Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-10-20 / 42. szám

6. oldal. RÁKOS VIDÉKE. 42. szám Az uj polgári lövészegyesület. Igen nagy érdeklő­dés mellett választották meg az uj polgári lövésze­gyesület tisztikarát 11-én a Kossuth téri iskolában. Az uj tis tikár a következő: Védnök: Réthey Ferenc dr,, Majer Ferenc ezredes, nemes Kes;egits Fedor alezredes, KüUős Ede, esperesplébános. Elnök: Fekete Gerzson főjegyző, Ügyvezető elnök: Rőczey Mihály, Alelnök: Bodó Ádám, Kádár József, Obetkó Kálmán. Szabó Kálmán. Főtitkár: Csősz József. Elnöki titkár : Győry Sándor. Pénztáros: vitéz Kovács János. Ellen­őr: Ríeger Miklós. Intéző bizottsági tagok, B©dó Ádám, vitéz Babolcsay József, Kovács Tibold, Giczy György. Póttagok: Somos József, vitéz Szűcs Rezső, Kenessey Béla, Somogyi Gyula. Számvizsgáló bizott­sági tagok: Szabó Ferenc, vitéz Várvölgyi János, Var­sányi Tibor, Budatiny Gyula, Kiss Tamás. Háznagy: Berentés Béla. Orvos : Szakter Károly dr. Jám­bor János dr. Magyar Kálmán dr. Ügyész : Markovits Ferenc dr. Választmányi tagok: Gottfried Győző, id. Gínál János, Szitte Ferenc, Pöltl Ferenc, Szentkuti Lajos, Schorm Sándor, Kovács Márton, vitéz Balogh Péter, id. Darula Károly, Kenessey Béla, Kocz- kás Ódon, Fazakas József dr. Póttagok: Somogyi Gyula. Deák Jenő, Csányi Vince. SPORT RTK—Vasas 4:0 (í : 0), Béke-utca. Igen heves mérkőzés. Az RTK jól játszó csatársora megérdemelt gólarányu győzelmet arat a széteső játékot mutató Vasas ellen. Góllövő: Reisch 2, Reicz és Kuncs. Jók a góllövők és a két Pusztai. Kuncs törésgyanus sé­ríílp^t vpHpft MOVE RFC—Csillaghegyi KAC 5:3 (1:1). Érdekes mérkőzés. Az RFC csatársora lassan melegedett bele a játékba, de a második félidőben már hengerelt. Tartalékos védelme 5 : 1 után bizonytalankodott s igy szépitett a KAC az eredményen. Góllövő: Csik 2, Peccol 2 és Maros. Jók a góllövők és különösen Csik. RÁC—RAFC 5:1 (4:0). Nagyiíce. Az igen gyenge RAFC ellen könnyen győzött a RÁC. A RAFC gól­ját Szobonyai lőtte. BKSC-SASC 4:0 (2:0), Pilisvörösvár. A tartalé­kos SASC nem tudott komoly ellenállást tanúsítani a jó formában lévő bányászcsapattal szemben. Vasárnap sportja. Az RTK a BRSC-t látja vendé­gül idehaza, míg a MOVE RFC a BEAC ellen ját- sza bajnoki mérkőzését a Postás-pályán d u. 3 óra­kor. A SASC Dorogon játszik. Választmányi ülés. Október 23 án, szerdán tartja a MOVE RFC vá'asztmányi ülését a Horváth-ven- déglőben. Kérik a választmányi tagok pontos meg­jelenését. Snapszliverseny. Szombaton rendezi a MOVE RFC a Horváth-vendéglőben ez évi első snapszli verse­nyét esti 9 órakor- Első dij egy 7 kilós liba, második dij 5 kg. kockacukor, harmadik díj 10 kg. liszt, ne­gyedik díj 1 pár Csirke. Szives érdeklődőket szere­tettel vár a rendezőség. Részvételi dij 1 pengő. vitéz Regős Ágoston vendéglője a piac (Ferenc Józsefl-téren Frissen csapolt sör. — Saját szüretelésü fajborok. U J ZENE! Minden csüuörtökön halászlé. Olcsó árak! 1 Ízletes konyha. Felelős kiadótulajdonos: Balázsovich Zoltánné. Rákosszentmihály község elöljárósága. [ Szám7T848'—''WáTkigf KÖRÖZÉS. — A 164.500—1933. P. M. sz. rendelet érteimében fel­kérjük a község lakosságát, hogy az alant megnevezett közadóhátral'éfkosok pontos lakcímét — esetleg Írásban is — az előljáróságl 8. sz. szobájában a hivatalos órák a-' latt k ö z é r d e k b.ő.l bejelenteni szíveskedjék. Nevezett hátralékosok nyilvántartott lakhelyükről eltávoztak s uj lakásukat sem elöljáróságunknál, sem a rendőrhatóságnál be nem jelentették: ! « Abonyi Zoltán fuvarozó, Baron Józsa m. tisztv., Baj­zák Imre kőműves, Bartha Gyula. Bauer Gyula, Bauer Ig- nácné, Bábi József telekiül., Bedekovics Imre sütőm., Bo- don Barna, Csapó János, Cser Mihály, Dérer József, En- gyel János, ifj. Erbán József, dr. Eróss Sámuelné, telek- tulajdonosok, Erdős Lajos textilkereskedő, Farkas Lajos, Fekete Aladár telekiül., Formanek Kamilló szatócs, 'Frei Sámuel piaci árus, Gál Jakab, Gálfi Lajos, Gerő Jenő, Gerstenmayer Sándor, özv. Gombás Imréné, Gospodi- nov Eretko telektulajdonosok, Graics József asztalos, Grosz László m. tisztv., Grünvald Bernát, Guivics József, Halasi Mihály telektulajdonosok, Haszpra István cipész, Horovitz Richárdné papirkeresk., Hunyadi Ferencné v. ház tulajdonos, Iszlai Mihály, Kántor József, Kelemen Anna, Klein Károly, Klein Mártonná, Klein Miksa, telektulajd., Kossá Gusztáv, ism. foglalkozású, özv. Kovács Józsefné, iKörmendi Béla, és Dezső, Kránitz Mihály, Kreisz Ja­kab örökösei, Kubicsek János, Kübel Alfréd, Badár Si­monná telektulajdonosok, Kirchner Mátyás piaci árus, Leidl Jenő lisztügynök, Lindenbaum Zsigmond, Linden- imayer György, Lőwinger Béla, telektulajdonosok, özv. Magyar Arno'ldné piaci árus, Massányi és Tahord ism. HogL iparosok, Márton József telekiül., Meissner And­rás kőműves, Mészáros Sándor cipész, Milosevitz Artur m. tisztv., Molnár Ádám cipész, Oláh János, telektul., özv. Párái Sándorné terménykereskedő, Polányi Lajosné, Rul- pitek János, dr. Rajka Ödönné, Rajki Endre, Pesner Zol­tán, telektul., Riener János, kőmives, Rónai Mihály m. tisztv., Ruga Jánosné, Ruska Ferenc, Sípos Sándor, telek- tulajdonosok, Soltész Regina piaci árus, Schaub Gyula, Schindler István, Schmidt Ferenc, Schultz Elek telektu­lajdonosok, Schengel Sándor fuvarozó, Schultz Elek, volt háztulajdonos». Szabó József, dr. Száméi Marcel, Szepesi Ilona telektulajdonosok, Székely Jenő, Szilágyi Béla m.* tisztviselők, Szilágy Ferenc, Szilvasán László', özv. Bieg- ler Frigyesné, Szlábi Nándor, Szliszkola Mihályné, Szűcs Mihályné, telektulajdonosok, Takács Pál, volt háztulajdo­nos;, Takácsi Józsefné, Tárnái Lipót, Tauber Ármin, Tau­scher Antal telektulajdonosok, Temleitner Imre v. ház- tulajdonos, dr. Thén József, Torda Györgyné telektulajdo­nosok, dr. Tóth Gyula v. háztulajdonos, Tóth Józsefné, u. a. özv. Turek Vincéné m. tisztv,, Vajda Erzsébet te­lektul., Varga Ferenc ács, Varga Lázár m. tisztv., Varga Mariska telektul., Zaun Náthán ecetkereskedó, Znamenák Mi hál} telektul., Rákosszentmihály, 1935., október hó 1-én. E I ő 1 j á r <5 s á g. Schmideg szőrmeház SIS Szőrmékul önlegességek, kabátok dús választékban. Megóvásra vállal szőrméket Átalakítások, javítások. ÁxUer és Rrádtarf köayynyoandátfa Bpesjt, VIII*, Ftocske-utqa 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom