt Egylet kiküldött hiva­tásos oktatói. A tanfolyam munkatervének összeállításában természetesen figyelembe­veszik a helyi kivánalmák'at s ezek szerint 1 ..................................................... , | 1 ! £ ll Olcsóbb lelt a berü mert egy liter kadarka (piros) vagy I fehér uj bort Soltvadkert állomás­ra kiszállítva I 22 fillérért I küldünk. A vasúti fuvar kb. 3 fillér !i- I terenként. Csakis 50 litert meghaladó I rendelést fogadunk el. A szállítás után- 1 véltél történik az általunk díjmentesen I nyújtandó kőlcsönhordókban, amit 30 I napon belül kell bémieníve v'sszakül- denj. Egy pengő levélbélyeg ellenében mintát küldünk a borból mintás do­bozban bérmentve. Óbor ára 27 f. Boraim kelleemesk, édeskés italuak és zamatjuk tökéletes. ínrenp fajtorpmcészele OluMiIj 1 Cl Gilt# Soltvadkert (Pe»t m. .......................... *11"1 ..............=**. állapítják1 meg az előadások napjait s áz óraszámot is. A rákosszentmihályi tanfo­lyam január 20-án kezdődik teljesen ingye­nes, a hallgatókat semmiféle kiadás nem terheli. A tanfolyam befejezésekor a hallga­tók bizonyítványt kapnak, amely ápolói to­vábbképzésük alapjául szolgálhat, de a szer­zett elméleti és gyakorlati ismeretek,1 a csa­lád életében is nagyon fontosak és haszno­síthatók. A január 20-án kezdődői tanfolya­mot csak női hallgatók számára rendezik. A tanfolyamot valamennyi helybeli nőegyesü­let támogatja, igy jelentkezni bármelyik helybeli nőegyesületnél lehet. Kitüntetett leventék. Vitéz Hortobágyi József, a sashalmi! leven­teegyesület elnöke, a jó magaviselet és szor­galom elismeréséül Zimre József, Kovács Zsigmond és Pölöskéi Lajos 1915. (évfolyam- beli távozó leventéknek, továbbá Harang Já­nos, Markos László és Hérics Nándor se­gédoktatóknak érmet osztott ki. Köszönetnyilvánítás. A ref. egyház vezetősége ezúton mond há­lás köszönetét azoknak a helybeli cégeknek, melyek a karácsonyi segélyhez értékes; ter­mészetbeni adományukkal hozzájárultak. :— Stanfel József 10 kg hús, Csizmadi Gábor 10 kg hurka, Szőke Sándor 5 kg zsir, 10 kg. kolbász, 5 kg. hurka, Láng! Sándor 10 jcg. kolbász', 5 kg. szlalomra, Zsili (Gózfa és Szalay Sándor 20—20 kg. kenyér, Gál Péter és Gottfried Győző 10—10 kg. kenyér,. Darula Károly 2 kg. tepertő, özv. Prókay Sándorné és Netting Katalin ruhanemüek, Tuba János írószerek. Továbbá a Rákosszentmihályi Nép. női csoportja, a Sashalmi protestáns közművelődési Egyesület 25—25, pengős, a Rákosszentmihályi Jóbárát asztaltársaság 3 pengős, adományáért s a R ákosszentjuihá- lyi postaaltisztek egyesülete 1 mm. szén- adományáért. A 907-es „Károlyi Gáspár“ cserkész csa­pat ünnepélyt tartott a ref. kulturház terméberu A mű­sor a »Hiszekegy«-gyel kezdődött, melye! a cserkésztrió adott elő. Nagy József sikerült szavalata nagy tapsot aratott. »Uhui. urfi kálandjai«-t Hegyi Márton és Nagyi György cserkész adta elő eleven humorral. Ä »Pótvizsga« c. bohózatot Thiring Gyula és Nagy József játszotta kitünően. — Na­gyon kedves volt az apródok1 {énekkara. Á három bájos dalt Jónás Dezsőné apród veze­tő tanította be. A Spirka-testvérek zongora- játéka, Andorka Átülő szavalata, nagy! isi­kért aratott. Csiszár József ügyes cimba­lomjátékkal szérepelt. Az ünnepi beszédet Jónás Dezső csapatparancsnok tartotta. A »Diáktanács« c. vígjáték sok vidám percet szerzett a hallgatóságnak. Dicséretet ér­demel : elsősorban Hegyi Márton — tiki |a vígjáték* rendezője is volt — továbbá Kál­mán János és Filcsik András. Befejezésül a Rákóczi-indulót játszotta a cserkészzenekar. Szellemesen konferált Hegyi Márton. A szi­ves támogatásért ezúton is köszönetét mond a vezetőség. !. Az orsz. mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásár ez évben márc. 17—22 napjain lesz Budapesten. A gazdák körér ben már is nagy az érdeklődé®. A Move Rafc Szilvesztere, Kitünően sikerült a Move Rafc Szilveszter estje. Hangulatos családi összejövetelnek voltak részesei, a megjelentek kitünően szó­rakoztak a reggeli órákig. Tegnap még életvidám, egészségtől duzzadó bájos leányka volt, ö- reg szüleinek egyetlen (gyermeke, s*zÓme-fé- nye, minden reménysége. Ma... mindig vidám arcán, a borzalmas halál dermedt hidegsége ül. — Szegény kis Spói’er Maris­ka csak 17 évet élt. Mi (adta kezébe a gyil­kos lugkőoldatot, senki sem tudja. I Forst Willy, a kiváló filmrendező minden egyes filmje világsikert jelent. A legújabb, az; »Allotria«, minden eddigit felülmúl. Ötletekben szipor­kázó, pazar vígjáték. A leghíresebb színé­szek szerepelnek benne. Müllerl Reimt®, Jugo Jenny, Hildebrand Hilda, AVohlbrück Adoll és Rühmann Hainz felejthetetlen já­tékot nyújt. Ciné Allianz világfilm. Bemu­tatja szombaton, vasárnap és hétfőn a Kor­zó mozgó. > 1 Rákosszentmihály képe uj színnel gyara­podott. Megnyílt a legelegánsabb fodrász sza­lonunk a Rákóczi ut 101. íz. alatt. Tökéletesen fővárosi színvonalat képvisel az uj üzlet. Ra­gyogó „dauer“ (tartós hajsütés), csodás hajfes­tés. Szolid árak. Ilyen körülmények közt bol­dogulni és hódítani kell. Ilonka és Bandi. 32198—1936. szám. Árverési hirdetménykivonat Zuglói ingatlan és építő r. t. cégi végre- ’ hajtatónak Medveczky Miklósnó sz. Sporlák Irén végrehajtást szenvedő ellen indított Végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 2050 P — f tőkeköve­telés és járuléka behajtása véget! a gödöl­lői kir. járásbíróság területén lévő, Sasha­lom községben fekvő s a végrehajtást szen­vedő nevén álló, a sashalmi, 1777. sz. Itkvi' betétben A I 2—3 sorszám 1138—4 és JU38 —5 hrsz. a foglalt 9+151 n. ől területű ház1 és kertre a Kassai utcában! 1252 P kiki­áltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi április hó 7. nap­ján délután 4 órakor Sashalom) községhár zánál fogják' megtartani. 1.) A legkisebb vételár á kikiáltási gár fele. ; , * f Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10 °/<éat készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírosban a kiküL döttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál rnagiasabb ígéretet tett, ha többet ígérni sen­ki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. Gödöllő, 1936. évi november hó 20-án. i , dr. Markovich sk. kir. jb Az uj naptár. Az én uj naptárom mindenről beszél, Megmondja mikor fagy, mikor fuj a szél, Jelez földindulást, sáskát, névnapot, S megvételre kínál gálicot, csapot. Hőhullámot indít Péter Pál előtt, Pontosan beosztja gyertyaszentelőt, Mikor is a medve dörmögve kinéz, Megtudakolandó: gyüLe már a méz:? Ábrázolva vagyon benne hős Botond,, Kirőló egy tollrágó szép krónikát mond, A végén pedig, hol fogynak a lapok, Sorba szedettek a vásári napok. Régen voltam otthon, ahol úgy lehet, Hogy a rend azóta másformán mehet, Keresgélem tehát — kedves völgy, halom, Mikor is van nálunk a sokadaiom ? Böngészem, kutatom, nézem mindenütt, S láthatatlan ököl a szivemre üt; Kiperren a könnyem, — mi történt velem? Sehol nem találom, sehol nem; lelem! Pedig a falu, hol Anyám áltatott, i Minden bübájával most is megf van ott, Vásárja is van, ahová visszahív! Báthory Gábor. f nziwii'i 11ji«1 i"'i ii • v vitéz Regős Ágoston vendéglője a piac (Ferenc Józsefl-téren Frissen csapolt sör. Saját szüretelésü § fajborok. ZENE! Minden 1 csütörtökön halászlé. Olcsó árak! - ízletes konyha I Aki mer, az nyer! 700.000 pengőt nyerhet a« uj osztálysorsjátékon ! Főárusitó; Pestkörnyéki Sank Mátyásföld, Rákossztmsháiy | A Cinkota Hév Budapest Kerepesi-uti állomáson lévő CUKORKA ÁRUSÍTÁS tisztelettel ajánlja tisztán kezelt cukorká­éi csokoládé-különlegességeit. — Rend­kívül olcsó árak. Szives támogatást kér: ROSNER HUQÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom