Rákos Vidéke, 1937 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1937-05-23 / 21. szám

XXXVII, évfolyam. Rákosszentmihály, 1937. május 23. vasárnap. 21. szám. RÁKOS VIDÉKI — Társadalmi, közigazgatási és közgazdasági hetilap, Rákosszentmihálynagykozség és számos egyesület hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKOSSZENTMIHÁLY, Szentkorona* utca 103. Telefon: Rákosszentmihály 31 Megjelenik minden vasarnap Felelős szerkesztő: BALÁZSOVICH ZOLTÁN Előfizetési ár: Egész évre 10 pengő Fél évre 5 pengő Negyedévre 2-50 P Egyes szám ára 24 fillér Postatakarékpénztár esekksz. sz; 761. Adtál, Uram, esőt... Mire ezteikj a sorok 'megjjeleimek, Rákos­szentmihály utcáin már büszkéin szaladgiál­nak! az ia utóbuszok — inint mondani; szok­ták: a jövő közúti közlekedésének eszközei. Nem kételkedünk ugyanis abbap, hogy a Bart komoly elhatározása szerint, a hét kö- zepén valóban megindítja a járatokat, de már abban, hogy meddig fogja azokat fenn is tartani, nem mernénk határozott jóslások­ba bocsájtkozni. Ha a kereskedelmi, minisz­ter rendelkezését meg nem változtatja, ak­kor bizony nem sokáig fogunk gyönyörködni a gjépe*rejü társaskocsikban, mert nem akad olyan balga vállalat, amelyik veszteséges üzlettel töltse az idejét. Jól emlékezünk, lrogy néhány évvel ez­előtt. egy uriasszony kapott a községünk te­rületén au tóbusz-járatásra ■‘engedélyt. — Nagy garral fogadták ekkor egyesek a dol­got, de bizony a kocsik csak néhány napig jártak, azután pedig, utasok hiányában, ki­vonultak1 községünkből. Akkor azt hitték, hogy a Máv. utasaiból ;és a helybeli forga­lomból kerül ki a kocsik közönsége és a Máv. körvasuti állomásához közlekedtek az autóbuszok. Előre világos volt, hogy céltala­nul, mert aki a Máv. vonatokat használja, az vagy közel lakik az állomáshoz, és Így nincs szüksége a társaskocsira, vagy olyan szegény, hogy e miatt ikerüli .a Bhévet, (ak­kor pedig nem költhet külön autóbuszra. Ilyen hiábavaló kísérlet most is, ha a mi közönségünket a zuglói Bosnyák térre akarják szállítani, sőt még azt sem enge­dik meg, hogy útközben elhagyhassa a gép­kocsit. Valóban, ha a dolog nem lenne olyan tragikusan komoly, rossz tréfával kellene te­kinteni, amit velünk müveinek. Ismerjük jól a szólamokat, a jogi és gazdasági érveidet, amikre hivatkoznak, de ezekkel nem lehet minket megvigasztalni. A száraz, tényállás az, hogy mi húsz év óta 64 diliért fizetünk! (a hét (7) kilométeres utazásért, ugyanakkor, amikor a fővároskörnyéke más részeinek lakosai 24, illetve legújabban 30 fillért fi­zetnek 24 kilométeres ntakért. Ha ez helyén való, akkor Mátyás királlyal csakugyan mégj- halt. az*igazság. A székesfőváros ridegebb sziyü és kö­nyörtelenebb vállalkozónak bizonyult, mint a haszonért dolgozó magántársaság. Milyen lelkesedéssel küzdöttünk a vasút megvétele érdekében, milyen színes reményeket raj­zoltunk magunk elé, hiszen mi -js annak a fővárosnak vagyunk a gyermekei, ott éljük le életünket, a szivünk i,s oda kapcsol [a Sze­retet és hazafiui büszkeség szálaival! És mi­lyen keserűen csalódtunk! Az újabb irány­zat már egyenesen kitagad bennünket sgs vétkül rója fel, hogy a határon kivül keres­tünk családi fészket magunknak. A megfelelő autóbusz közlekedésünk lé- tesülését is most megint a székesfőváros la- kadályozza meg. Még a Bosnyák térre is zárt ketrecben történhetik az jemberszáUitás, a huszadik század méltó dicsőségére. A fő­város területén megállani, le-fel- vagy épen átsz'áÜani nem szabad, nehogy a Beszkárt valami kép megrövidüljön és a mi nyakun­kon kissé meglazuljon a húsz éve szoron­gató hurok, holott pedig a főváros a saját érdekéit mozdítaná elő, ha a saját területén is rendeltetést adna az uj autóbusz vonal­nak. A Zugló külső részén, ahol az uj autó­buszvonal áthalad, ma mégcsak szórványo­san áklad egy-egy épület, de ha az uj közle­kedésnek hasznát vehetné ez a terület is, akkor egy-kettőre benépesülne és a székes- főváros a saját területén növekednék to­vább Fájdalom, mélg a miniszter sem törődik velünk, hiába kértük a segítségét, a zord ha­tározat érzéketlen ,a. velünk gyakorolt igaz­ságtalansággal szemben és figyelmen kivül hagyja a legfontosabb érdekeinket. Miég' megkísérlik a szószólóink, hogy a kereskedelmi kormányt jobb belátásra bír­ják. Némi halvány reménységet ebből me- rithetünk, de ha nem sikerül a szigorú fel­tételek megenyhitése, akkor az egész autó­busz-ügy nem lesz más, mint felcsillanó szivárvány, amely rövid tündöklés után nyomtalanul eltűnik az égboltról. Hololt pe­dig, ha az! autóbusz komoly versenytársa lehetne a Bhévnefc, e miatt a főváros villa­mos vasútja, nem menne tönkre, .hanem el­lenkezően, ettől válnék jövedelmező üzletié, -mert a konkurrencia mfatt a leszállítanál la viteldijait, ennek következtében pedig visz- szakapná és megszaporitaná az utasad, vagy is végül miég hálás lehetne azért, hogy fa merev makacskodását megtörtük és az egye­dül helyes útra rásegítettük. Esetleg, talán —- de csak esetleg, talán, — a helyi részleiforgaiom életképes lesz,, de ehhez; a kereskedelmi miniszternek meg kelt engedni, hogy a végállomása a község­házánál legyen. A legkevesebb, amit megte­het, és a Bhév. érdekeit a legtávolabbról nem sérti vele. Cinköta község is okos ké­relemmel fordul a miniszterhez. A Cjnkotai irt és árpádföldi Kossuth Lajos utca sarkán Lévő végállomásról a járatok meghos szab bi­tás át kéri a cinkotai állomásig, ahol gyógy­szertár is van és így a gyors iodajutás közi- egészségügyi érdeket is képvisel, llyenféle elemekből lehetne mégis az uj közlekedés alapjait megvetni és a tervet a teljes esődtől megmenteni. Végül még csak egyet: A székesfőváros állandóan feihánytorgatja, hogy mennyit fi­zet rá minden egyes utasunkra. Szükségfe­len áldozat, ne fizessen rá légy fillért iseml. Ha rossz! a bolt, csukja be. Nem kérünk , semmit, csak adja vissza az útvonalainkat, szabadítsa fel a levegőnket. Tudtunk mi, már egyszer régen segíteni magunkon a saját e-. rönkből, amikor a saját lóvasútiunkkal két virágzó községet teremtettünk. Majd kita lálunk most is valamit, vagy akad még élel­mes üzletember, aki itt jól jár. Minek pZ' a sok és nagy áldozat, mikor mi még csak hálásak sem vagyunk érte, hanem a legsao- morubb csapásnak1 tartjuk aztl jl x~-garas arai1 je HÍREK Lapzárta a jövő héten, az urnapi ünnep miatt ked­den este. A lapba szánt közleményeket tehát kedden estig kérjük... A szent év ünnepélyes előzetes megnyitása, mint már megírtuk, 23-án lesz. ügy Rábosszentmihá- lyon, mint Sashalmon a 10 órai nagymisén, mely Veni Sanctéval kezdődik, az evangé­lium után olvassák fel a püspöki kar kör­levelét. .Sashalmon d. u. 4 órakor a Schusz- ter vendéglőben az egyházközség di szülést tart, melyen szerepel a templomi ve gyes kar, a polgári leányiskola, a volt növendékek, a Jézus Szive Szövetség leány csoportja, ün­nepi beszédet pedig Küllős Ede esperes plé­bános mond. Űrnapja Rákosszentmihályon. Űrnapján 9 órakor kezdik a szentmisét, u- tána körmenet a szokott, utón. Szent beszed a Mária és Szentkorona utca sarkán lévő kereszt előtt. Lesz szent mise fél 12 órakor is. Este 6'órakor kezdik a Jézus ^ Szive nagy ünnepélyét előkészítő 9 napos áj latos­sá got. Sashalmon fél 9 órakor kezdődik a szentmise. A körmenet útvonala; Gizellá­id, Dittrich-ut, Margit u., Petőfi u. és Gizella ut. A sátoroltároknál a vegyes kar énekel. Az Eucharisztikus gyermekszövetség 30-án, d. u. 6 órakor a R ákosszéntmibálvi Nagykiaszinóban műsoros estélyt rendez a templomépités javára. Jegyek 1 — P és 50 filléres árban már kaphatók. Nagy Géza esperes-plébános meleg és bensőséges ünneplésben részesült Szolnokon, ahol, min^már hirül adtuk,temp­lomot szenteltek és őt kérték meg az ünnepi beszéd tartására. Szeretett plébánosunk a templom hivatásáról és szentségéről beszélt igen mély hatással. A rengeteg hivőseréget nyomban rabjává tette a gyöngédlelkii, jó­ságos lelkipásztor leikéből kiáradó szeré­tet és élő hittel teli, keresetlen szavai \meg- taládák az utat a szivekbe, A plébánia-templom kibővítése ügyében e héten kedden kellett volna dön­teni a kiküldött hetesbizottságnak — szám- adásbeli komplikációk miatt azonban hosz- szu tárgyalás után sem tudott megállapo­dásra jutni, hanem munkáját csak e hét pén­tekjén fejezi be. Ugyanaznap délután a bi­zottság javaslatát az egyháztanács elé ter­jeszti. Á versenytárgyalás eredménye máé eleve is kedvezőnek mondható, mert jóval alul marad az előirányzott összegen. Nep-gyűlés. A rákösszentmihályi Nemzeti Egység nőcso­portja junjus 3-án, d. u. 5 órakor'tartja igen­lését a Zakóts termében. A gyűlés Itt tfog megemlékezni Trianon 17-ik évfordulójáról is. Mansz-gyűlés. A rákösszentmihályi Mansz június 7-én d. u. 5 órakor tartja évzáró gyűlését a község­háza tanácstermében. Az autóbusz viteldijai, A rákösszentmihályi autóbusz viteldijait a héten a következőkép állapították meg: Vo­naljegy: Árpádteleptől a Bosnyák térig 50 fill. A községházától a Bosnyák térig 40 fill. Szakaszjegy. A Rákosi-uttól (Máv. körvasút)

Next

/
Oldalképek
Tartalom