Rákos Vidéke, 1933 (33. évfolyam, 1-53. szám)

1933-12-17 / 51. szám

6. oldal. mxos VIDÉKE 51. szám Revíziós ünnepség. Isméi történelmi napokai éviünk: kétség­telen jelek és eredmények hirdetik a re­vízió eszméjének térhódítását. A magyar telkek erejének, az éltető reménykedésnek akarunk kifejezési adni, amikor decem­ber 43-én d. u.'/,6 órakor a Kaszinó nagy­termében revíziós ünnepségei rendezünk. ü revízió előadási e mozgatom nagy alakja Kenéz Béta dr. ny. miniszter, egyetemi tanár fogja tartani. Beszédei mond Szűcs István dr. országgyűlési kép­viselőnk is. Műkedvelőink irredenta mű- sorszámokat adnak elő. Belépődíj nincs. Magyar szeretettet várunk mindenkit. A rákosszentmitrátyi Mansz és az iskolánkivüli népművelő bizottság. télikabátot, 3 óvódásnak cipőt és 40 szegénysors'u le­ventét vendégelnek meg a szentestén. A szép eredmény a kaszinó vezetőségének dicsősége. Az iparteslület hírei. Az ipartestület elöljárósága kedden ülést tartott Moldován Ferenc elnöklete alatt. Az ipar testület részére folyóiratokat és könyveket, valamint szórakoztató társasjátékokat szereztek be. — A SASG kérelmére elhatározták, hogy az ipartestület nagytermét hetenkint egyszer testedző gyakorlatokra átengedik. — A község elöljáróságához kérelemmel fordultak, hogy az mségakcióval kapcsolatos anyagokat (élelmiszer, tüzelő, ruhanemű stb.) a helybeli kereskedőknél szerezzék be Kifizető napok. Magyar Postaaltisztek sashalmi cso­portja dec. 16-án este 6 órakor kifizető vacsorát rendez körhelyiségében. — A Bercsényi asztaltársaság 19-én, kedden rendezi a Strasser vendéglőben évzáró kifizető napját. Mindkét egyesület meghívja tagjait, barátait és psaiádtagjaikat. A szegények részére. Az állami lakótelep gondnoksága dec. 21-én délután karácsonyi ünnepélyt rendez a kultúr­teremben. Az ünnepség keretében kiosztásra kerül 100 pár gyermekharisnya, 100 pár gyermekcipő, sok ruha és élelmiszercsomag. Az ünnepség után 200 gyermek uzsonnát kap. — December 25-én este 8 órakor »A kis kadét« cimü operettet adják elő. Tánc reggelig- A jöve­delmet az inségenyhitésre fordítják. Kilakoltatások. A fővárosi kilakoltátották száma nap- ról-nap;ra szaporodik, s az utóbbi hetekben ijesztő ará­nyokban megnövekedett. A lakástalanok elhelyezése sok gondot okoz az illetékes hatóságoknak. A sashalmi lakó­telepre feltűnően nagy tömeg érkezését várják, de lakás! hiányában ott nem tudnak helyet adni számukra. Zilahy Sándor d;r. biró, a lakásügyi miniszteri biztos helyettese több barakklakó kihallgatását rendelte el annak megállapí­tása érdekében, hogy életkörülményük nem teszi-e lehe­tővé, hogy a lakótelepen kívül béreljenek maguknak lakást. SPORT. Labdarúgás. Move RFC—Újpest VASC 4:2 (4:0). A Move RFC utolsó őszi mérkőzését nagy fölénnyel nyerte Újpest város Move csapata ellen. Az őszi futball- bajnokság befejeződött. A szentmihályi csapat a második osztály első helyén áll, s bízik benne, hogy a jövő futballévadot az első osztályban tölti el. Schaffer Vilmos az RfK kiváló játékosa, a vasárnapi mérkőzésen, a hét hőse címét nyerte el. Az amatör játé­kosok közül; csak 4-en nyerték el ezt a kitüntetést. Gyö­nyörű emlékplakettet kapott. HIRDETMÉNY. I. Az 1934. évre kivetendő kéményseprésidij összeíró lajstromát a községháza 9. sz. szobájában 15 napra köz­szemlére tettük ki. Rákosszentmihály, 1933. dec. 13-án. II. Felhívjuk az ebbirtokosokat, hogy az 1934. évre szóló ebadó kivetése céljából — birság terhe mellett — 1934. év január hó 1 -tői 31-ig terjedő időben a község­háza 10. sz. szobájában kapható bejelentő lapon a bir­tokukban lévő ebet okvetlen jelentsék be. Rákosszentmihály, 1933. dec. 13-án. Elöljáróság. A Karácsonyi bevásárlásokra Egész évi takarékoskodás jutalma a karácsonyi vásár. Ha idén nem sikerült, már most gondos­kodjék róla, hogy jövő évre boldog karácsonyt biztosíthasson családjának: kérjen takarékbetétkönyvet a Pestkörnyéki Banknál! Rákosszentmihályi fiók: Rákosi-ut 74. Hivatalos órák: hétfő, szerda, péntek d. u. 4—7. SASHALMI HÍREK. Szilveszter estély. A sashalmi önkéntes tűzoltó és men tőegyesület az idén is megtartja hagyományos szilvesz­teri táncmulatságát. Évente csak egyszer rendez táncmulat­ságot, melynek jövedelme tűzoltó és mentő célokra szolgák Kérik tehát', hogy a jelzett napon összejövetelt, vagy táncmulatságot ne rendezzen más egyesület és a közönség' teljes szeretettel karolja fel a tűzoltók ügyét. A sashalmi Pro Hungária karácsonyi kiosztása és ünnepélye. A Pro Hungária nők világszövetségének a revízióért folytatott külföldi propaganda mellett a haza­fias szellem és irredenta gondolat ápolása főcélja. Emel­lett azonban minden évben karácsonykor jótékonyságot is gyakorol. Ez évben dec. 21-én csütörtökön d. u. 4 órakor rendezi szeretet ünnepségét a Kantler-féle vendéglő nagy­termében, hova a község hazafiasán érző közönségét ez­úttal is szeretettel meghívja. A szép ünnepély keretében Reisz Erzsébet és Zachariás Mária óvónők növendékei karácsonyi versek és élőkép előadásával szerepelnek. Az ünnepi beszédet Jeszenszkyné T. Irén központi ügyvezető alelnök tartja. Részt vesz az ünnepélyen dr. Réthey Fe- rencné központi elnök és dr. Réthey Ferenc ny. főispán is. A sashalmi Pro Hungária hölgygárdájának lelkes fára­dozása eredményeképen körülbelül 90 értékes szeretet csomag, sok ajándék és édesség kerül kiosztásra. Leventee1 őadás. Szombaton rendezte a leventeegye­sület nagysikerű műsoros előadását. Igen hatásos volt Hanaszek Lajos irredenta szavalata, a levente zenekar száma, Roncz Emil karnagy vezetése alatt. Simon József és társai buzogány gyakorlatainak is nagy sikere volt. Sokat tapsoltak a »Remete szerencséje« cimü szinda,rab levente szereplőinek is, kiket Malmos András rendező hozzáértése segített diadalra. A mindig szívesen fogadott Rerentés Réla emelte még az est értékét magyar dalaival. Roncz Emil kisérte művésziesen cimbalmon. A kiváló műsor után vidám hangulat kerekedett, melynek csak a szigorú záróra vetett véget A Nagykaszinó a szegényekért. A Nagykaszjnó 11-én tartotta utolsó uzsonnáját a szegényakció javára. Ezalka- lommal rövid, de igen élvezetes műsort is rögtönöztek, melyben dr. Ungár Gyuláné, Pintér Tériké és Rerentés Réla pompásan mulattatták a közönséget. Mint az ezelőtti uzsonnák is, úgy ez is szép eredménnyel zárult, amiért a buzgó háziasszonyok, dr. Jámbor Jánosnénak, dr. Ungár Gyulánénak, vitéz Hortobágyi Józsefnénak és J. Du ríni Is Máriának jut a pálma. A kaszinó életerős mű­ködésére és áldozatkészségére jellemző, hogy a 4 uzson­nából 270 pengőt szereztek a nemes alapra. A kará­csonyi kiosztás a szegény gyermekek számára 23-án, d. u. 5 órakor lesz. Ezalkalommal 18 gyermeknek adnak-

Next

/
Oldalképek
Tartalom