Rákos Vidéke, 1936 (36. évfolyam, 1-51. szám)

1936-01-05 / 1. szám

2. oldal. RÁKOS VIDÉKE 1. szám. Wessely István és társa (cégi NAGY KÁROLY FRIGYES) Orvosi müszergyár, Apponyi-tér 1. Kiamon bokaszorító. Egészségügyi cikkek gg Orvosi műszerek Ll Bá! PCSEI í ruhák. nöidivatáruház IV,, Apponyi-tér4. sz. Sashalomnak kell fizetni. A község még ennek az 5500 pengőnek is elengedését kérte, de ezt a kívánságot a vármegye nem teljesiti!, mert a gyalogjárók íeliöltésére és szegélyköveinek újra lerakására kell, ezt ped.g a vármegyei jut­alapra hárítani nem lehet. A kiegyenlítésre tehát öt évi részletfizetést kérnek. Az 1936. évi Részletet /a Pestszenílőrinctől Kubinyecz La-, jós dr. fizetésének megtérítése címén járóösz- szegből fedezik. A Szatmár-utcai lakosok a köz világi tás kiterjesztését kér;ik. Ha lesz fe­dezet, akkor foglalkoznak a kérelemmel. A Béla utca keskeny részét a Seredé és József- utca között kisajátítás utján ki széle sitiik. —A testnevelő bizottságba tagokul megválasztot­ták Krenedits Sándort, Schulek Károlyt, és Zá- mjojry Imrét kinevezésre ajánlják Nagy Gé­za esperest, Regős József igazgatót és Pillér György levente egyesületi elnököt. A Nagykaszinó választmányi ülése. A Rákosszentmihályi Nagykaszinó választmányi, ülésén Krenedits Sándor elnök igen meleg sza­vakkal emlékezett meg a kasz'nó egyik legré­gibb és leghűségesebb tagja, Fischer Győző hajaidról. !A kaszinó gyászlobogót tűzött ki, most pedig jegyzőkönyvében örökítette meg részvétét. Igen bensőségesen és őszinte szere­tettel üdvözölte a választmány a tiz éves fenn­állását ünneplő Sashalmi Nagykaszinót és az ünnepélyen küldöttséggel képviseltette magát, Uj tagokul felvették Kilányi Richárd cégveze­tőt, Kastyák Lajos posta és távirq főfelügye­lőt, Várady Aladár banktisztviselőt és Záborsz ky Miklós rendőrkapitányt. — Horváth Lipót indítványára elhatározták, hogy uj kártyaaszta­lokat és székeket szereznek be. Rákosszentmihály virilistái.'— A legtöbb adótfizetők jogán rendes képviselőtestületi ta­gok: Bruck Sándor dr., özv. Hausvater Se­bestyénné, Unger Béla dr., Lippe "Ödön Sán­dor, Pataki Ferenc, Papp Ernő, Mikes István, Éder Gyula dr., özv. Krarnzer Józsié íné, La­pu Ilona, özv. Constantin Antalné; Kerner E- mil, Markó' Károly, Szentirmay Sándor dr.,(/ Feldmann Lénárd. — Póttagok: Szabó Pál, Hornyok Gyula, Muszka Vilmosné. Ma lesz a sashalmi katolikus bál Most szombaton, január 4-én, este fél 8 órakor kez­dődik a nagy katolikus bál a Kantler-vendéglő Összes helyiségében. Pontos megjelenés a- jánlatos, mert a táncmulatságot nívós műsor előzi meg. Szerepel az egyházi énekkar Hor­váth László vezénylete alatt, az egyházi, zene­kar ifj. Szedlák Ferenc vezetésével, szavalni fog Turányi Alajos a Nemzeti Színház ny. mű­vésze, ének- és táncszámokat ad élői (Ihn tép Tériké. Römer Emmike, Földváry Olga, Be- rentés Béla, Frank Ferenc Közben még| bű­vé s z mu t afványok ,is szőnakbztatjják a közön­séget. A tánczenét az egyházi zenekar szol­gáltatja. Minden jel arra mutat, hogy a kato­likus bál az idén is kimagasló társadalmi ese­mény lesz. SUGÁR VILMOS IV.j Deák Fare ne«* utca 23­(Deák-tér sarok.) Megérkeztek a legszebb újdonságok. Férfi és női szövetek, selyem, bársony 'és ílanellekben dús választék. — Belvárosi kávéház BUDAPEST, Apponyi tér (volt Kigyó- tér). — Elsőrangú italok. — Egész nap kitűnő meleg konyha. — Külön termek Figyelmes kiszolgálás. — —Ötórai tea. RÖNAY MIKLÓS Egyházi statisztika A róm. kát. egyház népmozgalmi adatai az 1935. évben. A rákosszentmihjályi újszülöttek szá;ma 195 Ezek közül bpesti kórházakban született 85 Fiu-gyermek 109 Leány-gyermek 86 A Rákosszentmihályon elhunytak száma 100 Férfi 50 Nő 50 Ezek közül gyermek-halott 16 Templo'munkban házasságot kötött (pár) 88 Szentáldozások száma az 1935. évben 86.300 Beteglátogatások száma 130 Szív újság elfogyott átlag hetenkint 220 Újévi kívánság* Vessük el a régi gondot, itt az újév, itt van, itt! Hátha hoz a tarsolyában Nekünkvalói valamit? Vigasztalót, jót és szépet, Régenvártat, kelendőt... Adjon Isten boldogabb és Szerencsésebb esztendőt! Itt az újév, itt yan, itt van, S ha már itt van: maradjon! De jöttével a bu, bánat, Kevesbedjen, apadjon; Hözzon tartós egészséget, Gyászt, kint hamar telendő!, Adjon Isten boldogabb és Szerencsésebb esztendőt! Mindenkinek azt hozzon, mit Szive, lelke megőhajt, Rügyeztessen'. derűt, mosolyt, Seprüzze ki a sóhajt; Bogyólében megferesztett Hurka töltse a ben dót, Adjon Isten boldogabb és Szerencsésebb esztendőt! Adjon Isten bimbót-bontó Reménységet, gyönyörűt, Csorbult kardunk fenéséhez Muzsikáló köszörűt; Adjon bitet, bizodátmat, Napsugáros jövendőt, Adjon szebb, jobb, boldogabb es Szerencsésebb esztendőt! Báthory Gábor. Nem^k! í?S Ö fü már 5Ü, DOÄ* om mint a szódavíz, de nem is szódavíz ! ! ! 30 filléi* 1 liter kadarka vagy fehér fejtett ujtror Soltvadkert állomásra kiszállítva s fel­adva. Vasúti fuvar kb. 3 fillér íüterenkint. Csakis 50 literen felüli rendelést fogadok el. Hordót dijmenteesen adok a szállítás tartamára. Kölcsön hordóm 30 napon be­lül bérmentve küldendő vissza. Szétkül­dés 'utánvéttel. Egy pengő levélbélyeg , ellenében küldök mintát a borból mintás dobozban, bé rmon tv e. Boraim kellemes édeskés italnak, tiszta tökéletes zamatnak s nem savanyuk Sím; Székely Ferenc Soltvadkert. Fratelil Geisitgtr cégnél, Budapest Fereneiek-tere 1. szám (Királyi bérpalota.) Kávé O ^ea O Rum ScSimideo szőrmeház Budapest, IV., Párisi-utca 6 Szőrmekülönlegességck, kabátok dús Vá­lasztékban. Megóvásra vállal szőrméketj Átalakítások, javítások. A Mansz, NÉP és Stefá- nia karácsonyi akciója. December 23-án a rákosszentmihályi köz­ségháza tanácstermében osztotta ki a Mansz*£s NÉP nőcsoportja több, mint 400 szegény kö­zött azókat a szeretetádiományokat, amelyeket az elnökség s jóJelkü emberbarátok juttattak erre a szép alkalomra. Minden Mansz-tag sie­tett az akció sikerét növelni, s mintha a szivek is jobban megnyíltak volna, mert nemcsak sze- fetetcso magok, pénz, hanem gyermekkocsi!, gyermekágy ás került ajándékba. A csomagok átlag" 4: 5 kg-osok voltak. Kétszáz csomag mellé 1—1 kg. hús is jutott. Huszonöt kilós tüzelő, más csomagok mellé szappan, burgo­nya, pénz, ahogyan azt a leleményes! szeretet kitalálta. Az idén különösen bőkezű adományt juttatott Lindmejer hentes, továbbá