Rákos Vidéke, 1934 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1934-04-15 / 15. szám

6 oldal. RÁKOS VIDÉKÉ 15. szám SASHALMI HÍREK. INSÉGAKCIÓ. Az elmúlt héten miniszteri bizottság vizsgálta felül a sashalmi állami lakótelep inségakciójának munkásságát és számadásait, és a legnagyobb elismeréssel adózott, úgy a telep gondnokéinak:, mint kiváló munkatár­sainak önzetlen, odaadó tevékenységükért. Elhatározták, hogy bár ápr. 15-én a felnőttek ingyenebéd akcióját megszüntetik, a gyermekek részére az ebédet az iskolai óv végéig biztosítják, s ennek fedezésére újabb 2500 P-t utaltak ki. A bizottság tanácskozásain mindvégig részt vett Biró Bertalan dr. a telep népszerű hitoktatója is. BETÖRÉS. Práger Imre sashalmi kereskedő Margif- utca 48. szám alatti üzletében, az elmúlt hét egyik éjsza­káján betörők jártak, akik 30—40 pengő értékű élelmi­szert vittek el. LEVENTE KIÁLLÍTÁS. A sashalmi leventeegye­sület és a Corvin polgári lövészegyesület központi járás testnevelő vezetőségének megbízásából nagysikerrel ren­dezte első lövész és járási levente kiállítását, Pestszentflő- rinc, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Pestújhely, Rákosszent­mihály, Sashalom, Soroksár és Csepel leventéi a Nagyitce- erdőben gyülekeztek és a cinkotai zenekar hangjai mellett vonultak fel a Schuszter vendéglőben lévő kiállítás meg­nyitására. A kiállítást vitéz futásfalvi Pálnak, a központi já­rás testnevelő felügyelőiének je’enlétében déli 12 órakor nyi­totta meg Mayer ezredes, a sashalmi leventeegyesület el­nöke, nagy hatású, hazafias beszéddel, majd a zenekar a Hiszekegyet játszotta. A kiállítás nagy látogatottságnak örvendett úgy vasárnap, mint kedden, csütörtökön és szombaton is. A kiállítás legnagyobb és legszebb gyűj­teménye volt a sashalmi leventék, s polgári lövészek győ­zelmeit jelentő oklevelek, érmék és más dijak csoportja., A második helyet a Pestújhelyi polgári lövészek érmei­nek és okleveleinek csoportja foglalta el ízléses össze­állításban. A kiállításon igen szép és gazdag anyaggal vett részt a rákosszentmihályi levente és önkéntes tűzoltó testület is, bemutatván az országos, vármegyei és járási és egyéb versenyeken szerzett dijakat. Legnagyobb dísze volt a kiállításnak a járási testnevelő vezető, vitéz futás- falvi P^l Imre ezredes kiállítása,, melynek sok csodálója akadt. A rengeteg és értékes dij valóban dicsőséges sport- múltnak beszédes emléke. Mayer Ferenc ezredes értékes egyéni dijait állította ki. Kár, hogy a szűk helyiségben a sok szép látnivaló nem érvényesülhetett kellőképen és az anyag nem vált eléggé áttekinthetővé.| A kiállítás si­kere nagyban hozzájárult a lövészsport népszerüsitéséhez.< Elismerés illeti kezdeményezőjét, Rozlozsnyik Mihályt, a sashalmi lövészegyesület elnökét, akinek fáradhatatlan te­vékenysége alapozta meg sikerét. Kedden a kiállítást Bartóffy Miklós vármegyei testnevelő vezető is megláto­gatta, és arról a legteljesebb elismeréssel nyilatkozott. MUNKAISKOLA. Az állami lakótelepen az elmúlt hetekben megkezdte működését egy régi hiányt pótló intézmény, a munkaiskola, mely egyelőre 40 leánytanulót képez ki fehérnemű és ruhavarrásra, hogy az életben meg tudják keresni kenyerüket. Jelenleg Biró Bertalan dr. hitoktató rendelésére az első áldozok részére fehér áldozó köpenykéket készítenek. A jövő héten megkezdi oktató tanfolyamát a munkaiskola mintegy 40—50 fiú részére is, akiket kertészetben oktatnak ki. Az iskola vezető­sége azzal a kéréssel fordul az egyesületekhez és a társa­dalomhoz, hogy megrendeléseikkel támogassák az iskola nemes, szociális célját.-Megrendelések a lakótelep gond­noksága utján telefonon, szóban, vagy Írásban eszkö- zölhetők. A NÓTÁS KAPITÁNY SASHALMON. Mint már megemlékeztünk, az állami lakótelep szociális kultur- bizottsága, husvét vasárnap és hétfőn este a kulturházhan nagysikerrel előadta a Nótás kapitány című operettet a telep szegényeinek felsegélyezésére. A mükedvelőelőadások megszokott kereteit túlszárnyaló siker és több egyesület vezető tagjajnak buzdítása arra bátorította a rendezőket, hogy az előadást szombaton megismételjék a községben. Ez az előadás azonban, sajnálatos módon deficittel zá­rult, mert a közönségnek csak kis része jelent meg, ez azonbap a legmelegebb elismeréssel adózott a közremű­ködőknek. Bizonyára a hatalmas zápornak is része volt a közönség távolmaradásában, ami kevés vigasztalási, amikor fontos szociális és jótékony cél támogatásáról volt szó és a feltűnően siker«« buzgólkódás méltán elvárhatta erkölcsi jutalmát is, MEZEI FUTÓVERSENY. A járási mezei levente fu­tóversenyt április 29-én rendezik Sashalmon.: HALÁLOZÁS, Béla B. József ny. Máv. tisztviselő, a piaci biztos, hivatalos munkája közben a piac téren össze-* esett és meghalt, Szivszélhüdés érte 56 éves korában. A TESZ MŰSOROS ESTÉLYE. A TESz elnöksége április 14-én este 8 órakor hivatalos helyiségében, Ditt- rich-ut 2. sz. alatt műsoros klubestélyt rendez. FIATALKORÚ BŰNÖZŐ. A sashalmi piacon áru­sító Juszt Franciska és László Jánosné árusoktól a leszö­gezett ládákból 25 kg. narancsot loptak el. A rendőrség elfogta a tetteseket, öt fiatalkorú személyében (5—6-ík elemisták), A cirkusz verklije csábította őket a sashalmi piacra. A sötétség beálltával egyik társuk biztatására az árusok ládáit felfeszitették s az ellopott narancsot részben megették, részben a kavicsbányában elrejtették. Elfogatá- sukkor hamis névbemondással vezették félre a rendőrséget. SPORT. LABDARÚGÁS, PSC—RTK 3:2 (3:2). Már az első percben gól esett a szentmihájyi kapuba, A második percben Kiss egyenlített ki, Kereki kapus kiejtette kezéből a labdát, ebből született az ellenfél újabb gólja. Kunos góljával a csapat nem tudta megvédeni az eldöntettein eredményt, mert egy szabadrúgásból az RTK kapja a mér­kőzést eldöntő harmadik gólt. Az RTK a II. oszt. Stobbe csoportjának 7. helyén áll. BRSC—-FSC 4:1 (1:1). Erős, néhol durva mérkő­zés. Góllövők: Brunner, Kontár és Kovács (2). A BRSC a II. oszt. Kárpáti csoport 5. helyén áll. RAFC—Kompakter 2:2 (1:1). A RAFC az I. fél­időben jó volt, a II-ban visszaesett. Góllövők: Indrich és Rosenstein. A RAFC a IIL oszt. Opréé csoport 5. helyén áll. Kőbányai F, C.—X. kér. F. C. 2:0 (2:0). Az első félidőben az ellenfél volt fölényben és megszerezte a veze­tést. Később a X. kerületiek hiába erősítettek, csatáraik munkái a kapu előtt nem voltak eredményesek. A Xi kér. F. C. a IV. oszt. III. csoportjának t4. helyére került. Vasárnap a X, kér. F. C. a X. kér. Remény csapatá­val játszik a barakki pályán d. u. 5 órakor. SASC—Rákoscsaba 3:3 (2:0). A felázott, agyagos, javítás alatt lévő pályán a csatársor az első félidőben nem talált magára. Az ellenfél 3: 0-ra vezetett, mikor a csapat nagyszerű, irammal kiegyenlített. Jók voltak: Schmid, Szabó, Bakos és a halfsor. Góllövők: Kocsis, Szöczey és Schmid. !.l V, * Tűz ellen a házat M ellen a termést mindenki a"Pestkörnyéki Banknál biztosítja, az Elsír Magyar Általános Biztosító Társaság kerületi vezérképviseleténél. Felvilágosítással szolgál hétfőn, szerdán, pénteken délután 4—7-ig. Rákosi-ut 118. (József-u. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom