Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-06-30 / 26. szám

26. szám. RÁKOS VIDÉKE 3 oldal sgis° HÍREK noggiD Máriabesnyői zarándoklat. Vasárnap tartották a szokásos zarándoklást Máriabesnyőre. Csaknem hatod- félszázan vettek részt. A zarándoklatot Nagy Géza esperes plébános vezette. Két különvonat szállította a hatalmas zarándok sereget. Az ájtatoskodással eltöltött nap után este 6 órakor érkeztek vissza a zarándokok. Odahaza Te Deum fejezte be a napot. Felépül a cserkész-otthon. A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat felügyelő bizottsága Nagy Géza esperesplébános elnöklete alatt tartott gyűlésén Szabó József építészmérnök bemutatta a cserkészotthon terveit és a beszerzett árajánlatokat. Az építkezés körülbelül 4000 pengőbe kerül. A bizottság nagy tetszéssel fo­gadta a sikerült és szép terveket és kiválogatta a leg­kedvezőbb ajánlatokat. Az építkezést a jövő héten már előreláthatóan meg is kezdik és hamarosan befejezik, bár a költségek egy részére még nincs meg a fedezet. Nagy jóakarattal támogatta az ügyet Nagy Géza esperes­plébános és Dóra Mihály gyáros, aki 50 pengő ado­mányt is ajánlott fel. Szénás László cserkészparancsnok hálás szívvel mondott köszönetét. Taraba József dr. munkahetet rendez. A TESz mindszenti kerülete, amelynek elnöke Taraba József dr. plébános, szeptember 8-ika és 15-ike közt munkahetet rendez. Taraba József dr. nagyjelentőségű tervei szerint a mindszenti munkahét a magyar falu élniakarásának beszédes, értékes megnyilatkozása lesz. Ipari, mezőgazdasági, néprajzi kiállítást és kirakat­versenyt rendeznek s több előadást tartanak. Ezek keretében sorra kerül a magyar népdal estje, majd közegészségügyi, gazdasági, családvédelmi, csecsemő- védelmi előadásokkal folytatódik a sorozat. Taraba József dr. eredeti elgondolásának, kulturális és társa­dalmi szempontból egyaránt rendkívül fontos kezde­ményezésének méltó megvalósulásán lelkes buzgósággal munkálkodik a kerület minden TESz-csoportja. Holt ponton. (Képviselőtestületi közgyűlés.) Rákosszentmihály képviselőtestülete 50 pengő segélyt szavazott meg a sakkör résiére. A vármegye nem hagyja jóvá, mert 80 százalék a pótadó. Azt, hogy pótadónkat 30 százalékkal fel kell emelni, szintén a vármegye okozta, s most annyi jogunk sincs, hogy jó célra 50 pengőt adhassunk. Ezt nevezik önkormány­zatnak. Az ötven pengő a törekvő, fiatal egyesületnek nagy segítség lett volna, s minden lakosunknak évi háromtized (0.3) fillér megterhelést jelentene, de hát nem szabad . . . Öntö?őkocsit akart a község besze­rezni, már a versenytárgyalás is megvolt Ezt sem hagyták jóvá. Nem szabad locsolni; nyeljük tovább a port. A főjegyzőnek évi 1200 pengő pótlékot szavaztak meg. Ezt sem engedik meg, holott a főjegyző a X. fizetési osztályban van és mellékjövedelme alig van manapság. A képviselőtestület hétfőn tartott közgyűlé­sén hirdették ki a vármegye határozatait. A gyűlés heves tiltakozás közben egyhangúlag kimondotta, hogy felül­vizsgálati kérelmet ad be, bár kevés a reménye a sikerre. A III. sz. kisdedóvó szervezését és az Egyetemistákkal kötött szerződést jóváhagyta a vármegye. A villamos áram árának leszállítására választott bíróság kiküldését kértük. A vármegye nem vállalja a kezdeményezést, de kérelmünket felterjeszti a kereskedelmi miniszterhez, hogy az ármegállapításnál lehetőleg vegye figyelembe. A képviselőtestület megnyugodott az intézkedésben és a maga részéről sem kéri a választott bíróság