Rákos Vidéke, 1936 (36. évfolyam, 1-51. szám)

1936-06-07 / 23. szám

4. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ 23. szám. Köszönetnyilvánítás. Kedves jó ismerőseimnek és tisztelőimnek, a- kik felejthetetlen emlékű szereteti nővérem, özv. Hofer! Istvánná elhunyta és temetése al­kalmával részvéttel voltak irántam, s ezzel fáj­dalmamat enyhít etil törekedtek, ezúton fe­jezem ki hálás köszönetemet. Polereczky Marja. Koszorumegváltás, A megboldiogjult özv. Hőíer Istvánn'é nemes szivének 'utolsói óhaja volt, hogy a sírjára he­lyezendő hervadói életű koszorúk helyett ado­mányt adjanak a szegény sorsú liskofásgyerme- kek téli felruházására. Ez meg is történt 9 koszorlumiegváltás címén a következő adomá­nyok folytak be; Török Ttvadarné 10.— dr. Berki Zoltán, dr. Eder Gyula, özv- Hinnél Emilné, Kiss József né, Kesseg'ic Fedbr, dr. Nagy Sjándbrné, Nagy Géza, Pálfi Jánosné, Seholtz Kálmiánné, Schödll Frigyesné, Zámory Imre 5-5, Andtriáskói István né, Gullay Doütokofc1- né, Györkösné, 3—3., Regősné dr. Kohajda Margit,, Laurói Ferencné 1—1 P., melyet ezúton nyugtatván yoiz a szegé nyak cíó. intézője, a rk. pléjbjánjahi Vata]. Figyelem! Mindnyájunkat érhet baleset. B. Ediithí tisztviselőnőhöz két bőszoknyás pa­rasztasszony csengetett be. Tojást kínáltak megvételre. A hosszú alkudozásnak az lett a vége, hogy 150 drb. tojás cserélt gazdát, igen magas áron. A jó vidéki nénikék az alku he­vében íftegszomjaztak s vizet kértek, de mire a ház úrnője a vizet hozta, az asszonyságok értékes karóráját még egyéb ingóságokkal együtt elvitték és eltűntek. Hogly a törté net nők csattanója jijs legyen, bizalmasan közöljük, hlogy valamennyi, tojás záp volt. A Korzó-mozgó rendkívüli előadást tart szombaton, vasárnap és hétfőn. Bemutatásra kerül az anyai szeretet csodálatos szépségű filmje »Az édes anyasziv«, magyar filmremek. A másik szenzáció, a nem­zetközi kémek élete, bizalmas ügyei, cinre; »A 2-es számú kémiroda«. A francia filmmű­vészek szineljava szerepel benne. A Tóváry Pál társulata hétfőn fejezi be sashalmi évadját. A közönség ismét megszerette a társulatot, mely erre rá ás szolgált. Utolsó előadások: vasárnap d- u Angyalok a kaszárnyában, este 3 ember a hó­ban. A bucsuelőadáson színre kerül a *>Falu riassza«. Vendégszerepel Tlírányi Alajos, a Nemzeti: Szinhiáz ny. művésze­Véletlen baleset érte Kalinics János ev. egyházszolgát. A temp­lom üvegtetejét tisztogatta s az üveg' lesza­kadt alatta, ő pedig rázuhant a kórusra. Mentők szállították a kórházba. Állapota ja­vult. Egy régi színész halála. Megilletődéssel kapjuk az elkésett hirt, hogy Dálnoki Nagy Imre, a kedves öreg színész, a télen meghalt Nyíregyházán. A kister­metű pocakos ember tehetséges, jóizü ko- mikus volt, játszott annak idején a Nép­színházban is. A rákosszentmihályi közön­ség a Kallós József színtársulatából ismer­te, a melynek titkára volt, de több jó ala­kításával is derültséget szerzett. Két fia is szerepelt nálunk a Kallós és Szalay társu­latban. Testvérbátyja Nagy Gyula Kerepe­sen lakik, s a kolozsvári Nemzeti színház­nak volt kiváló komikusa és leányával, Ibolyával együtt vendégszerepeit nálunk is. Öregebbik bátyja, Dálnoki János néven volt jeles népszínmű-színész, s mint az Orsz. Szinészegyesület pénztárosa halt meg Rákosszentmihályon, Nagy Imre tavaly nyáron kezdett el betegeskedni. Gyomor­baj ölte meg 72 éves korában. Ladstätter P. és Fiai cs. és kir. uldivbri BZállitó Kalapgyár.------IV. kerület, Sütő utca 2. sz. — — Nő i kalapszafion. A régi közlépoosztály szolid1 és mégis modern bevásárló helye Legdivatosabb női kalapok állandó raktára. A Nép nőcsoportjának zárógyülése. A Nemzeti Egység rákosszentmihályi nő- csoportja szerdán tartotta az idei munkaév zárógyülését a községháza tanácstermében. Lelkes közönség gyűlt össze, Regősné Ko­hajda Margit dr. elnök és Dombi Margit főtitkár tartalmas jelentést tett, melyért Re­gősné dr. meleg szavakkal mondott köszöne­tét. Bánfy Edéné az anyaűi ügykezelésről adott részletes beszámolót. Őszinte elismerés­sel fogadták Bánfy Edéné kiváló munkáját. Krenedits Sándor közp. elnök bejelentette, hogy amennyiben a Hév. tarifa leszállítása ügyében akciójuk nem vezet megfelelő ered­ményre, úgy gondoskodnak arról, hogy autó­busz-járat bonyolítsa le az olcsóbb közle­kedést. Méltatta Barabás Lászlóné rögtön­zött kiállítását. Az elnök B- Szandovícs Sarolta zenetanárnő junius 14-i záróvizs­gájára hívta fel a tagok figyelmét. Majd Regősné dr. fejezte be ünnepies zárósza­vaival a gyűlést, a mely után hazafias trianoni ünnepélyt tartottak. Székely Ernő nagy átérzéssel adott elő irredenta verset, Prókav Sándorrié a munkásasszonyok ha- zafiságának adott hatásos kifejezést, Bodó- czy Gizella Gyóni Géza „Csak egy éjsza­kára“ c. hires versét adta elő hatással. Radits Erzsébet tanárnő beszédet tartott A gyűlés trianoni tiltakozással ért véget. ——j^———i^—i _ Nyirádi-vendéglő kerthelyisége és tetőterrasza megnyílt. Sashalom, Piac-tér. — Kellemes családi szórakozóhely. — A kertben lévő víztar­tóból kiválasztott friss^ élőhalból ízlése­sen elkészített halételek bármely időben kaphatók. — A legmagasabb igény eket kielégítő, pontos kiszolgálás. Uradalmi fajborok. Magyar konyha- Szalon zene. Szives pártfogást kiér: NY1RÁD1 ISTVÁN vendéglős Liszt, fűszer termény, takarmány nagy­iban és kicsinyben legolcsóbban LÖWY-NÉL, Sashalom, Horthy Mík- lós-ut 25. Telefon : 964—82. Rendeléseket a környéken is azonnal teljesítünk. dPős*aíon' Budapest,IV UCUtAv Váci-utca 8. szám Sport A Move—Rafc juniius 7-én barátságos mér­kőzést játszik a József főherceg úti sport­telepen. Move Rafc I. — ZSTE F d. u. \5 órakor. M. LIGA I. —í HAC. I. d. !u, 6 órakor. RAFC liífj. — J. Kitartás d. e. fél 11 órakor. RAFC kölyök — ZSTE kölyök bajnoki d. u. fiái 1 ófakor Kombinált — Józsefvárosi Kit. fél 2-kor. junius 2l-íén gulyás vacsorát rendez a Mű­ve Rafc. a Horváth féle vendéglőben, hol ven­dégeket szívesen látnak. I Cinkotai I strand­I fürdő 0 Pestkörnyék egyik legszebb strandja 23° forrásvíz. Rádiózene, |?| torna, tenniszpálya. Árnyas lige­V tek, kényelmes napozó. Hév-vei Ip kombinált fürdőjegyek. Társas Y-7 kirándulásra, testületeknek külön kedvezmény. Kitűnő vendéglő uj vezetésben. Schmideg szőrmeház Budapest, IV,, Párisi-utca 6 Szőrmekülönlegességek, kabátok dús vá­lasztékban. Megóvásra vállal szőrméket] 8S95 Átalakítások, javítások. Qggg Splendid-szálloda IV. Magyar-u. 34. — Telefon: 861—26. Budapest legolcsóbb, elegánsan berendezett úri szállodája. Már 4 pengőtől szép, tiszta szobák. DÍJTALAN szemorvost vizs­gálat d. e. 7212­től í-íg, d. tt. 4—6-íg. „REFRAKTIO" speciális látszerészetí intézet. Budapest,IV., Ferenciek-tere 1. Párisi modellek után készült |NŐI RUHÁK és eomplék, blúzok, pongyoláik, pizsjafrpák a legol­csóbban és legszebb kivitelben BREITFELD-nél, Budapest, IV., Váci utca 12. szám. A. B. C. tagja. Az idény legszebb újdonsága a TEXA műselyeming 12 P Mintagyüjteményt ingyen és bér­mentve küld , MANGOLD BÉLA KOLOS Budapest, Petőfi Sándor-utca 1. s­Bámulatos amit nyújtok Teniszütők- ben. Ütők már P 8-7o-től. Húrozás P 3.80-tól Árjegyzék ingyen. Seffer tornaszerek és sporteszközök gyára Budapest. IV., Kamermayer Károly utca 3. Telefon 89—1-31. Felelős kiadótulajdonos: Balázsovich Zoltánná Äfller és Prádur-nyomda VIII., Fecske-u. 9. Felelős ; Práder J. — Telefon: 379-25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom