Rákos Vidéke, 1933 (33. évfolyam, 1-53. szám)

1933-09-17 / 38. szám

4. oldat. UAKOS VIDÉKÉ 37. szám. m Dolgoztat a község. Az elöljáróság az ősszel az inségmunkásokkal megint sok hasznos dolgot végeztet. Elsősorban is gondoskodnak az utcai árkok rendbe­hozataláról és a viz levezetéséről. A községi kutakat egy-egy gyűrűvel kiegészitik, hogy a szennyes vizek beszivárgásától megvédelmezzék. A további munkálatok programját később állapítják meg. Halálozások. Niederkirchner Antal székesfővárosi számtanácsost, a rákosvidéki társaság kiváló S7eretetben élő. kedves tagját és testvéröccsét, vitéz Rákosmezey Béiát fájdalmas csapás érte: édesanyjuk, özv. Nieder­kirchner Ferenczné szül. Göbl Teréz, életének 77-ik évében, hosszú szenvedés után meghalt Rákosfalván. A megboldogult nemesszivü uriasszony egyik legrégibb, közbecsülésben álló tagja volt Rákosfalva társadalmának, hol férjével Niederkirchner Ferenc szfőv. főtisztviselővel együtt minden nemes, jó ügy szolgálatában állott. Özvegységre jutása óta csendes, visszavonult életet élt szép és gondosan ápolt otthonában. Igen meleg részvét mellett szentelték be a kerepesi úti temető halottas- házában a róm. kath egyház szertartása szerint és a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. — Munkácsi Joó István magántisztviselő, huszonhatéves korában, hosszú, kinos szenvedés után meghalt Buda­pesten A korán elköltözött Rákosszentmihályon töltötte gyermek és ifjú éveit és csak néhány évvel ezelőtt költözött, édes atyja halála után Budapestre, özvegy anyjával munkácsi Joó Gyulánéval és Gyula bátyjával. Nötestvére, Schirger Lajosné Joó Edit még mindig nem szakadt el tőlünk, valamint nagybátyja, S. Pálinkás György is közbecsülésben álló tagja társadalmunknak. A mélyen sújtott régi rákosszentmihályi család gyászá­nak hírét őszinte megilletődéssel fogadta közönségünk. Az ifjú halottat a ref. egyház szertartása szerint temet­ték el a budapesti uj köztemetőben. Hátrább a gályákkal! A következő figyelemre­méltó felszólalást kaptuk: Kedves Rákos Vidéke 1 Kérem, hívják fel az elöljáróság figyelmét arra, hogy a gyalog­jainkon sok helyen alig lehet végigmenni, mert a kertekből gályák merednek ki az utcára, a szemüveges emberek orrcsiptetőjét orozva leverik, az esernyőbe pedig minduntalan beleakadnak. A kerttulajdonosok bizonyára észre sem veszik, ha'növényeik tulnyujtóz- kodnak a kerítésen. Az elöljáróság azonban vegye észre es intézkedjék, hogy lemessék, mert elég az is, hogy a legtöbb gyalogjáró siralmas állapotban van, legalább a fejünk legyen biztonságban. Üdvözlettel — számos lakostársa nevében is — egy póruljárt cvikkeres előfizető. Szaporítja a hivatalos órákat a Pestkörnyéki bank. Rákosszentmihály pénzintézete, a Pestkörnyéki bank egyre növekedik népszerűségében. Közönségünk hiteligényei és bankügyleteinek ellátása, valamint a takarékbetétek szaporodása kívánatossá tette, hogy a bank helybeli fiókjában megszaporitsák a hivatalos órákat. Az igazgatóság azért úgy intézkedett, hogy október elsejétől kezdve minden hétfőn, szerdán és pénteken tartanak hivatalos órát, d. u. 4—7 között a bank Rákosi-u. 74. sz alatti székházában. A bank a takarékbetétek után jó kamatot fizet és méltányos kamat mellett nyújt hitelt. Cserkészeink kérése. A 929-es „Szent Mihály“ cserkészcsapat parancsnoksága a gödöllői világtáborozás emlékére albumot készít. Ebben a csapat összegyűjti a nagy tábor összes emlékét. Kérik a község amatőr fényképészeit, akik a dzsemboriból fényképfelvétellel rendelkeznek, hogy minden képből egy egy példányt ajándékozzanak a csapat albumába. A képeket Bognár Ferenc apródparancsnok, Béla-u, 6. sz. a. veszi át. A társaságból. Vége a szép nyárnak! A veres­egyházi szentmihályi gyarmat is feloszlott a napokban. Mindenki hazaérkezett. Krenedits Sándor és családja és a Pillér György családja volt a legkitartóbb a kedves tó partján, de most már ők is hazaérkeztek és csend bo­rult a mozgalmas nyár után a méltán divatossá vált nyaralóhelyre. — Kedves mulatság zajlott le a héten a budai Belle vue mulatóban, — Kabinyecz Lajos dr. és Poross István mérnök állandó családi bridzs partit játszanak, még pedig úgy, hogy a nyereséget mindenkor perselybe gyűjtik. Most érkezett el a persely felbontásá­nak kitűzött határideje. Ötvenkét pengőt találtak benne, s azt a megái lapított feltételek előtt a játékosok — el­hullatták. Ez a bridzs estély zajlott le, még pedig teljes sikerrel. Igen vidám estét töltött a társaság, a nélkül, hogy bárkinek egy fillérjébe került volna. — Cegléden, most lesz a kath. kántor választás. Huszonheten pályáznak az állásra, köztük a mi Poros Gézánk, aki jeles képesí­téssel nemrég szerezte meg a kántori oklevelet és templo- jmunkban is többször keltett feltűnést szép énekével. Nagy diadal lenne, ha a pályázaton a kemény csattát megnyerné. Mátyásföld temetője. A mátyásföldi róm. kath. egyházközség Ujmátyásföldön 3350 négyszögöl területet vásárolt temető céljaira. Az egyházközség a temetőt bekeritteti, utakat vágat rajta, befásitja, szélein családi sírboltoknak hasiitat ki helyet, középen halottasházat épittet és kutat ásat, valamint bevezetteti a temetőbe a vízvezetéket és a villamvilágitást is. A temető adás­vételi szerződését, valamint a sírhelyek felosztásának tervét a váci megyéspüspök már jóvá is hagyta. A temető ezidőszerint csak egy dülőuton közelíthető meg, de csakhamar két utca felöl is megközelithető rendes utat kap. Amit a kőműveseknek tudni kell. A kereske­delemügyi miniszler rendelete szeint a kőműves-iparos vagy mester az elvállalt építkezéseknél, amennyiben az ácsmunkát is elvállalta, köteles az ácsiparossal, vagy mesterrel a rajzot benyújtás előtt aláíratni. Dolgozik az iparosdalkar. Az iparosok és ke­reskedők dalkara minden kedden este pont 8 órakor dalórát tart. A dal iránt érdeklődőket a dalkör szíve­sen látja. Értesítés. A Magyar Francia Biztositó R. T. Rákosszent­mihályon, Rákosi ut 64. sz. alatt főügynökséget létesí­tett. E főügynökséghez körülbelül 52 község tartozik. Elfogad: tűz-, betörés-, élet-, baleset- és temet­kező biztosítást a legolcsóbb díjtételek mellett. Hivatalos órák minden hétköznap reggel 8—este 6 óráig ünnepnap „ 8—12 óráig vasárnap „ 8—10 „ Kiváló tisztelettel Varga László és Labbancz Jenő, a föügynökség vezetői. vitéz Regős Ágoston sörkertje a piac (Ferenc József)-téren Pompás árnyas kert, rossz idő esetén zárt helyiségek. Frissen csapolt sör, saját szüretelésü fajborok. Olcsó árak!! ízletes konyha. Kitűnő tekepálya. •SMéL Jí­-

Next

/
Oldalképek
Tartalom