Rákos Vidéke, 1937 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1937-07-04 / 27. szám

XXXVI3. évfolyam. Rákosszentmihály, 1937. julius 4. vasárnap. 27. szám. RÁKOS VIDH — Társadalmi, közigazgatási és közgazdasági hetilap, Rákosszentmihálynagyközség és számos egyesület hivatalos lapja- — Szerkesztőség és kiadóhivatal! RÁKÖSS Z ÉNT MIHAL Y, Szentkorona • utca 103. Telefon: Rákosszentmihály 31. w Megjelenik minden vasárnap Felelős szerkesztő: BALÁZSOVICH ZOLTÁN Állandó bizottságot (kellene alakítani a sokféle testület és egye­sület külön megbízottai hói, valami olyan párt- és egycsüielközi tanácskozó szervet, iá­méi y számon tartaná, hogy Szentmihályon és Sashalmon melyik egyesület mikor akar gyűlést, előadást, vagy mulatságot rendez­ni. Ennek a bizottságnak az lenne a felada­ta, hogy kölcsönös jóindulattal kiküszöböl­je azt a gyakran (előforduló kellemetlensé­get, hogy az egyazon időpontban tartott össze] öv -telek egymás sikerét rontsák. Néha már szinte az a 1 látszat, mintha egyik elő­állás1, vagy mulatság ‘szántszándékkal akarná agyonütni a másikat. (Erre nézve 'különösem Sashalomról tudnánk példákat felhozni.) De még az sem helyes, ha egyik községünk nem vesz tudomást a másik községben tervezett előadásról. Szentmihály és Sashalom csak (közigazgatásilag k t község. A valóságban egy községben élünk és •közönségünket nem Szabad szétforgácsolni. Az is lehetetlen ál­lapot, hogy Sashalmon ugyanakkor működ­jék színtársulat, amikor Szentmihályon fo­lyik az előre beharangozott színi évad. Két színtársulatot nem bírunk el egyszerre s ilyen esetben sajnos, laz egyik alighanem ráfizet. Azt meg talán említeni gém kellene, bogy a színi évad tartama alatt nemcsak (műkedvelő előadásokat, hanem semmiféle nagyobb fajta, közönség-elvonó összejőve1­Színház. Különös balszerencse rontotta meg a múlt csütörtöki színházi estét. Egész napon át ragyogó szép nyári idő volt, de épen 8 i> ra körül beborult, cseperegni kezdett és az előadás végéig hol eleredt, hol el állott. Eső sem volt tulajdonképpen, de a közönség ott­hon maradt. Előadás után a 'legkellemesebb éjszakát, élveztük. Az úri lány szobát keres volt műsoron. Földessy Lilla ügyeskedett benne. Zács Jánosnak hálátlan szerepe is alkalmat adott, hogy színészi értékét ^rieg- mutassa és örömmel ismertük íneg Lengyel Irént, akii komoly értéke a 'társulatnak. A fő­szereplők szokott gárdája mindent elköve­tett az előadás érdekében. — Pénteken ör­vendetesen szép ház mulatott hangos kaca­gással a A ászéjszaka, cimü zenés bohóza­ton. Szellemes, ötletes darab, nagyon vidám pikáns, de nem otromba. Ragyogó előadás. Szűcs Vilma, Lédeczy pompás szerepben (ér­vény esith ette hatásos komikumát. Szép és kedves volt a finom Gsanádv Ila. Igen jó (estje volt Bánó Mihálynak. Horváth jés a többi mind jogos részese Volt a zajos siker­nek. — Szombaton délután csaknem ingye­nes, gyermekelőadást rendeztek. Az obsitos került színre, de az esővel fenyegető idő­ben igen kevés néző fakadt. Este is kevesen fvoltak, pedig az évad ,egyik felejthetetlen élményével l epett meg a színtársulat. Az il­latszertár, László Miklós vigjátéka, nálunk is igazolta nevezetes budapesti sikerét és á Szálay színtársulat olyan előadásban mu­tatta be azi érdekes, fordulatos, hol megindí­tó, hol kacagtató darabot, hogy büszke lehet a teljesitményére, pedig 'először játszotta ázt. Megkapó volt már maga fa színpad, a­lelt rendezni nem szabad, — feem Szentmi- thályon, sem Sashalmon. A hivatásos szí­nészek pártolása olyan elsőrendű hazafias és kulturális kötelesség, amely (mellett (eltör­pül minden »helyiérdekű« vigalom. S kü­lönben is: a szintársulat nyújt olyan szóra­kozást és műélvezetet, amely feleslegessé tesz minden »pótszert«. A színi évad végez, fével pedig csakugyan fel. ked állítani azt az »időpont-megállapiló« bizottságot, vala­mennyi szentimhalyi és sashalmi testületre és egyesületre kiterjedő hatáskörrel. La éz talán p reszt Izsókból, vagy netáni párt-ellen­tétek, avagy egyesek hiúsága miatt nem vol­na lehetséges, akkor legalább arra kérjük nyomatékosan az előadások és mulatságok rendezőit, hogy legyenek tekintettel a többi egyesület terveire és ne csorbítsák egymás sikerét. Mert nem akarjuk elhinni, hogy a közönség szélforgácsolása szándékosan történik. Rendezői ambíció és hiúság nem terjedhet odáig, hogy a netán riválisnak vélt »ellen-rendezőt« erőszakkal -akarja letorkol­ni. Ezt nem tételezzük fel, — inkább vélet­lennek és az egymás terveiről való tájéko­zatlanságnak tekintjük a megtörtént esete­ket. Valóban fontos azonban, hogy a jövő­ben kölcsönös megértéssel és tapintattal folyjék a nemes ..versengés ezen 'a téren is. Karpáthy L. Idr. mint általában Szalay igazgató mindent íz­léses, hü és tetszetős keretbe foglal. Ilyen rendes, úszta, kellemes színpaddal ritka vi­déki társulat dicsekedhetik. Az illatszertár gfazdag felszerelésével és ügyes berendezé­sével tökéletes illúziót keltett, iélethü ala­kok mozogtak benne és (olyan (természetes és meggyőző erejű játékot produkáltak, töké­letes szereptudással és elmélyedéssel, hogy válóban elfelejtettük, hogy amit látunk, csak színpadi művészet. A rendezés és |az együt­tes egybehangolása Szalay igazgató hozzá­értését dicséri. A szereplők egymást múlták' felül. Csanádi Ila 'egyik legszebb jós legő­szintébb alakítását élveztük. Horváth Gyu­la megdöbbentett és megragadott igaz és hí­ven jellemzett alakításával. Nagyszerű volt Lédeczy és most tudtuk meg igazán, hogy milyen igazi érték Zách János, aki nehéz szerepében, egyszerű eszközökkel mély ha­tást tett. Nagyon jó volt a mindig kitűnő Szalay Gyula, ki ötletes alakításával sok de­rültségről gondoskodott, Elismerés illeti Enyedi Gyula jól jellemzett figuráját, yala- mint Tövisháti 'Lászlót, Szűcs Vilmát, Bá­nó Mihályt és az együttes valamennyi tag­ját. Szebb időben meg [kell ismételni ezt az előadást, amelyre büszkén gondolunk vissza mindenkor. — Vasárnap végire- anegkönyö- rült az! időjárás. Délután zsúfolt ház tapsolt a Hulló falevél előadásán, |este pedig szintén igen nagy közönség előtt a Nincs szebb, mint a. szerelem, cimü operettet láttuk, az idei évad egyik budapesti újdonságát. Jó- íkedvvel, lelkesen játszották. Földesy Lila és> Szalay Gyula táncait, valamint Bánó Mi­hály és Radnai Irén érdekes tangóját meg­ismételtették. A közönség sokat tapsolt [és sokat kacagott. — Hétfőn nagy közönség ne­vetett A nyitott ablak' komikus helyzetein és groteszk mókáin. Szalay Gyula mulatsá­Elöfizetési ár: Egész évre lü pengő Fél évre 5 pengő Negyedévre 2‘50 P Egyes szám ára 24 fillér Postatakarékpénztár esekksz. sz; 764, gos volt a kall 'doh Lis;.:,is..::iga híres szere­pében és Enyedi is vidám partnere volt. — Kedden délután rövid zápor keltett a szín­ház körül jogos aggodalmat és el is rontotta a délutáni előadást, melyen kevesen jelen­tek meg s igy közönségünk nagy része me­gint elesett A csodahajó előadásától, pedig ez az operett érdemes lenne a tömeges ér­deklődésre. De estére megkönyörüli az idő és megszületett az első zsúfolt ház, az első nagy napja az évadnak. A mi Uaiiiss Győ­zőnk vendégszerepelt a Szökik az aszf- szonv cimü régebbi vidám operettben. Hó­di Lóan elegáns volt, intelligens, rutinos já­téka, kellemes-, meleg é ve ke, komoly színé­szi tudása, most is fölényesen könnyűvé tette diadalát. Radnai Irén széphangu part­nere volt s a másik pár is tetszeti : Földessy Lila és Szalay Gyula, akiket már annyira szeretetébe fogadott a közönségünk, hogy minden léptüket taps kíséri. Az előadás ál­talában igen jó volt, és állandó zajos tet­szés között folyt le. A szerdai nap már haj­nalban hatalmas esővel kezdődött. Egész nap esett s így (a Szűz és a gödölye előadás ja elmaradt. MŰSOR: Péntek (julius 2): Csak felnőt­teknek, Két lány az utcán. Szombaton d. u, filléres előadás, A csavargólány, (10—40 f.) Este: Nagy7- Pál harmincéves színészi jubi­leuma, nagy müvészestély: Vasárnap cl. u Nincs szebb, mint a szerelem. Este: Tava szí mámor. Kedd: Eső után köpenyeg, ope rett. Szerda: A szűz les a gödölye. Csütör tök1: A hamburgi menyasszony. Péntek NászéjszakSa. Szombat: Névtelen asszony.— Lánczy' Margit, a Nemzeti Színház művész­nője vendég felléptével SZÍNHÁZI HÍREK. Vasárnap és hétfőn uj operettet mutat be a színtársulatunk. A tavaszi mámor a cí­me. A társulat 'egyik jeles tágja, Horváth Gyula a szerzője és ahol csak szinrehíozta á Szalay társulat, mindenütt forró sikert ara­tott. Méltán számítanak erre nálunk is, ahol igen nagy ambícióval készítik elő az érde­kes előadást. A darab nagyon szép tangó­ját mutatóba minden este felvonás köz ben elénekelteti Szalay igazgató és a közönség éneke egybeforr a színpadival. Szombaton este nem tart előadást a szintársulat, hanem Szalay -igazgató áten­gedte a Hertszinházat Nagy Pál harmincéves jubileumi előadására. Nagy Pálra jól em­lékszik közönségünk abból az időből, amikor a Deák Lőrinc színtársulatának bonvivánja volt. Az érdemes művész jubileumi estjén országos nevű művészek vesznek részt: A m. idr. pperaház művészei közül fellép: Hal­mos János, Laurisin Lajos, Lendvai Andor és Fekete- Pál, továbbá Albert Erzsi opera- énekesnő. Dalokat énekel: Komlóssy Emma. Haviassy Mimi és Boros Ica. A közönség mulatta tásárót gondoskodik: La tab ár Kál­mán, Salamon Béla, Vidor Ferike, Kökény Ilona, Sarkadi Aladár, Peti Sándor, László Miklós, Fenyő Árpád és Juhász István. — Konferál: Széntiványi Kálmán. Rendező: Nagy Pál, zongorakiséret: Varga Pál. és Pl-ess László, mindkettő a m. kir. Operaház karmestere. — Ez a (műsor olyan fényes /és olyan gazdag, hogy a müvészestet az idei nyár egyik nagy eseményévé avatja és bi­zonyára. megmozgatja egész társadalmim-

Next

/
Oldalképek
Tartalom