Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-03-17 / 11. szám

1 oldal _ kÁKOS VlŰÉkt den bajt, úgy a hazugságot is idejében kell orvosolni. Szent Antal szerint a hallgatás a bűn halála. A hallga­tás anyja az okos gondolatoknak és az óvatos beszéd­nek. Az ember mindig többet lásson és halljon, mint beszéljen. — A VIII. parancs leglényegesebb célja és feladata a becsület védelme. A becsület az ember egyik legnagyobb értéke, azt óvnunk és védenünk kell Az Isten adta és nekünk kell megtartanunk. Ezt úgy érjük el főképp, ha nem tartjuk magunkat többre, mint amik valóban vagyunk. A legjobb becsületvédelem a becsületes élet. — Legfőbb elveink legyenek ebben a kérdésben: Szeressük az igazságot szóban és tettben; óvakodjunk bármit szólni, tenni, ami belső Ítéletünkkel ellenkezik; fejezzük ki nyíltan gondolatainkat, ha arra kellő ok és megfelelő alkalom kínálkozik; kutassuk az igazságot, mielőtt valamit állítunk, vagy tagadunk s végül tartsuk meg, amit Ígértünk. — A sok szemléltető példával kisért, magas színvonalú, erős hittel áthatott előadás nagy hatást váltott ki a szép számmal meg­jelent tagokban s azt Ámon Imre dr. köszönte meg a kitűnő előadónak Uzzal, hogy sok tanulságot vonha­tunk le a halottakból s az előadás igen alkalmas volt arra, hogy a mindenkinek, de különösen a katolikus férfinak annyira szükséges Ítélőképességét fejlessze, ugyanis nagyon sokat hallunk mostanában az életben s abból nem könnyű kihámozni, hogy mi az igazság és mi a hamisság. Táviratváltás. Mussolini a következő táviratot in­tézte Gömbös Gyula miniszterelnökhöz: »Üdvözlöm Nagyméltóságodat a főméltóságu Kormányzó Ur bizal­mának újabb megnyilvánulása alkalmából és szívélyes jókívánságaimat küldöm Magyarország üdvére végzett termékeny munkájának folytatásához, megerősítve szí­vélyes baráti érzelmeimet. Mussolini.« Gömbös Gyula miniszterelnök Mussolini üdvözlő táviratára a következő távirattal válaszolt: »Benito Mussolini őexcellenciájá­nak, az olasz királyi kormány elnökének, Róma. Mé­lyen meghatottak Nagyméltóságod szívélyes szavai, amelyeket hozzám intézni szives volt. Mindenkor a ma­gyar nemzet nagy ideáljaiért dolgozva, boldog vagyok abban a tudatban, hogy a jövőben is támaszkodhatom Excellenciád értékes barátságára. Gömbös«. A Nagykaszinó gyűlései. A Nagykaszinó választ­mánya múlt szombaton igen népes gyűlése keretében a közgyűlés előkészítésével foglalkozott. Krenedits Sán dór elnök jelentette, hogy az elnökség 6-áh tartott érte­kezletén az általános tisztujitásra a jelölést elvégezte. Poros István pénztáros előterjesztésére az 1934. évi zárszámadást, vagyonleltárt, s az 1935. évi költségelő­irányzatot elfogadták. Elhatározták, hogy a társasélet fellendítése céljából havonkint társasvacsorát rendez­nek. A legközelebbi vacsora idejét a közgyűlésen ki­hirdetik. Ezután tizenhét uj rendes tagot vettek fel. Ezek: Barankovits Béla, Berkó József, Domokos Mi­hály, Hadek Lajos, Hajnal Árpád, vitéz Hantay Ödön, Havas Rezső, Heimovits Márton, Herczeg József, Ivády Gusztáv, König Pál, Oberna Kálmán, vitéz Puczolló Zoltán, Szőke Endre, Tóth Szöllős Mihály, Wolf Ernő, és Zámory Imre. A jegyzőkönyvet Nagy Géza és dr. Tóth Pál László hitelesítette. Felkérik tagjaikat, hogy a márc. 17-én, most vasárnap d. u. 5 órakor tartandó tisztújító közgyűlésen minél nagyobb számban megje­lenjenek, hogy az a régi szokás szerint az első határ­napon határozatképes legyen. A közgyűlés meghívóját és tárgysorozatát a március 3-i számunkban közöltük. Programbeszédek. A Nemzeti egység jelöltjei ked­den, 19-én, d. u. 6 órakor mondják el programbeszé­düket a Rákosszentmihályi Nagykaszinóban. jj.'szarfc. IU~.1ILJHiW-i ü... .. LLP~ Díszes esküvő. Szinültig megtelt plébánia templo­munk a Malovecz Mihály leánykájának. Bözsinek eskü­vőjére, akit iparostársadalmunk derék fiatal tagja, Lendvai János vezetett oltár elé. A fényes esküvőn egyik tanúként Czettler Jenő dr. egyetemi tanár, a kép­viselőház volt alelnöke szerepelt. Az uj párt és öröm­szülőket elárasztották szerencsekivánatokkal. Az ipar- testületi Erkel zenekar nászindulót játszott. Az esküvő után nagy lakodalmat ültek az ipartestület székházában. Pártmozgalom. Fábián Béla dr. volt országgyűlési képviselő szerdán tartott beszámolót és programbeszé­det Rákosszentmihály on, elég népes teremben, ahol azonban sok kiváncsi, nem pártbeli is megjelent. A be­szédért a pártszervezet nevében Dániel Lajos dr. ügy­véd, elnök mondott köszönetét. Ev. szeretetvendégség. Az Evang. nőegylet márc. 17-én szabadság ünneppel egybekötött szeretetvendég- séget tart d. u. 5 órakor a Balaton vendéglő nagy­termében. Szerepel: Blatniczky Jenő s. lelkész, Pálfy László dr., Daragó Lisszi, Szabados Ibolyka és Bözsike, Simó Teri, Bálint Baba. A szép és magasabb Ízlést ki­elégítő műsor után a nőegylet taagjai teával és süte­ménnyel szolgálnak a vendégeknek. A tea jegy ára 60 fillér. A családias, kedves összejövetelre kéri a rendező­ség a közönség pártfogását. Add tovább... Valóságos ping-pong labda lett Rákosszentmihály a színigazgatók kezében. Deák Lő­rinc volt a joggal népszerű színigazgatónk, akkor el­vették tőle községünket és Kallós Józsefnek adták. Megszerettük Kallóst, erre elcserélték. Visszakaptuk Deákot. Nem örülhettünk soká, mert kiderült, hogy a nagy társulatával nem tud bejönni községünkbe, a színházépítés életrevaló terve pedig meghiúsult. Erre Budafokért elcserélte Rákosszentmihályt Darvas Ernő­vel, aki most akart itt egy hónapig játszani, de nem kapott helyiséget, nyáron pedig, amikorra a mi éva­dunk esik, Pestszentlőrincen működik. Most tehát Dar­vas is elcserélte Rákosszentmihályt, tovább adta Szalay Károlynak. Mint halljuk, rendes, derék, törekvő fiatal igazgató, de azért valahogy mégsem egészen méltó ilyen komoly, intelligens és nagy helyhez, mint Rákos­szentmihály, hogy csak igv labdázzanak vele és döntse­nek róla, anélkül, hogy beleszólása, lenne a saját ügyébe. Nem lett volna jó azt a községi művészeti bizottságot nemcsak megalakítani, hanem üzembe is helyezni, vagy azt a szinpártoló egyesületet valóban meg is alakítani? Azt mondják, hogy Szalay Károllyal nem járunk rosszul, de mégis . .. valahogy’- szebb lenne és méltóbb volna hozzánk, ha magunk intézkednénk a saját dolgunkban. Műkedvelők egymás között. — Hallottad, hogy a kitűnő futbalistát és műkedvelő színészt, Maros Antit bevették katonának és épen a fényszórósokhoz osz­tották be! — Hallottam, mi van ebben különös ? Mert műkedvelői hire eljutott még katonáék­hoz is. — Hogyan? — Tudniillik azért sorozták be a fényszórósokhoz, mert tudták, hogy hozzászokott már a reflektorfényhez. HfiiiiiHiiiiiiiiiiijnnniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimirfF. A József utcai levente- otthon epülete május 1-re Különösen alkalmas üzleti célokra, raktárhelyiséggel; vagy egyesületi helyiségnek: de kényelmes lakás céljára is, — egészben vagy részletekben. Olcsó bér. Bővebbet a Rákos Vidéke kiadóhivatalában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom