Rákos Vidéke, 1936 (36. évfolyam, 1-51. szám)

1936-01-05 / 1. szám

XXXVI. évfolyam Rákosszentmihály, 1936. január 5 vasárnap. I. szám. — Társadalmi, közigazgatási és közgazdasági hetilap, Rákosszentmihály nagyközség és számos egyesület hivatalos lapja. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKOSSZENTMIHÁLY, Szentkorona-utca 103. Telefon : Rákosszentmihály 31. Megjelenik minden vasárnap, Felelős szerkesztő: BALÁZSOV1CH ZOLTÁN nanaa——■ ni’i' iiiiíhw—iwrunnt—ii ■ Előfizetési ár: Egész évre 10 pengő Fél évre 5 pengő Negyedévre 2 P 50 fill. Egyes szám ára 24 Sillér. Postatakarékpénztári csekkszámla : 647. sz. Harminchatodik évfolyam. A harminchatjodik évfolyamba lépő Rákos/ Vidéke uj köntösben köszönti a szives (olvasót. az alak, modernebb, tekintélyesebb s, ele­venebb a forma, de változatlanul a régi marad a lényeg: lapunk szelleme, iránya és Válasz­tékos hangja. Nem szívesen teszünk változást a külső­ségekben sem, de negyedfél évtized után bi­zonyos mértékben alkalmazkodni kellett a kö­zönséghez, az idők változásához és a fejlődés­hez, amely a mi közönségünk nagy családjáé­ból hatalmas és tágabb kapcsolatu tömeget alkotott. A mai ember szokásaihoz alkalmaz- " kódunk és igényeit akarjuk jobban kielégíteni', a frisebb, elevenebb, áttekinthetőbb újsággal, mely ezentúl nem bíbelődik a lényegtelen, ap­ró részletekkel, de az események hü króniká­sa és érdekeink harsányszavu védelmezője ma­rad mindenkor. A kezdeti időkben joggal tarthatott szá­mot arra, hogy észrevegyék és jóindulattal méltányolják, minden legkisebb önzetlenség és buzgólkodás, amely itt valamely közcélt Szolgálatában jelentkezett és az olvaslak sze­HiiVatalos és félhivatalos tájékoztatások a- lapján egészen bizonyosnak látszott, hogy új­évre megtörténik a villamos közlekedés tari- Tarevíziója, vagyis megjelenik a rendelet, a- mely életbelépteti az uj Beszkárt ést Hév. ta- irfffát. Az újév napja azonban megint Csalór dást hozott. A tarifaügyben az utóbbi napok alatt nem történt semmi. Beavatott helyem p. késedelem okáról azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a már sokszor ismertetett tervezetet mlég a tizen hetes bizottság fogja tárgyalni, s dpntés Csak azután történhetik. A bizottság előrelát­hatólag január közepén, vagy második felé­ben foglalkozik a nagyjelentőségű kérdéssel. Ismételjük, hogy a tervezet súlyosan sé­relmes reánk nézve A Beszkárt 28 fillérre e- melt átszállójegyeinek érvényességét ugyan ki­terjeszti a főváros határáig, a mii vonalunkon azonban még mindig Rákosfalva állomás' ez a határpont és nem a Nagy itce. Ezt a kiáltó igazságtalanságot a bizottság tárgyalásán kel­lene orvosolni, de vájjon lesz-e ott szószólónk? (Valóságos arculcsapása volna az igazságnak, ‘La végül isi Rákos falva mellett döntenének. A mi tarifánk megfelelő mérséklésérő' hallani sem akarnak. A viteldijleszállitás vala­mi javulást hoz ugyan nekünk is, de nem szünteti meg az évtizedes igazságtalanságot és nem teszi egyenlővé a viteldijunkat a pest­szentlőrincivel. Mi a rövid útvonalunkon ezen­túl is többet fizetünk, mint ők fizetnek hátom- szor akkora utazásért. Ezen az állapoton csak hosszú, elkeseredett harccal segíthetünk majd a messze jövőben, — ezúttal csupán arról lehet szó, hogy a tervezetben említett két fel o mér­séklés közül a kedvezőbbet érhessük el. A tizenhetes bizottság elé kerülő tervezet Csodálatosképen nem szünteti meg azt a logi­kai lehetetlenséget,mely valósággá? nevetséges intézkedése az érvényben lévő HÉV. tarifának A Rákos Vidéke leplezte le néhány évvel ez­előtt azt a bohókás helyzetet, hogy Rákos- 'szentmihályról vagy Mátyásföldről többe ke­rül az 'utazás Budapestre, ha közvetlen jegyet Váltunk, mint hogyha csak Rákosfalváig ve­szünk jegyet, ott az utazást megszakítjuk jés mélyes kapcsplata a melegebb, közvetlenebb, úgyszólván családias hangot tette helyénvaló­vá. A fejlettség mai fokán szakítani kell ezzel a jószándéku- és a maga idejében jól bevált stílussal és az eseményeket és embereket; az­zal a tartózkodó tárgyilagossággal kell kez'el- pi, aminő a napisajtóban szokásos. Mindössze ennyi a változás. Kevesebb szó1, kevesebb jelző, de épen olyan tántorítha­tatlan szeretete az igazságnak, mint eddig min­denkor, épen olyan lelkes szeretete ennek a te­rületnek, amelynek érdekeit képviseljük, épón olyan olthatatlan hit a lelkűnkben, mint arnely- Iyel Isten országát eddig szolgáltuk ás épen olyan lángoló' haza fiság a szivünkben, mint amiért munkás életünk minden anyagi ered­ményét égő lelkesedéssel feláldoztuk. Míg él bennünk a hit, amíg eltölt a sze­retet és tovább sarkal a törhetetlen akaraterő: addig csüggedésre nincs ,okunk. Bizalommal keressük az uj utat és indulunk újból, mint an- nak idején, Isten nevében az uj, Iáink adattad munkára! uj jegyet vásárolunk. Ez az utóbbi eljárás meg­takarítást jelent az utas számára. Azt nittük, hogy a Hév. észbekap és sietve kiküszöböli ezt a furcsaságot, megszünteti azt a in agy tari- fareviziótól függetlenül, gyors, közbeeső intéz­kedéssel, mint ahogyan a becsúszott hibákat javítani szoktják, — de nemcsak ,ezi nem tör­tént meg, hanem még az uj tervezetben is fen- tartották ezt a kedvezményes helyzetet az utat megszakítói utasok számára. Vájjon miért? Mi lehet az oka ennek a megfoghatatlan, ma­kacs ragaszkodásnak ? A következetességnek a következetlenségben? Ezt az érdekes és misz­tikus mozzanatot is melegen ajánljuk a tizen­hetes bizottság szives figyelmébe, i A tarifaügyben Cinkota is megmozdult. A képviselőtestület foglalkozott a kérdéssel, okos és erélyes határozatot hozott, támogatás­ra megkérte a vármegyét és szépen megokolt miegkeresést intézett a Hév. igazgatóságához. Rámutatnak, hogy Mátyásföld 9.4 km., s oda a füzetjegy 4 P 10 fillér. Cinkoíta távolsága 10.3 km., s a füzetjegy 6 F 10 f. A munkás­jegy Mátyásföldön 2 P 60, Cinkotán 3 P 50, vagyis ugyanannyi, mint Csömörre, amely 14.6 kilométerre esik Budapesttől. Hát e, ek bizony elég beszédes adatok. A Hév. tarifa olyan dzsungel, amelyben csakugyan nem lesz köny- nyü a rendcsinálás, Hát még mikor azt látjuk, hogy még csak nem is akarják sem ,a rendet, sem az igazságot. Dlszmapros palotással nyitják meg az Egyetemisták bálját január 4- én a Nagykaszinöban. Nagyszerű látvlányo-sság lesz a pompásan díszített terem, meglepetés a 'hatás-világítás. Ezeregy éjszaka lesz a farsang első bálja. Fiuk, lányok, hjetek ótp 'erre kj szülnek, ezzel foglalkoznak. Az Egyetemistáik meg akariják mutatni, hogy mit tudnak. Az elő­készítésben már eddig is csodálatos buzgal­mat fejtettek ki, Szilveszter. Mozgalmas és vidám volt a Szilveszter. Nem olyan mámoros és tomboló, mint a múlt években, de a körülményekhez képest kielé­gítő. Csaknem minden egyesület rendezett mu­latságot a két községben, Rákosszentmihályon a Nagykaszinó volt különösen népes. Ha, az egykor olyan nevezetes és művészi szempont­ból is értékes Szilveszterek csak ködös álom­kép alakjában kísértettek is, — cpikuri élve­zetekben és jó kedvben nem volt hiány, a fia­talság pedig tánccal fűszerezte a mulatságot. Meg kell említeni a Korzó mozgó kitünően sikerült estélyét, mely kedves, ügyes, variété programmal, két igazán jó filmmel és az aján­dékok tömegével kedveskedett hűséges jós- lelkes közönségének. Családias, meleg Hangu­lat volt, s az estély jóval félhárom után ért vé­get. A vezetőség nevében Takács Márton üd­vözölte a közönséget, formás beszédben és az uj évet Arany János hires .versével köszön­tötte, amelyet erre az alkalomra Balázsovich. Zoltán irt át- -— Sashalmon a Nagykaszinói, a TüzoltótestüJet és a sportegyesül,étek szil­vesztere volt a legmozgalmasabb. Krédö-yyütéS. — A legközelebbi Kiédó- gyülés január 12-én vasárnap fél 12 órakor lesz a Kaszinóban Taraba József dr püspöki íanácsos. Taraba József dr. mindszenti plébánost, ki­re ma i.s szeretettel gondol vissza egész Rá­kosszentmihály, püspöki tanjájcsossá nevezték ki. Ez az újabban rendszeresített kitüntetés az esperesi rangnak felel meg. Taraba dr. nagy érdemeket szerzett a sulyps anyagi bajokkal küzdő plébánia rendbehozatalával, a hitélet fellendítésével és lelkes hazafias irányú mű­ködésiével. Toronyzene. — Szentestén megkapóan kedves meglepetést szerzett Csattoganyi Ist­ván a községnek. Fúvós zenekarával templo­munk tornyából adott karácsonyi hangversenyt az esti harangszó után. A magasból messzej hangzott a »Mennyből az angyal« a »Dicsőség mennyben az Istennek« és végül a »Pásztorok« énekek örvendező hangja. A lakosság először meglepetve figyelte meg, aztán megny/lllottak az ablakok és ugy hallgatták sokan a kedves muzsikát. Mansz. — A rákos szén tmíLályi Mansz havi rendes gyűlését január 7-én, d. u. 5-kor tartja a községháza tanácstermében. A NÉP rákosszentmihályi nöcsoportja január 27-én d. u. fél 5 jórakor tartja navi ren­des gyűlését a Zakóts-féle külön-feremben. Képviselőtestületi közgyűlés. HétfőnriS vád közgyűlést tartott a rákosszentmihályi kép­viselőtestület. Csupa apró ügy és határozat-hir detés szerepelt a napirenden. Felszólalás nélkül vettek mindent tudomásul. A vármegye jóvá­hagyta a végre hajtjók ruhasegqlyét, a pénz­tárellenőri állás szervezését, a tűzöltóiversenyek költségeit, a köz vágóhíd telkének megvásárlá­sát, még' több más képviselőtestületi határoza­tot, ellenben a középületek tatarozó munkála­tainak ellenőrzéséért megszavazott 200 pengőt nem hagyta jóvá, mért ez az elöljáróság fela­data. A sashalom-rákospalotai útszakaszt, mint ismeretes, kőkocka burkolattal látja el a vár­megye. A költség 328417 P 80 fillér, amelyből 266975 P 08 fillért a vármegyei útalapból fe­deznek, 46 ezer pengő a Hév-et terheli, 5500 P 50 fillért Rákosszentmihálynak, 9380 pengőit Uiévre sem lett tarifarevizió! — Újabb késedelem. — Rossz hírek. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom