Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-05-19 / 20. szám

20. szám. RÁKOS V1DEKB 3 oldal Mansz. A rákosszentmihályi Mansz május 13-án d. u. 5 órakor tartotta havi rendes gyűlését a község­házán. Dr. Nagy Sándorné elnök meleg szeretettel üdvözölte a szép számmal megjelent tagokat. Dombi Margit jegyző a legutóbbi gyűlés anyagát ismertette, majd az elnök jelentette a következőket: a Stefánia május 19-én vidám gyermekdélutánt tart a kaszinóban, a NÉP nőcsoportja 20-án d. u. 5 órakor pedig műsoros anyák napját a Tihanyi vendéglőben. Junius 1-én d. u. 5 órakor a Magyar lányok szakosztálya sördélutánt rendez a Stefánia javára. A Stefánia május 12-i gyűj­tése, amely összesen 265 pengőt jövedelmezett, szépen emelte a Stefánia vagyonát. A társadalom minden rétege ez alkalommal is példás jelét adta anyagi hozzájárulá­sával gyermekszeretetének. Kérte Magyar asszony társait, hogy május 26-án, úgy a hősök ünnepén, mint a refor­mátus cserkészcsapat zászlóünnepélyén minél nagyobb számban vegyenek részt. A gyűlésre meghívott Szénás László cserkészparancsnokot kérte az állat- és növény- védelem támogatására. Szénás László cserkészparancs­nok készséggel és jószivvel teljesítette a kérést. Dr. Nagy Sándorné elnök végül arról beszélt, hogy szük­ségesnek tartja, hogy az összejöveteleket a nyári hóna­pokra is kiterjesszék. Az uj rendszer célja az anyagi erők biztosítása lenne sördélutánok rendezésével. A gyűlés az elnök indítványát lelkesen fogadta. Vágvölgyi Lajosné jegyzőkönyvének felolvasása után a tartalmas gyűlés véget ért. Vidám gyermekdélután. A frákosszentmihályi Mansz és Stefánia május 19*én d. u. 5 órakor vidám gyermekdélutánt rendez a Nagykaszinóban a Stefánia tejkonyhája javára. A jótékonycélu gyermekdélutánon a következő műsor szerepel : 1. Prológus. Irta : Palkovits Jolán, elmondja Glancz Márta, 2. Esik eső karikára. Irredenta színjáték 1 felvonásban. Rendezi : Bánffi Edéné. Személyek: Ilonka: Salamon Hona, Klárika : Szép Magda, Ágota: Varga Mariska, Sóhajka: Szabó Magda, Sellőke: Horváth Irén, árva fiú: Tóth Imre. 3. Magyar tánc szóló: Karner Évike. 4. A főnyeremény. Színmű 1 felvonásban. Rendezi: Sasvári. Személyek : A cipész: Széky Alfonz, a felesége: Szepessi Gabika, az inas: Sasvári Zsuzsika. 5. Tiroli tánc. Táncolják : Sasvári Zsuzsika és Szepessi Gabi. 6. Hollandi tánc. Bemutatja: Máté Sárika, Enyetér Zsuzsika, Treifeld Zsuzsika, Karner Évike, Gáthi .Edith. 7. Magyar tánc. (Polgári leányiskola.) Erdész Erzsébet, Nagy Angela, Poróczi Ilona, Tojásos Erzsébet, Darabos Margit, Kere­kes Marika. Zongorán kiséri: Hodek Izabella. 8. Az ezüst létra. Színjáték 1 felvonásban. Rendezi: Krieger Györgyné. Szereplők: Rózsi árvalány: Falvi Sári, Julcsi szobalány: Máté Sári, Irmuska: Palányi Margit, Rudi: Magdel Margit, katonatiszt: Szalai. Utána tánc, jelmez- verseny. Büffé. A színdarabok után egy-egy zongora­szám. Belépődíj: 1 P és 50 fillér. Minden gyermek- barátot a vidám gyermekdélutánra szeretettel hiv és vár a Mansz és Stefánia elnöksége. Épül a nyári színkör! Szalay Károly színigaz­gató nyári színház céljára kibérelte a Szentkorona utcá­ban, a Regős kert mellett levő Juhász-féle telket. (A Rákos Vidéke szerkesztőségével szemben.) Már a leg­közelebbi napokban megkezdik s színkör építését. Az építést Zieser Alajos helybeli ácsmester végzi, az építő anyagot Neudörfer Pál lakostársunk adja kölcsön. A színháznak csak a színpada, öltöző és raktárhelyisége lesz fedett, a nézőtér fedetlen. Az utca felől tetszetős kapuzat takarja el az épületet. A nézőtéren tehát nem lesz meleg, nem lesz fülledt, rossz levegő és szabad lesz a dohányzás. Ez lesz Magyarországon az első dohányos színház, amilyen egy nyáron a Szent Margit­szigeten volt, mig a volt Spolarich vendéglő nem került a helyére. A nézőtér 1500 személy befogadására szol­gál, épen ezért a társulat a legolcsóbb mozihelyárakkal tarthatja előadásait, bár jeles erőkből szervezett, komoly és előkelő színvonalú együttessel működik. Szalay Károly igazgató junius vége felé akarja az évadot meg­nyitni és körülbelül kilenc hétre tervezi itteni szerep­lését. Ezt az évet kísérletnek tekinti és ha számítása beválik, úgy jövőre állandó nyári színház építéséről akar gondoskodni. Rossz idő esetén az előadásokat, kivételesen a Nagykaszinó színháztermében tartják meg, amire nézve a sikerrel kecsegtető tárgyalások már meg­indultak. A Szalay színtársulat különben a múlt héten fejezte be sikeres karcagi évadját és jelenleg Jász­berényben működik, s onnan fog junius második felé­ben Rákosszenimihályra utazni. A NÉP nőcsoportjának gyűlése. A NÉP rákos­szentmihályi nőcsoportja május "20-án d. u. 5 órakor a Tihanyi vendéglőben gyülésezik és ennek keretében műsoros anyák napját tartja, melyre a tagokon kívül is minden érdeklődőt szívesen és szeretettel Iát az elnökség. A műsor a következő: 1. Prológus, mondja Dombi Margit. 2. Az anya. Irta: Tábori Piroska, sza­valja : dr. Ungár Gyuláné. 3. Magyar népdalok . . . Zongora kiséret mellett énekli: Rettmann Kurtné és Czobor Jánosné. 5. Ünnepi beszédet tart Regősné dr. Kohajda Margit elnök. 5. Anyasziv. (népballada.) Sza­valja : Czobor Jánosné. 6. Ave Mária . . . Énekli : Daragó Erzsébet, zongorán kiséri özv. Bállá Ignácné. Jogerős ítélet. Adámy Oszkár és Varga László vállalkozók között régebb idő óta kiélesedett ellentetek merültek fel. Tavaly februárban Varga László, Varga István és Gombócz Mihály rátámadott Adámyra. Gom- bócz Mihály orozva fejbeütötte, a két Varga testvér pedig azt hangoztatta, hogy Adámy csaló, a Jó szív egyesület utján megcsalta a közönséget, egy autósorso­lás alkalmával is csalást követett el és 140 sirhelyet ellopott a községtől. Adámy Oszkár Dániel Lajos dr. ügyvéd utján feljelentést tett a nevezettek ellen, s a gödöllői járásbíróság széleskörű vizsgálatot tartott. Ki­hallgatták a bejelentett tanukat, sőt még a község szám­adásait is megvizsgálták A vizsgálat eredménye tisz­tázta Adámyt és nem erősítette meg az ellene felhozott vádakat. A járásbíróság ez alapon a vádlottakat bűnös­nek mondotta ki és pénzbüntetéssel sújtotta. A vádlot­tak Sándor László dr. ügyvéd utján a pestvidéki tör­vényszékhez fellebbeztek, hol május 8-án tárgyalták az ügyet. A vádlottak itt is bizonyítani kivánták állításaikat, de újabb terhelő bizonyítékot szolgáltatni nem tudtak, s így a törvényszék is marasztaló Ítéletet hozott. A Varga testvéreket rágalmazás vétségében, Gombócz Mihályt könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében, Varga Lászlót pedig külön veszélyes fenyegetés miatt mondotta ki bűnösnek és most már jogerősen pénz- büntetésben marasztalta el. Az lenne most már kívána­tos, hogy az ellenfelek között helyreálljon a kívánatos béke, a közönség pedig megnyugvással veheti tudomá­sul az ítéletből, hogy a községi vagyonkezelésben nem fordult elő rendellenesség és a sírhelyekkel kapcsolat­ban elterjedt mendemondának nincs alapja. vitéz Regős Ágoston vendéglője a piac (Ferenc József)-téren Frissen csapolt sör, saját szüretelésü fajborok. Víg fiuk dzsessz-zenekara. Olcsó árak!! ízletes konyha

Next

/
Oldalképek
Tartalom