Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-08-18 / 33. szám

33. szätri. RÁKOS VIDÉKE 5. oldal. Vihar. Szerdán délután hatalmas vihar dühöngött Rár kosszentmihályofn és környékén. »Fákat tépett és hajókat tördelt« ? azaz ;neim épen hajókat, hanem villamos veze­tékeket [szakgatott |és ablaktáblákat vert be. A villamos közlekedés csődött mondott, mert a Zsivora utcánál egész sor akácfát döntött a Villamos sínekre, tönkre tette a vezetéket úgy, hogy a villamos vasúti forgalom órákon át szünetelt, csak a Nagyítóétól járt egy kocsi Rákois- szentrhihályra. A Hév dicséretes módon autóbuszokat ál­lított forgalomba, s a közönségét igy szálütotta a Nagy­ítóéig. A Phöbus fővezetékét is tönkretette a vihar, úgy, hogy Rákosszentmihály sötétben maradt., A színházi elő­adást nejm lehetett megtartani, A községben igen sok fát kicsavart a zivatar, a strandfürdőt pedig megint megron­gálta, A József utcán és más részeken is olyan viz lepte el az utcákat, hogy a járókelők lehúzták a cipőjüket és me­zítláb mentek haza. Régen nem láttunk ilyen égi'háborút. Nyugodtan alhatik, ha tüzelőanyagszükségletét ná­lunk fedezi. Előnyös áron szállítunk baglyasaljaí dara­bos szenet. I. bükk hasáb fát. Előjegyzés és részletes felvilágosítás az üzletben HANGYA szövetkezet, Rákos­szentmihály, Ferenc József (piac) tér. Jó szomszédság. — A jó szomszédság igazi tanuje- lét adta <a minap két rákosszentmihályi honpolgár,. Pé­ter szómJszéd arra ébredt a fóríró nyári éjszakában, hogy a Pál szojmíszédéval határos1 kertje aljában a tyúkólból szokatlan riadalömi hallatszik. ^Menten fütyköst ragadott és utánanézett a bajnak. Nein is tévedett. A Tyúkól kö­zepén guggoló alakot talált, aki a kiáltozó állatokat ingébe rejtegette. A fütykös azonnal munkába lépett, Ütött-vá- gott, amerre csak látott. Nagy meglepetéssel végződött a dolog. Az Ólban Pál szomszéd volt, aki mikor szóhoz jut­hatott, váltig azt erősítette, hogy a megszökött galambjait kereste ott. < \ Urinö, vagy fiatal házaspár kellemes otthont talál egyedül álló hölgynél. Rákosszentmihály, Béla-u. 52. A záró-öra. — Szent István napján a hentesek és mészárosok reggel 6-tól 10 óráig tarthatnak nyitva. Fü- szerkereskedés, mindennemű kereskedelmi és iparcikk áru­sítása reggel 7-től 9 óráigi Tej, vaj, (tejtermékek) pék­sütemények, gyümölcs- és élelmiszert árusítói Üzletek, — de csak kizárólagosan az e cikkek árusítására berendezett üzletek, — reggel 7-től 10 óráig tarthatók nyitva. *A sü- főiparosok vagy alkalmazottak a kenyeret és péksüteményt 2/46-tól 12 óráig házhoz szfállithatják. A borbélyok déli 12 óráig tarthatnak nyitva. A borbélyok üzletüket októ­ber 1 -tő! 1936 március 31-ig szombaton reggel 6-tól este 9 óráig tarthatják nyitva BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS TEJGSARNOK rt. Rákosszentmihály 86. sz. fiókja, Rákosi-ut 120. sz, Mátyásföld, Casino-épület. Repülőtér megálló Raross Gábor-u. 2. Teljes tej, pasztőrözött tej, habtejszín, tejföl, gyermek­tej» yoghurt, elsőrendű teavaj, gyógy tejek házhoz szál­lítva. Kereskedőknek víszonteladásra házhoz szállítunk Zsuffa István és társai angol gyapjúszövetek kereskedése , Budapest, IV., Váczi-utca 25. Piarista-utca sarok. Állandó nagy raktár elsőrendű angol, skót és irland szövetekben valamint selyem és egyéb bélésárukban. Apró htrek. A vármegyei ut Rákosszentmihály és Pestújhely közötti szakaszán erősen folynak a munkálatok. Még az ősszel elkészülnek vele. — Róla János József u. 171 sz. a. lakostól ruhaneműt loptak el. ' Megnyílik a Korzó-mozgó. A kéthetes nyári szü­net alatt a Korzó mozgót átalakították és kényelmes, ele­gáns szórakozóhellyé tették. Augusztus 20-án, Szent Ist- \ án napján nyílik meg az újjászületett Korzó mo|zgó. — Tiszta vetítés, tökéletes hangközvetités, tisztaság, kénye­lem, lés remek műsor váyj a a közönségjet. A megnyitó nap műsora: Jean Harlow és Clark Gable szereplésével »Ezt a férfit akarom,« . Nagy attrakció. A másik sláger Edie Cantor nagyszerű színes filmujdonsága: Indián sze­releim. A legtökéletesebb színes filmremek, — A mozik központi szervezete uj szabályzatot készített a jövő évadra, hogy megszüntesse az elburjánzott visszaéléseket. Egyik, nevezetes intézkedés', mely a közőlnséglet is lényegesen érinti, hogy megszűnnek az eddigi kedvezményes jegyek, utalvány-szelvények, és szjabajdjiegyék. Amelyik mozi ez ellen tvét, súlyos pénzbírságot fizet. A Korzó ínoZgó a maga (közönségét bérletjegyekkel fógja kárpótolni. Bér- letjegy-töimb vásárlás|sal ju;that Ikedvíeztnényhez, aki jaj Korzó [mozgó vezetőségéhez fordul és a bérletjegyszel- vényt megszerzi. ' ; •­A földszintes családihoz kérdését tárgyalja igen érdekesen és Sok ábra kisér été ben aíTér és Forrnia nyjol- oadjk száma. Kozma Lajos műépítész nagyszabású ta­nulmányának e témára vonatkozó részét közli e lapszám­ban s a rajzokon kívül példaként egy elragadó Zala-me- gyei úri lak részletes ismertetését hozza számos külső butorfelvétellel. Kaesz Gyula tnüépitésztanár sas hegyi családi házának ugyancsak külső és belső felvételei, egy roppant érdekes cjkkre .a szekrénybutor kérdéséről igen sok kitünően áttekinthető rajzzal és fényképpel és vé­gül egy new-yörki lakóház részletes ismertetése egészíti1 ki e szájm tartalmát. E szám a szakembereken kívül i- gen közelről érdekli a laikusokat, főképen háziasszonyo­kat is, akiknek elsőrendű érdekük, hogy lakásuk alaprajza és bútoraik a lehető legtöbb kényelmet biztosítsák. (Szer­kesztőség és kiadóhivatal Budapest VI., Teréz krt 56.) kiadó október 1-ére a Szentkorona-utca 93. sz. alatti ház éves lakónak. Újonnan tatarozva. Berendezett fürdőszoba. Bővebbet a Rákos Vidéke kiadóhivatalában- — — — — Weszely István és társa (cégtulajdonos NAGY KÁROLY FRIGYES) orvosi műszergyár, Apponyi-tér I. Kiamon bokaszoritó Egészségügyi cikkek. — Orvosi műszerek. SUGÁR VILMOS Budapest IV., Deák Ferenc-utca 23­(Deák-tér sarok.) Megérkeztek a legszebb újdonságok Férfi és női szövetek, selyem, bársony és flanellek­ben dús választék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom