Rákos Vidéke, 1937 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-03 / 1. szám

XXXVII. évfolyam Rákosszentmihály, 1937. január 3. vasárnap I. szám — Társadalmi, közigazgatási és közgazdasági hetilap, Rákossaentmihálynagykö/ség és számos egyesület hivatalos lapja. — Szerkesztőség és kiadóhivatal; RÁKOSSZENT \ 11HÁLY, Szentkorona-utca 103- Telefon : Rákosszentmihály 31. Megjelenik minden vasárnap. Felelős szerkesztő: BALAZS0V1CH ZOLTÁN Előfizetési ár f*Egész évre 10 pengő Pél évre 5 pengő Negyedévre 2 PéO fill. Egy es szám ára 24 fillér. Postatakarékpénztár csekkszámla : 6 i7. az. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000^00000000000000000000000000000000000000 Mit hoz az nj esztendő? Szilveszter éjszakáján tizíenkettőt kon­gat a szentmihályi toronyóra, — s ebben a pillanatban életünk filmjén uj felvonás kez­dődik. A még alig elmúlt, percek máris ta­vallyá he mái yo sül na k, s öntudatunk »pre­mier plánjában« hirtelen felragyog azl uj címfelirat: »1937.« Úgy érezzük, mintha újévkor valami- határkőhöz érnénk, ahonnan ok­vetlenül uj utak és uj kilátások nyilnak. i— Mintha a forgó földgoi yóbis ilyenkor' vala­mi fix pontot súrolna, valami határállomást, amely az élet menetrendjében nagy jelen­tőségű... Ilyenkor mérleget csinál az ember programmot ad a politikus, horoszkópot ké­szít a csillagjós, kártyát vet a cigányasszony és tenyérből olvas a budai jósnő. Az embe­rek boldog újévet kívánnak egymásnak és hiszik, hogy most uj életet lehet kezdeni, ujult erővel, uj lendülettel és több siker re­ményében. Valami sorsfordulatot várunk,i a világ folyásában éppen úgy, juhit az egiyep emberek küzdelmes életében. Hiszünk is, meg nem is az újévi babonákban, a sze­rencsét hozó kéményseprőben, az újévi ma­lac farkának megráncigálásában, meg ab­ban, hogyha újév napját kellemesen, , jó kedvvel és baj nélkül sikerül eltöltenünk, akkor az egész óv kellemesen és szerencsé­sen fog eltelni. Ejztt a félig tréfás1, félig ko­moly hitet tükrözik a vidám szilveszteri mu­latságok, Rákosszentmihályon csakúgy,mint mindenütt, ahol küzdő és reménykedő em­berek élnek. Hogy mit hdz az uj esztendő, azt per­sze jó volna tudni. De talán még jobb, hogy nem tudjuk előre. Ha jót hoz, annál Na­gyobb lesz örömünk, — ha pedig rosszat: legalább nem keseredünk el időnek; előtte. A jóslás különben még akkor ;Ls igen 'bi­zonytalan mesterség, ha nem a ^csillagok já­rásából, vagy a kártyafigurák konstelláció,- jából akarjuk megtudni a jövőt, hanem ko­moly következtetéssel és valószinüség szi­gorú latbavetésével mérlegeljük az eshető­ségeket. Ne felejtsük el azonban azt,, hogy sor­sunk alakulása részben — még pedig nagy részben — tőlünk magunktól függ;., Nagy V gazság van abban, hogy az| ember a saját szerencséjének a kovácsa. A fontos tehát azt, hogy az újévi reménykedés, felajzott aka­raterő. jószándék, optimizmus, életkedv és munkakedv továbbra is éljen bennünk ps vidáman, emelt fővel nézzünk szembe ja jövendővel. Életünk minden napját tekint­sük újév napjának, határkőnek, ahonnan uj utak és lehetőségek nyilnak. Kudarc ne bu- sitson, baj rie csüggesszen, —hiszen újra kezdődik minden, uj remények és uj sike­rek kecsegtetnek és aki hittel és szeretettel járja az élet útját, az! nemi fog letörni és megbasonlani. Apró, egyéni vágyaink és reményeink mellett vannak nekünk nagy, közös magyar reményeink és vágyaink is. S mintha az újévi horoszkóp azt mutatná, hogy'1 jó csil­lagzat felé közeledünk. A jóslat lehet téves, lehet korai, de megüti a valószinüség men té­két. Kezdjük el az újévet az optimizmus je­gyében s amikor életünk uj felvonása meg­kezdődik, legyen súgónk a hit, karmesterü k a remény és rendezőnk a szeretet. A Min- denség filmjét Isten forgatja és, ő nem fog elhagyni bennünket. Hírek A harminchetedik évfolyam küszöbén küszöbén köszönti a RÁKOS VIDÉKE szer­kesztősége és kiadóhivatala a szives olva­sót. Isten adjon mindnyájunknak végre iga­zán boldog uj esztendőt és magyar hazánk­nak szebb jövőt! A magunk részére csak azt kérjük, adjon erőt, hogy becsületes tö­rekvéseinket hiven szolgálhassuk ezentúl is. E,zt a jó Istentől; jaz emberektől! csak any nyit, hogy higyjenek a tiszta szándékaink­ban és ajándékozzanak meg továbbra is a szeretetükkel, Néhány bét hijjan negyven lé­ve annak, hogy az első kéziraton) nyomda- festéket látott, s ebből a bosszú időből több, mint harmincöt évet a Rákos Vidéke foglalt le. Egy élet minden munkáját, min­den ábrándját, minden reményét foglalja magában ez az újság, amely mindig eszmé­nyekért küzdött. Én már más, nótát zen­geni nem tudok, és nem akarok- Ez a múlt minden kincsem és ez marad a programom, amíg a toll ki pem esik a kezemből. Egyet­len jutalmam a megértés, jé,s a szeretet. Ezt kérem csupán és cserébe adom' egész tel­kemet. í Isten velünk! A RÁKOS VIDÉKÉ szerkesztője Egyházi hírek. 0-áldás Szilveszter napján 5 órakor. Új­év napján a szentmisék sorrendje a ren­des vasárnapi, de lesz szentmise fél 12 óra­kor is. — Víz ke reszt előtti, kedden cl. u. lesz a vizszentelés. Ősz Béla dr. tanügyi főtanácsos. Ősz Béla dr. kir. tanfelügyelőt, á székes- fővárosi 'Kanfelügyelőség vezetőjét, a kor­mányzó tanügyi főtanácsossá nevezte ki.Ősz Béla dr. egyik legkiválóbb irányítója az or­szág tanügyi és kulturális életének. A pest- vármegyei tanfelügyelőségén hosszú ideig volt Kehrer Károly kir. tanfelügyelő helyet­tese s hivatalos minőségben többször járt Rákosszentmihályon. Katolikus bal lesz 9-én, szombaton, Sashalmon, a Rant- ler-vendéglő helyiségeiben. Kezdet© ponto­san fél 8 órakor. A . táncot műsor előzi meg, amelyen a templomi vegyeskar énekszámai, zenedarabok, telepatikus mutatványok, bű­vé szpro cin kei ók és artista-számok szerepel­nek. Az énekkart Horváth László karnagy vezényli. Konferál: Radnóti Lajos. Minden jel arra mutat, hogy a katolikus bál az idén is kimagasló eseménye lesz Sashalom1 tár­sadalmi életének. < d Uj lelkészek Sashalmon. A megyéspüspök Funaklovics Miklóst hit­oktatónak, Tóth Pétert pedig segédlelkész­nek küldötte-ki Sashalomra. S amikor »mosd KrilaNfg*uj évet kívánunk elsősorban azt kivárjuk, hogy azl újévi op­timizmus ne hagyja el a magyar lelkeket. Higyjük, reméljük, hogy a »boldog újév« nem frázis csupán, hanem végve-valahára csakugyan valami nagy boldogságot tarto­gat számunkra a történelem. Kárpáthy László dr A legjobb szilveszteri mulatság a RákosszentmjhJyi Nag,kaszinóban lesz. Az előadás pont tél kilenc órakor kezdődik. Pontosan, mert éjfél előtt okvetlenül b© kell fejezni. A szinlap: FRUSKA. Háromfelvo- násos vígjáték. Irta Barry Conners. Átdol­gozta Zágon István. — Harrington:! Ekecs Ferenc, Harringtonné: Erdész Erzsébet, Patrícia, Grace leányaik: Tihanyi Marika, és Mészáros Ilonka, Tony Andersen: Szlav- kovszky Sándor, Sadie Buchman: Kuosorka Angela, Bill Caidwell: Peccoli Gusztáv, Flakerty: Havas Sándor, Súgó: Maros An­tal. — Terített asztalok. Nincs számozott hely! Aki előbb jön, jobb helyet kap! Éj­félkor tombola. Minden szám nyer! Szil­veszteri mókák. Jó zene. Tánq reggelig! A belépődíj 1 P 50 fill. Tisztujitás a Kongregációban. A helybeli ifjúsági kongregáció a héten választotta meg uj tisztikarát, Bíró Berta­lan elnöklése alatt: Prefektus lett Szentior- nyai András clr., a két asszisztens,: Horváth László és Eácray József, háznagy,: Hegyi István. A sashalmi Pro Hungária százhúsz szegény gyermek számára rende­zett karácsonyi szeretet-vendég .éget a Kant- ler-vendéglő nagytermében. Elemisták és óvódások részesültek pompás uzsonnában és hasznos ajándékokban. Meleg harisnyák, kötött holmik, szövetek kerültek kiosztásra, s a kisebbek még játékszert, is kaptak. Az adományok tekintélyes részét a Polgári Tár­saskör juttatta el a Pro Hungária agilis jel- nőkéhez, H. Mihalik Józsefnéhez. A .Sziv- gárda gyermekei valóságé© kis színdarabbá bővített betlehemi játékot mutattak b© Za­charias Mária óvónő kedvesen ötletes rende­zésében. Különösen az irredenta verseknek és daloknak volt nagy hatásuk. A rendező­ség nevében Kornis Dezsőné köszönte meg az adományokat és üdvözölte a Pro Hun­gária országos elnökét, dr. Réthey Ferenc­nél Az Egyetemista bál meghívóit e héten szétküldötték. Aki téve­désből nem kapott, vasárnap délelőtt 12- ig, és szerdán este 7—9-ig a Nagykaszinó­ban a rendezőbizottsághoz fordulhat. Nem kell jósolni, a legszebb, leghangulatosabb mulatsága minden farsangunknak az Egye­temista hál. Január 9. Nagykaszinó. Karácsonyi jótékonyság. A rákosszentmihályi Mansz a községháza ta­nácstermében állított a szegényeknek kará­csonyfát. 480 csomagot, 60 szénutalványt osztottak ki, körülbelül 500 szegény között. Nagy Géza esperesplébános kömijekig meg­ható beszédet mondott. Üzv. dr. Nagy Sán- dorné és gárdája nagyszerű eredményt ért el az idén is. — A Rákosszentmihályi = és i

Next

/
Oldalképek
Tartalom