Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-07-28 / 30. szám

XXXV. évfolyam. Rákosszentmihály, 1935* julius 28. vasárnap. 30. szám. RÁKOS VIDÉKE TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ULTI LAP, RÁKOSSZENTMIHÁLY NAGYKÖZSÉG ÉS SZÁMOS EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKOSSZENTMIHÁLY, Scentkorona-utca 103. Telefon : Rákosszentmihály 31. Megjelenik minden vasárnap. Felelős szerkesztő: BALÁZSOV1CH ZOLTÁN Előfizetési ár: Egész évre 10 pengő Fél évre 5 pengő Negyedévre 2 P50 fill. Egyes szám ára 24 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla ; 647. sz. A sashalmi laüdlelep ugye A tényállás mindössze ennyi: a sashalmi fogolytá­bor helyén később gyártelep létesült, a gazdasági ha­nyatlás óta pedig szükséglakásokat rendeztek be és oda telepítették a Budapesten kilakoltatott, vagy el nem he­gyezhető szegény családokat. így keletkezett az állami la­kótelep, amelyet kezdettől fogva nem jó szemmel néz Sas-, halom község. Nem azért, mert sorsüldözött, szegény em­berek, szűkölködő munkanélküliek kerültek a területére, hanem azért, mert a telep nemcsak ilyenekből áll,, ha­nem erkölcsileg alantas színvonalon álló, és megbízhatat­lan elemek is kerültek a szűkölködő,k közé, akiket bizony nem láthat szívesen a nyaraló-telep jellegű, tisztességes kispolgárokból álló község. Sashalom elöljárósága évek óta küzd a barakktelep ilyen vegyes jellegének megszüntetéséért. Még Kovács József főjegyzősége idejében mindent elkövetlek, hogy célt érjenek, de eredményt nem tudtak elérni. A küzdel­met azóta is folytatták és mivel hivatalos utón céltdem ér­hettek, most már társadalmi téren újították meg a moz­galmat A polgári társaskör vette legutóbb kezébe az ü- gyet és ennek fejleményeiről a Rákos Vidéke is beszá­molt Erre vonatkozó közleményeink világosan és pon­tosan kifejezésre juttatták, de különben a dolog természe­téből is folyik, hogy a mozgalom a barakk kétes, Nagy nem is kétes elemei ellen irányul és nem érinti a tisztessé­ges szeglényeket, akik ott állami támogatással fedél alá ju­tottak. Hiszen ezeknek a támogatását Sashalom társadalma is szeretettel karolta fel, a telep kiváló gondnoka, Gíczy György pedig igazán nemes szívvel és önfeláldozói buzga­lommal irányítja, nagyértékü támogatót nyerve az égőszi- vü Biró Bertalan dr. és Madarász felügyelő! személyében. Ezt a nagyszerű emberbaráti munkát a Rákos Vidéke is esztendőkön át lelkesen támogatta és híven és bőven is­mertette mindenkor. De éppen a’ tisztes szegények cine csoportjának is legfőbb érdeke, hogy a hozzájuk nem való elemektől megszabaduljanak. Nemrég két komoly és-élemedett ember járt szerkesz­tőségünkben a barakk lakosságából s egyértelműen kije­lentették, hogy maguk is már régen kérik a közéjük nem való elemek eltávolítását de még csak azt sem tudták el­érni, hogy az Odatelepitett és a főváros területéről kikö- zösitett prostituált nőiket eltávolítsák, vagy külön táborba tereljék, mert a felsőbb hatóságok minden ilyen kérelem elől elzárkóznak. |Már ne|m lehetett Sashalom és Rákosszentmihály utcáin járni a barakk koldusgyermekeitől, akiknek csiny- jeiről, kisebb-nagyobb vétségeiről hosszas krónikák adtak számot. A mozgalom kiélesedése óta eltűntek a vásott gyér rnekek, erélyesebben vigyáznak rájuk, s csak itt-ott buk­kannak még fel. A mozgalomnak tehát máris mutatkozik jó hatása. Ilyen örvendetes hatásnak tekintjük azt is, hogy a barakk tisztességes lakossága tiltakozik az ellen, hogy a másik résszel összetévesszék. Dicséretes dolog, csak abban van a tévedés, hogy senki sem téveszti össze a kétféle elemet, sőt a lapközlemények is mindenkor megkülönböz­tették, tehát: akinek nem inge, ne vegye magára. A tisz­tességes szegényt itt mindenki szereti, mért mi a krisz­tusi szeretet és testvériség szellemében élünk és azt hir­detjük, sőt áldOzatos cselekedetekig] gyakoroljuk. A fő­városból kitiltott és börtönviselt népség védelmezője pedig bizonyára nem akar lenni ez a tisztességes tábor, sem fan­nak' jóratörekvő vezetősége. Mindezt el kellett újra mondani, mert felületes, vagy kevésbé értelmes emberek mindenáron össze akarják ke­verni a fogalmakat, félre akarják magyarázni a mozgal­mat és a rá vonatkozó hírlapi tudósításokat is olyan ;szin- ben akarják feltüntetni, mintha azok károsak lennének a lakótelep tisztességes lakosságára is, holott ez teljesen távol áll a barakk megtisztítása érdekében közzétett fel­szólalásainktól. A telep gondnokságától nyert felvilágosítás alapján nyomatékosan megjegyezzük e helyen, hogy a közönség a tisztességes barakklakóknak még hasznát is veheti, mert a gondnoki hivatal olcsó kerti és egyéb munkást szívesen bocsát bárki rendelkezésére, még pedig olyan embereket, akikért erkölcsi felelősséget mer vállalni. Kívánatos, hogy ebben a formában közönségünk csakugyan hasznát vegye a gondnoki hivatal előzékenységének, és a mellett, hogy olcsó {munkaerőhöz jut, a jóravaló szegényeken is segítsen. Mindezeket azért mondjuk el újra, mert a héten »má­solat« című irógépes kéziratot kaptunk közlés céljából »a sashalmi lakótelep szociális bizottságától«. Aláírás nem lé­vén, már csak ez okból sem közöljük, de különben /sem mond egyebet, mint amit mi állítunk, vagyis az ellen tilta­kozik, hogy a szegény és becsületes emberek ottani túl­nyomó tömegét ne helyezzék ferde világításba. Ebben pe­dig egyek vagyunk, mert ezt a megkülönböztetést mi is megtettük. Ide iktatjuk azonban az irás utolsó mondatát, ame­lyet őszinte szívvel teszünk magunkévá, bizonyára minden jóakaratu felebarátunkkal együtt: — »Tisztelettel kéri a szociális bizottság a sajtót és a sashalmi polgári társaskört, hogy a jövőben az eddigi­nél még inkább legyen segítségére, hogy a nélkülözést és szenvedést testvéri szeretettel enyhíthesse és a köíninyeket letörülhesse. Ez ina az igazi hazafiul kötelesség1.« Megígérjük, hogy igy lesz és éppen ennek érdekében tesszük a legnagyobb jócselekedetet, ha kivívjuk a telep megtisztogatását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom