Rákos Vidéke, 1937 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1937-02-14 / 7. szám

4 RÁKOS VIDÉKE 7. szám. Kath. bál, Vége a farsangnak; épen jó, mert immár ki­fogyunk a jelzőkből, hogy a lezajlott sike­res mulatságokat kellőképpen méltathassuk. Az évzáró nagy mulatság a kath. bál (ma­radt. Szerencsére, mert erről újat igazmi nem lehet mondani, csak egyszerűen meg­állapítjuk1, hogy az'idei, a tizennegyedik, mél­tó volt elődeihez Nagy közönség, hatalmas bevétel, jó kedv, sok tánc, sok szép hölgy, sok táncos, jó zene, még pedig hazai, a Ko­lompár Lajos muzsikája, hatalmas, kiegészi,- tett bandával. Örömünk telt a sok csárdás­ban. A bál; képe, mint látványossiágí is fé­nyes volt. A jelenvolt hölgyek névsorát a rendezőség a következőkép állította ősszé: Asszonyok: dr. Nagy Sándor né,r Pa- ternos Istvánné, Gul lay, Domosné, Wein - wurm Jánosné, Sándor Jánosné, Szabó Pál- né, Maróthy Istvánné, Csipke Istvánné, Hut- vagner Jánosné, Lenk Gyuláné, Merétey Pálné, Pernhardt Jánosné, György Jánosné, Faludi Istvánné, özv. Tiringer József né, Ma- tinszóka Rezsőné, dr. Ámon Imréné, vitéz Lukács Józsefné,' .Lantos; Andrásné, Kóta Gyuláné, Tamás Ferencné, Szersén Gyulá­né, Modesto Gottfriedné, ;Svéda Károlyné, Barna Pálné, Bartha Lajosné, ifj. Horváth Istvánné, Biró Istvánné, H. Bilik Franciska, Blazsek Győzőné, Csat tógán yi Endréné, Szé­nás Antalné, Bartha Jánosné, Gerecz Lász- lóné, dr. Ottlikl Andrásné. Leányok: Weinwurm Elvira, Csipke Györgyi, Varga Ilonka, Babay Jucika, Po- lozgay Mária, Szász Magda, Tiringer Teréz!, Lukács Mancika, Béres Jucika, Beke Mária, Zsemlye Ilonka, Báláz soviel! Anna, Bar­na Irénbe, Bartha Mária, Ifö eh ti Edith, Se­bes Magda, Oláh Katalin, Szénás Kató, Al­mád y Olga, Peccoli Aliz. Gerecz Magda. Modesto Györgyike. — Félti [fizetések a jövő számban. Többszöri kísérlet után két esetben sikerült ismeretlen tette­seknek betörni Tóth András Bercsényi-utcai lakásába, ahonnan mindkét esetben komo­lyabb értékű tárgyakat vittek eb A minap este megint próbálkozott válaki, de a ház- beliek ébersége megakadályozta a gonosz munkában, A rendőrség rövidesen megle­petésekkel szolgál. Műsoros teadélután, A rákosfalvai róm. kath. Oltáré gyes ül et ps a Mária kongregáció nagylányok! csoportja f. é. február hój 7-én, vasárnap, nagyszerűen sikerült műsoros teadélutánt rendezett a Székesfőváros Népművelő bizottságának Szentmihályi utcai kulturházábn. A zsúfolá­sig megtelt teremben a vendégek az Ízlése­sen felszolgált tea mellett élvezték1 a változa­tos és elsőrangúan érdekes műsort. Virágh Tibor plébános meleghangú beköszöntője u- tán valóban művészileg1 «előadott műsor- számok váltották fel egymást. Ezután az»Élő szobor« kétfelvonásos kacagtató vígjáték ke­rült színre óriási hatás mellett. És amikör Behinszky Béla plébános búcsúszavai el­hangzottak1, a vendégek kellemesen eltöltött délután emlékével távoztak el. — A teadél­után kiválóan ügyesi. rendezését az Oitárie- gyesület hölgyei látták el Francisczy Bélán é elnöknővel és Cselényi Józsefnével az élen. A műsor élvezetes; összeállításáról a Mária kongregáció nagylányai gondoskodtak Fran­cisczy Emma prefekta vezetésével, aki p, rendezés fárasztó munkálataiban is nagy buzgalommal és hozzáértéssel tevékenyke­dett. Tornay Károly magyar nótái. Kedves, már külsejében is Ízléses nóta-füzet jelent meg a Magyar katonai írók ikerének kiadásában. Szerzője Tornay Károly, a Le­vente Újság szerkesztője. A mai »nótagyáro­sok« sivár tömegtermelésében valósággal ü- ditően hatnak ezek a zamatos, mesterkélet­len, igazi magyar lélekből fakadt nóták. *—■ Érezzük, hogy Tornay sohasem ült le (kom­ponálni azzal az, előre megfontolt szándék­kal, hogy: »no, most akárhogy is összeesz- kábálok egy nótát.« Ezek a nóták megszület­tek1, mert meg kellett születniük. Legtöbbjé­ből olyan eredeti, meglepő, izés magyar for­dulatok csendülnek elő, hogy a rhágyar nóta hivei igaz örömet lelhetnek benne. — Szám­adó Ernő népies veretű szövegei szinte (már magukban is muzsikálnak s méltán ihlették nótára a zeneszerzőt (—k.l.dr.) A pacsirta, Lehár Ferenc hires operettje, a filmen j.s vi­lágsikert jelent Egigerth, Márta. Halmay Ti­bor, Englisch Luisz és Sohnk'e Hans ;a fő­szereplője. Bemek zene, magyar millió, a pacsirtahangu, aranyos művésznő legjobb szerepe. Korzó mozgó, febr. 13.—16. szom­battól keddig, négy napon ái. Iskolai előadás. A Béla utcai I. sz. elemi iskola a szegény­gyermekek segítésére szép jótékonycélu előadást rendez febr. 23 án d. u. 6 órakor a Korzó mozgóban. Két kis színdarab, a Cicalakodalom és Mali néni játékosboltja kerül színre. Lesz sok magánszám, táncl apróbb jelenet. Közreműködik az Erke, zenekar Csattogányi István karnagy veze­tése alatt. A rendezés gondját Szerényi Nádorné vállalta. A belépődíj 50 fül. és 1 pengő. _______________________________ BU DAPEST! K0ZPOKTI ÁLTALÁNOS TEJGSÁRNQK rt. Rákosszentmihály 86. sz. fiókja, Rákosi-?-* 120, sz. és Mátyásföld, •Teljes tej, pasztőrözött tej, habtej szín, ,‘tepöl, gyermektej, yoghurt, elsőrendű t^avaj, gyógytejek házhoz szállítva. Ke­reskedőknek viszonteladásra házhoz szál- í íitva. Fratelli Deisinger cégnél, Budapest Ferenciek-tere 1. szám (Királyi bérpalota.) Kávé O Tea Q Riam Zsuffa István és társai angol gyapjúszövetek kereskedése IV., Váczi-utca 25. Piarista-utca sarok. Állandó nagy raktár elsőrendű angol, skót és irland szövetekben valamint selyem és * egyék bélésárukban ! XT Áll Aft női kézi munka 1 >1 fii/ r\& és rajzmüterme ©Budapest, IV., Petőfi Sándor-u. 11 sz C Lindmejer Károly hentes és mészáros x " Mindig gazdag készlet friss áruból. — ízletes felvágottak. — Hurka, kolbászkű- lönlegcsség. Friss disznó- és marhahlu». Mészáros József Rákosi-ut és Seredi Jusztiniián-u. Belvárosi kávéház r BUDAPEST, Apponyi tér (volt Kigyiá tér). — Elsőrangú italok. — Egész nai kitűnő meleg konyha. — Külön terme Figyelmes kiszolgálás.------ötórai teü RÓ NAY MIKLÓS Szénásy Béla Levéipapiráruháza és töltőtoll szaküzlet Budapest, IV., Ferenciek tere 9. Legnagyobb választékot nyújt Ízléses fc váfpapirok és világmárkás töltőtollakban. Házassági és eljegyzési értesítők, vialah mint névjegyek a legszebb kivitelben kié- szülnek. Nincs borravaló Rákosszentmihály legelegánsabb női fod­rász szalonjában, Rákos! ut 101. sz1. alatt. Ragyogó dauer (tartós hullám), remek haj- festés. Szolid árak1. Előzékeny és szakavatott kiszolgálásról Ilonka és Bandi gondoskodik. A hősi emlékmű javára, mellyel bizony még mindig adós Rákosszentmihály, — a ház és telektulaj­donosok egyesülete márc. 14-én d. e. fél 12 órakor műsoros előadást rendez a Kor­zó mozgóban. A műsor igen különleges és érdekes. Beszédet mond; Nagy Géza es- peres-plebános, Hörömpö Dezső ref. Tóth Szőilős Mihály ev. lelkész és Dibusz Sán­dor főjegyző, ifj Vendéghegyi Géza énekel. Molnár József és Bélák József szaval. Zongora eladó fekete, jókarban lévő 250 P-ért. Mátyásföld, Corvin-utca 29. 31.011—1936. szám. i , Árverési hirdetmény-kivonat­Breslmyer Tibor végrehajtatónak Rol­land Mihály (nős Vencel Erzsébettől) végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 1000 P — f tőkekövetelés lés járulé­ka behajtása végett a gödöllői kir. járásbí­róság területén lévő, Csömör községben fek­vő s a végrehajtást szenvedő nevén álló, a csömöri 1466 sz. tkvi betétben A ,-j- 1 sor­szám 59/1 hrsz. alatt foglalt 296 ,n. öl ferü-- letü Tompa Mihály u. 2. sz. a. házra és ud­varra 1302 P kikiáltási árban elrendelte. ■ Az árverést 1937. évi március hó il8. napján délután 4 órakor fogják megtartani. A legkisebb vételáé mindkét végbe haj­tató részére a kikiáltási ár fele. Az árverel- ni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 %-át ké,szpénzben, vagy .óva­dékképes értékpapirosban a {kiküldöttnél le­tenni. r ; , Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni sen­ki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ,ár Százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. Gödöllő, 1936. évi nov. hó 10. napján. dr. Markovich sk. kir. jb * vitéz Regős Riestes vendéglője a piac (Ferenc Józsefl-téren Fri ssen csapolt sör. Saját szüreteiésü fajborok. ZENEI Minden csütörtökön halászlé. Olcsó árak! - ízletes konyha mert egy liter kadarka (piros) vagy fehér uj bort Soltvadkert állomás­ra ki s z á 11 itv a 22 fillérért küldünk. A vasúti fuvar kb. 3 fillér li­terenként. Csakis 5P litert meghaladó rendelést fogadunk el. A szállítás után­véttel történik az általunk díjmentesen nyújtandó kőlcsönhordókban, amit 30 napon belül kell bérmentve visszakül­deni. Egy pengő levélbélyeg ellenében mintát küldünk a borból mintás do­bozban bérmentve. Óbor ára 27 f. Boraim kelleemesk, édeskés italuak és zamatjuk tökéletes. ^70kfllv PorinP Kft- f»ib°rpi®c4ii«te OlCAuIJ rulullu Saltradkert (Peit m. Fetet&s kiadóiul »jdonos: Baüázsovjch Zoliéul Ädler és Práder nyomda Bpest, Vili, Fec*$ utca 9. szám. Telefon 1—379—Ä.

Next

/
Oldalképek
Tartalom