Rákos Vidéke, 1937 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1937-08-29 / 35. szám

2 RÁKOS VIDÉKE 35, gzám. komikusa irta, ő is játsza bonne tv főszer repet. Képzelhető, hogy milyen vidám lehet a, darab! Vasárnap ezzel búcsúznak el ked­ves színészeink, — most már igazán véglegesen. Szaliay Károly színigazgató uj színtár­sulata kedden reggel 6 órakor gyülekezik a Keleti pályaudvaron és onnan .Utazik (Dom­bóvárra, hogy ott fctz! uj színházi évadot szeptember elsején megkezdje, A szűz és a gödölye előadásával. j jgj^ Negyvenhat százalékra száll le Rákosszentmihályon a. jövő évre a községi pótadó. Szerdán tárgyalta a képvi­selőtestület az 1938. évi költségvetést Gom­bás Károly törvénybiró elnöklete alatt. Di- busz Sándor főjegyző előadását nagy érdek­lődéssel hallgatták. Évek Óta ez az fölső költ­ségvetés, mely a [község, fejlesztését szolgáló beruházásokra, már számottevő összeget tud tartalékolni. A főjegyző hangsúlyozta, hogy a költségvetés összíeállitásánál mérle­gelték a lakosság teherbíró, képességét és a felsőbb utasításokat, tehát a legszerényebb keretek között maradtak. A szükséglet 270 í ezer 730 pengő, a fedezet 213.524 P.,y'a hi­ány 57.206 P, mélyet a 124,364 P 52 fill, adóalap 46 százalékos községi póladójából fedeznek. Az egész közigazgatás 75174 P- be kerül. A dologi kiadásokra csak 8000' P jut, ami kevés, de felsőbb rendelkezés, sze­rint több nem lehet. Ennek általános! kulcsa léiekszám szerint 50 fillér, de ugyanennyi a földmi vés falvakban is, ahol sokkal keve­sebb a,z irodai munka és az! ügyforgalom. A, községi adó és illeték bevétel 126.494 IP, aminek a behajtása csak 7910 pengőbeke­rül. A tüzrendészeti kiadás ' 20.249 P., eb­ből 20153 P térül meg a kéményseprő .di­jakból. Az; egészség ügy 6002 pengőt köve­tel. Az iskolák 44067 pengőbe kerülnék, a- mire csak 2068 pengő a fedezet. A Stefá­nia 2400 pengőt, a szervita nővérek kisded­óvója 500* pengőt kap. Segélyekre 6400 P jut. Az utak portalanítására 8000 pengő az utak rendezésére és fejlesztésére 20.000 P-t tartalékolnak. A közvilágításra 5203 pengőt vettek fel. A Batthyány utcai gyalogjárók harmadik részlete a vármegyének 1101 P. Az épületek jókarbap tartása 6000 pengőbe kerül s ebben a fejezetben 10805 P fáz ösz- szes kiadás. A községi ingatlanok jövedelme 4400 P., az, értékpapi roké 329, á tplaci, hely- pénz 5000, a. Phöbus-részesedéis! 3000. A rendőr kapitányság bér hozzájárni á|3a fejebén 1160 pengőt fizetünk. A Strassen féle bur­kolásra 27023 P la kiadásunk. A1 kis; tűzoltó motor utolsó részlete 1000 P. A községi or­vosi lakás kibővítése 1000 P., az! uj hulla- házi 2300 pengő. Uj öntözőkocsi 3000 P. ínségakció: 8000 P., la tisztviselők jutalma­zására. — végre — 5280 pengő. Az' egész környéken mindenütt mindig szerepelt ez; a tétel, csak a [mieink sorsa Volt évek (pta mjo$- toha. — Egyhangú megelégedés fogadta a főjegyző ismertetését. Garay Lajos dr. a jövőre nézve az elöljáróság figyelmébe aján­lotta a piactér rendezését, a vizlevézefés kérdését és az úthálózat fejlesztését, külö­nösen a Ráfeosi-ut folytatását és a György- telepre bevezető ut létesítését. Kieneclits,Sán dór örömmel fogadta a költségvetést é!s azt ‘indítványozta. hogy a legnagyobb sérel­münk orvoslása érdekében tegyünk újabb lépéseket. Kérj ük a kormányt, Jioigy álköizség- től elvont kereseti adót adják la községnek. A lakosság legnagyobb része a fővárosban dolgozik és kereseti adója a főváros pénz­tárába folyik be, holott semmi ellenszolgál­tatást nem kapunk, sőt mostoha elbánásban részesülünk mindenkor. A község háztartá­sát ez az elvont adójövedelem egyszerre helyrehozná. Nagy tetszés fogladta ázl in­dítványt. Balázsovich Zoltán erélyesen til­takozott az ellen, a mind sűrűbben felb'uk­kanó ötlet ellen, hogy a piacot Ferenc .Jó­zsef térről elhelyezzék. Ez lehetetlen ésRueg nem engedhető. Ettől függetlenül létesülhet­nek távolabb újabb piacok, de a meglevő­nek a község középpontjában kell maradni. A tér szépészeti szempontból valóban ren­dezésre szorul, de iczt csinos vásárcsarnok építésével keil és lehet csak megoldani. Dí busz főjegyző köszönettel jé|S örömmel, fo­gadta a felszólalásokat. A vizlevezetésre ki­dolgozott ter vük van, de csak fokozatosan bet megvalósítani. Köszönettel fogadja Kre- nedits főjegyző indítványát. Az utak rende­zése igen súlyos feladat. Az újabb lakosság legnagyobb része adómentességet 4vc :, ami a községnek évi 40—45 ezer pengő veszte­séget jelent. Mindent követelnek, de semmi­vel sem járulnak hozzá a költségekhez, iga­zat ad Baiázsovichnak, vásárcsarnok léter sitéisóveu fogják a piactér kérdését megolda­ni. A. testület egyhangúlag elfogadta a költ­ségvetést. A Rákosi-ut (és Hársfa-u. sarkán lévő iskolatelket egyhangú, névszerinti sza­vazással átengedték az államnak. A várme­gye jóváhagyta a hősi szobor alap létesíté­sét, a, dögtér-szabályiendeletet, a pénztár- ellenőri állás szervezését, és hogy laziev. .egy­ház adókezelését az elöljáróság 5 százalék jutalékért elvállalta. Az iskolánkfyüli nép­művelés költségvetését elfogadták. A jövő évben 1243 P jut erre ja (célra. A. (Cestneveléfe ügyét újabb oktatók alkalmazásával fejlesz­tik az uj költségvetés (7286 P) keretében. A nrunkássegitő alap 1000 pengővel dolgozik jövőre is. Az állatvásárt áthelyezik a »'Rákosi, ut és Hársfa, utca sarkára, a'/v olt Ikcsspgi jég-, pálya helyére. Gédulaliázat is építenek ott. A közös vágóhíd vállalatba adásához,a ime- lyet már Sashalom és Mátyásföld elfoga­dott, hozzájárultak. Már ismertettük az je- redményt. Az egész költség 88361 P 40 fill., kevesebb az előirányzottnál. A munka leg­nagyobb részét Poros István építészmérnök kapta. Kívüle két kisebb munkát egy-,egv' ?>u- da.pesti kisiparos, a belső berendezést pedig egyik budapesti nagyobb cég nyerte eh. A három község 72.000 pengő kölcsönt vesz fel. Rákosszentmihály ebben szCpt. 25-én hoz határozatot, a [már most kitűzött közgyű­lésen. Elfogadták még az iparostanoncisko­la költségvetését és rengeteg sok kisebb ü- gyet intéztek el. Virsli-est. Hiába I A Magyar lányok, magyar asszo­nyok mindig diadalmaskodnak. Az évad még igazában meg sem kezdődött, de az első virsli-estjük olyan sokadalmat támasz­tott a Rákosszentmihályi Nlagykaszinóban, hogy a nagyterem Írem tudta befogadni (a közönséget, hanem egy része kiszorult. 1 a többi terembe. Volt jóféle garmadával. Íz­lelési forrói virsli, finomabbnál finomabb sü­temények, friss sör és amit lakartok. Mindezt egv pengőért, annak jó rész'e is jótékony célra jut. De mi ez- mind, jaí hölgyek ked­vességéhez, figyelmességéhez képest! Özv. dr. Nagy Sándorné elnök vezénylete alatt derekasan dolgozott a ragyogó gárda. A lá­nyok bájos seregét pedig Szabó Kiária el­nök dirigálta példásan. Fiú Is volt elóg, (mu­zsikáról is gondoskodtak, táncban sem’ volt llát hiány. Szép délután, szép este vóltKés nemesi'■ cselekedetet müveit, aki ott mula­tott, Misszió Sashalmon. A sashalmi róni. kath. egyházközség, tekin­tettel a, közeledő eucharisztikus szenlévre, október 2-től 10-ig missziót tartat jezsuita atyák Vezetése alatt. Tanévnyitó Veni Sancte. Szeptember 3-án reggel fél 9 órakor re.# ía sashalmi tanulóifjúság ünnepélyes tanév­it y itó istentisztelete. A nemzeti zászló kitűzése a nemzeti ünnepeken, mint nemrég elől® megírtuk, csakugyan kötelezővé válik« Rá­kospalota készítette' az első szabályrendele­tet, mely büntetés terhe alatt kötelezővé te­szi a, házak íelzászlóziásiát. Pest vármegye törvényhatósága legutóbb jóváhagyta a ter­vezetet. Az első döntő lépés tehát megtör­tént. Ismételjük: sokkal szebb lenne, lia mi sem várnánk meg a mig kényszerítenek rá^ hanem önként tennénk eleget haziafias kö­telességünknek. Anyagi akadályok, — mint; elmondottuk — már nincsenek. Ne legyen több nemzeti ünnepen olyan siralmas a köz­ség képe, mint most Szent István' jaapján, §$ volt. Dibusz Sándor főjegyző megszakította szabadságát és újból elfoglal­ta. Hivatalát. Rákosszentmihály főjegyzője szabadságának hátralévő részét a szűr .étidé jén veszi igénybe Halász Sándor, a m. kir. Operaház tagja, a mp rókát ünne­pelt tenoristánk, nov. elejétől kezdve Rákosi szentmihály lakosa lesz. Sashalomról, a Ró­zsa. utcába költözik át. Szent István napján az egész ország élvezte a művész szép hang­ját, mert a rádió közvetítette' a várbeli] ko­ronázó templomban tartott szentmisét, a- .melyben a. tenorszólót ő énekelte. A rákosszentmihályi kertszinház gazdát cserélt. Szalay Károly igazgatótól megvásárolta vitéz; Regős Ágoston vendég­lős és ezentúl a színtársulatok, műkedvelő előadások és egyéb mutatványok és ünne­pélyek céljára, ő fogja azt bérbeadni, sőt tip^n,1 érdekes tervet készít *elő, hogy a helyiség­ben a tél folyamán is leletet teremtsen. ’ Megjutalmazott anyák. A sokgyermekes anyák megj utal mazása al­kalmával két rákosszentmihályi anya is (a, kitüntetettek köziéi került. HorCsIzkj Ot ónó (Pichler u. 14.) jutalmat, Tárba Istvánná (Hársfa u. 86.) pedig kitüntetést kapott. Azí elöljáróság' nevében KubinyCcz Lajos dr1. jegyző és Gombás Károly törvény bíró adta át ünnepélyesen a jutalmakat a méltán büsízr ke anyáknak, Különálló két szobás, csukott verandás, komfortos lakást keres idősebb házaspár novemberre, lehetőleg a központban. — Cim a kiadóhivatalban. Mikszáth, 42 kötet, békebeli Révai-kiadás 45 P- ért ELíÁDÖ. Rákosszentmihály, János utca 39.. s'zám. mórt egy liter kadarka (piros) vágy- fehér uj bort Soltvftdkert állomás­ra ki s z á 11 itv a 22 fillérért küldünk. A vasúti fuvar kb. 3 fillér li­terenként. Csakis 50 litert meghaladó rendelést fogaink el. A szállítás után­véttel történik az általunk díjmentesen nyújtandó kőlcsönhordókban, amit 30 napon belül kell bérmentve visszakül­deni. Egy pengő levél-bélyeg ellenében mintát küldünk a borból mintás do­bozban bérmentve. Óbor ára 27 f. Boraim kelleemesk, édeskés italnak ét zamatjuk tökéletes. Kit. fajborpinciaiata Ssltvadktrt (Peat m. Székely Ferenc VENDÉGLŐJE a piac (Ferenc József)-t é r e n Frissen csapolt sör. Saját szü- rctelésü fajborok. -ZENE! Olcsó árak! — ízletes konyha! Saját termésű soltvadkerti borok'. Utcán át kadarka 1 liter 40 fil­lér, kitűnő rizling 1 liter 50 fill.

Next

/
Oldalképek
Tartalom