Rákos Vidéke, 1933 (33. évfolyam, 1-53. szám)

1933-01-29 / 5. szám

5. szám RÁKOS VIDÉKE 5 oldal. Tarcsay Vilmos szerzői estje. Február 5-én d. u. fél 6 órakor a kistarcsai állami elemi népiskola nagytermében a Rádió Újság 1932. évi országos magyarnóta-pályázatán dijat és díszoklevelet nyert Tarcsay Vilmos zeneszerző a Fráter Lóránt társaság tagja — díszhangverseny keretében szerzői estet tart. Tarcsay (Tkalecz) Vilmost, a kistarcsai dalköltő kántori mifelénk mindenki ismeri és örül, hogy újabb müveivel megis- merkedhetik. Az estélyen közreműködik: R. Laurisin Irén operaénekesnő, Timkó Margit zongoraművésznő, a Fráter Lóránt Társaság tagja; Faragóné Czaich Margit szavalómüvésznő. Anger Erzsiké dalénekesnő, Magyary Imre, a világhírű prímás-dalszerző; Laurisin Miklós zeneszerző-zongoraművész, a Zeneművészed Főiskola tanára, dr. Szilágyi Béla iró-zeneszerző, Tapolczay Gyula, a Nemzeti Színház művésze, Vargha Imre, az országoshirü dalénekes, a Stúdió művésze, Boer Jenő dalénekes és kistarcsai Rácz Pali és zenekara. Belépő­jegy ára: 1.50 P és 1 P. A díszhangverseny pontosan fél 6 órakor kezdődik. RTK bál. Szombaton este fél 9 órakor tartja az RTK a Kaszinóban hagyományos amerikai jelmezes táncestélyét. Az előjelek szerint az estély igen jó mu­latságot jelent mindenki számára. Érdemes lesz elmenni. Elhunyt detektív. A mátyásföldi rendőrkapitány­ság derék detektivfelügyelője, Koller János rövid szen­vedés után meghalt. Szerdán temették Cinkotán, igen nagy részvét mellett. A Jósziv egyesület gyűlése. A „Jósziv“ temet­kező egyesület február 3-an pénteken este 8 órakor tartja rendes havi választmányi ülését a Korytnig-féle vendéglőben. Betörőt fogtak a rendőrök. Izgalmas betörő­fogás történt kedden hajnali 3 órakor. Szalai Mihály r. főtörzsőrmester ellenőrző körútját végezte. A Rákosi ut és Serédi utca sarkára érve, meg kellett állania, mert valami gondolkodóba ejtette.. Szélmentes, hold­világos éjszaka volt és a Köztisztviselők fogy. szövet­kezetének vasredőnye mégis olyan hangokat hallatott, mint amikor a szél nekiverődve zörgeti. Szalai a házat megkerülve, a kitárt kapuju udvarba lépett, hol rögtön tisztába jött vele, hogy betörők garázdálkodnak a szö­vetkezet boltjában. Egy épen arra haladó kerékpárost az őrszobára küldött segítségért. Csakhamar megérke­zett Virág István r. főtörzsőrmester. Most már ketten felkeltették a házban lakó Mészáros József vegytisztitó- mestert, majd pedig egyesült erővel rátámadtak az épen szökni akaró betörőkre. Mig azonban az egyik elfogá­sával vesződtek, a másik a háztetőn keresztül elmene­kült. Ekkor az elfogott betörőt a dorongokkal felfegy­verkezett Mészáros családra bizták, ők pedig a mene­külő után vetették magukat, de sajnos nem érhették utói. Egérutat nyert és eltűnt. Az elfogott Csikós Péter 42 éves Akácfa u. 9. sz. lakos, ki a napokban töltötte ki hat évi böntönbüntetését, érdekes vallomásában a következőket adta elő : — „Én és társam, Orosz Sándor pestújhelyi lakos, létrán jutottunk a padlásra. A cserép­tetőn lesőlyukat fúrtunk, társam azon figyelt az utcára, mialatt én a mennyezetet fúrtam. (Az elképzelhető leg­modernebb betörőszerszámmal dolgoztak.) Társam figyelmeztetett, hogy rendőr járkál a ház előtt és én, balga, megnyugtattam őt, hogy csak az őrszem sétál szokott utján. Már csak rövid pillanatok választottak el a sikertől, amikor társam figyelmeztetett, hogy nem egy, hanem két rendőr áll a ház előtt. A cél előtt voltam, nem bántam semmit. Azt mondtam a pajtásomnak, hogy csak a társát ellenőrizni jött a második rendő r. Azután egyszerre mindennek vége lett. Ügyesek voltak a rendőrök. Társam a háztetőn keresztül ruhaszárító kötélen ereszkedett le és igy menekült el “ A pestúj­helyi embert keresi most a rendőrség. Aktalopás a villamoson. Németh József nyug. bírósági irodatiszt bejelentette a rendőrségen, hogy jan. 19-én este a körforgalmi villamosról ellopták a háti­zsákját, mely nagyon fontos periratokat és egy Írógépet tartalmazott. A rendőri nyomozás megindult A régi panasz. A következő levelet kaptuk: „Mélyen tisztelt főszerkesztő ur! Már több Ízben volt szives a Hév utasainak panaszait b. lapjának hasábjain a nyilvánosság előtt tolmácsolni, azért kérem, hogy alábbi panaszaim szószólójául társulni szíveskedjék. Már több ízben felszólaltunk a Hév menetrendjének helytelen beosztása ellen, de a mai napig sajnos még semmi eredményét nem tapasztaltuk felszólalásunknak. Egyik legfőbb panaszunk a helytelen időbeosztás a körforgalmi és palotai vonatoknál. Ugyanis ha Szent- mihályról akár Pest felé menet, vagy Sashalomról Szentmihályra jövet várjuk a vonatokat, mindig azt tapasztaljuk, hogy a palotai és a körforgalmi egymást kiséri vagy kergeti, de sohasem jár olyan beosztással, hogy csak véletlenül is az úgyis félórás, sőt gyakran nagyobb időközökben közlekedő körforgalmi menet ideje közé ékelődnék a palotai kocsi Ma, amikor úgyis minden embert az influenza környékez, épen nem nagyon kellemes a hidegben, szélben, har­minc, sőt negyven perceket várni, mig végre jön a kör­forgalmi vonat. Tisztelettel: Régi utas.“ — A panasz teljes mértékben jogos és ezt már az igazgatóság is belátta és méltányolta, midőn orvoslására határozott ígéretet tett. Legutóbb a községházán tartott megbeszé­lésen megállapítottuk a kívánatos változtatásokat, de utóbb műszaki akadályok merültek fel az életbelépte­tésük ellen és azt a legközelebbi menetrendváltoztatás idejére halasztották. A vasútnál folyó nagy átalakulás is késlelteti a gyökeres újításokat, igy maradt el máig is a kívánt intézkedés, amelyet azonban meg fogunk kapni, még pedig remélhetően most már csakugyan mielőbb. Jelmezes Stefánia gyermekdélután. Többször hirt adtunk már a Stefánia anya- és csecsemővédő szö­vetség február 5-i gyermekdélutánjáról. A szépnek és kedvesnek Ígérkező jelmezes délután 3 órakor kezdődik a Nagykaszinóban. Szerepelnek a műsorban az iskolák és a kisdedóvók növendékei. Korzó mozgó. Szombaton és vasárnap a Korzó mozgóban: Szerelmi manőver, nagy katona,vígjáték, Petrovics Szvetiszlávval. — Banditák réme, kauboj- film, Tom Mix a főszerepben. Minden szombaton mér­sékelt helyárak. — A Rákos Vidéke utalvány-szelvényé­vel féláron. Misülts Jtoil ffhVff RáUsi-lt .“SÍ1." SPLENDID SZÁLLODA IV. Magyar-u 34. Telefon 861-26. Budapest legolcsóbb, elegánsan berendezett úri szállodája. A villamosról lekésők számára 4 pengőért«-»»aj^s szobák mindenkor kaphatóké" =. BENCZE czipőszalon Budapest*-!#., Váci-iitca 8. ■' £* f ■}■ ■:

Next

/
Oldalképek
Tartalom