egybehivá- sát, mert kockázatos és eredménytelenség esetén nagy költséggel terhelné a községet. Tóth Pál László dr. vezető községi orvost tavaly a főszolgabíró 10 pengő rendbírsággal sújtotta, mert valami jelentést állítólag elkésve terjesztett be. Tóth dr. nem hagyta igazát és fegyelmi eljárást kért maga ellen, aminek az lett az eredménye, hogy az alispán őt teljesen vétlennek nyil­vánította és a rendbírság fizetése alól felmentette. A községházán átalakításokat végzett ifj. Poros István mérnök, hogy a főjegyzőnek természetbeni lakást ad­hassunk. A költség 1850 pengő, amit a testület jóvá­hagyott. A középületek tatarozásainak állandó ellenőr­zéséért a községi szakértőnek 200 pengőt szavaztak meg. Az RTK 200 pengő segélyt kéit, de csak kölcsönt kapott, melyet november 1-ig kell visszafizetni. A polgári leány, a gazdasági és ismétlő és a tanonciskola költség- vetését jóváhagyták; 7592.80, 1184 és 3635 pengő, amivel a község fentartásukhoz hozzájárul. Meister Frigyesné községi szülésznőt az alispán felfüggesztette állásából, mert bűnvádi eljárás folyik ellene tiltott műtét miatt. Az intézkedést tudomásul vették. A temető­szabályrendeletet módosították. A családtagokon és háznépükön kívül csak a község gondozhatja a síro­kat. A temetőbe kutyát vinni tilos. A sírhelyeket a község megbízottja jelöli ki. Sirgondozás: nagy: évi 6 P, kettős 8 P, gyermek 4 P, kettős 6 P. Öntözés havi 1 50 és 1 pengő. Szabályozták a temető őr fize­tését is. (A dijak fele és havi 75 P.) Sok apró ügyet intéztek még el. Schulek Károly biró elnökölt, Dibusz Sándor főjegyző volt az előadó. A Polgári dalkör serlegavatása A Rákosszent- mihályi Polgári Dalkör junius 29-én 8 órakor a Schle­singer vendéglő kertheiyiségében tartja a Kőbányai Férfi Dalegylet 50 éves jubileumán nyert „serleg“ avató ünnepélyét. A vacsorajegy ára 70 fillér. Belépődíj nincs. Ez utón is kérik a dalkedvelő közönség szives támogatását. Névváltoztatás. Bruck Sándor dr. kormányfőta­nácsos, a Pestkörnyéki bank r. t. ügyvezető alelnöke nevét belügyminiszteri engedéllyel „Bacs“-ra változtatta. A névváltoztatás természetesen kiteljed György és István nevű fiaira is. Értesítés. Az Országos Frontharcos Szövetség Rákosszenímihályi Csoportjának elnöksége ez utón is értesíti a bajtársakat, hogy julius hó 3 ától kezdve minden hét szerdáján hivatalos órát tart a községháza I. emelet 13-as számú szobájában, (hivatalos óra este 6-tól 8-ig) Kérelmek, bejelentések, tagfelvételek és egyéb hasonló ügyek ugyancsak itt terjesztendők be. Bakos Károly dr. elégtételt kapott. Egy mun­kásember visszaéléseket követett el az OTl-vai szemben és belekeverte Bakos Károly dr. pénztári orvost is, akit hónapokkal ezelőtt felfüggesztettek állásától. Az ügyben büntető eljárás is indult, amelynek során most a kir. ügyészség a vádat, bűncselekmény hiányában Bakos dr.-ral szemben elejtette és ez alapon az OTI a fegyelmi eljárást megszüntette és az orvost állásába visszahe­lyezte. Bakos dr. kedvelt tagja társadalmunknak, s általános az őröm, hogy most teljes elégtételt kapott a hosszú meghurcoltatás után. lliniI!ill!iili!l!i!llll!lilll!illllllllilllllllllilllllilllllililllllllllllilllllllN Hj Megnyílt teljesen modernül berendezve a H] Korzó fagylalt szalon Mákosi-ut 118. Naponta szalon zene. Hetenkínt kétszer tánc. Elsőrangú fagylaltok és cukrászsütemények, habos kávé, csokoládé stb. 4 drb. automata billiárd asztal. Szives támogatást kér Fogasa sy Ferenc,

Next

/
Oldalképek
Tartalom