Dóra, Sí­kos és Misuta szén- és fakereskedő, tüzelőt. Egy gyáros flanellt és szvettert. Kisebb bozzá- j,árulásokat adtak más helybeli kereskedők is. A Nemzeti Egység nőcsoportja 90 P 40 fillért és csomaigokat ajándékozott, a Stefánia szere- tetcso magok at, cipőt, ruhafélét. Dr. Nagy Sán- idiornét oroszlánrész illeti a dicséretes ered* menyben. A kifosztás lélekemelő ünnepség ke­retében történt. A jelenlévő közönség élén Nag-y Géza esperesplébánjos, Dibusz Sándor fő­jegyző, Schulek Károly báró, a NÉP képvise­letében Regős Józsefné dr., a Stefánia, részé­ről Schlulek Károly né állta körül a, gyönyö­rűén feldíszített karácsonyfát és énekeltek a »Mennyből az angyal« c. karácsonyi éneket. Ezután Nagy Géza esperesplébános intézett a termet és folyosókat zsúfolásig megtöltő sze­gényekhez ünnepi beszédet. Lángoló szavad! elragadtatással hallgatták. Majd mind a 3( gyesületnek Ráfael Fiánj, Nagy Magda, Hóf- remné hálás szívvel mondott köszönetét az adományokért. Széky Ernőmé, a Stefánia fő- védőnője külön köszönetét mondott dr. Nagy Sándorné elnöknek, aki az egész akciónak; fá­radhatatlan előkészítője és vezetője volt. Ez­után kezdődött, a Magyar lányok szerető köz­reműködésével a kiosztás. Elsőnek Ridáts Ist­ván kocsist jutalmazták meg 5 P-vel, ;aki á rábízott lovakkal könyörületesen és nagy gond dal bánik. Utána fölvonult a 400 előjegyzett szegény s végül azok, akikről senkisem emlé­kezett meg. Minden szegény megelégodettem/ és boldogan távozott. A Vöröskereszt fiókegyesület ujjáala- kulása. — Keresztes István dr. elköltözése miatt lemondott a rákosszentmihályi Vöröske­reszt fiókegyesület elnöki tisztéről. Utódjául, ajjánlatára a központ nevében Guilleaume Ár­pád ny. altábornagy, főgondnok, Fekete Sán­dor dr. községi orvost kérte fel, akit a szomba­tion tartott gyűlés meg is választott. -Titkár Bakos Károly dr. lett. Az uj kezekben az e- gyesület újabb fellendülését remélik. Hymen, — Wagner Gyula és felesége 'Bal Ion Betty leányát, Gabriella oki. tanítónőt fe­leségül vette Metzger Tibor, a salgótarjáni Hangya főnöke. Az esküvőt a Bakáts-téri plé­bániatemplomban tartották. A nagyszámú kö­zönség között igen sok rákosszentmihályi vett részt. Horváth László róm. kát. kántor a sáshal­mi postások és a rákosszentmihályi Polgáris dalkör karnagya karácsony máspdnapján tar­totta eljegyzését Gergely Arankával, Gergely! János és felesége, Vasas Apollónia leányává). Csák Évát, Csák Gusztáv ny. áll. vasgy. műszaki főtanácsos, ev. egyházfelügyelő leán nyát eljegyezte Berkes Ödön, m. kir. százados. Kun Gyula eljegyezte a műkedvelő előa­dásokból ismert Utassy Erzsikét. Mindenest keresek Poros, Rákosszentmihály, József-u. 53« Elismerés. — A belügyminiszter nemzet^ munkavédelmi felügyelője, a sashalmi munka- védelmi csoport vezetőjét, Kádár József adó­ügyi jegyzőt és helyettesiét, Dcszkáss Gusz­táv iskolaigazgatót a nemzeti műnk a védőiéin szervezése és továbbfejlesztése érdekében ki­fejtett önzetlen és hazafias tevékenységéért kö­szöneté kifejezéséül dicsérő elismerésével tün­tette ki és erről díszes oklevelet adományozott (mi nd k ettőj'ü knek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom